УГОДА

про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення

(Угоду ратифiковано Законом N 799-IV вiд 15.05.2003)

Офiцiйний переклад

     З огляду на пункт 8 статтi XVII Конвенцiї про захист Чорного моря вiд забруднення, пiдписаної у Бухарестi 21 квiтня 1992 року, (далi - "Конвенцiя"), який передбачає, що представники, заступники представникiв, радники й експерти Договiрних Сторiн користуються на територiї вiдповiдної Договiрної Сторони привiлеями та iмунiтетами згiдно з мiжнародним правом,

     з огляду на пункт 9 статтi XVII Конвенцiї, який передбачає, що привiлеї i iмунiтети посадових осiб Секретарiату визначаються угодою мiж Договiрними Сторонами;

     з огляду на пункт 10 статтi XVII Конвенцiї, який передбачає, що Комiсiя має такi повноваження, якi можуть бути необхiдними для виконання нею своїх функцiй;

     з огляду на пункт 11 статтi XVII Конвенцiї, який передбачає, що Комiсiя укладає з приймаючою Договiрною Стороною Угоду про штаб-квартиру,

     держави-учасницi Конвенцiї про захист Чорного моря вiд забруднення погодились про таке:

Стаття 1

     Визначення Для цiлей цiєї Угоди:

     a) "Конвенцiя" означає Конвенцiю про захист Чорного моря вiд забруднення, пiдписану в Бухарестi 21 квiтня 1992 року;

     b) "Договiрна Сторона" означає державу-Сторону Конвенцiї;

     c) "Комiсiя" означає Комiсiю iз захисту Чорного моря вiд забруднення, створену вiдповiдно до пункту 1 статтi XVII Конвенцiї, та включає її Секретарiат та iншi допомiжнi органи;

     d) "Секретарiат" означає постiйний орган Комiсiї, який створюється вiдповiдно до пункту 6 статтi XVII Конвенцiї;

     e) "Уряд" означає Уряд вiдповiдної Договiрної Сторони;

     f) "приймаюча Договiрна Сторона" означає, залежно вiд випадку, Договiрну Сторону, на територiї якої розташовується штаб-квартира або примiщення Комiсiї, вiдбувається засiдання Комiсiї або її органу та мiсце перебування будь-якого члена Секретарiату пiд час виконання ним завдання Комiсiї;

     g) "представники Договiрних Сторiн" означає представникiв, заступникiв представникiв та iнших учасникiв делегацiй, яким Договiрними Сторонами доручено брати участь у засiданнях, що проводяться Комiсiєю або її органом, включаючи радникiв та експертiв делегацiй;

     h) "Виконавчий директор" означає головну посадову особу Секретарiату;

     i) "посадовi особи Секретарiату" означає Виконавчого директора та iнших призначених Комiсiєю посадових осiб, на яких поширюється положення про службовий персонал, прийняте Комiсiєю;

     j) "допомiжний персонал" означає членiв допомiжного, адмiнiстративного та технiчного персоналу, призначених Виконавчим директором, включаючи тих, що були найнятi на мiсцi, яким визначено погодинну оплату та на яких поширюється положення про службовий персонал, прийняте Комiсiєю;

     k) "примiщення Комiсiї" означає споруди або частини споруд та землю, на якiй вони розташованi, незалежно вiд власника, якi використовуються Комiсiєю на постiйнiй або тимчасовiй основi з метою виконання її функцiй.

Стаття 2
Тлумачення

     Ця Угода тлумачиться у свiтлi її основної мети, яка полягає у наданнi можливостi Комiсiї ефективно здiйснювати свої обов'язки та ефективно виконувати своє призначення та функцiї.

Стаття 3
Правосуб'єктнiсть

     Комiсiя користується правами юридичної особи. Комiсiя правоздатна:

     a) укладати договори,

     b) набувати i розпоряджатися рухомим i нерухомим майном,

     c) порушувати справи в судi.

Стаття 4
Iмунiтет вiд судового провадження

     1. У рамках своєї офiцiйної дiяльностi Комiсiя користується iмунiтетом вiд усiх форм судового провадження, за винятком випадкiв:

     a) цивiльного позову третьої сторони за шкоду, заподiяну в результатi нещасного випадку, спричиненого транспортним засобом, що належить Комiсiї або використовується для її цiлей, якщо ця шкода не покривається за рахунок страхування;

     b) цивiльного позову, пов'язаного зi смертю або тiлесними ушкодженнями, викликаними дiєю чи бездiяльнiстю з боку Комiсiї або члена її персоналу.

     2. Без шкоди для положень пункту 1 цiєї статтi майно й активи Комiсiї, де б i в чиїм би розпорядженнi вони не знаходилися, не пiдлягають обшуку, реквiзицiї, конфiскацiї, експропрiацiї та будь-якiй iншiй формi втручання шляхом виконавчих, адмiнiстративних, судових чи законодавчих дiй.

Стаття 5
Примiщення

     Примiщення Комiсiї є недоторканними.

     Уряд приймаючої Договiрної Сторони, згiдно зi статусом Комiсiї як мiжурядової органiзацiї, вживає належних заходiв iз захисту вiд будь-якого вторгнення або завдання шкоди, а також для запобiгання порушенням спокою поблизу примiщень Комiсiї чи в цих примiщеннях.

     Примiщення Комiсiї мають бути забезпеченi необхiдними комунальними послугами, включаючи електропостачання, водопостачання, каналiзацiю, газопостачання, поштовi послуги, телефон, факсимiльний i телексний зв'язок, модем, електронну пошту, зливову каналiзацiю, збiр смiття i протипожежну охорону. Такi комунальнi послуги надаються на умовах, не менш сприятливих за тi, що надаються Урядом приймаючої Договiрної Сторони iншим спецiалiзованим агенцiям ООН.

Стаття 6
Фонди i валюта

     У рамках здiйснення своєї офiцiйної дiяльностi, не будучи обмеженою фiнансовим контролем, iнструкцiями або мораторiями будь-якого роду, крiм тих, що застосовуються Договiрними Сторонами спiльно, Комiсiя може:

     a) мати у своєму розпорядженнi фонди, золото або валюту будь-якого роду та працювати з рахунками в будь-якiй валютi;

     b) вiльно переводити свої фонди, золото або валюту з однiєї країни до iншої або в межах приймаючої Договiрної Сторони i конвертувати будь-яку валюту, що знаходиться у її розпорядженнi, у будь-яку iншу валюту.

Стаття 7
Недоторканнiсть архiвiв

     Архiви Комiсiї є недоторканними незалежно вiд того, де та в чиїм розпорядженнi вони знаходяться. Термiн "архiв" означає всю кореспонденцiю, документи, рукописи, фотографiї, плiвки та записи, що належать або знаходяться у Комiсiї або в iнших фiзичних або юридичних осiб, призначених Комiсiєю для цiєї мети.

Стаття 8
Звiльнення вiд митних i акцизних зборiв

     Комiсiя, її активи, прибутки i iнше майно звiльняються:

     a) вiд усiх прямих податкiв, включаючи прибутковий i корпоративний податки; однак передбачається, що Комiсiя не буде вимагати звiльнення вiд сплати таких податкiв, що у дiйсностi є нiчим iншим, як платою за комунальнi послуги;

     b) вiд митних платежiв i обмежень на ввiз i вивiз Комiсiєю предметiв для службового користування, а також її видань за винятком зборiв за конкретнi послуги, сплата яких може вимагатися вiд Комiсiї у зв'язку з таким ввозом та вивозом. Однак при цьому розумiється, що предмети, ввезенi за такого звiльнення, не будуть продаватися в країнi, до якої вони були ввезенi, за винятком випадку, коли це узгоджено iз заiнтересованим Урядом;

     c) для цiлей цiєї статтi термiн "збори" означає митнi збори, податки та пов'язанi з ними сплати, якi встановленi або можуть бути встановленi згiдно з нормами i правилами вiдповiдних Договiрних Сторiн.

     2. Як правило, Комiсiя не вимагає звiльнення вiд сплати акцизних зборiв i таких податкiв, як ПДВ, що включаються у цiну при продажi послуг або рухомого i нерухомого майна. Проте у тих випадках, коли Комiсiя купує для офiцiйних цiлей значний обсяг послуг чи майна, що обкладаються або пiдлягають обкладенню такими зборами або податками, Уряд вiдповiдної Договiрної Сторони кожного разу, коли це можливо, вживає належних адмiнiстративних заходiв для звiльнення або повернення суми збору або податку.

Стаття 9
Повiдомлення i публiкацiї

     1. Щодо своїх офiцiйних повiдомлень Комiсiя користується на територiї вiдповiдних Договiрних Сторiн режимом, не менш сприятливим за той, який надається Урядом спецiалiзованим агенцiям ООН вiдносно прiоритетiв, тарифiв i податкiв на поштовi вiдправлення, каблограми, телеграми, радiограми, телефото, телефон i iншi засоби зв'язку, а також вiдносно тарифiв, встановлених щодо передачi iнформацiї для преси, телебачення i радiо.

     2. Не пiдлягають цензурi у вiдповiдних Договiрних Сторонах офiцiйна кореспонденцiя та iншi офiцiйнi повiдомлення Комiсiї.

Стаття 10
Контакти з Урядом

     Виконавчий директор уповноважений звертатись безпосередньо до Урядiв Договiрних Сторiн з питань, що вiдносяться до дiяльностi Секретарiату i повсякденному керуванню ним. Однак контакти з Урядом з важливих питань здiйснюватиме Комiсiя через її Голову.

Стаття 11
Представники Договiрних Сторiн та Голова Комiсiї

     1. Представники Договiрних Сторiн та Голова Комiсiї при виконаннi ними своїх службових обов'язкiв i пiд час поїздок до мiсця засiдань i назад користуються дипломатичними привiлеями i iмунiтетами, як це визначено у пунктi 8 статтi XVII Конвенцiї. Це положення не застосовується мiж представником та владними органами Договiрних Сторiн, коли вiн є громадянином такої Договiрної Сторони або постiйно проживає на її територiї.

     2. Привiлеї i iмунiтети, якими користуються особи, згаданi у пунктi 1 цiєї статтi, надаються з метою забезпечення незалежного виконання ними своїх обов'язкiв, пов'язаних iз дiяльнiстю, а не для персональної вигоди цих осiб. Таким чином, обов'язком Договiрної Сторони є вiдмова вiд iмунiтету її представникiв або громадянина, що є Головою Комiсiї, у разi, коли на думку Договiрної Сторони iмунiтет перешкоджає здiйсненню правосуддя та коли така вiдмова не завдає шкоди метi, задля якої iмунiтет був наданий.

Стаття 12
Посадовi особи Секретарiату

     1. Посадовi особи Секретарiату користуються iмунiтетом вiд судового провадження вiдносно сказаного, написаного i вчиненого ними пiд час виконання службових обов'язкiв або в ходi офiцiйного листування i пiдготовки службових документiв.

     2. Посадовi особи Секретарiату, за виключенням громадян приймаючої Договiрної Сторони та осiб, якi постiйно проживають на територiї вiдповiдної Договiрної Сторони, користуються на територiї вiдповiдної Договiрної Сторони такими привiлеями та iмунiтетами:

     a) звiльняються вiд оподаткування окладiв i винагород, що виплачує їм Комiсiя, на тих самих умовах, що застосовуються вiдносно посадових осiб ООН порiвняного рангу на територiї вiдповiдної Договiрної Сторони згiдно з "Конвенцiєю про привiлеї та iмунiтети ООН" (1946);

     b) звiльняються разом з їхнiми чоловiками або дружинами та особами, якi не досягли 18-рiчного вiку i знаходяться на їхньому утриманнi, вiд iммiграцiйних обмежень, вiд реєстрацiї iноземних громадян, а також вiд усiх iндивiдуальних послуг, вiд усiх державних службових зобов'язань, а також вiд вiйськових зобов'язань, пов'язаних з реквiзицiєю, внесками на вiйськовi цiлi i розквартируванням вiйськ на територiї Договiрних Сторiн;

     c) користуються такими самими привiлеями щодо обмiну валюти, що надаються посадовим особам ООН порiвняного рангу вiдповiдно до "Конвенцiї про привiлеї та iмунiтети ООН" (1946);

     d) користуються разом з їхнiми чоловiками або дружинами i родичами, якi знаходяться на їхньому утриманнi, такими самими пiльгами по репатрiацiї пiд час мiжнародних криз, що надаються посадовим особам ООН порiвняного рангу на територiї вiдповiдної Договiрної Сторони згiдно з "Конвенцiєю про привiлеї та iмунiтети ООН" (1946);

     e) мають право безмитного ввозу меблiв i особистого майна при першому заняттi посади на територiї приймаючої Договiрної Сторони, як це передбачено у "Конвенцiї про привiлеї та iмунiтети ООН" (1946) для посадових осiб ООН.

     Якщо по закiнченнi термiну служби посадовi особи Секретарiату вивозять iз приймаючої Договiрної Сторони меблi i майно, на якi поширюється дiя цих пунктiв, вони звiльняються вiд сплати будь-яких митних зборiв, за винятком платежiв, якi є оплатою за послуги, що можуть бути необхiдними для такого вивозу.

     3. Привiлеї i iмунiтети надаються посадовим особам Секретарiату винятково в iнтересах Комiсiї, а не для їхньої особистої вигоди. Комiсiя має право i зобов'язана вiдмовити в iмунiтетi посадовим особам Секретарiату, включаючи Виконавчого директора, у будь-якому разi, коли на її думку iмунiтет перешкоджає здiйсненню правосуддя i вiд нього можна вiдмовитися.

     4. Посадовим особам Секретарiату, за винятком громадян приймаючої Договiрної Сторони i осiб, якi постiйно проживають на її територiї, Уряд приймаючої Договiрної Сторони видає, у разi необхiдностi, посвiдчення згiдно з їхнiм статусом. Посвiдчення застосовується замiсть дозволу на проживання.

Стаття 13
Допомiжний персонал Секретарiату

     1. Члени допомiжного персоналу Секретарiату не зобов'язанi свiдчити з питань, що вiдносяться до виконання ними своїх службових обов'язкiв або офiцiйного листування i пiдготовки службових документiв.

     2. Члени допомiжного персоналу Секретарiату, за винятком громадян Договiрної Сторони i осiб, якi постiйно проживають на територiї вiдповiдної Договiрної Сторони:

     a) звiльняються щодо послуг, наданих ними Секретарiату, вiд будь-яких зобов'язань щодо одержання дозволiв на роботу, передбачених законами i

     b) правилами вiдповiдних Договiрних Сторiн стосовно найму iноземних працiвникiв;

     c) звiльняються вiд сплати зборiв i податкiв на заробiтну плату, яку вони одержують за послуги, що вони їх надають;

     d) звiльняються вiд усiх iндивiдуальних послуг, вiд усiх державних службових зобов'язань, а також вiд вiйськових зобов'язань, пов'язаних з реквiзицiєю, внесками на вiйськовi цiлi та розквартируванням вiйськ на територiї вiдповiдних Договiрних Сторiн.

     3. Члени допомiжного персоналу Секретарiату, за винятком громадян приймаючої Договiрної Сторони та осiб, що постiйно проживають на її територiї, Уряд приймаючої Договiрної Сторони видає, у разi можливостi, посвiдчення згiдно з їхнiм статусом. Посвiдчення застосовується замiсть дозволу на проживання.

     4. Виконавчий директор має право i зобов'язаний вiдмовити в iмунiтетi члену допомiжного персоналу, згаданого у пунктi 1 цiєї статтi, у разi, коли на його або її думку iмунiтет перешкоджає здiйсненню правосуддя i вiд нього можна вiдмовитися.

Стаття 14
Соцiальне забезпечення

     З питань, що стосуються соцiального забезпечення, до посадових осiб Секретарiату застосовуються положення Вiденської конвенцiї про дипломатичнi зносини вiд 18 квiтня 1961 року.

Стаття 15
Спiвробiтництво

     Комiсiя постiйно спiвробiтничає з компетентними органами вiдповiдних Договiрних Сторiн з метою сприяння належному здiйсненню правосуддя, забезпечення виконання розпоряджень полiцiї i попередження випадкiв зловживань у зв'язку з привiлеями, iмунiтетами i пiльгами, згаданими у статтях 12 i 13.

Стаття 16
Повiдомлення про призначення

     Виконавчий директор щорiчно направляє вiдповiднiй приймаючiй Договiрнiй Сторонi список всiх посадових осiб i допомiжного персоналу Секретарiату. Виконавчий директор вiд iменi Комiсiї iнформує Уряди вiдповiдних приймаючих Договiрних Сторiн про те, що та чи iнша посадова особа Секретарiату приступає до виконання своїх обов'язкiв або припиняє їх виконання. Виконавчий директор у кожному випадку зазначає, чи є ця особа громадянином приймаючої Договiрної Сторони або особою, що постiйно проживає на її територiї.

Стаття 17
Депозитарiй

     Депозитарiєм цiєї Угоди є Уряд Румунiї.

Стаття 18
Змiни та доповнення

     Кожна Договiрна Сторона може у будь-який час запропонувати змiни або доповнення до цiєї Угоди. Такi пропозицiї направляються Депозитарiю, який доводить їх до вiдома всiх Договiрних Сторiн по дипломатичних каналах. Процедура, викладена у пунктi 2 статтi XXI Конвенцiї, застосовується до прийняття змiн та доповнень до цiєї Угоди та набуття ними чинностi.

Стаття 19
Вирiшення спорiв

     Будь-який спiр, що виникає у зв'язку з тлумаченням та застосуванням цiєї Угоди, вирiшується Договiрними Сторонами шляхом переговорiв.

Стаття 20
Застереження

     Жоднi застереження до цiєї Угоди не допускаються.

Стаття 21
Набуття чинностi та припинення дiї

     Ця Угода набуває чинностi на наступний день пiсля одержання Депозитарiєм по дипломатичних каналах письмових повiдомлень вiд чотирьох Договiрних Сторiн про ратифiкацiю цiєї Угоди вiдповiдно до державних процедур.

     Ця Угода залишатиметься чинною доти, доки чинною є Конвенцiя.

     Здiйснено у Стамбулi двадцять восьмого дня квiтня мiсяця 2000 року, англiйською мовою в одному екземплярi, який залишається на зберiгання у Депозитарiю. Депозитарiй надсилає завiренi копiї Договiрним Сторонам.

     За Уряд Республiки Болгарiя

     За Уряд Грузiї

     За Уряд Румунiї

     За Уряд Росiйської Федерацiї

     За Уряд Турецької Республiки

     За Уряд України

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.