Документ скасований: Постанова КМУ № 268 від 25.05.1992

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 23 вересня 1991 р. N 223


Питання Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та якостi продукцiї

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Пiдпорядкувати Державному комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та якостi продукцiї центри стандартизацiї та метрологiї i Республiканський iнформацiйно-обчислювальний центр колишнього Українського республiканського управлiння Держстандарту СРСР, Київський фiлiал Всесоюзного iнституту пiдвищення квалiфiкацiї керiвних та iнженерно-технiчних працiвникiв у галузi стандартизацiї, якостi продукцiї i метрологiї.

     2. Установити, що Державний комiтет України по стандартизацiї, метрологiї та якостi продукцiї є правонаступником колишнього Українського республiканського Управлiння Держстандарту СРСР.

     3. Затвердити Положення про Державний комiтет України по стандартизацiї, метрологiї та якостi продукцiї, що додається.

     4. Дозволити Державному комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та якостi продукцiї мати колегiю в кiлькостi 9 чоловiк.

     5. Видiлити Державному комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та якостi продукцiї на 1991 рiк 1639 тис. крб. для покриття витрат по державному нагляду за застосуванням стандартiв i засобiв вимiрювань.

     Мiнiстерству фiнансiв України профiнансувати зазначенi витрати за рахунок асигнувань, передбачених республiканським бюджетом на видатки по утриманню органiв державного управлiння.

Прем'єр-мiнiстр України В. ФОКIН
Державний секретар
Кабiнету Мiнiстрiв України
В. ПЄХОТА
Iнд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 вересня 1991 р. N 223

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комiтет України по стандартизацiї, метрологiї та якостi продукцiї

     1. Державний комiтет України по стандартизацiї, метрологiї та якостi продукцiї (Держстандарт України) є центральним органом державного управлiння України, пiдвiдомчим Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Держстандарт України у межах своєї компетенцiї проводить у життя полiтику Уряду України щодо стандартизацiї, забезпечення єдностi та вiрогiдностi вимiрювань, необхiдного рiвня i якостi продукцiї, а також координує роботу iнших органiв державного управлiння з цих питань.

     2. Держстандарт України у своїй дiяльностi керується Конституцiєю, законами, рiшеннями Верховної Ради України, її Президiї, постановами i розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України, а також цим Положенням.

     3. Головними завданнями Держстандарту України є:

     визначення основних напрямiв роботи по стандартизацiї в республiцi, включенню їх у механiзм управлiння економiкою з метою створення продукцiї з мiнiмальними витратами часу i коштiв, постiйне удосконалення форм i методiв цiєї справи;

     створення системи нормативно-технiчної документацiї, що встановлює прогресивнi вимоги до продукцiї, її розробки, виробництва i використання з метою пiдвищення технiчного рiвня i якостi, забезпечення безпеки використання, сумiсностi та взаємозамiни, охорони навколишнього середовища, ресурсозбереження, ширшого застосування маловiдхiдних i безвiдхiдних технологiй, а також пiдвищення ролi споживача у визначеннi конкретних характеристик продукцiї;

     проведення робiт по створенню системи сертифiкацiї продукцiї;

     забезпечення єдностi та вiрогiдностi вимiрювань;

     здiйснення державного нагляду за впровадженням i додержанням вимог стандартiв, технiчних умов i зразкiв (еталонiв) на продукцiю (роботи, послуги) i державного метрологiчного нагляду, використанню прав по запобiганню випуску недоброякiсної продукцiї, забезпеченню єдностi та вiрогiдностi вимiрювань з метою захисту iнтересiв держави i споживачiв;

     визначення основних напрямiв i координацiя здiйснення заходiв мiжнародного спiвробiтництва, пов'язаних iз стандартизацiєю, метрологiєю, державними випробуваннями, сертифiкацiєю продукцiї;

     органiзацiя нормативно-методичного забезпечення народного господарства з питань стандартизацiї, метрологiї та якостi продукцiї;

     органiзацiя науково-технiчної iнформацiї з питань стандартизацiї, метрологiї та якостi продукцiї;

     органiзацiя пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї керiвних та iнженерно-технiчних працiвникiв народного господарства в галузi стандартизацiї, метрологiї та управлiння якiстю продукцiї.

     Держстандарт України несе вiдповiдальнiсть за науково-технiчний рiвень та координацiю робiт по вирiшенню зазначених завдань.

     4. Держстандарт України при виконаннi покладених на нього завдань взаємодiє з вiдповiдними органами iнших республiк, а також мiжнародними, регiональними i нацiональними органiзацiями з стандартизацiї, метрологiї та якостi продукцiї.

     5. Держстандарт України вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     а) забезпечує розробку i бере участь у реалiзацiї державної науково-технiчної програми по якостi продукцiї, сприяє широкому застосуванню з використанням зарубiжного досвiду систем забезпечення якостi продукцiї;

     здiйснює методичне керiвництво, координацiю та контроль за дiяльнiстю мiнiстерств i вiдомств України в галузi стандартизацiї, метрологiї, атестацiї виробництв, державних випробувань, сертифiкацiї, систем забезпечення якостi продукцiї;

     готує пропозицiї про соцiальнi, економiчнi i правовi основи забезпечення якостi продукцiї; взаємодiє з товариствами споживачiв, iнженерними асоцiацiями та iншими громадськими органiзацiями з питань стандартизацiї, метрологiї та якостi продукцiї;

     визначає виходячи з завдань соцiально-економiчного розвитку України прiоритетнi напрями розвитку стандартизацiї, метрологiї та забезпечення якостi продукцiї;

     б) на основi пропозицiй мiнiстерств i вiдомств України формує i затверджує план державної стандартизацiї республiки (за винятком об'єктiв проектування i будiвництва, охорони природного середовища й рацiонального використання природних ресурсiв), здiйснює контроль за виконанням затверджених ним планiв державної стандартизацiї;

     здiйснює методичне керiвництво розробкою мiнiстерствами i вiдомствами України програм комплексної стандартизацiї та метрологiчного забезпечення галузей народного господарства, затверджує i систематично проводить оцiнку їх реалiзацiї;

     для забезпечення проведення робiт по стандартизацiї за поданням мiнiстерств i вiдомств України затверджує головнi та базовi органiзацiї, координує їхню дiяльнiсть;

     затверджує державнi стандарти (за винятком стандартiв проектування i будiвництва, регулювання використання природних ресурсiв, охорони природного середовища вiд забруднення та iнших шкiдливих впливiв, що затверджуються вiдповiдними вiдомствами), проводить експертизу проектiв державних стандартiв України i технiчних умов, вiдповiдає за їхнi науково-технiчний рiвень i технiко-економiчне обгрунтування;

     веде в установленому порядку облiк i реєстрацiю державних стандартiв України, технiчних умов i змiн, що до них вносяться, рiшень про їх скасування, надсилає заiнтересованим органiзацiям вiдповiдну iнформацiю;

     здiйснює в установленому порядку зберiгання державних стандартiв України, технiчних умов i централiзованої iнформацiї про них на базi Українського вiддiлення Центрального державного фонду стандартiв i технiчних умов (ЦДФСТУ);

     має виключне право видання та перевидання державних стандартiв України;

     в) подає методичну допомогу об'єднанням, пiдприємствам i органiзацiям у впровадженнi мiжнародних стандартiв з метою досягнення вiдповiдностi їх вимогам систем забезпечення якостi продукцiї, органiзує сертифiкацiю цих систем;

     органiзовує i координує роботу по сертифiкацiї продукцiї, контролює правильнiсть її проведення, здiйснює органiзацiйно-методичне керiвництво створенням мережi центрiв сертифiкацiї продукцiї в Українi та забезпечує їх акредитацiю; органiзовує атестацiю виробництв для пiдтвердження можливостi стабiльного випуску сертифiкованої продукцiї; веде облiк зареєстрованих атестованих виробництв, акредитованих центрiв сертифiкацiї та сертифiкатiв вiдповiдностi на продукцiю; забезпечує iнспекцiйний контроль за додержанням умов сертифiкацiї продукцiї i атестованих виробництв, надає iнформацiю про результати цiєї роботи;

     г) здiйснює методичне керiвництво дiяльнiстю мiнiстерств i вiдомств України по пiдвищенню ефективностi метрологiчних робiт; забезпечує атестацiю вiдомчих метрологiчних служб, вимiрювальних, випробувальних, хiмiко-аналiтичних лабораторiй об'єднань, пiдприємств, органiзацiй; розробку наукових i методичних основ вимiрювань; метрологiчну атестацiю методик виконання вимiрювань i нагляд за додержанням їхнiх вимог;

     органiзовує виконання робiт по вдосконаленню системи забезпечення єдностi та вiдповiдностi вимiрювань на Українi, при необхiдностi розробляє державнi нормативнi документи, що регламентують питання забезпечення єдностi та вiрогiдностi вимiрювань i метрологiчного забезпечення, вживає заходiв до збереження i пiдтримання на сучасному рiвнi еталонної бази республiки;

     органiзовує проведення державних випробувань i метрологiчної атестацiї засобiв вимiрювань, здiйснює контроль за своєчаснiстю зняття з виробництва застарiлих засобiв вимiрювань i замiни їх на новi; розробляє i контролює хiд реалiзацiї завдань, передбачених програмами метрологiчного забезпечення галузей народного господарства;

     органiзовує роботу по передачi розмiру одиниць фiзичних величин на всiх рiвнях вимiрювань;

     забезпечує органiзацiю i проведення державної повiрки засобiв вимiрювань i засвiдчує її результати, а також провадить особливо точнi вимiрювання за замовленням пiдприємств i органiзацiй;

     органiзовує комплексне метрологiчне обслуговування пiдприємств i органiзацiй України;

     органiзовує розробку i випуск зразкових засобiв вимiрювань i видає дозвiл на ремонт засобiв вимiрювань;

     забезпечує науково-методичне керiвництво метрологiчною дiяльнiстю i розвиток повiрочно-технологiчної бази пiдвiдомчих органiзацiй, органiзацiю оснащення повiрочним устаткуванням;

     органiзовує проведення державного нагляду за додержанням метрологiчних норм i правил на пiдприємствах i в органiзацiях незалежно вiд їхньої вiдомчої пiдпорядкованостi та форм власностi;

     проводить науково-методичну роботу по вдосконаленню професiйної пiдготовки спецiалiстiв метрологiчної служби;

     застосовує дiючi тарифи на роботи, що виконуються як державний метрологiчний нагляд, а у разi їх вiдсутностi визначає вартiсть робiт за погодженням iз споживачем;

     д) здiйснює державний контроль за додержанням норм i правил пiдприємництва при виготовленнi та експлуатацiї продукцiї, вимог державних стандартiв, технiчних умов, а також (на прохання споживачiв) вимог галузевих стандартiв, стандартiв пiдприємств та iншої нормативно-технiчної документацiї на пiдприємствах i в органiзацiях незалежно вiд їхньої вiдомчої пiдпорядкованостi та форм власностi;

     здiйснює взаємодiю з органами державного контролю, з iншими контролюючими i правоохоронними органами, товариствами споживачiв у питаннях контролю якостi продукцiї (робiт, послуг);

     застосовує згiдно з чинним законодавством до пiдприємств i органiзацiй правовi засоби впливу i економiчнi санкцiї за результатами державного контролю якостi продукцiї;

     узагальнює i аналiзує данi про технiчний рiвень i якiсть продукцiї, що випускається пiдприємствами України, та про стан її метрологiчного забезпечення, розробляє за результатами контролю пропозицiї щодо пiдвищення якостi продукцiї, вдосконалення метрологiчного забезпечення i подає їх Кабiнету Мiнiстрiв України, iншим заiнтересованим органам;

     є) здiйснює в установленому порядку заходи для розширення i змiцнення мiжнародного спiвробiтництва у галузi статутної дiяльностi;

     ж) забезпечує довiдково-iнформацiйне обслуговування з використанням банку даних по стандартизацiї, метрологiї та технiчному рiвню основних видiв продукцiї, що випускається в Українi i за її межами;

     з) забезпечує пiдготовку, перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї керiвних та iнженерно-технiчних працiвникiв системи Держстандарту України, народного господарства в галузi стандартизацiї, метрологiї та якостi продукцiї.

     6. Центральний апарат Держстандарту України, центри стандартизацiї та метрологiї, Республiканський iнформацiйно-обчислювальний центр, Київський фiлiал Всесоюзного iнституту пiдвищення квалiфiкацiї керiвних та iнженерно-технiчних працiвникiв в галузi стандартизацiї, якостi продукцiї i метрологiї становлять систему Держстандарту України.

     Держстандарт України для здiйснення своїх функцiональних обов'язкiв може створювати новi, реорганiзовувати i лiквiдовувати дiючi пiдвiдомчi йому органiзацiї та пiдприємства.

     Для ефективної роботи пiдвiдомчих органiзацiй у виконаннi покладених на Комiтет завдань Держстандарт України:

     всебiчно сприяє господарськiй самостiйностi та iнiцiативностi органiзацiй галузi, здiйснює керiвництво ними iз застосуванням економiчних методiв на основi контрольних показникiв, державних замовлень, довгочасних економiчних нормативiв i лiмiтiв;

     проводить органiзацiйно-методичну роботу по реалiзацiї державної полiтики в галузi працi та заробiтної плати, додержанню державних гарантiй у цiй справi;

     здiйснює контроль за додержанням органiзацiями чинного законодавства, збереженням власностi, проводить комплексну ревiзiю їхньої виробничої та господарської дiяльностi не бiльше одного разу на рiк;

     розглядає iз залученням заiнтересованих органiзацiй скарги мiнiстерств, вiдомств, пiдприємств та громадян з питань, пов'язаних з дiяльнiстю пiдвiдомчих органiзацiй.

     Керiвники пiдвiдомчих органiзацiй призначаються Держстандартом України на контрактнiй основi.

     7. Держстандарт України має право:

     приймати рiшення про скасування, перегляд або обмеження строку дiї нормативно-технiчної документацiї, що не вiдповiдає вимогам державних стандартiв;

     дозволяти, як виняток, окремим пiдприємствам (за згодою iз споживачем) виготовлення продукцiї з тимчасовими вiдхиленнями вiд вимог державних стандартiв України для реалiзацiї в межах республiки з одночасним запровадженням у встановленому порядку знижок з дiючих цiн на цю продукцiю;

     одержувати вiд мiнiстерств, вiдомств, пiдприємств, органiзацiй для проведення державних випробувань безкоштовно не менш як по одному зразку засобiв вимiрювань, що запланованi до серiйного виробництва або iмпортуються партiями. В установленому порядку визначати умови використання цих засобiв;

     вводити на пiдприємствах i в органiзацiях незалежно вiд їхньої пiдпорядкованостi та форм власностi, якi систематично порушують встановленi вимоги щодо якостi продукцiї, особливий режим державного нагляду або iншi його форми, спрямованi на полiпшення стану справ;

     здiйснювати мiжнародне спiвробiтництво в галузi створення й виробництва метрологiчного обладнання i приладiв, надання послуг iноземним фiрмам в проведеннi випробувань засобiв вимiрювань, випробувань i сертифiкацiї продукцiї, сервiсного обслуговування високоточних засобiв вимiрювань.

     При виконаннi визначених цим Положенням завдань Держстандарт України в межах своєї компетенцiї користується також iншими правами, передбаченими чинним законодавством.

     8. Держстандарт України очолює голова, який призначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Голова Комiтету має заступникiв, яких призначає Кабiнет Мiнiстрiв України. Розподiл обов'язкiв мiж своїми заступниками проводиться головою Комiтету.

     Голова Держстандарту України одночасно за посадою є головним державним iнспектором України, а його заступники - заступниками головного державного iнспектора України по державному контролю за якiстю продукцiї (робiт, послуг), додержанням стандартiв i метрологiчних правил, станом засобiв вимiрювань.

     Начальники управлiнь, їхнi заступники, завiдуючi секторами, провiднi спецiалiсти, спецiалiсти I та II категорiї Держстандарту України є державними iнспекторами України по державному контролю за якiстю продукцiї (робiт, послуг), додержанням стандартiв i метрологiчних правил, станом засобiв вимiрювань i користуються правами, наданими їм у встановленому порядку.

     9. У Держстандартi України створюється колегiя, до складу якої входять за посадою голова Комiтету i його заступники, а також iншi керiвнi працiвники Комiтету.

     10. Голова Держстандарту України несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Комiтет завдань, визначає ступiнь вiдповiдальностi своїх заступникiв, членiв колегiї та керiвникiв структурних пiдроздiлiв центрального апарату за керiвництво окремими галузями дiяльностi Комiтету i дiяльнiсть пiдвiдомчих органiзацiй.

     11. Голова Держстандарту України видає в межах компетенцiї Комiтету на пiдставi та на виконання законiв України, постанов i розпоряджень Кабiнету Мiнiстрiв України накази й iнструкцiї, дає вказiвки, обов'язковi для виконання пiдроздiлами центрального апарату Комiтету i пiдвiдомчих органiзацiй, перевiряє їх виконання.

     У межах своєї компетенцiї Держстандарт України видає постанови, обов'язковi для виконання мiнiстерствами i вiдомствами України, пiдприємствами, органiзацiями i установами незалежно вiд їхньої вiдомчої пiдпорядкованостi та форм власностi; в необхiдних випадках видає накази й iнструкцiї разом або за погодженням з iншими мiнiстерствами i вiдомствами України.

     12. Для вирiшення методологiчних питань стандартизацiї, метрологiї, якостi продукцiї, атестацiї виробництв, сертифiкацiї та державних випробувань продукцiї в Держстандартi України утворюється науково-технiчна рада iз учених i висококвалiфiкованих спецiалiстiв.

     13. Держстандарт України утримується за рахунок коштiв республiканського бюджету.

     Гранична чисельнiсть i фонд оплати працi працiвникiв центрального апарату Комiтету затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис центрального апарату, а також положення про його пiдроздiли затверджуються головою Комiтету.

     Витрати на утримання центрiв стандартизацiї та метрологiї провадяться в основному за рахунок доходiв вiд дiяльностi в галузi державної повiрки засобiв вимiрювань, вiд надання платних послуг i частково за рахунок коштiв республiканського бюджету, що видiляються для виконання робiт по стандартизацiї та державному нагляду за додержанням дiючих державних стандартiв, контролю якостi продукцiї за вимогою товариств споживачiв, контролю придатностi засобiв вимiрювань, розробцi, створенню i утриманню державних еталонiв, додержанню iнших метрологiчних правил.

     14. Держстандарт України є юридичною особою, має печатку iз зображенням Державного герба України i своїм найменуванням.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.