УГОДА

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Iталiйської Республiки про технiчне спiвробiтництво

     Кабiнет Мiнiстрiв України (далi - "Українська Сторона") та Уряд Iталiйської Республiки (далi - "Iталiйська Сторона"), якi надалi iменуються Сторонами,

     прагнучи змiцнити спiвробiтництво мiж двома державами,

     визнаючи, що надання технiчної допомоги Українi сприятиме покращенню соцiальних та економiчних умов в цiй державi, подальшому розвитку демократiї та ринкової економiки,

     впевненi, що дiяльнiсть в галузi технiчної допомоги спроможна розвивати кориснi контакти мiж українськими та iталiйськими пiдприємницькими колами,

     домовились про таке:

Стаття 1

     Сторони сприятимуть виконанню проектiв технiчного спiвробiтництва в Українi. Зазначенi проекти будуть спрямованi на подальше змiцнення спiвробiтництва мiж українськими та iталiйськими пiдприємствами та неприбутковими органiзацiями.

     Метою цiєї Угоди є встановлення правових засад для виконання згаданих проектiв.

Стаття 2

     Вiдповiдальними за виконання положень цiєї Угоди визначаються:

     а) з Української Сторони - Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України;

     б) з Iталiйської Сторони - Мiнiстерство закордонних справ або Мiнiстерство виробничої дiяльностi, в залежностi вiд джерела фiнансування проектiв.

Стаття 3

     Положення цiєї Угоди застосовуватимуться до проектiв технiчної допомоги, затверджених вiдповiдальною українською установою; такi проекти передаватимуться на розгляд Iталiйської Сторони та будуть фiнансуватися iталiйським Урядом. Такi положення стосуються також проектiв, якi вже отримали фiнансування на момент набуття чинностi цiєю Угодою. Крiм того, вони стосуються проектiв з вищезазначеними характеристиками, в яких приймають участь третi сторони.

     Пропозицiї щодо проектiв технiчної допомоги будуть переданi дипломатичними каналами вiдповiдальною українською установою вiдповiдальнiй iталiйськiй установi.

     Кожен проект у рамках цiєї Угоди має бути предметом окремої домовленостi мiж сторонами, якi виконуватимуть проект, та має докладно зазначати права та обов'язки кожного учасника проекту.

Стаття 4

     З метою сприяння реалiзацiї проектiв у рамках цiєї Угоди все обладнання, матерiали (крiм пiдакцизних) та послуги, що необхiднi для їх впровадження i ввозяться на митну територiю України, звiльняються вiд податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв, включаючи митнi збори.

     Українська Сторона надаватиме дозволи на тимчасовий ввiз обладнання, необхiдного для реалiзацiї вищезазначених проектiв. Українська Сторона гарантує, що будь-якi сертифiкацiйнi та реєстрацiйнi процедури, необхiднi для впровадження проектiв в рамках цiєї Угоди, здiйснюватимуться безкоштовно та без затримки.

     Особисте майно та предмети особистого користування експертiв, уповноважених на впровадження проектiв в рамках цiєї Угоди, якi не є громадянами України та не проживають постiйно на її територiї, не обкладаються митом, податками та iншими обов'язковими платежами при ввезеннi на митну територiю України. При вiдчуженнi цих речей на митнiй територiї України їх оподаткування здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України.

Стаття 5

     Українська Сторона вiдповiдно до чинного законодавства України забезпечить iталiйським експертам i представникам, якi братимуть участь в реалiзацiї узгоджених проектiв або програм, видачу в'їзних вiз безкоштовно та без затримок. Такi експерти та представники отримуватимуть, на перiод перебування в країнi, службовi картки, якi матимуть силу посвiдчення особи вiдповiдно до законодавства України.

Стаття 6

     Угода набуває чинностi з дати останнього письмового повiдомлення Сторiн про виконання Сторонами всiх внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття Угодою чинностi.

     Будь-якi змiни до цiєї Угоди повиннi бути погодженi у письмовому виглядi мiж Сторонами та набувають чинностi з дати, коли Сторони поiнформували одна одну про виконання внутрiшньодержавних процедур, якi є необхiдними для набуття ними чинностi.

     Угода дiє протягом п'яти рокiв та її дiя буде автоматично продовжуватися на наступнi рiчнi перiоди, якщо жодна iз Сторiн не поiнформує iншу Сторону письмово не пiзнiше нiж за три мiсяцi до закiнчення вiдповiдного перiоду про свiй намiр припинити її дiю.

     Припинення дiї цiєї Угоди не впливатиме на виконання ранiше погоджених проектiв або програм, що перебувають в стадiї реалiзацiї.

     З урахуванням вищезазначеного, пiдписано уповноваженими представниками Урядiв.

     Вчинено у м. Рим 13 березня 2003 року у двох примiрниках українською та iталiйською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

За Кабiнет Мiнiстрiв України За Уряд Iталiйської Республiки
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.