Документ скасований: Постанова НБУ № 63 від 16.02.2000

Постанова Правлiння Нацiонального банку України

вiд 7 липня 1999 року N 327


Про затвердження Порядку надання довiдок про звiльнення вiд обкладання податками та зборами товарiв, що надходять в Україну на виконання контрактiв, якi фiнансуються за рахунок коштiв кредитної лiнiї Європейського банку реконструкцiї та розвитку (ЄБРР) для малих i середнiх пiдприємств

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
6 серпня 1999 р. за N 536/3829

     Iз метою створення сприятливих умов реалiзацiї проектiв, прокредитованих iз коштiв кредитної лiнiї ЄБРР, гарантованої урядом України, та на виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.04.99 про здiйснення митного оформлення вантажiв, що iмпортуються пiдприємствами-позичальниками для власних та виробничих потреб згiдно з контрактами, якi фiнансуються за рахунок кредитної лiнiї ЄБРР для малих i середнiх пiдприємств, вiдповiдно до умов мiжнародного договору, без сплати податкiв, за пiдтвердженням Нацiонального банку України та згiдно з дiючими вимогами Державної митної служби України щодо митного оформлення товарiв Правлiння ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити Порядок надання довiдок про звiльнення вiд обкладання податками та зборами товарiв, що надходять в Україну на виконання контрактiв, якi фiнансуються за рахунок коштiв кредитної лiнiї Європейського банку реконструкцiї та розвитку для малих i середнiх пiдприємств (далi - Порядок), що додається.

     2. Постанова набуває чинностi через 10 днiв пiсля її реєстрацiї у Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова В. А. Ющенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
митної служби
Ю. П. Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 7 липня 1999 р. N 327
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
6 серпня 1999 р. за N 536/3829

   ПОРЯДОК
надання довiдок про звiльнення вiд обкладання податками та зборами товарiв, що надходять в Україну на виконання контрактiв, якi фiнансуються за рахунок коштiв кредитної лiнiї Європейського банку реконструкцiї та розвитку для малих i середнiх пiдприємств

     1. Порядок розроблено на виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 квiтня 1999 року про здiйснення митного оформлення вантажiв, що iмпортуються пiдприємствами-позичальниками для власних та виробничих потреб згiдно з контрактами, якi фiнансуються за рахунок кредитної лiнiї ЄБРР для малих i середнiх пiдприємств, вiдповiдно до умов мiжнародного договору, без сплати податкiв, за пiдтвердженням Нацiонального банку України.

     2. Нацiональний банк України отримує вiд уповноважених комерцiйних банкiв прохання щодо звiльнення товарiв, якi закуповуються за кошти ЄБРР, вiд їх обкладання податками та зборами. Такi прохання повиннi бути завiренi пiдписами уповноважених осiб комерцiйних банкiв. Перелiк, суми, дати поставки та обсяги товарiв, що мають поставлятись за контрактами, перевiряються згiдно з затвердженими проектами, прокредитованими з кредитної лiнiї ЄБРР. Пiдтвердження Нацiонального банку України надаються лише за проектами, затвердженими НБУ до кредитування з коштiв кредитної лiнiї ЄБРР i лише для поставок товарiв за контрактами, схваленими у складi затверджених проектiв.

     3. Пiдтвердження у формi довiдки з перелiком товарiв, що ввозяться (додаток), засвiдченi уповноваженою на це особою та скрiпленi печаткою НБУ, передаються пiдприємством-позичальником митному органу за мiсцем оформлення вантажiв разом iз необхiдними для здiйснення митного оформлення документами. Така довiдка є пiдставою для звiльнення внесених у перелiк товарiв вiд їх обкладання податками та зборами (крiм митних зборiв), як зазначено в довiдцi.

     4. Зразок пiдпису вiдповiдальної особи НБУ, уповноваженої на пiдписання довiдок, та зразок вiдбитка печатки НБУ передаються Державнiй митнiй службi України для iнформування митниць.

Керiвник Групи управлiння
проектами при НБУ
Н. М. Якубенко

 

Додаток
до Порядку надання довiдок про звiльнення вiд обкладання податками та зборами товарiв, що надходять в Україну на виконання контрактiв, якi фiнансуються за рахунок коштiв кредитної лiнiї  Європейського банку реконструкцiї та  розвитку для малих i середнiх пiдприємств

ДОВIДКА

N ______ вiд ______ р.

Мiжнародна угода

Кредитна угода мiж Нацiональним банком
України та Європейським банком
реконструкцiї та розвитку вiд 16.12.94
(кредитна лiнiя на пiдтримку малого
i середнього пiдприємництва)
(операцiйний номер 269)

ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД  
ПРОЕКТ  
ОТРИМУВАЧ  
КОНТРАКТ  
МИТНИЦЯ ОФОРМЛЕННЯ
ВАНТАЖIВ
 

 

ПЕРЕЛIК
вантажiв, що купуються за контрактом
N _______ вiд ______ року

N Назва товару Вартiсть
     
  Усього  

 

Заступник Голови Правлiння
Нацiонального банку України
(Прiзвище)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.