ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до Закону України "Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 183; 2001 р., N 4, ст. 12), виклавши його в такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних

     Цей Закон визначає правовi основи розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних i спрямований на захист iнтересiв суб'єктiв авторського права i сумiжних прав та захист прав споживачiв.

     Стаття 1. Сфера дiї Закону

     Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, що виникають у процесi розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

     Стаття 2. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     аудiовiзуальний твiр - твiр, що фiксується на певному матерiальному носiї (кiноплiвцi, магнiтнiй плiвцi чи магнiтному диску, диску для лазерних систем зчитування тощо) у виглядi серiї послiдовних кадрiв (зображень) чи аналогових або дискретних сигналiв, якi вiдображають (закодовують) рухомi зображення (як iз звуковим супроводом, так i без нього), i сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи iншого виду екрана (кiноекрана, телевiзiйного екрана тощо), на якому рухомi зображення вiзуально вiдображаються за допомогою певних технiчних засобiв. Видами аудiовiзуального твору є кiнофiльми, телефiльми, вiдеофiльми, дiафiльми, слайдофiльми тощо, якi можуть бути iгровими, анiмацiйними (мультиплiкацiйними), неiгровими чи iншими;

     база даних (компiляцiя даних) - сукупнiсть творiв, даних або будь-якої iншої незалежної iнформацiї в довiльнiй формi, у тому числi електроннiй, пiдбiр i розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої працi, складовi частини якої є доступними iндивiдуально i можуть бути знайденi за допомогою спецiальної пошукової системи на основi електронних засобiв (комп'ютера) чи iнших засобiв;

     вiдеограма - вiдеозапис на вiдповiдному матерiальному носiї (магнiтнiй стрiчцi, магнiтному диску, диску для лазерних систем зчитування тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (iз звуковим супроводом чи без нього), крiм зображень у формi запису, що є складовою частиною аудiовiзуального твору. Вiдеограма є вихiдним матерiалом для виготовлення її копiй;

     вiдтворення примiрникiв - виготовлення одного або бiльше примiрникiв аудiовiзуального твору, фонограми, вiдеограми, комп'ютерної програми, бази даних у будь-якiй матерiальнiй формi, а також їх запис для тимчасового чи постiйного зберiгання в електроннiй (у тому числi цифровiй), оптичнiй або iншiй формi, яку може зчитувати машина;

     вiдтворювач - юридична чи фiзична особа, яка замовила вiдтворення або самостiйно здiйснила таке вiдтворення на обладнаннi, що є її власнiстю або перебуває в її володiннi чи користуваннi;

     вiнiловий диск - диск, який виробляється з синтетичних матерiалiв i на поверхнi якого по спiралi розташованi канавки (дорiжки) iз записом звуку;

     iмпортер примiрникiв - український суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який здiйснив купiвлю (у тому числi з оплатою в негрошовiй формi) в iноземного суб'єкта пiдприємницької дiяльностi примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних iз ввезенням або без ввезення їх на митну територiю України;

     експортер примiрникiв - український суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який здiйснив продаж (у тому числi з оплатою в негрошовiй формi) iноземному суб'єкту пiдприємницької дiяльностi примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних iз вивезенням або без вивезення їх з митної територiї України;

     комп'ютерна програма - набiр iнструкцiй у виглядi слiв, цифр, кодiв, схем, символiв чи у будь-якому iншому виглядi, виражених у формi, придатнiй для зчитування комп'ютером, якi приводять його у дiю для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операцiйну систему, так i прикладну програму, вираженi у вихiдному або об'єктному кодах);

     контрольна марка - спецiальний знак, що засвiдчує дотримання авторських i (або) сумiжних прав i надає право на розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Контрольна марка є самоклейним знаком одноразового використання, зовнiшнiй бiк якого має спецiальний голографiчний захист;

     маркування контрольними марками - позначення шляхом наклеювання контрольних марок на упаковку примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних;

     примiрник аудiовiзуального твору, комп'ютерної програми, бази даних - копiя аудiовiзуального твору, комп'ютерної програми або бази даних на вiдповiдному матерiальному носiї, яка виконана безпосередньо чи опосередковано iз цього аудiовiзуального твору, комп'ютерної програми або бази даних i мiстить усi зафiксованi в аудiовiзуальному творi, комп'ютернiй програмi або базi даних рухомi зображення чи їх частину (як iз звуковим супроводом, так i без нього);

     примiрник фонограми - копiя фонограми на вiдповiдному матерiальному носiї, яка виконана безпосередньо чи опосередковано з цiєї фонограми i мiстить усi зафiксованi на нiй звуки чи їх частину;

     примiрник вiдеограми - копiя вiдеограми на вiдповiдному матерiальному носiї, яка виконана безпосередньо чи опосередковано з цiєї вiдеограми i мiстить усi зафiксованi на нiй рухомi зображення чи їх частину (як iз звуковим супроводом, так i без нього);

     розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних - введення в обiг примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних шляхом їх продажу чи iншої передачi права власностi;

     суб'єкт майнових авторських i (або) сумiжних прав - фiзична або юридична особа, якiй на законних пiдставах належать майновi авторськi i (або) сумiжнi права на аудiовiзуальнi твори, фонограми, вiдеограми, комп'ютернi програми, бази даних;

     Установа - центральний орган виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi;

     фонограма - звукозапис на вiдповiдному носiї (магнiтнiй стрiчцi чи магнiтному диску, грамофоннiй платiвцi, диску для лазерних систем зчитування тощо) виконання або будь-яких звукiв, крiм звукiв у формi запису, що є складовою частиною аудiовiзуального твору. Фонограма є вихiдним матерiалом для виготовлення її примiрникiв (копiй).

     Стаття 3. Умови розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних

     Розповсюдження на територiї України примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм та баз даних, а також їх прокат дозволяються лише за умови їх маркування контрольними марками.

     Стаття 4. Право на одержання контрольних марок

     1. Право на одержання контрольних марок мають iмпортери, експортери та вiдтворювачi примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

     2. Контрольнi марки видаються Установою. Будь-яка посередницька дiяльнiсть щодо одержання та розповсюдження контрольних марок забороняється.

     Стаття 5. Порядок одержання контрольних марок

     1. Для одержання контрольних марок особи, зазначенi в частинi першiй статтi 4 цього Закону (далi - заявники), подають до Установи:

     а) заяву встановленого зразка;

     б) копiю статуту, установчого договору (у випадках, передбачених законодавством) - для юридичних осiб;

     в) копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

     г) копiю довiдки про включення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (для юридичних осiб) або про присвоєння iдентифiкацiйного коду (для фiзичних осiб);

     ґ) перелiк найменувань примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних встановленого зразка iз зазначенням творiв, зафiксованих на цих примiрниках (мовою, що використовується для оригiналу вiдповiдного примiрника);

     д) копiю державного посвiдчення на право розповсюдження та демонстрування аудiовiзуальних творiв - фiльмiв;

     е) копiю договору про передачу (вiдчуження) майнових прав авторiв i (або) суб'єктiв сумiжних прав або договори про передачу прав на використання аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних шляхом їх вiдтворення та розповсюдження примiрникiв, починаючи з договору, за яким майновi права авторiв i (або) суб'єктiв сумiжних прав або права на використання передаються на територiю України, або починаючи з договору, за яким майновi права авторiв i (або) суб'єктiв сумiжних прав або права на використання передаються вiд первинних суб'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав (у разi виникнення цих прав на територiї України). Заявник подає копiї зазначених договорiв, а також оригiнал договору, за яким безпосередньо заявниковi передаються майновi права авторiв i (або) суб'єктiв сумiжних прав або права на використання аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних. До договорiв, складених iноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, посвiдченi в установленому порядку;

     є) копiю лiцензiї на здiйснення господарської дiяльностi з впровадження голографiчних захисних елементiв.

     2. Заява та копiї документiв, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, посвiдчуються: вiд юридичних осiб - пiдписом посадової особи заявника, який скрiплюється печаткою, вiд фiзичних осiб - особистим пiдписом заявника.

     3. Оригiнал договору, зазначений в пунктi "е" частини першої цiєї статтi, повертається заявнику разом з письмовим рiшенням про видачу або вiдмову у видачi контрольних марок.

     Забороняється вимагати вiд заявника документи та вiдомостi, не передбаченi частиною першою цiєї статтi.

     4. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть документiв, поданих для одержання контрольних марок, несе заявник.

     5. У заявi на одержання контрольних марок обов'язково зазначаються: дата звернення, кiлькiсть примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних, право на вiдтворення та розповсюдження яких передано за договорами, кiлькiсть контрольних марок, необхiдних заявнику для маркування примiрникiв.

     6. Установа протягом трьох робочих днiв з дня прийняття заяви зобов'язана видати заявнику письмове рiшення про видачу контрольних марок або вiдмову в їх видачi.

     У разi виникнення необхiдностi у перевiрцi iнформацiї, зазначеної в документах на одержання контрольних марок, строк розгляду заяви може бути продовжений, але не бiльше нiж на 10 робочих днiв, про що заявник повiдомляється в письмовiй формi.

     7. Пiдставами для прийняття рiшення про вiдмову у видачi контрольних марок є:

     подання заявником неповного перелiку документiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi;

     подання заявником документiв для одержання контрольних марок, оформлення яких не вiдповiдає вимогам цього Закону;

     подання заявником документiв для одержання контрольних марок, що мiстять недостовiрнi вiдомостi;

     недодержання заявником прав суб'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав.

     Рiшення про вiдмову у видачi контрольних марок може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законом.

     8. На пiдставi рiшення про видачу контрольних марок та за умови подання заявником копiї платiжного документа з вiдмiткою банкiвської установи про перерахування вартостi контрольних марок до Державного бюджету України Установа протягом двох робочих днiв забезпечує виготовлення та видачу контрольних марок заявниковi.

     У разi неподання заявником копiї платiжного документа з вiдмiткою банкiвської установи про перерахування вартостi контрольних марок до Державного бюджету України протягом одного календарного мiсяця з дня подання заяви Установа анулює рiшення про видачу контрольних марок, про що письмово повiдомляє заявника.

     9. Данi про заявника, який вперше звернувся за одержанням контрольних марок i стосовно якого прийнято рiшення про видачу контрольних марок, вносяться Установою до Єдиного реєстру одержувачiв контрольних марок (далi - Реєстр) iз зазначенням: номера заяви на одержання контрольних марок, кiлькостi виданих марок, їх серiй, номерiв i дати одержання, а також для юридичної особи - повної назви, юридичної та поштової адреси, номера i дати видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи, коду Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України; для фiзичної особи - прiзвища, iменi та по батьковi, домашньої адреси, номера i дати видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи, iдентифiкацiйного номера. У рiшеннi про видачу контрольних марок зазначаються дата внесення до Реєстру даних про заявника та його реєстрацiйний номер.

     У разi звернення у подальшому заявника до Установи з питань одержання контрольних марок документи, передбаченi в пунктах "б", "в", "г", "є" частини першої цiєї статтi, не вимагаються.

     У разi внесення змiн до зазначених документiв заявник зобов'язаний подати цi документи до Установи.

     Порядок ведення Реєстру та надання iнформацiї про видачу контрольних марок визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 6. Серiї контрольних марок та порядок їх виготовлення

     Кожна контрольна марка має власнi серiю i номер.

     Встановлюються такi серiї контрольних марок:

     А - для примiрникiв фонограм у формi магнiтних носiїв та вiнiлових дискiв;

     В - для примiрникiв аудiовiзуальних творiв та вiдеограм у формi магнiтних носiїв та кiноплiвки;

     К - для примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних у формi оптичних носiїв.

     Контрольнi марки виготовляються на замовлення Установи в порядку, встановленому законодавством.

     На кожну контрольну марку наноситься iнформацiя, яка iдентифiкує її з вiдповiдним примiрником аудiовiзуального твору, фонограми, вiдеограми, комп'ютерної програми, бази даних.

     Стаття 7. Плата за одержання контрольних марок

     За кожну контрольну марку заявник сплачує суму в розмiрi одного вiдсотка неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.

     Забороняється встановлення та справляння iз заявникiв будь-яких iнших платежiв за одержання та використання контрольних марок.

     Кошти, одержанi вiд продажу контрольних марок, зараховуються до спецiального фонду Державного бюджету України i використовуються за цiльовим призначенням для виготовлення контрольних марок та здiйснення заходiв щодо забезпечення їх видачi.

     Стаття 8. Маркування контрольними марками

     1. Маркування примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних контрольними марками здiйснюють iмпортери, експортери та вiдтворювачi цих примiрникiв перед їх розповсюдженням.

     2. Iмпортованi примiрники аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних маркуються пiсля митного оформлення на територiї України.

     Примiрники аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних, що експортуються, маркуються перед їх митним оформленням для перевезення через митний кордон України чи передачi iноземному контрагенту на митнiй територiї України.

     3. Кожна упаковка примiрника аудiовiзуального твору, фонограми, вiдеограми, комп'ютерної програми, бази даних маркується однiєю контрольною маркою.

     Упаковка, яка є невiд'ємною частиною декiлькох рiзних за змiстом примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних або розмiщених на декiлькох носiях частин одного аудiовiзуального твору, фонограми, вiдеограми, комп'ютерної програми, бази даних, маркується однiєю контрольною маркою.

     4. Придбання примiрника аудiовiзуального твору, фонограми, вiдеограми, комп'ютерної програми, бази даних, маркованого контрольною маркою, не є набуттям прав на публiчне виконання, публiчний показ, публiчну демонстрацiю, публiчне сповiщення, майновий найм, побутовий чи комерцiйний прокат записаного на цьому примiрнику аудiовiзуального твору, фонограми, вiдеограми, комп'ютерної програми, бази даних.

     5. Маркуванню контрольними марками не пiдлягають:

     1) примiрники, на яких здiйснено запис уривкiв аудiовiзуального твору, фонограми, вiдеограми, демонстрацiйнi версiї комп'ютерних програм та баз даних або уривкiв кiлькох аудiовiзуальних творiв, фонограм та вiдеограм, якщо такий запис зроблено з метою реклами цих аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм та баз даних, якi розповсюджуються на безоплатнiй основi;

     2) твори iз звуко- або вiдеозаписом подiй, що мають особистий характер (сiмейних свят тощо), якщо таке вiдтворення здiйснено з метою їх розповсюдження серед учасникiв цих подiй;

     3) примiрники аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних, що перевозяться транзитом через митну територiю України;

     4) примiрники аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних, якщо їх виготовлено на замовлення юридичної чи фiзичної особи (далi - замовник) суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, який самостiйно здiйснює процес вiдтворення на обладнаннi, що є його власнiстю або перебуває в його володiннi чи користуваннi (далi - виробник), i передача виготовлених виробником цих примiрникiв замовнику вiдбувається лише з додержанням таких умов:

     замовлення виконується на пiдставi договору пiдряду з первинних матерiалiв, їх компонентiв або сировини, що належать замовнику або повнiстю оплаченi замовником;

     матрицi та iншi первиннi матерiали, у тому числi тi, що передаються електронним способом, якi використовуються для виготовлення примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних, є власнiстю замовника незалежно вiд того, передано такi матрицi або iншi первиннi матерiали замовником чи виготовлено виробником у межах замовлення;

     виготовленi на замовлення примiрники аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних передаються виробником замовнику в повному обсязi i не використовуються виробником для продажу як продукцiя його власного виробництва;

     майновi права суб'єктiв авторського права та сумiжних прав на аудiовiзуальнi твори, фонограми, вiдеограми, комп'ютернi програми, бази даних належать замовнику i не переходять до виробника;

     право власностi на примiрники аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм та баз даних належить замовнику, який несе вiдповiдальнiсть за дотримання авторського права i сумiжних прав на зазначенi об'єкти права власностi;

     виготовленi на замовлення примiрники аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних за наявностi законних пiдстав (зовнiшньоекономiчних договорiв, контрактiв тощо) вивозяться за межi митної територiї України i без їх розповсюдження в Українi;

     вивезення з митної територiї України примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних, виготовлених згiдно з договором пiдряду, здiйснюється безпосередньо виробником без передачi прав володiння, користування цими примiрниками третiм особам (крiм тимчасової передачi таких прав транспортно-експедиторським органiзацiям для перевезення);

     5) примiрники комп'ютерних програм та баз даних, що є невiд'ємною частиною перiодичних друкованих видань, якi мiстять в собi демонстрацiйнi версiї цих програм та баз даних, за умови обов'язкового посилання на право власника;

     6) примiрники комп'ютерних програм та баз даних, що є невiд'ємною частиною обладнання, яке виготовлене або ввозиться на митну територiю України.

     Стаття 9. Зберiгання та перевезення територiєю України не маркованих контрольними марками примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних

     Зберiгання не маркованих контрольними марками примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних здiйснюється виключно вiдтворювачами або iмпортерами цих примiрникiв.

     Перевезення територiєю України не маркованих контрольними марками примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних дозволяється лише в разi, якщо такi примiрники доставляються для зберiгання у складських примiщеннях, що належать особам, зазначеним у частинi першiй статтi 4 цього Закону, а також якщо такi примiрники не пiдлягають маркуванню вiдповiдно до частини п'ятої статтi 8 цього Закону.

     Перевезення територiєю України не маркованих контрольними марками примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних з iншою метою забороняється.

     Стаття 10. Роздрiбна торгiвля примiрниками аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних

     Роздрiбна торгiвля примiрниками аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних здiйснюється тiльки в мiсцях спецiалiзованої роздрiбної торгiвлi. Вимоги до мiсць спецiалiзованої роздрiбної торгiвлi примiрниками аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних та правила такої торгiвлi встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Роздрiбна торгiвля примiрниками аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних, не маркованих контрольною маркою, забороняється.

     Стаття 11. Вiдповiдальнiсть за порушення цього Закону

     Особи, виннi у незаконному виготовленнi, пiдробцi, використаннi або збутi незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених контрольних марок для маркування примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних, притягаються до адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону.

     Особи, виннi у незаконному розповсюдженнi примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних, притягаються до цивiльної, адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону.

     Стаття 12. Контроль за виконанням цього Закону

     Установа здiйснює контроль за виконанням цього Закону шляхом проведення планових i позапланових перевiрок державними iнспекторами з питань iнтелектуальної власностi осiб, що здiйснюють розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Контроль здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi виявлення розповсюдження не маркованих контрольними марками примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних або маркованих контрольними марками, що мають серiю i (або) номер, якi не вiдповiдають даним Єдиного реєстру одержувачiв контрольних марок, або на них нанесено iнформацiю, яка не вiдповiдає назвi вiдповiдного примiрника, державнi iнспектори з питань iнтелектуальної власностi вилучають такi примiрники.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, а змiни, внесенi згiдно з цим Законом до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та до Кримiнального кодексу України, - пiсля закiнчення термiну в 90 днiв з дня набрання чинностi цим Законом.

     2. Iмпорт, експорт, оптова та роздрiбна торгiвля примiрниками комп'ютерних програм, баз даних протягом 180 днiв з дня набрання чинностi цим Законом можуть здiйснюватися без отримання контрольної марки встановленого зразка.

     З дати закiнчення термiну у 180 днiв з дня набрання чинностi цим Законом iмпорт, експорт, оптова та роздрiбна торгiвля примiрниками комп'ютерних програм, баз даних здiйснюються виключно за умови їх маркування контрольними марками.

     Контрольнi марки, виданi до набрання чинностi цим Законом, є дiйсними.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

     4. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) статтю 1649 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1649. Незаконне розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних

     Розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних, упаковки яких не маркованi контрольними марками або маркованi контрольними марками, що мають серiю чи мiстять iнформацiю, якi не вiдповiдають носiю цього примiрника, або номер, який не вiдповiдає даним Єдиного реєстру одержувачiв контрольних марок, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю цих примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

     Та сама дiя, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю цих примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних";

     2) частину третю статтi 264 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення пiсля слiв "природоохоронними органами" доповнити словами "державними iнспекторами з питань iнтелектуальної власностi";

     3) статтю 216 Кримiнального кодексу України викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 216. Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору чи контрольних марок

     1. Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних чи голографiчних захисних елементiв -

     караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -

     караються штрафом вiд трьохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв з конфiскацiєю товарiв, промаркованих пiдробленими марками чи голографiчними захисними елементами".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
10 липня 2003 року
N 1098-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.