УГОДА

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво

     Кабiнет Мiнiстрiв України (далi - "Українська Сторона") та Уряд Турецької Республiки (далi - "Турецька Сторона" та разом далi - "Сторони"),

     бажаючи укрiпити дружнi стосунки мiж двома країнами,

     прагнучи до змiцнення цих стосункiв та розвитку плiдного технiчного i фiнансового спiвробiтництва мiж двома країнами,

     визнаючи, що розвиток такого технiчного та фiнансового спiвробiтництва сприятиме розбудовi двостороннього економiчного спiвробiтництва,

     домовились про таке:

Стаття 1. Завдання

     1.1. Сторони сприятимуть виконанню програм та проектiв технiчного та фiнансового спiвробiтництва в Українi. Зазначенi програми та проекти будуть спрямованi на подальше змiцнення спiвробiтництва мiж українськими та турецькими пiдприємствами.

     1.2. Метою цiєї Угоди є встановлення загальних юридичних правил i процедур супроводження та виконання згаданих програм та проектiв.

Стаття 2. Дiя та застосування положень

     Положення цiєї Угоди поширюються на:

     а) Програми та проекти, взаємно узгодженi обома Сторонами або їх уповноваженими органами;

     б) Дiючi проекти та програми i проекти та програми, що знаходились в станi розробки, пiсля набуття цiєю Угодою чинностi за умови письмового погодження обох Сторiн або їх уповноважених органiв;

     в) Проекти або програми, якi впроваджуються спiльно з третiми сторонами за взаємним погодженням обох Сторiн або їх уповноважених органiв.

     Сторони проводять регулярнi консультацiї та щорiчно погоджують список програм та проектiв, до яких застосовуються положення цiєї Статтi.

Стаття 3. Напрямки спiвробiтництва

     Частина 1. Форми спiвробiтництва

     3.1. Спiвробiтництво Сторiн в рамках цiєї Угоди здiйснюватиметься у виглядi технiчної допомоги, фiнансової допомоги та гуманiтарної допомоги.

     3.2. Таке спiвробiтництво може здiйснюватись на двостороннiй основi чи спiльно з третiми сторонами.

     Частина 2. Технiчна допомога

     3.3. Технiчна допомога Українськiй Сторонi надається Турецькою Стороною у формi передачi ноу-хау, пiдготовки кадрiв, консультування та надання послуг, постачання обладнання i матерiалiв, впровадження нових технологiй, необхiдних для успiшного виконання проектiв або програм.

     Частина 3. Фiнансова допомога

     3.4. Фiнансова допомога Українськiй Сторонi надається Турецькою Стороною у формi грантiв для фiнансування постачання товарiв, обладнання та матерiалiв, а також виконання робiт та надання послуг, необхiдних для успiшного виконання проектiв або програм.

     Частина 4. Гуманiтарна допомога

     3.5. Положення цiєї Угоди також застосовуватимуться до проектiв або програм гуманiтарної допомоги, погоджених Сторонами.

     Частина 5. Уповноваженi органи Сторiн

     3.6. Уповноваженим органом Турецької Сторони для цiлей координацiї дiяльностi, передбаченої цiєю Угодою, є Турецьке Агентство Мiжнародного Спiвробiтництва (ТАМС). З цiєю метою ТАМС має намiр заснувати своє представництво в Українi, яке матиме статус постiйно дiючої Групи Управлiння Програмами та Проектами, якi погодженi обома Сторонами.

     3.7. Уповноваженим органом Української Сторони для цiлей координацiї дiяльностi, передбаченої цiєю Угодою, є Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України.

Стаття 4. Умови впровадження

     4.1. Сторонами передбачено, що Турецька Сторона фiнансуватиме постачання обладнання та матерiалiв для використання українськими реципiєнтами, а також виконуватиме для них роботи та надаватиме їм послуги. Такi обладнання та матерiали в разi перемiщення на митну територiю України або при їх закупiвлi в Українi переходитимуть у власнiсть українських реципiєнтiв, однак за згодою українських реципiєнтiв можуть тимчасово використовуватися на безоплатнiй основi експертами, якi запрошенi реципiєнтами для виконання програм i проектiв в рамках цiєї Угоди, протягом погодженого Сторонами термiну їх виконання.

     4.2. З метою реалiзацiї положень цiєї Угоди обладнання, матерiали (крiм пiдакцизних товарiв), фiнансовi ресурси, роботи та послуги, якi надаватимуться Турецькою Стороною та використовуватимуться українськими реципiєнтами в рамках цiєї Угоди, звiльнятимуться вiд будь-яких податкiв, мит, зборiв (крiм митних зборiв, якi сплачуватимуться українськими реципiєнтами) або iнших податкових зобов'язань, якi стягуються або можуть бути стягненi на територiї України.

     4.3. Українська Сторона також надаватиме дозволи на тимчасовий ввiз обладнання, необхiдного для виконання проектiв або програм в рамках цiєї Угоди, яке використовуватиметься виконавцями програм та проектiв протягом погодженого Сторонами термiну їх виконання. Українська Сторона забезпечує здiйснення будь-яких реєстрацiйних, сертифiкацiйних та вiзових процедур, необхiдних для впровадження проектiв або програм в рамках цiєї Угоди безкоштовно та без затримки.

     4.4. Сторони погоджуються, що для виконання програм та проектiв фiнансової допомоги за домовленiстю партнерiв для кожного проекту або програми Сторонами може бути призначена окрема Група управлiння проектом, уповноважена дiяти вiд iменi вiдповiдних українських та турецьких учасникiв проекту або програми. Для здiйснення платежiв в нацiональнiй валютi (в українських гривнях) та/або iноземнiй валютi Групою управлiння проектом можуть бути вiдкритi спецiальнi рахунки у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Використання коштiв, якi знаходяться на цих рахунках, визначатиметься рiшенням партнерiв по кожному проекту або програмi.

     4.5. Особисте майно та предмети особистого користування експертiв, що виконують програми та проекти в рамках цiєї Угоди, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають постiйно на територiї України, не обкладається митом, податками та iншими обов'язковими платежами при ввезеннi на митну територiю України пiд зобов'язання зворотного вивезення цих товарiв пiсля закiнчення погодженого Сторонами термiну виконання вiдповiдних програм та проектiв. У разi вiдчуження цих товарiв та предметiв на митнiй територiї України мито, податки та iншi обов'язковi платежi справляються вiдповiдно до чинного законодавства України.

Стаття 5. Антикорупцiйнi дiї

     Сторони подiляють спiльну стурбованiсть щодо корупцiї, що пiдриває процес ефективного управлiння, обмежує можливостi використання ресурсiв для розвитку та ставить пiд загрозу вiдкриту та чесну конкуренцiю, яка базується на спiввiдношеннi цiни та якостi. Вони, таким чином, зобов'язуються спiльними зусиллями вести боротьбу проти корупцiї та проголошують, що будь-яка пропозицiя, сплата, винагорода чи прибуток, якi можуть бути розцiненi як незаконнi дiї чи хабарництво, безпосереднi чи непрямi, пов'язанi зi стимулом чи винагородою за отримання якого-небудь контракту в рамках цiєї Угоди, стане пiдставою до негайної консультацiї, обмiну всiєю вiдповiдною iнформацiєю та вiдповiдних крокiв, якi можуть включати припинення постачання обладнання та вiдмiни результатiв тендеру. Можуть бути вжитi додатковi заходи вiдповiдно до чинного законодавства держав Сторiн.

Стаття 6. Процедури впровадження

     6.1. Кожний проект або програма в рамках цiєї Угоди має бути предметом певних домовленостей мiж учасниками проекту чи програми з детальним викладенням прав та обов'язкiв, покладених на кожного учасника проекту або програми. Кожний проект або програма має бути належним чином зареєстрованi в Мiнiстерствi економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiдповiдно до чинного законодавства України безкоштовно та без затримки.

     6.2. Взаємне узгодження програм та проектiв уповноваженими органами Сторiн вiдбуватиметься шляхом укладання Меморандумiв. Меморандуми будуть укладатись щорiчно, або з iншою перiодичнiстю за згодою Сторiн.

Стаття 7. Заключнi Положення

     7.1. Угода набуває чинностi з дати останнього письмового повiдомлення про виконання Сторонами внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття нею чинностi.

     7.2. Положення цiєї Угоди застосовуються тимчасово з моменту її пiдписання в частинi, яка не суперечить чинному законодавству обох Сторiн.

     7.3. Будь-якi змiни до цiєї Угоди повиннi бути погодженi у письмовому виглядi мiж Сторонами та набувають чинностi з дати, коли Сторони поiнформували одна одну про виконання внутрiшньодержавних процедур, якi є необхiдними для набуття ними чинностi.

     7.4. Угода дiє протягом п'яти рокiв. Пiсля закiнчення цього п'ятирiчного термiну дiя цiєї Угоди буде автоматично подовжуватись на новий поточний рiк. Кожна iз сторiн має право припинити дiю цiєї Угоди, поiнформувавши iншу Сторону у письмовому виглядi за шiсть мiсяцiв до вiдповiдного термiну про свiй намiр припинити її дiю.

     7.5. У разi припинення дiї цiєї Угоди її положення застосовуються до проектiв i програм, що впроваджувалися у перiод дiї Угоди.

     Вчинено у м. Києвi цього чотирнадцятого дня листопада двi тисячi другого (2002) року в двох примiрниках українською, турецькою та англiйською мовами, при цьому всi тексти є автентичними. У разi розбiжностей стосовно тлумачення положень Угоди Сторони звертатимуться до тексту, викладеному англiйською мовою.

За Кабiнет Мiнiстрiв України За Уряд Турецької Республiки
Олександр Шлапак Суха Шен
Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї Україн Виконуючий обов'язки Президента Турецького Агентства Мiжнародного Спiвробiтництва
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.