УГОДА

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй

     Кабiнет Мiнiстрiв України та Уряд Словацької Республiки (далi - Сторони),

     переконанi у необхiдностi спiвробiтництва мiж обома державами,

     з метою надання взаємної добровiльної допомоги у разi надзвичайних ситуацiй,

     усвiдомлюючи, що цi ситуацiї можуть виникнути в будь-який час,

     домовились про таке:

Стаття 1
Предмет

     Ця Угода регулює умови спiвробiтництва та добровiльного надання допомоги у разi надзвичайних ситуацiй на територiї держави iншої Сторони.

Стаття 2
Визначення термiнiв

     У цiй Угодi використовуються термiни, що мають такi значення:

     надзвичайна ситуацiя - стан, спричинений стихiйним лихом, техногенною аварiєю або катастрофою, який загрожує життю, здоров'ю людей, майну або довкiллю;

     Сторона, що запитує - Сторона, яка звертається за допомогою;

     Сторона, що надає - Сторона, яка задовольнила прохання iншої Сторони i надає необхiдну допомогу;

     компетентний орган - орган Сторони, якому наданi компетенцiї для управлiння i координацiї робiт, пов'язаних з реалiзацiєю цiєї Угоди;

     вiйськовий персонал - вiйськовослужбовцi вiйськ цивiльного захисту (оборони) держави однiєї iз Сторiн;

     оснащення - матерiали, технiчнi, транспортнi засоби i спорядження груп з надання допомоги, предмети особистого вжитку членiв груп з надання допомоги;

     група з надання допомоги - група фахiвцiв на чолi з керiвником, у тому числi вiйськовий персонал, призначена для надання допомоги та забезпечена необхiдним оснащенням;

     предмети допомоги - предмети, призначенi для безкоштовного розподiлу серед населення, яке потерпiло внаслiдок надзвичайної ситуацiї на територiї держави Сторони, яка запитує, наданi на її прохання.

Стаття 3
Звернення про надання допомоги

     1. Допомога надається на пiдставi звернення.

     2. Органи (посадовi особи), якi можуть звертатись з проханням надати допомогу:

     за Україну - Прем'єр-мiнiстр України або Мiнiстр з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;

     за Словацьку Республiку - Голова Уряду Словацької Республiки або Мiнiстр внутрiшнiх справ Словацької Республiки.

     3. У запитi про надання допомоги зазначаються її форма i обсяг.

     4. Компетентнi органи обмiнюються списками предметiв допомоги, якi може поставити Сторона, що надає.

     5. Сторони негайно повiдомляють одна одну по дипломатичних каналах про змiну компетентних органiв.

Стаття 4
Форми допомоги

     1. Допомога надається шляхом направлення груп з надання допомоги, постачання предметiв допомоги або в iншiй формi.

     2. Групи з надання допомоги можуть бути залученi для виконання рятувальних робiт, робiт з локалiзацiї та лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї. Матерiальне i технiчне забезпечення груп з надання допомоги повинно бути достатнiм для проведення автономних дiй на мiсцi протягом 72 годин. У подальшому або за умови вичерпання матерiальних i технiчних засобiв, необхiдних для проведення робiт з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї, цi групи забезпечує Сторона, що запитує.

Стаття 5
Форми спiвробiтництва

     Сторони вiдповiдно до їх законодавства здiйснюють спiвробiтництво на основi принципiв рiвноправностi та взаємної вигоди за такими напрямами:

     1) зменшення наслiдкiв надзвичайних ситуацiй шляхом обмiну iнформацiєю науково-технiчного характеру, спiльних переговорiв, семiнарiв, спiвробiтництва в дослiдницьких програмах, пiдготовки фахiвцiв на спецiальних курсах, особливо в галузi цивiльного захисту. Положення цiєї Угоди поширюються також на спiльнi навчання;

     2) розроблення спiльної системи заходiв, спрямованих на запобiгання надзвичайним ситуацiям i лiквiдацiю їхнiх наслiдкiв;

     3) обмiн iнформацiєю:

     а) про можливе або фактичне виникнення надзвичайної ситуацiї, яка може мати наслiдки на територiї держави iншої Сторони;

     б) про допомогу з боку мiжнародних органiзацiй;

     в) про аналiз iмовiрностей виникнення надзвичайних ситуацiй;

     4) обмiн фахiвцями i науковцями;

     5) обмiн технологiями;

     6) пiдготовка публiкацiй, лекцiй i тематичних дослiджень;

     7) пiдготовка фахiвцiв;

     8) в iншiй дiяльностi, пов'язанiй з надзвичайними ситуацiями на основi згоди компетентних органiв Сторiн.

Стаття 6
Управлiння та координацiя

     1. Компетентними органами, визначеними для управлiння та координацiї робiт, пов'язаних з реалiзацiєю цiєї Угоди, є:

     в Українi:

     Мiнiстерство з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;

     в Словацькiй Республiцi:

     Мiнiстерство внутрiшнiх справ Словацької Республiки.

     2. Органи (посадовi особи), зазначенi в пунктi 2 статтi 3 можуть уповноважити iншi органи просити про надання допомоги та приймати прохання про надання допомоги.

     3. Керiвництво всiма роботами, якi виконуються на територiї держави Сторони, що запитує, здiйснюється компетентним органом цiєї Сторони.

     4. Накази групам з надання допомоги Сторони, що надає, адресуються виключно керiвникам цих груп, якi визначають спосiб їх виконання.

     5. Компетентний орган Сторони, яка запитує, забезпечує групи з надання допомоги охороною, безоплатною медичною допомогою i органiзовує необхiдну взаємодiю.

Стаття 7
Перетин державного кордону i перебування на територiї держави iншої Сторони

     1. Групи з надання допомоги перетинають спiльний державний кордон у пунктах пропуску, визначених Угодою мiж Урядом України i Урядом Словацької Республiки про пункти пропуску через спiльний державний кордон вiд 15 червня 1995 р. У виняткових випадках за узгодженням з прикордонними службами держав сторiн перетин державного кордону може бути здiйснено поза пунктами пропуску.

     2. Транспортування груп з надання допомоги, їхнього оснащення i предметiв допомоги може здiйснюватися автомобiльним, залiзничним, повiтряним та водним транспортом.

     3. Пропуск через спiльний державний кордон членiв груп з надання допомоги здiйснюється за паспортами або документами, що їх замiнюють, та списками, пiдписаними уповноваженими особами компетентних органiв. Пропуск через спiльний державний кордон вiйськовослужбовцiв строкової служби, якi входять до складу вiйськового персоналу, здiйснюється за документами, що посвiдчують особу, та списками, якi надаються керiвниками груп з надання допомоги, пiдписаними командирами вiйськових частин i скрiпленими гербовими печатками. Члени груп з надання допомоги пiд час надання допомоги можуть перебувати на територiї держави iншої договiрної Сторони без вiз та дозволiв на перебування.

     4. Члени груп з надання допомоги мають право носити унiформу на територiї держави Сторони, яка запитує, якщо це є їх звичайним оснащенням.

     5. Положення, про якi йдеться в пунктах 1-3, стосуються i осiб, якi у разi виникнення надзвичайної ситуацiї повиннi бути евакуйованi.

     6. На членiв груп з надання допомоги протягом усього перiоду їхнього перебування на територiї держави Сторони, яка запитує, поширюється її внутрiшнє законодавство. Якщо до складу групи для надання допомоги входить i вiйськовий персонал, то протягом його перебування на територiї держави Сторони, яка запитує, поширюється також законодавство держави Сторони, яка надає, яким регулюється статус вiйськовослужбовця.

Стаття 8
Транспортування оснащення i предметiв допомоги

     1. Керiвник групи з надання допомоги при перетинаннi державного кордону через визначений пункт пропуску подає митним органам держави Сторони, що запитує, список оснащення i предметiв допомоги; якщо державний кордон перетинається поза пунктами пропуску через спiльний державний кордон, то цей список необхiдно якнайшвидше вiдправити у вiдповiдну митну установу, не пiзнiше 3 дiб вiд дати перетину.

     2. Групи з надання допомоги не можуть вивозити i ввозити жодних товарiв, крiм оснащення i предметiв допомоги.

     3. Оснащення i предмети допомоги звiльняються вiд мита, податкiв та iнших зборiв, що стягуються державними органами Сторiн, на них не поширюються ввiзнi та вивiзнi заборони i обмеження.

     4. Оснащення, яке використовується для надання допомоги, має бути вивезене. Якщо оснащення залишається як предмет допомоги Сторонi, що запитує, то необхiдно повiдомити державнi органи про вид, кiлькiсть, а також його мiсце знаходження на територiї держави Сторони, що запитує; компетентнi органи повiдомляють про це вiдповiдну митну установу.

     5. Сторона, що запитує, дасть змогу провести знезараження оснащення групи з надання допомоги. У разi коли його проведення неможливе, оснащення залишається на територiї держави Сторони, що запитує.

     6. Положення, зазначенi в пунктi 3, стосуються також i ввезення медичних препаратiв, що мiстять наркотичнi i психотропнi речовини, на територiю держави Сторони, що запитує, i на вивезення залишкiв на територiю держави Сторони, що надає. Цей оборот не вважається ввезенням або вивезенням товару згiдно з мiжнародними договорами про наркотичнi i психотропнi речовини.

     7. Медичнi препарати, що мiстять наркотичнi та психотропнi речовини, можуть бути ввезенi лише у кiлькостi, необхiднiй для термiнової медичної допомоги, i їх використання дозволяється виключно квалiфiкованому медичному персоналу. Залишок медичних препаратiв, що мiстять наркотичнi i психотропнi речовини, вивозиться на територiю держави Сторони, що надає.

     8. Заборонено ввозити зброю та боєприпаси на територiю держави Сторони, що запитує, крiм промислових вибухiвок.

Стаття 9
Використання повiтряних суден

     1. Повiтрянi судна використовуються з метою доставки груп з надання допомоги, оснащення та вантажу допомоги, а також для виконання рятувальних робiт.

     2. Сторони забезпечують можливiсть перельоту повiтряних суден, якi виконують дiяльнiсть згiдно з пунктом 1, через територiю своїх держав без зобов'язання використання встановлених пунктiв перельоту через кордон, повiтряних коридорiв, а також можливiсть зльоту та посадки на призначеному мiсцi поза мiжнародних аеропортiв, перерахованих в опублiкованих правилах державою Сторони, що запитує, та вiдповiдають вимогам Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї (ICAO).

     Польоти повiтряних суден повиннi здiйснюватись вiдповiдно до правил, що встановленi Мiжнародною органiзацiєю цивiльної авiацiї (ICAO), та держави кожної iз Сторiн, якщо iнше не обумовлене цiєю Угодою.

     3. Компетентний орган Сторони, що надає, повiдомляє компетентний орган Сторони, що запитує, про рiшення використовувати повiтрянi судна для надання допомоги та надає iнформацiю про:

     а) вид, тип та кiлькiсть повiтряних суден;

     б) країну реєстрацiї та реєстрацiйний знак повiтряного судна;

     в) екiпаж, пасажирiв i групу з надання допомоги;

     г) оснащення та вантаж допомоги, що знаходяться на борту;

     д) час вильоту, маршрут польоту, що передбачається, та мiсце посадки;

     е) план польоту.

     4. Сторона, що надає, звiльняється вiд оплати за пролiт, посадку, стоянку на аеродромi та злiт з нього повiтряних суден, а також за навiгацiйнi послуги пiд час виконання завдань, пов'язаних з реалiзацiєю цiєї Угоди.

Стаття 10
Вiдшкодування витрат

     1. Сторона, що надає, не має права вимагати вiд Сторони, що запитує, вiдшкодування витрат, пов'язаних з наданням допомоги, крiм випадкiв, зазначених у статтi 11 цiєї Угоди. Це стосується i витрат, пов'язаних з повним використанням, пошкодженням або втратою оснащення.

     2. Якщо Сторона, що запитує, прийме рiшення про повне або часткове вiдшкодування витрат, пов'язаних з наданням допомоги, то таке вiдшкодування Сторонi, що надає, буде зроблено в першу чергу.

     3. Пiсля закiнчення робiт, пов'язаних з наданням допомоги, компетентний орган Сторони, що надає, надсилає компетентному органу Сторони, що запитує, письмовий звiт про виконанi роботи.

     4. Компетентний орган Сторони, що запитує, надає компетентному органу Сторони, що надає, заключний звiт про характер i причини виникнення надзвичайної ситуацiї, вид i обсяг отриманої допомоги та результати виконаних робiт.

Стаття 11
Компенсацiя збиткiв

     1. Кожна iз Сторiн вiдмовляється вiд усiх вимог до iншої Сторони стосовно компенсацiї збиткiв, пов'язаних iз пошкодженням майна, яке спричинив член групи з надання допомоги пiд час виконання робiт, згiдно iз цiєю Угодою, якщо не було встановлено, що таку шкоду спричинено навмисно або внаслiдок грубого недбальства.

     2. Кожна iз Сторiн вiдмовляється вiд усiх вимог до iншої Сторони стосовно компенсацiї збиткiв, пов'язаних iз шкодою, завданою здоров'ю або у разi смертi члена групи з надання допомоги, якщо це було пов'язане з виконанням робiт з реалiзацiї цiєї Угоди.

Стаття 12
Евакуйованi особи

     1. Особи, евакуйованi з територiї держави Сторони, що запитує, на територiю держави Сторони, що надає, до моменту свого повернення забезпечуються всiм необхiдним. Сторона, що запитує, вiдшкодовує Сторонi, що надає, витрати, пов'язанi з їх забезпеченням та поверненням.

     2. Кожна Сторона зобов'язана прийняти назад евакуйованих осiб та осiб, якi їх супроводжують, що прибули з територiї її держави на територiю держави iншої Сторони. Якщо йдеться про осiб, якi не є громадянами країни Сторони, що запитує, то вони залишаються в тому статусi, в якому знаходились до перетину державних кордонiв.

Стаття 13
Спiльна комiсiя

     Для реалiзацiї цiєї Угоди компетентнi органи Сторiн створюють Спiльну комiсiю. Порядок дiяльностi Спiльної комiсiї визначаються компетентними органами Сторiн. Спiльна комiсiя планує та координує взаємну дiяльнiсть згiдно з цiєю Угодою.

Стаття 14
Зв'язок

     Компетентнi органи Сторiн домовляються про спiльнi заходи щодо органiзацiї зв'язку мiж ними, а також зв'язку з групами з надання допомоги.

Стаття 15
Вирiшення спiрних питань

     Розбiжностi у тлумаченнi та застосуваннi положень цiєї Угоди Сторони вирiшують дипломатичним шляхом.

Стаття 16
Вiдношення до iнших мiжнародних угод

     Ця Угода не порушує прав i обов'язкiв сторiн за iншими мiжнародними угодами, учасницями яких вони є.

Стаття 17
Доповнення та змiни до Угоди

     За взаємною домовленiстю Сторони можуть вносити до цiєї Угоди доповнення та змiни, якi оформляються письмово i є невiд'ємною частиною цiєї Угоди.

Стаття 18
Прикiнцевi положення

     1. Ця Угода набирає чинностi вiд дати останнього повiдомлення Сторiн про виконання ними передбачених нацiональним законодавством внутрiшньодержавних процедур.

     2. Ця Угода укладена на невизначений термiн. Угода може бути денонсована кожною iз Сторiн шляхом письмового повiдомлення. Угода припиняє дiю через 6 мiсяцiв вiд дати отримання однiєю iз Сторiн письмового повiдомлення про денонсацiю Угоди.

     3. Припинення дiї цiєї Угоди не впливає на права, обов'язки та дiяльнiсть Сторiн, якщо така дiяльнiсть триває на момент припинення Угодою дiї.

     Вчинено у м.Братислава 5 грудня 2000 року в двох примiрниках, кожний українською i словацькою мовами, причому обидва тексти є автентичними.

За Кабiнет Мiнiстрiв України За Уряд Словацької Республiки
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.