СУДОВА ПАЛАТА У ЦИВIЛЬНИХ СПРАВАХ
ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

У Х В А Л А

17.04.2003

     Судова палата у цивiльних справах Верховного Суду України <...>, розглянувши в судовому засiданнi справу за скаргою Л-ка В. I. на дiї посадових осiб Марiупольської митницi, ВСТАНОВИЛА:

     У травнi 2002 року Л-ко В. I. звернувся до суду зi скаргою на дiї посадових осiб Марiупольської митницi. В обгрунтування скарги посилався на те, що вiн є спiвзасновником ТОВ "П.", зареєстрованого 04.10.2001 за адресою <...>. Вказане товариство стало засновником Марiупольської фiлiї, зареєстрованої за адресою: <...>. Фiлiя зареєстрована у картцi облiку засновника у Донецькому обласному управлiннi статистики та у ДПI Приморського району м. Марiуполя як платник податкiв. Оскiльки ТОВ "П." є суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi, то i фiлiя має право займатись цiєю дiяльнiстю. В зв'язку з цим вони звернулись до начальника вантажного вiддiлу Марiупольської митницi з проханням зареєструвати Марiупольську фiлiю ТОВ "П." та видати облiкову картку суб'єкта ЗЕД.

     Однак Марiупольська митниця листом вiд 19.04.2002 вiдмовила в реєстрацiї фiлiї, посилаючись на вiдсутнiсть у Марiупольської фiлiї ТОВ "П." свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. Водночас митниця визнає, що фiлiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi не потребують державної реєстрацiї, посилаючись на дiюче законодавство.

     Л-ко В. I. вважає, що дiї Марiупольської митницi суперечать дiючому законодавству, позбавляють створене ним товариство права здiйснювати господарську дiяльнiсть, передбачену Статутом пiдприємства та Положенням про Марiупольську фiлiю, а його позбавляють права отримувати належний йому доход. В зв'язку з цим просив визнати дiї посадових осiб Марiупольської митницi неправомiрними та зобов'язати цих осiб зареєструвати Марiупольську фiлiю ТОВ "П." як учасника зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Рiшенням Приморського районного суду м. Марiуполя Донецької областi вiд 15.05.2002, залишеним без змiни ухвалою Апеляцiйного суду Донецької областi вiд 29.08.2002, скарга Л-ка В.I. задоволена.

     У касацiйнiй скарзi Марiупольська митниця просить скасувати судовi рiшення, посилаючись на те, що вони постановленi з порушенням норм матерiального та процесуального права.

     Касацiйна скарга пiдлягає частковому задоволенню, судовi рiшення - скасуванню, а провадження в справi - закриттю з таких пiдстав.

     Задовольняючи скаргу Л-ка В. I., з чим погодилась i апеляцiйна iнстанцiя, суд виходив з того, що дiючим законодавством фiлiя визначена як суб'єкт господарської дiяльностi i тому вiдповiдно до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" є суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi, тому вiдмова в реєстрацiї її як суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi є незаконною.

     Крiм того, суд зазначив, що Л-ко В. I., в силу вимог ст. 55 Конституцiї України, ст. 2481 ЦПК України має право звернутися до суду за захистом порушеного права пiдприємства, оскiльки являється спiвзасновником ТОВ "П.".

     Проте погодитись з таким висновком суду неможливо.

     У вiдповiдностi до вимог ст. ст. 4, 5 ЦПК України усяка заiнтересована особа вправi а порядку, встановленому законом, звернутися до суду за захистом свого порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного законом iнтересу.

     Главою 2 п. 2 ЦК України, Законом України "Про господарськi товариства" визначено правоздатнiсть господарського товариства як юридичної особи, правовий статус майна, що є його власнiстю, межi вiдповiдальностi товариства та його засновникiв або власникiв майна.

     Виходячи з цього, господарське товариство є самостiйним суб'єктом права, самостiйно захищає свої права i несе обов'язки та може самостiйно виступати суб'єктом цивiльно-правових вiдносин. Учасники ж товариства мають права, визначенi законом та установчими документами.

     Статтею 23 ч. 1 Закону України "Про господарськi товариства" визначено, що управлiння товариством здiйснюють його органи, склад i порядок обрання (призначення) яких здiйснюється вiдповiдно до виду товариства. Право на звернення до суду за захистом iнтересiв господарських товариств мають тiльки цi товариства як юридичнi особи, а не окремi громадяни.

     Вiдповiдно до вимог законодавства ТОВ "П." є юридичною особою та має цивiльну правоздатнiсть, яка включає можливiсть звернення до суду за захистом свого порушеного права.

     Згiдно зi ст. 1 Господарського процесуального кодексу України пiдприємства, установи, органiзацiї, iншi юридичнi особи (у тому числi iноземцi), громадяни, якi здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи i в установленому порядку набули статусу суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, мають право звертатися до господарського суду згiдно з встановленою пiдвiдомчiстю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав i охоронюваних законом iнтересiв.

     Iз матерiалiв справи вбачається, що суд в порушення вимог закону прийняв до свого провадження i розглянув з постановленням рiшення справу, яка не пiдвiдомча судам загальної юрисдикцiї.

     Посилання суду на те, що Л-ко В. I. був вправi звернутися до суду з зазначеною скаргою, оскiльки було порушено його право як учасника товариства, суперечить вимогам чинного цивiльного процесуального законодавства та спростовується вищевикладеним.

     З огляду на те, що судовими iнстанцiями допущенi порушення норм процесуального права, що призвело до неправильного вирiшення справи, вiдповiдно до вимог ст. 336 ЦПК України постановленi в справi судовi рiшення пiдлягають скасуванню.

     Оскiльки справа не пiдлягає розгляду в судах, то вiдповiдно до вимог ст. 339 ЦПК України провадження в справi слiд закрити. Керуючись ст. 334 ЦПК України, Судова палата УХВАЛИЛА:

     Касацiйну скаргу Марiупольської митницi задовольнити частково.

     Рiшення Приморського районного суду м. Марiуполя Донецької областi вiд 15.05.2002 та ухвалу апеляцiйного суду Донецької областi вiд 29.08.2002 скасувати, провадження в справi закрити.

     Ухвала оскарженню не пiдтягає.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.