Документ скасований: Постанова КМУ № 86 від 28.01.2004

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 березня 1996 р. N 302

Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї (додається).

2. Урядовiй комiсiї з експортного контролю забезпечити органiзацiю контролю за експортом, iмпортом i транзитом товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї.

3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, роздiл "Матерiали, що розщеплюються, та сповiльнювачi" Перелiку видiв сировини, матерiалiв, обладнання i технологiй, якi можуть використовуватися для створення зброї, вiйськової та спецiальної технiки, вивезення яких за межi України може здiйснюватися лише за спецiальним дозволом, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 1993 р. N 159.

Прем'єр-мiнiстр України

Є. МАРЧУК

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 березня 1996 р. N 302

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї

Загальнi положення

1. Це Положення визначає комплекс заходiв щодо контролю за експортом з України, iмпортом в Україну i транзитом через територiю України товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї.

2. У цьому Положеннi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

товари, що стосуються ядерної дiяльностi, - ядернi матерiали, технологiї, обладнання, установки, спецiальнi неядернi матерiали, радiоактивнi джерела iонiзуючого випромiнювання (включаючи радiоактивнi вiдходи) та iзотопна продукцiя, а також обладнання, матерiали i технологiї подвiйного призначення, якi можуть бути використанi в дiяльностi, пов'язанiй iз створенням ядерної зброї, ядерних вибухових пристроїв, або в дiяльностi, пов'язанiй з ядерним паливним циклом;

товари (роботи, послуги) подвiйного призначення - обладнання, матерiали i технологiї, що можуть бути використанi в ядернiй дiяльностi;

ядерний експорт/iмпорт - експорт (вивезення)/iмпорт (ввезення) ядерних матерiалiв, технологiй, обладнання, установок, спецiальних неядерних матерiалiв, радiоактивних джерел iонiзуючого випромiнювання (включаючи радiоактивнi вiдходи) та iзотопної продукцiї. Експорт (вивезення) включає також передавання (продаж, купiвлю) як для комерцiйних, так i для некомерцiйних цiлей, у тому числi передавання для демонстрацiї на виставках та ярмарках або проведення спiльних робiт;

ядерний матерiал - будь-який вихiдний або спецiальний матерiал, що розщеплюється;

вихiдний матерiал - уран, який мiстить iзотопи в тому ж спiввiдношеннi, в якому вони є у природному уранi; уран, збiднений iзотопом 235; торiй; будь-яка з вищезазначених речовин у формi металу, сплаву, хiмiчної сполуки або концентрату; будь-який iнший матерiал, що мiстить одну або кiлька з вищезазначених речовин;

спецiальний матерiал, що розщеплюється, - плутонiй-239, уран-233; уран, збагачений iзотопами 235 або 233, будь-який матерiал, що мiстить одну або кiлька з вищезазначених речовин;

технологiя - iнформацiя (за винятком iнформацiї, надрукованої у пресi) у будь-якому виглядi (включаючи зразки матерiалiв та обладнання, а також вiдомостi, що передаються пiд час навчання фахiвцiв), яка може бути використана для розробки, виробництва або використання товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi;

обладнання та установки - будь-яке обладнання та установки, спецiально призначенi або пiдготовленi для виробництва, переробки (обробки) чи використання ядерного або спецiального неядерного матерiалу, включаючи технiчнi засоби, що можуть бути використанi для виготовлення такого обладнання чи його окремих компонентiв;

дiяльнiсть, пов'язана iз створенням ядерних вибухових пристроїв, - дослiдження, розробка, проектування, виробництво, створення, випробовування або обслуговування будь-якого вибухового пристрою чи його пiдсистем i компонентiв;

дiяльнiсть, пов'язана iз ядерним паливним циклом, яка не перебуває пiд гарантiями МАГАТЕ, - дослiдження, розробки, проектування, виробництво, створення, експлуатацiя або обслуговування будь-якого реактора, критичної установки, установки з конверсiї, установки для виготовлення палива, установки для переробки, установки для роздiлення iзотопiв вихiдних або спецiальних матерiалiв, що розщеплюються, чи окремої установки для зберiгання, за вiдсутностi зобов'язань прийняти гарантiї МАГАТЕ щодо вiдповiдного об'єкта або спорудженої чи запроектованої установки, якщо там мiститься будь-який вихiдний або спецiальний матерiал, що розщеплюється, чи будь-якої установки для виробництва важкої води за вiдсутностi зобов'язань прийняти гарантiї МАГАТЕ щодо будь-якого ядерного матерiалу, що виготовляється чи використовується у зв'язку з виробництвом цiєю установкою важкої води, або якщо будь-яке таке зобов'язання не дотримується.

3. Дiя цього Положення поширюється на всi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що здiйснюють експорт, iмпорт, транзит, та будь-якi iншi види зовнiшньоекономiчної дiяльностi, включаючи виробничi та науково-технiчнi зв'язки, демонстрацiю експонатiв на мiжнародних виставках та ярмарках, прибережну i прикордонну торгiвлю та операцiї обмiну з товарами, що стосуються ядерної дiяльностi.

4. Товари, здiйснення експорту, iмпорту i транзиту яких контролюється згiдно з цим Положенням, перелiчено в Списку ядерних матерiалiв, технологiй, обладнання, установок, спецiальних неядерних матерiалiв, а також обладнання, матерiалiв i технологiй подвiйного використання, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї (далi - Список), який додається.

Список складається з двох частин: у частинi першiй зазначено ядернi матерiали, технологiї, обладнання, установки, спецiальнi неядернi матерiали, радiоактивнi джерела випромiнювання (включаючи радiоактивнi вiдходи) та iзотопну продукцiю, якi мають найбiльш важливе значення в ядернiй дiяльностi, у частинi другiй - обладнання, матерiали i технологiї подвiйного використання, що стосуються ядерної дiяльностi.

Найменування, технiчнi характеристики та коди товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi товарiв, що мiстяться у Списку, можуть уточнюватися Урядовою комiсiєю з експортного контролю за поданням заiнтересованих мiнiстерств i вiдомств з наступним затвердженням вiдповiдних змiн i доповнень до Списку Кабiнетом Мiнiстрiв України.

5. Вивезення за митний кордон України зазначених у Списку матерiалiв, обладнання (виробiв) i технологiй, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, здiйснюється з урахуванням вимог дiючого порядку захисту вiдомостей, щодо яких встановлено вiдповiдний режим таємностi.

6. Особи, якi порушують встановлений цим Положенням порядок здiйснення експорту, iмпорту та транзиту, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України.

Порядок експорту з України товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi

7. Експорт зазначених у Списку товарiв (послуг), що стосуються ядерної дiяльностi, здiйснюється суб'єктами пiдприємницької дiяльностi за умови одержання разового дозволу Урядової комiсiї з експортного контролю.

Для одержання дозволу суб'єкт пiдприємницької дiяльностi (далi - експортер) надсилає до Урядової комiсiї з експортного контролю лист iз стислим викладом мети звернення, до якого додає такi документи:

заяву за типовою формою на одержання дозволу;

завiрену в установленому порядку копiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на передавання предметiв експорту до країни призначення (включаючи завiрену копiю договору комiсiї, доручення тощо, якщо експортером є органiзацiя-посередник);

сертифiкат кiнцевого споживача товару (послуги);

мiжнародний (нацiональний) iмпортний сертифiкат країни-iмпортера товару або його аналог.

Крiм того, у разi ядерного експорту товарiв, зазначених у частинi першiй Списку, додатково подаються:

документи, що пiдтверджують виробника предметiв експорту (в тому числi завiрена копiя сертифiката походження товару);

висновок Мiнекобезпеки щодо дотримання експортером вимог, передбачених при здiйсненнi операцiй вивезення заявлених товарiв (подається в разi здiйснення експорту матерiалiв, що розщеплюються);

висновок органiв державної санiтарно-епiдемiологiчної служби щодо умов дотримання експортером санiтарних норм при вивезеннi заявлених товарiв (подається в разi здiйснення експорту матерiалiв, що розщеплюються);

завiрена копiя лiцензiї на право займатися вiдповiдними видами дiяльностi у галузi використання атомної енергiї, включаючи виробництво, використання, зберiгання та/або транспортування вiдповiдних матерiалiв;

документ, який мiстить зазначенi в пунктi 10 цього Положення запевнення уповноваженого на те державного органу країни-iмпортера (подається в разi, коли країна-iмпортер належить до країн, що не мають ядерної зброї (як вони визначенi в Договорi про нерозповсюдження ядерної зброї)).

8. Укладаючи контракти (договори) на експорт товарiв (послуг), зазначених у Списку, суб'єкти пiдприємницької дiяльностi обов'язково мають у ньому зазначити:

кiнцевого споживача товарiв;

кiнцеве призначення та мiсце використання товарiв;

зобов'язання (гарантiї) iмпортера в тому, що цi товари або будь-якi виробленi на їх основi копiї (аналоги) використовуватимуться тiльки в заявлених цiлях, не пов'язаних будь-яким чином з дiяльнiстю, пов'язаною iз створенням ядерних вибухових пристроїв, або дiяльнiстю, пов'язаною з ядерним паливним циклом, яка не перебуває пiд гарантiями МАГАТЕ;

зобов'язання (гарантiї) iмпортера про те, що нi самi iмпортованi товари (предмети), нi їх копiї або виготовленi на їх основi вироби не передаватимуться будь-кому (крiм кiнцевого споживача) i не реекспортуватимуться без письмової згоди на те експортера та органiв експортного контролю України;

9. Зобов'язання (гарантiї) та вiдомостi, наведенi у пунктi 8 цього Положення, крiм внесення їх до тексту контракту (договору), мають бути спецiально визначенi у таких документах:

сертифiкатi кiнцевого споживача - споживачем товару (послуги);

мiжнародному (нацiональному) iмпортному сертифiкатi (або його аналозi) - iмпортером у державному органi країни-iмпортера, який має на це вiдповiднi повноваження.

У разi вiдсутностi в країнi-iмпортерi процедури оформлення iмпортного сертифiката або вiдсутностi в цьому документi зобов'язань (гарантiй) та вiдомостей, передбачених пунктом 8 цього Положення, в державному органi країни-iмпортера, що має вiдповiднi повноваження, iмпортером оформлюється його аналог - документ, що мiстить у собi зазначенi зобов'язання (гарантiї) та вiдомостi.

Перелiченi в цьому пунктi документи оформлюються у кожному конкретному випадку поставки на експорт кожного зазначеного у Списку предмета.

10. Експорт (або будь-яке передавання) зазначених у частинi першiй Списку ядерних матерiалiв, установок для їх переробки та збагачення, дейтерiю i важкої води та установок для їх виробництва до країн, що не мають ядерної зброї (як вони визначенi в Договорi про нерозповсюдження ядерної зброї), може здiйснюватися тiльки за наявностi офiцiйних запевнень уповноваженого на те державного органу країни-iмпортера в тому, що одержанi предмети, а також виробленi на їх основi або в результатi їх використання ядернi та спецiальнi неядернi матерiали, установки та обладнання:

не використовуватимуться для виробництва ядерної зброї чи iнших ядерних вибухових пристроїв або для досягнення будь-якої вiйськової мети;

перебуватимуть пiд контролем (гарантiями) МАГАТЕ протягом усього термiну їх фактичного використання згiдно з угодою про гарантiї мiж країною, що одержує товар, та МАГАТЕ, яка охоплює всю мирну ядерну дiяльнiсть цiєї країни;

забезпечуватимуться засобами фiзичного захисту на рiвнях, не нижчих нiж це рекомендовано МАГАТЕ;

реекспортуватимуться або передаватимуться з-пiд юрисдикцiї країни-iмпортера до будь-якої iншої країни тiльки за умов, передбачених у цьому пунктi, i тiльки за наявностi письмового дозволу на це експортера та органiв експортного контролю України.

Запевнення, передбаченi цим пунктом, приймаються до розгляду, якщо вони оформленi уповноваженими на те державними органами країн, що одержують товар, шляхом пiдтвердження ними зобов'язань у зв'язку з поставками з України або шляхом посилання на їх зобов'язання вiдповiдно до багатостороннiх або двостороннiх договорiв, угод чи iнших договiрно-правових актiв, учасниками яких є Україна та країна, що одержує товар.

11. У разi порушення країною, що одержує товар, зобов'язань, передбачених пунктами 8, 9, 10 цього Положення, експорт зазначених у Списку товарiв до цiєї країни повинен бути призупинений до того часу, поки порушення не буде усунено.

12. Органiзацiя-експортер зобов'язана сповiщати Мiнекобезпеки про укладення договору (контракту) щодо передавання предметiв ядерного експорту, пiдготовку цих матерiалiв до вiдправлення та їх вiдправлення, а також надавати завiренi копiї цих документiв Експертно-технiчному комiтету при Кабiнетi Мiнiстрiв України. Крiм того, у якомога коротший термiн, але не пiзнiше нiж через мiсяць вiд часу вiдправлення предметiв ядерного експорту органiзацiя-експортер зобов'язана надати Експертно-технiчному комiтету при Кабiнетi Мiнiстрiв України оформленi компетентним державним органом країни-iмпортера документи, якi пiдтверджують одержання зазначених предметiв цiєю країною.

Вiдповiдальнiсть за вiдповiдне забезпечення предметiв ядерного експорту засобами фiзичного захисту до передавання одержувачу цiєї вiдповiдальностi несе органiзацiя-експортер.

13. Тимчасове вивезення за межi України товарiв, зазначених у Списку, для їх демонстрацiї на виставках, ярмарках, з метою реклами та для iнших подiбних цiлей здiйснюється за наявностi позитивного висновку Експертно-технiчного комiтету при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

Для одержання зазначеного висновку заявник повинен подати Експертно-технiчному комiтету при Кабiнетi Мiнiстрiв України заяву з вiдомостями про найменування виставки (ярмарку), мiсце i термiни експонування об'єктiв, що вивозяться, а також зобов'язання (гарантiї) щодо зворотного ввезення експонатiв без змiн їх кiлькiсних та якiсних характеристик. До заяви мають бути доданi завiренi копiї документiв, згiдно з якими здiйснюється вивезення об'єктiв (запрошення для участi у виставцi, контракт або угода iз закордонним партнером тощо).

 
14. До заяв на одержання дозволу на експорт або висновку щодо можливостi тимчасового вивезення зазначених у Списку товарiв, крiм вищезазначених документiв, додаються:

технiчнi довiдки, якi мiстять повне найменування, стислий опис, вiдомостi про призначення та технiчнi характеристики кожного предмета, що експортується (тимчасово вивозиться);

висновки мiнiстерств (вiдомств) України, якi здiйснюють контроль за дiяльнiстю, пов'язаною з товарами, що експортуються (тимчасово вивозяться), щодо можливостi експорту або вивезення (на вимогу Експертно-технiчного комiтету при Кабiнетi Мiнiстрiв України).

До укладених iноземною мовою документiв заявником додаються їх офiцiйнi переклади.

15. Пiд час розгляду заяв на експорт (передавання, обмiн) зазначених у Списку товарiв враховуються такi основнi фактори: вимоги щодо запобiгання розповсюдженню ядерної зброї; можливостi та цiлi ядерних програм країни, що одержує товар; значення поставки з точки зору можливостi створення ядерної зброї або будь-яких ядерних вибухових пристроїв; оцiнка кiнцевого використання переданих товарiв; можливiсть застосування вiдповiдних багатостороннiх домовленостей.

Експорт зазначених у Списку товарiв до країн, що не мають ядерної зброї (як вони визначенi в Договорi про нерозповсюдження ядерної зброї), не допускається, якщо є пiдстави вважати, що цi товари призначенi для використання в дiяльностi, пов'язанiй iз створенням ядерних вибухових пристроїв, або в дiяльностi, пов'язанiй з ядерним паливним циклом, яка не перебуває пiд гарантiями МАГАТЕ.

Схвалення експорту будь-якого зазначеного у Списку предмета означає також дозвiл на експорт тому ж кiнцевому споживачевi мiнiмуму технологiї, необхiдної для налагодження, функцiонування, утримання i ремонту предмета.

16. Реекспорт зазначених у Списку товарiв здiйснюється згiдно з порядком, передбаченим цим Положенням для експорту таких товарiв. При цьому, крiм документiв, зазначених у пунктах 7 та 14 цього Положення, експортером подаються документи, якi пiдтверджують вiдсутнiсть обмежень на реекспорт з боку постачальника цих товарiв в Україну.

17. Розгляд поданих до Урядової комiсiї з експортного контролю документiв здiйснюється Експертно-технiчним комiтетом при Кабiнетi Мiнiстрiв України iз залученням у разi потреби iнших компетентних органiв та органiзацiй.

Крiм зазначених у цьому роздiлi документiв, Експертно-технiчний комiтет може затребувати вiд заявника додатковi вiдомостi, необхiднi для прийняття обгрунтованого рiшення щодо заяви.

Термiн прийняття рiшення про надання дозволу на експорт або висновок щодо тимчасового вивезення не може перевищувати 30 днiв вiд часу подання заявником повного комплекту документiв. Термiн розгляду заяви може бути продовжено за рiшенням Урядової комiсiї з експортного контролю.

У разi прийняття Урядовою комiсiєю з експортного контролю рiшення про вiдмову в наданнi дозволу або прийняття Експертно-технiчним комiтетом при Кабiнетi Мiнiстрiв України негативного висновку щодо тимчасового вивезення заявниковi надсилається лист з викладом вiдповiдного рiшення та обгрунтуванням вiдмови.

У разi надання дозволу на ядерний експорт Експертно-технiчний комiтет при Кабiнетi Мiнiстрiв України сповiщає про це Мiнекобезпеки у термiн не пiзнiше нiж через тиждень вiд часу оформлення цього дозволу.

18. Товари, зазначенi у Списку, у разi їх перемiщення за митний кордон України пiдлягають обов'язковому митному оформленню у порядку, встановленому законодавством.

Для митного оформлення товару експортер зобов'язаний подати до митних органiв дозвiл Урядової комiсiї з експортного контролю, який є пiдставою для прийняття цих товарiв до митного оформлення.

У разi тимчасового вивезення за межi України експонатiв та експозицiйних матерiалiв, зазначених у Списку, для демонстрацiї на виставках, ярмарках, з метою реклами та для iнших подiбних цiлей пiдставою для митного оформлення цих предметiв є висновок Експертно-технiчного комiтету при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

Порядок iмпорту в Україну товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi

19. Iмпорт (ввезення) на митну територiю України товарiв, зазначених у Списку, за винятком товарiв, перелiчених у пунктi 21 цього Положення, здiйснюється без дозволу Урядової комiсiї з експортного контролю в порядку, встановленому законодавством України.

20. Якщо умовою поставки товарiв (послуг) в Україну є оформлення українською стороною зобов'язань (гарантiй), пов'язаних з кiнцевим використанням iмпортованих в Україну товарiв (послуг), порядок надання таких зобов'язань (гарантiй) визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

21. Iмпорт (ввезення) на митну територiю України зазначених у позицiях I.2.1, I.2.2, I.2.3 та I.2.4 частини першої Списку ядерних матерiалiв, спецiальних неядерних матерiалiв, радiоактивних джерел iонiзуючого випромiнювання, iзотопної продукцiї та радiоактивних вiдходiв, що утворилися внаслiдок послуг, якi було надано Українi iншою державою i на якi поширюється дiя контрактної угоди мiж ними щодо повернення таких вiдходiв в Україну (далi - предмети ядерного iмпорту), здiйснюється за дозволами Урядової комiсiї з експортного контролю.

Для одержання дозволу на iмпорт суб'єкт пiдприємницької дiяльностi (далi - iмпортер) надсилає до Урядової комiсiї з експортного контролю лист iз стислим викладом мети звернення, до якого додає такi документи:

заяву за типовою формою на одержання дозволу;

завiрену в установленому порядку копiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на передавання предметiв iмпорту українському iмпортеру (якщо вiн є кiнцевим споживачем);

завiрену копiю договору комiсiї, доручення тощо (якщо iмпортером є органiзацiя-посередник);

сертифiкат кiнцевого споживача товару, який оформлюється українським споживачем товару;

документ, який мiстить зобов'язання органiзацiї-iмпортера та споживача щодо дотримання вимог, викладених у пунктi 22 цього Положення;

висновок Мiнекобезпеки щодо дотримання iмпортером та кiнцевим споживачем вимог, передбачених для ввезення заявлених товарiв на територiю України (або висновок МОЗ у разi iмпорту радiоактивних джерел iонiзуючого випромiнювання та iзотопної продукцiї для використання в медицинi);

висновок органiв державної санiтарно-епiдемiологiчної служби щодо умов дотримання iмпортером санiтарних норм при ввезеннi заявлених товарiв;

завiренi копiї лiцензiй, наданих iмпортеру та кiнцевому споживачу на право займатися вiдповiдною дiяльнiстю, пов'язаною iз заявленими до iмпорту предметами.

22. Органiзацiя-iмпортер повинна сповiстити Мiнекобезпеки про одержання предметiв ядерного iмпорту.

Предмети ядерного iмпорту повиннi бути забезпеченi iмпортером та споживачем засобами фiзичного захисту на рiвнях, встановлених у нормативних документах з фiзичного захисту.

Щодо предметiв ядерного iмпорту iмпортер та споживач повиннi вести облiковi документи, що дають можливiсть у будь-який час визначити їх кiлькiсть та мiсцезнаходження.

23. Розгляд поданих до Урядової комiсiї з експортного контролю документiв для одержання дозволу на iмпорт та надання iнформацiї Мiнекобезпеки здiйснюється в порядку, передбаченому в пунктi 17 цього Положення.

Порядок транзиту через територiю України товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi

24. Транзит через територiю України ядерних матерiалiв, спецiальних неядерних матерiалiв, радiоактивних джерел iонiзуючого випромiнювання, iзотопної продукцiї та радiоактивних вiдходiв, зазначених у позицiях I.2.1, I.2.2, I.2.3 та I.2.4 частини першої Списку, здiйснюється суб'єктами пiдприємницької дiяльностi за умови одержання разового дозволу Урядової комiсiї з експортного контролю.

25. Для одержання дозволу на транзит суб'єкт пiдприємницької дiяльностi надсилає до Урядової комiсiї з експортного контролю лист iз стислим викладом мети звернення, до якого додає такi документи:

заяву за типовою формою на одержання дозволу;

завiрену копiю експортної лiцензiї країни походження  товару; 

висновок Мiнекобезпеки щодо дотримання вимог, передбачених при перевезеннi заявлених товарiв;

висновок органiв державної санiтарно-епiдемiологiчної служби щодо умов дотримання санiтарних норм при перевезеннi заявлених товарiв;

документ, що мiстить у собi вiдомостi про порядок перевезення, вiдповiдальнiсть та гарантiї на випадок радiацiйної аварiї або iнший непередбачений випадок, вiдповiдальнiсть щодо фiзичного захисту, а також iншi умови, необхiднi для здiйснення транзиту конкретних товарiв.

Гарантiї та вiдповiдальнiсть, зазначенi у цьому пунктi, приймаються до розгляду, якщо вони оформленi уповноваженими на те державними органами країн, що одержують та вiдправляють товар, шляхом пiдтвердження ними зобов'язань у зв'язку з транзитом через територiю України або шляхом посилання на їх зобов'язання вiдповiдно до багатостороннiх або двостороннiх договорiв, угод або iнших договiрно-правових актiв, учасником яких є Україна та країна вiдправника або одержувача товарiв.

26. Розгляд поданих до Урядової комiсiї з експортного контролю документiв для одержання дозволу на транзит та надання iнформацiї Мiнекобезпеки здiйснюється у порядку, передбаченому пунктом 17 цього Положення.

 
 
 
 
 
 

Додаток
до Положення про порядок контролю за
експортом, iмпортом i транзитом товарiв,
що стосуються ядерної дiяльностi та
можуть бути використанi у створеннi
ядерної зброї

СПИСОК
ядерних матерiалiв, технологiй, обладнання, установок, спецiальних неядерних матерiалiв, а також обладнання, матерiалiв i технологiй подвiйного використання, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї

****************************************************************
 Номер  *                     *
 позицiї *       Найменування         * Код ТН ЗЕД
****************************************************************
 
            Частина перша
      Ядернi матерiали, технологiї, обладнання,
      установки та спецiальнi неядернi матерiали,
        що стосуються ядерної дiяльностi
 
I.1.          Технологiї
 
I.1.1.   Технологiї у будь-якому виглядi, що можуть бути ви-
      користанi для розробки, виробництва та використання
      предметiв, зазначених у частинi першiй Списку
 
Примiтка: Дозвiл на експорт будь-якого предмета, зазначеного в
      частинi першiй Списку, означає також дозвiл на екс-
      порт тому ж кiнцевому споживачевi мiнiмуму техно-
      логiї, необхiдного для монтажу, експлуатацiї, обслу-
      говування та ремонту цього предмета
 
Визначення:
      "Технологiя" (стосовно частини першої Списку) - спе-
      цiальна iнформацiя в будь-якому виглядi (за винятком
      iнформацiї, опублiкованої у вiдкритiй пресi), яка
      може бути використана для розробки, виробництва та
      використання ядерних матерiалiв, обладнання, устано-
      вок та спецiальних неядерних матерiалiв. Ця iнфор-
      мацiя може надаватися як технiчнi данi або технiчна
      допомога
 
      Технiчна допомога може набувати таких форм, як:
       iнструкцiї;
       заходи щодо пiдвищення квалiфiкацiї;
       навчання;
       практичне освоєння методiв роботи;
       надання консультацiй
 
      Технiчнi данi можуть надаватися в таких формах, як:
       проекти;
       плани;
       креслення та їх копiї;
       схеми;
       дiаграми;
       моделi;
       формули;
       технiчнi проекти та специфiкацiї;
       посiбники та iнструкцiї (опис або запис на маг-
       нiтних дисках, стрiчках та постiйних запам'ято-
       вувальних пристроях - ПЗП)
 
Примiтка:  Визначення технологiї не поширюється на загально-
      доступну технологiю та фундаментальнi науковi до-
      слiдження:
 
       загальнодоступна  технологiя (стосовно  цього
       Списку) - це технологiя, на подальше розповсюд-
       ження якої не накладено нiяких обмежень. (Обме-
       ження авторського права не позбавляють її визна-
       чення загальнодоступної)
 
       фундаментальнi науковi дослiдження - експеримен-
       тальнi або теоретичнi роботи, якi проводяться
       головним чином з метою одержання нових знань про
       фундаментальнi принципи явищ та фактiв, що спос-
       терiгаються, а не для досягнення визначеної прак-
       тичної мети
 
Визначення:
      1. "Розробка" - всi стадiї робiт до початку серiй-
        ного "виробництва":
        прикладнi дослiдження;
        науково-дослiднi роботи;
        дослiдно-конструкторськi роботи,
        а також:
        проектування;
        проектнi дослiдження;
        аналiз проектних варiантiв;
        розроблення концепцiй проектування;
        складання та випробування прототипiв (дослiд-
        них зразкiв);
        схеми дослiдного виробництва;
        технiчна документацiя;
        процес передавання технiчної документацiї у ви-
        робництво;
        визначення проектного вигляду;
        компонувальна схема;
        макетування
      2. "Виробництво" - всi стадiї виробництва:
        будiвництво;
        вiдпрацювання виробничого процесу;
        виготовлення;
        складання;
        контроль за виробництвом;
        випробування;
        заходи щодо забезпечення якостi
 
      3. "Використання" - експлуатацiя, установка (в то-
        му числi монтаж на мiсцi), технiчне обслугову-
        вання та поточний ремонт (перевiрка), ремонт,
        капiтальний ремонт або вiдновлення
 
I.2.         Ядернi матерiали
 
I.2.1.  * Руди та концентрати урановi або торiєвi,  2612
      в тому числi вихiднi матерiали
 
I.2.2.  * Елементи хiмiчнi радiоактивнi (включаючи  2844
      хiмiчнi елементи та iзотопи, що подiля-  284450000
      ються або вiдтворюють), їх сполуки, су-  840130000
      мiшi та залишки, що мiстять цi продукти
      (включаючи радiоактивнi вiдходи), у тому
      числi вихiднi, спецiальнi та iншi мате-
      рiали, що розщеплюються, а також радiо-
      активнi матерiали, що входять до складу
      неопромiнених i вiдпрацьованих теплови-
      дiляючих елементiв для ядерних реакторiв
     * Матерiали, експортний контроль щодо яких поширюєть-
      ся на iмпорт та транзит, якi здiйснюються за дозво-
      лом Урядової комiсiї з експортного контролю.
Визначення:
      "Вихiдний матерiал" - уран з вмiстом iзотопiв у тому
      спiввiдношеннi, в якому вони є у природному уранi;
      уран, збiднений iзотопом 235; торiй; будь-яка з ви-
      щезазначених  речовин  у  формi металу, сплаву,
      хiмiчної сполуки або концентрату; будь-який iнший
      матерiал, що мiстить одну або кiлька з вищезазначе-
      них речовин
 
      "Спецiальний матерiал, що розщеплюється" - плутонiй
      239, уран 233; уран, збагачений iзотопами 235 або
      233; будь-який матерiал, що мiстить одну або кiлька
      з вищезазначених речовин
 
      До "iнших матерiалiв, що розщеплюються" належать
      америцiй 242, кюрiй 245 або 247, калiфорнiй 249 або
      251, нептунiй 237, а також будь-який матерiал, що
      мiстить одну або кiлька з вищезазначених речовин
 
Примiтки:
    1. Термiн "спецiальний матерiал, що розщеплюється" не
      включає "вихiдний матерiал".
      Термiн "уран, збагачений iзотопами 235 або 233" оз-
      начає уран, що мiстить iзотопи 235 або 233 або обид-
      ва разом у такiй кiлькостi, щоб вiдношення (abudance
      ratio) суми цих iзотопiв до iзотопу 238 було бiль-
      шим, нiж вiдношення iзотопу 235 до iзотопу 238 у
      природному уранi
 
    2. Не потребують запевнень, передбачених  пунктом 10
      Положення, випадки, якщо є документальне пiдтверд-
      ження призначення матерiалiв тiльки для використання
      в неядернiй дiяльностi, а кiлькiсть матерiалу, що
      передається для однiєї конкретної країни  протягом
      календарного року, не перевищує таких величин:
       збагачений уран (включаючи уран-233)
       - 50 ефективних грамiв (вага в ефек-
        тивних грамах визначається як ре-
        зультат множення ваги урану в гра-
        мах на квадрат збагачення);
       плутонiй з iзотопною  концентрацiєю
        плутонiю-238 понад 80 вiдсоткiв -
        15 г;
       природний уран - 500 кг;
       збiднений уран - 1000 кг;
       торiй - 1000 кг
 
I.2.3.  * Iзотопи, їх сполуки (неорганiчнi та ор-  2845
      ганiчнi) визначеного або невизначеного
      хiмiчного складу, крiм зазначених у по-
      зицiї 2844
 
I.2.4.  * Тритiй:
       тритiй, його сумiшi та сполуки    284440000
       (згiдно з пунктом II.9.3)
 
I.3.    Спецiальнi неядернi матерiали
 
I.3.1.   Дейтерiй та важка вода:
       дейтерiй, важка вода (окис дейтерiю)  284590100
       та будь-яка iнша сполука дейтерiю, в
       якiй вiдношення дейтерiю до атомiв
       водню перевищує 1:5000, у кiлькос-
       тi, що перевищує 40 кг атомiв дейте-
       рiю (200 кг важкої води) для будь-
       якої однiєї країни, що їх одержує,
       протягом будь-якого 12-мiсячного пе-
       рiоду
 
I.3.2.   Ядерно-чистий графiт:
       графiт, що має ступiнь чистоти по-   380110000
       над 5-мiльйонних частин борного ек-
       вiваленту,  щiльнiстю  бiльш  як
       1,50 г/куб.см у кiлькостi, що пере-
       вищує 3 х (10 в ступенi 4) кг для
       будь-якої однiєї країни, що його
       одержує, протягом    будь-якого
       12-мiсячного перiоду
 
I.3.3.   Цирконiй:                 див. пункт
       цирконiй у виглядi металу, сплаву   II.3.16
       або iншої сполуки (згiдно з пунктом
       II.3.16)
 
I.3.4.   Нiкелевий порошок та пористий металевий  750400000
      нiкель з параметрами, визначеними в  750610000
      пунктi II.3.17,для використання у газо-  750800900
      вих дифузiйних бар'єрах
 
I.4.    Обладнання та установки
 
Примiтка: Експортний контроль поширюється на всi складовi час-
      тини зазначених у цьому роздiлi обладнання та уста-
      новок
 
I.4.1.   Ядернi реактори та реакторне обладнання
 
I.4.1.1.  Комплектнi ядернi реактори:
 
      ядернi  реактори, здатнi працювати в  840110000
      режимi ланцюгової реакцiї подiлу, яка
      контролюється та самопiдтримується, за
      винятком реакторiв нульової потужностi,
      тобто реакторiв з максимальним проект-
      ним рiвнем виробництва плутонiю, що не
      перевищує 100 грамiв за рiк
 
Примiтка: До ядерного реактора належать переважно вузли, що
      знаходяться всерединi реакторного корпусу або є без-
      посереднiми його частинами, а також обладнання, що
      контролює рiвень потужностi в активнiй зонi, та ком-
      поненти, що, як правило, мiстять теплоносiй першого
      контуру активної зони реактора, вступають з ним у
      безпосереднiй контакт або регулюють його.
      До цiєї групи належать також реактори, якi належним
      чином можуть бути модифiкованi для виробництва наба-
      гато бiльшої кiлькостi, нiж 100 грамiв плутонiю за
      рiк, а також реактори, призначенi для тривалої екс-
      плуатацiї на значних рiвнях потужностi, незалежно
      вiд їх здатностi до виробництва плутонiю
 
I.4.1.2.  Реакторнi корпуси високого тиску:
 
      складенi металевi корпуси або їх ос-  840140
      новнi частини,  спецiально призначенi
      або пiдготовленi для розмiщення в них
      активної зони ядерного реактора (згiд-
      но з пунктом I.4.1.1) та здатнi витри-
      мувати робочий тиск теплоносiя першого
      контуру
 
Примiтка: Верхня плита корпусу високого тиску реактора (згiдно
      з пунктом I.4.1.2 є головною), заводського виготов-
      лення частина корпусу високого тиску.
      Внутрiшнi частини реактора (наприклад, пiдтримуючi
      колони i плити активної зони та iншi внутрiшнi час-
      тини корпусу, напрямнi труби для  регулювальних
      стрижнiв, тепловi екрани, перегородки, трубнi грати
      активної зони, пластини дифузора тощо) звичайно дос-
      тавляються постачальником реактора. В деяких випад-
      ках певнi внутрiшнi опорнi компоненти використову-
      ються для виготовлення корпусiв високого тиску. Цi
      комплектнi частини досить важливi для забезпечення
      безпеки i надiйностi експлуатацiї реакторiв (тобто
      для  дотримання  гарантiйних  зобов'язань  та
      вiдповiдальностi постачальником реактора), тому їх
      поставка за рамками головної угоди щодо поставки са-
      мого реактора не повинна перетворитися у звичайну
      практику
 
I.4.1.3.  Машини для завантаження та вивантаження  840140900
      реакторного палива:
 
      манiпуляцiйне обладнання,  спецiально
      призначене або пiдготовлене для заван-
      таження або виймання палива з ядерного
      реактора (згiдно з пунктом I.4.1.1),
      яке може використовуватися, коли реак-
      тор перебуває пiд навантаженням або має
      технiчнi можливостi для точного позицi-
      онування або орiєнтування, якi дають
      можливiсть виконувати на зупиненому ре-
      акторi роботи з перевантаження палива
 
I.4.1.4.  Обладнання для керування рiвнем потуж-  840140900
      ностi ядерного реактора:
 
      а) стержнi, спецiально призначенi або  840140900
       пiдготовленi для керування швидкiстю
       реакцiї в ядерному реакторi (згiдно
       з пунктом I.4.1.1)
 
Примiтка: Цей предмет включає, крiм частини, що поглинає нейт-
      рони, її опорнi та пiдвiснi конструкцiї, якщо пос-
      тавка здiйснюється окремо
 
      б) електроннi керуючi системи для регу-  840140900
       лювання рiвня потужностi в ядерному
       реакторi, системи радiацiйного за-
       хисту та вимiрювальна апаратура для
       визначення рiвня потоку нейтронiв
 
I.4.1.5.  Реакторнi труби високого тиску:
 
      труби, спецiально призначенi або пiд-  840140900
      готовленi для розмiщення в них паливних
      елементiв та теплоносiя першого контуру
      в реакторi (згiдно з пунктом I.4.1.1),
      коли  робочий тиск перевищує 5,1 МПа
      (50 атмосфер)
 
I.4.1.6.  Цирконiєвi труби:
 
      труби або збiрки труб з  металевого  8109
      цирконiю або його сплавiв, вага яких  840140900
      перевищує 500 кг протягом  будь-якого
      12-мiсячного перiоду, якi спецiально
      призначенi або пiдготовленi для вико-
      ристання в реакторi (згiдно з пунктом
      I.4.1.1) i в яких вiдношення ваги гаф-
      нiю до цирконiю менше нiж 1:500
 
I.4.1.7.  Насоси першого контуру теплоносiя:     840140900
 
      насоси,  спецiально  призначенi або
      пiдготовленi для пiдтримки циркуляцiї
      всiх видiв теплоносiїв у першому конту-
      рi ядерних  реакторiв, зазначених  у
      пунктi I.4.1.1
 
Примiтка: Спецiально спроектованi або пiдготовленi насоси мо-
      жуть вмiщувати ретельно пiдiгнанi або багаторазово
      з'єднанi системи, здатнi запобiгти витоку первинного
      теплоносiя, насоси з герметичним приводом i насоси з
      системами iнерцiальної маси. Це визначення поши-
      рюється на насоси, що вiдповiдають вимогам NC-1 або
      еквiвалентним стандартам
 
I.4.2.   Установки для переробки опромiнених па-  840120000
      ливних елементiв та спецiально призна-
      чене або пiдготовлене для цього облад-
      нання
 
Примiтка: До установок для переробки опромiнених паливних еле-
      ментiв входить обладнання та компоненти, якi, як
      правило, перебувають у прямому контактi з опромiне-
      ним паливом та головними технологiчними потоками
      ядерного матерiалу i продуктiв подiлу та безпосе-
      редньо керують ними
 
I.4.2.1.  Машини для подрiбнення опромiнених па-  840120000
      ливних елементiв:             846239
 
      обладнання, яке  використовується для
      розкривання оболонки ядерного палива, а
      також дистанцiйно кероване обладнання,
      спецiально призначене або пiдготовлене
      для використання на установках з пере-
      робки, зазначених вище, для рiзання, ру-
      бання чи нарiзування збiрок, пучкiв або
      стержнiв опромiненого ядерного палива
 
I.4.2.2.  Дисольвери:
                           840120000
      резервуари (наприклад, малого дiаметра,
      кiльцевi або  прямокутнi резервуари),
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      для використання на установках з пере-
      робки, зазначеної вище, для розчинення
      опромiненого ядерного палива, здатнi
      витримувати  гарячу,  висококорозiйну
      рiдину (наприклад, азотну кислоту) та
      можуть дистанцiйно завантажуватись i
      технiчно обслуговуватись
 
I.4.2.3.  Екстрактори та обладнання для екстрак-  840120000
      цiї розчинником:
 
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      екстрактори, стiйкi  до  корозiйного
      впливу азотної кислоти, зокрема такi,
      як насадковi або пульсацiйнi колони,
      змiшувально-вiдстiйнi  чи центробiжнi
      контактнi апарати для використання в
      установках з обробки опромiненого пали-
      ва
 
I.4.2.4.  Резервуари для витримування або зберi-  840120000
      ганння технологiчних рiдин:
 
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      резервуари, стiйкi до корозiйного впли-
      ву азотної кислоти, для витримування
      або зберiгання технологiчних рiдин, що
      використовуються на установках з пере-
      робки опромiненого палива, виготовленi
      з таких матерiалiв, як маловуглецева
      нержавiюча сталь, титан, цирконiй, або
      iнших високоякiсних матерiалiв, а також
      сконструйованi таким чином, щоб їх екс-
      плуатацiя та технiчне обслуговування
      здiйснювалися дистанцiйно.  Зазначенi
      резервуари мають такi особливостi (з
      точки зору контролю за ядерною кри-
      тичнiстю):
       борний  еквiвалент  стiнок  або
       внутрiшнiх конструкцiй  дорiвнює не
       менш як два вiдсотки, або
       цилiндричнi резервуари мають макси-
       мальний дiаметр 178 мм, або
       прямокутний чи кiльцевий резервуар
       має максимальну ширину 76,2 мм
 
I.4.2.5.  Установки та системи конверсiї  нiтрату  840120000
      плутонiю в оксид:
      замкненi установки   та   системи,
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      для конверсiї нiтрату плутонiю в оксид
      плутонiю
 
I.4.2.6.  Установки та системи конверсiї оксиду  840120000
      плутонiю в метал:
 
      замкненi установки та системи,  спецi-
      ально призначенi або пiдготовленi для
      виробництва металевого плутонiю
 
I.4.3.   Установки  для  виготовлення паливних  840120000
      елементiв, включаючи  обладнання,  що
      перебуває в безпосередньому контактi
      з потоком ядерного матерiалу або безпо-
      середньо оброблює його, або керує ним,
      а також обладнання, яке  герметизує
      ядерний матерiал всерединi оболонки
 
I.4.4.   Установки для подiлу iзотопiв урану та  840120000
      обладнання (крiм аналiтичних приладiв),
      спецiально призначене або пiдготовлене
      для цього:
 
I.4.4.1.  газовi центрифуги та вузли i компоненти,  840120000
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      для використання в газових центрифугах:
 
I.4.4.1.1. обертовi компоненти, такi, як:       840120000
 
      а) повнi роторнi збiрки, що складаються
       з тонкостiнних цилiндрiв або сполу-
       чених  мiж  собою  тонкостiнних
       цилiндрiв, виготовлених з матерiалiв
       з високим значенням величини вiдно-
       шення мiцностi до щiльностi
 
      б) роторнi труби у виглядi спецiально
       призначених або пiдготовлених тон-
       костiнних цилiндрiв iз стiнкою зав-
       товшки 12 мм або менше, дiаметром
       вiд 75 мм до 400 мм, виготовлених з
       одного з матерiалiв, що мають високе
       значення   величини   вiдношення
       мiцностi до щiльностi
 
      в) кiльця або  сильфони,  спецiально
       призначенi  або  пiдготовленi для
       створення мiсцевої опори для ротор-
       ної труби або з'єднання роторних
       труб. Сильфони - це короткi цилiндри
       iз стiнкою завтовшки 3 мм або менше,
       дiаметром вiд 75 мм до 400 мм i од-
       ним гофром або виготовленi з одного
       з матерiалiв, що мають високе зна-
       чення величини вiдношення мiцностi
       до щiльностi
 
      г) перегородки у формi диска дiаметром
       вiд 75 мм до 400 мм, спецiально
       призначенi або пiдготовленi для ус-
       тановки всерединi роторної  труби
       центрифуги та виготовленi з одного з
       матерiалiв, що мають високе значення
       величини  вiдношення мiцностi  до
       щiльностi
 
      д) верхнi та нижнi кришки у формi диска
       дiаметром вiд  75 мм до 400 мм,
       спецiально призначенi або пiдготов-
       ленi з точною вiдповiднiстю дiаметру
       кiнцiв роторної труби i тому здатнi
       утримувати UF6 всерединi її
 
Примiтка: Цилiндри з'єднуються мiж собою за допомогою гнучких
      сильфонiв або кiлець, описаних у пунктi I.4.4.1.1
      (в). Зiбраний ротор має внутрiшню(i) перегородку(и)
      та кiнцевi вузли, описанi в пунктi I.4.4.1.1 (г),
      (д). Повна збiрка може бути поставлена замовнику в
      частково зiбраному виглядi.
      Як матерiали, що мають високе значення величини
      вiдношення мiцностi до щiльностi, для обертаючих
      компонентiв центрифуг використовуються:
 
       мартенситностарiючi сталi, що мають максимальну
       межу  мiцностi на розривання 2,05 х (10 в сту-
       пенi 9) Н/м2 або бiльше;
       алюмiнiєвi сплави, що мають максимальну межу
       мiцностi   на розривання 0,46х (10 в ступенi 9)
       Н/м2 або бiльше;
       волокнистi матерiали, якi придатнi для використан-
       ня в композитних структурах та якi мають значення
       питомого модуля 12,3 х (10 в ступенi 6) м  або
       бiльше та максимальної  питомої межi мiцностi
       на  розривання 0,3 х (10 в ступенi 6) м   або
       бiльше (питомий модуль - це модуль Юнга в Н/м2 ,
       подiлений на питому вагу в Н/м3;
       максимальна питома межа мiцностi на розривання -
       це максимальна межа мiцностi на розривання в
       Н/м2, подiлена на питому вагу в Н/м3 )
 
I.4.4.1.2. Статичнi компоненти, такi, як:       840120000
 
      а) спецiально призначенi або пiдготов-
       ленi пiдшипники   з   магнiтною
       пiдвiскою та пiдшипниковi вузли, якi
       складаються з кiльцевого магнiту,
       пiдвiшеного в обоймi, яка виготовле-
       на iз стiйкого до UF6 матерiалу та
       яка мiстить демпфiруюче середовище
 
      б) спецiально призначенi або пiдготов-
       ленi пiдшипники/демпфери, що мiстять
       змонтований на  демпферi  вузол -
       вiсь/ущiльнювальне кiльце
 
      в) молекулярнi  насоси:  спецiально
       призначенi або пiдготовленi цилiндри
       з виточеними або висвердленими все-
       рединi отворами з такими типовими
       розмiрами:
        внутрiшнiй дiаметр - вiд 75 мм до
        400 мм
        товщина стiнки - 10 мм або бiльше
        вiдношення довжини до дiаметра -
        1:1
        канавки, як правило, мають прямо-
        кутний поперечний перерiз i глиби-
        ну 2 мм або бiльше
 
      г) спецiально призначенi або пiдготов-
       ленi статори кiльцевої форми для ви-
       сокошвидкiсних багатофазних гiстере-
       зисних (або реактивних) електродви-
       гунiв змiнного струму для синхронної
       роботи в умовах вакууму в дiапазонi
       частот 600-2000 Гц та в дiапазонi
       потужностей 50-1000 ВА
 
      д) корпуси/резервуари центрифуг: компо-
       ненти, спецiально призначенi або пiд-
       готовленi для розмiщення в них збi-
       рок роторної труби газової ценрифуги
 
Примiтка: Корпус складається з жорсткого цилiндра iз стiнкою
      завтовшки до 30 мм з прецизiйно виконаними ме-
      ханiчним способом кiнцевими елементами для установки
      пiдшипникiв з одним або кiлькома фланцями для монта-
      жу. Механiчно обробленi кiнцевi елементи розмiщують-
      ся паралельно один до одного i перпендикулярно до
      поздовжньої осi цилiндра в межах 0,05 i менше граду-
      са. Цей корпус може мати також сотову конструкцiю,
      яка дає змогу установлювати кiлька роторних труб.
      Корпус виготовлено або захищено матерiалами, стiйки-
      ми до зумовленої UF6 корозiї
 
      є) уловлювачi: спецiально спроектованi або пiдготов-
       ленi труби з внутрiшнiм дiаметром до 12 мм для
       екстракцiї UF6 з роторної труби з використанням
       ефекту трубки Пiто (оскiльки є отвiр, звернений
       до периферiйного потоку газу всерединi роторної
       труби), що досягається, наприклад, згином кiнця
       радiально розташованої труби, та якi допускають
       пiд'єднання до центральної системи екстракцiї га-
       зу
 
I.4.4.2.  Спецiально призначенi або пiдготовленi  840120000
      допомiжнi системи, обладнання та компо-
      ненти для використання на газоцентри-
      фужних установках iз збагачення:
 
Примiтка: Допомiжнi системи, обладнання та компоненти газоцент-
      рифужної установки iз збагачення являють собою сис-
      теми, необхiднi для подавання UF6 до центрифуг, для
      зв'язку окремих центрифуг мiж собою з метою утворен-
      ня каскадiв (або ступенiв), щоб досягти бiльш висо-
      кого збагачення та добути "продукт" i "хвости" UF6
      iз центрифуг, а також обладнання, необхiдне для при-
      ведення в дiю центрифуг або для управлiння установ-
      кою
 
I.4.4.2.1. Системи подавання та системи вiдведення  840120000
      "продукту" i "хвостiв":
 
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      технологiчнi системи, в тому числi:
       живильнi автоклави (або станцiї), що
       використовуються для подавання UF6
       до каскадiв центрифуг, коли тиск до-
       сягає 100 кПа, швидкiсть - 1 кг/год
       чи бiльше
       десублiматори (або холоднi уловлю-
       вачi), що використовуються для виве-
       дення UF6 з каскадiв при тиску до
       3 кПа та здатнi охолоджуватися до
       -70 гр. С i нагрiватися до +70 гр. С
       станцiї "продукту" i "хвостiв", що
       використовуються для вiдведення UF6
       до контейнерiв
 
I.4.4.2.2. Машиннi системи колекторних трубопрово-  840120000
      дiв:
 
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      системи трубопроводiв та колекторiв для
      затримування UF6 всерединi центрифужних
      каскадiв
 
I.4.4.2.3. Перетворювачi частоти:           840120000
                           854390900
      перетворювачi частоти (конвертори або
      iнвертори), спецiально призначенi або
      пiдготовленi для живлення статорiв дви-
      гунiв,  зазначених  у   пiдпунктi
      I.4.4.1.2, або частини, компоненти та
      пiдзбiрки перетворювачiв частоти, якi
      мають усi перелiченi характеристики:
       багатофазний вихiд у дiапазонi вiд
       600 до 2000 Гц
       висока  стабiльнiсть (стабiлiзацiя
       частоти краще 0,1 вiдсотка)
       низькi нелiнiйнi викривлення (менш
       як два вiдсотки) та
       коефiцiєнт  корисної дiї понад 80
       вiдсоткiв
 
Примiтка: Перелiчене вище обладнання вступає в безпосереднiй
      контакт з технологiчним газом UF6 або безпосередньо
      керує роботою центрифуг та проходженням газу вiд
      центрифуги до центрифуги та з каскаду в каскад; таке
      обладнання виготовляється iз стiйких до UF6 ма-
      терiалiв,  у  тому  числi з нержавiючої сталi,
      алюмiнiю, алюмiнiєвих сплавiв, нiкелю або сплавiв,
      що мiстять 60 i бiльше вiдсоткiв нiкелю
 
I.4.4.3.  Спецiально призначенi або пiдготовленi  840120000
      збiрки та компоненти для використання
      у газодифузiйному збагаченнi
 
Примiтка: У газодифузiйному методi розподiлу iзотопiв урану
      головною технологiчною збiркою є спецiальний порис-
      тий газодифузiйний бар'єр, теплообмiнник для охолод-
      ження газу (який нагрiвається в процесi стискуван-
      ня), ущiльнюючi клапани i регулюючi клапани, а також
      трубопроводи. У зв'язку з тим, що в газодифузiйнiй
      технологiї використовується UF6, все обладнання,
      трубопроводи та поверхнi вимiрювальних приладiв (якi
      вступають у контакт iз газом) повиннi бути виготов-
      ленi з матерiалiв, стiйких до UF6. Газодифузiйна ус-
      тановка складається з ряду таких збiрок, тому їх
      кiлькiсть може бути важливим показником їх кiнце-
      вого призначення
 
I.4.4.3.1. Газодифузiйнi бар'єри:           840120000
 
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      тонкi пористi фiльтри з порами розмiром
      100-1000 А (ангстрем), завтовшки 5 мм
      або менше, а для трубчатих форм дiамет-
      ром 25 мм або менше - виготовленi з ме-
      талевих, полiмерних або керамiчних ма-
      терiалiв, стiйких до впливу UF6,
      спецiально пiдготовленi сполуки або по-
      рошки для виготовлення таких фiльтрiв.
      (До складу таких сполук та порошкiв
      входить нiкель або сплави, що мiстять
      60 i бiльше вiдсоткiв нiкелю, окис
      алюмiнiю  або стiйкi до впливу UF6
      цiлком фторованi вуглеводневi полiмери
      з чистотою 99,9 i бiльше вiдсоткiв,
      розмiром частинок менше 10 мкм та їх
      високою  однорiднiстю  за величиною,
      спецiально пiдготовленi  для виготов-
      лення газодифузiйних бар'єрiв)
 
I.4.4.3.2. Камери дифузорiв:             840120000
 
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      герметичнi цилiндричнi посудини дiамет-
      ром понад 300 мм та завдовжки бiльш як
      900  мм  або  прямокутнi  посудини
      порiвнянних розмiрiв, що мають один
      впускний та два випускних патрубки,
      дiаметр кожного з яких перевищує 50 мм,
      для розмiщення в них газодифузiйних
      бар'єрiв, виготовлених iз стiйких до
      впливу UF6 матерiалiв або покритих ними
      та призначених для установлювання в го-
      ризонтальному чи вертикальному положеннi
 
I.4.4.3.3. Компресори та газодувки:          840120000
 
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      осьовi, центробiжнi або об'ємнi компре-
      сори чи газодувки з продуктивнiстю на
      всмоктуваннi 1 куб.м/хв або бiльше UF6
      та з тиском на виходi до кiлькох сотень
      кПа, призначенi для довготривалої екс-
      плуатацiї в середовищi UF6 з електрод-
      вигуном вiдповiдної потужностi або без
      нього, а також окремi збiрки таких
      компресорiв та газодувок. Цi компресори
      та газовi вентилятори мають вiдношення
      тискiв 2:1 i 1:6, виготовленi або об-
      лицьованi  матерiалами,  стiйкими до
      впливу UF6
 
I.4.4.3.4. Ущiльнення обертових валiв:        840120000
 
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      вакуумнi ущiльнення, що встановлюються
      з боку подачi та з боку виходу для
      ущiльнення валу, який з'єднує ротор
      компресора або газодувки з приводним
      двигуном,  для того щоб забезпечити
      надiйну герметизацiю, яка  запобiгає
      напливанню повiтря до внутрiшньої каме-
      ри компресора або газодувки, наповненої
      UF6.
      Такi ущiльнення, як правило, проектують-
      ся для швидкостi пiдсмоктування буферно-
      го газу менш як 1000 куб.см/хв
 
I.4.4.3.5. Теплообмiнники для охолодження UF6:
 
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      теплообмiнники, виготовленi iз стiйких
      до впливу UF6 матерiалiв або покритi
      ними (за винятком нержавiючої сталi),
      або мiддю, або будь-якою сполукою цих
      металiв  i розрахованi на швидкiсть
      змiни тиску, що визначає витiк менш як
      10 Па за  годину за перепаду тиску
      100 кПа
 
I.4.4.4.  Спецiально призначенi або пiдготовленi  840120000
      допомiжнi системи, обладнання та компо-
      ненти для використання у газодифузiй-
      ному збагаченнi:
 
I.4.4.4.1. Системи подавання та системи вiдведен-
      ня "продукту" i "хвостiв":
 
      а) спецiально призначенi або пiдготов-
       ленi технологiчнi  системи, здатнi
       працювати при тиску 300 i менше кПа,
       в тому числi живильнi автоклави (або
       системи), що використовуються для
       подавання UF6 до газодифузiйних кас-
       кадiв
 
      б) десублiматори (або холоднi уловлю-
       вачi), що використовуються для виве-
       дення UF6 iз газодифузiйних каскадiв
 
      в) станцiї зрiдження, де UF6 у газо-
       подiбнiй формi з каскаду стискується
       i охолоджується до рiдкого стану
 
      г) станцiї "продукту" або "хвостiв", що
       використовуються для заповнення кон-
       тейнерiв UF6
 
I.4.4.4.2. Системи колекторних трубопроводiв:     840120000
 
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      системи трубопроводiв та системи колек-
      торiв для утримання UF6 всерединi газо-
      дифузiйних каскадiв.
      Ця мережа трубопроводiв, як правило,
      являє собою систему з "подвiйним" ко-
      лектором, де кожна ячейка з'єднана з
      кожним iз колекторiв
 
I.4.4.4.3. Вакуумнi системи:
 
      а) спецiально призначенi або пiдготов-  840120000
       ленi великi вакуумнi магiстралi, ва-  841410900
       куумнi колектори та вакуумнi насоси
       продуктивнiстю 5 i бiльше куб.м/хв
 
      б) вакуумнi насоси,  спецiально приз-  840120000
       наченi для роботи в атмосферi, яка  841410900
       мiстить UF6, виготовленi  з алю-
       мiнiю, нiкелю або  сплавiв,  якi
       мiстять понад 60 вiдсоткiв нiкелю
       чи покритi ними
 
I.4.4.4.4. Спецiальнi стопорнi та регулюючi клапа-  840120000
      ни:
 
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      ручнi чи автоматичнi стопорнi та регу-
      люючi клапани сильфонного типу, виго-
      товленi iз стiйких до впливу UF6 ма-
      терiалiв, дiаметром вiд 40 до 1500 мм
      для встановлення в основних та до-
      помiжних системах газодифузiйних уста-
      новок iз збагачення
 
I.4.4.5.  Масс-спектрометри/iоннi джерела:
 
      спецiально призначенi або пiдготовленi  840120000
      магнiтнi чи квадрупольнi масс-спектро-  902730000
      метри, якi здатнi здiйснювати прямий
      вiдбiр проб маси "продукту" або "хвос-
      тiв", яка подається, з газових потокiв
      UF6 та якi мають повний набiр таких
      характеристик:
 
       питому роздiльну здатнiсть з маси
       понад 320
       iоннi джерела, виготовленi з нiхрому
       або монелю чи футерованi ними  або
       нiкельованi
       iонiзацiйнi джерела з бомбардуванням
       електронами
       колекторнi системи,  придатнi  для
       iзотопного аналiзу
 
Примiтка: Для цiлей роздiлiв I.4.3 та I.4.4, що стосуються га-
      зодифузiйних пристроїв, до складу матерiалiв, стiй-
      ких до викликаної UF6 корозiї, входять: нержавiюча
      сталь, алюмiнiй, алюмiнiєвi сплави, окис алюмiнiю,
      нiкель або сплави, що мiстять 60 або  бiльше
      вiдсоткiв нiкелю, а також стiйкi до впливу UF6
      повнiстю фторованi вуглеводневi полiмери
 
I.4.4.6.  Спецiально спроектованi або пiдготовле-  840120000
      нi системи, обладнання та компоненти
      для використання в аеродинамiчних зба-
      гачувальних установках
 
Примiтка: Вироби, перелiченi в цьому роздiлi, вступають у
      безпосереднiй контакт з робочим газом UF6 або безпо-
      середньо керують потоком у межах каскаду. Всi по-
      верхнi, що контактують з робочим газом, повнiстю ви-
      конанi або захищенi матерiалами, стiйкими до впливу
      UF6. Для цiлей цього роздiлу, до якого входять виро-
      би для аеродинамiчного збагачення, до складу ма-
      терiалiв, стiйких до викликаної UF6 корозiї, вхо-
      дить  мiдь,  нержавiюча сталь, алюмiнiй, сплави
      алюмiнiю, нiкель або сплави нiкелю, що мiстять 60
      або бiльше вiдсоткiв нiкелю, а також стiйкi до впли-
      ву UF6 повнiстю фторованi вуглеводневi полiмери
 
I.4.4.6.1. Сепарацiйнi сопла:             840120000
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi сепарацiйнi сопла та їх збiрки.
      Сепарацiйнi сопла складаються iз щiлин-
      них зiгнутих каналiв з радiусом кривиз-
      ни менш як 1 мм (як правило, вiд 0,1 до
      0,05 мм), стiйких до викликаної UF6 ко-
      розiї, якi мають ножову кромку всере-
      динi сопла, що розподiляє потiк  газу
      через сопло на двi фракцiї
 
I.4.4.6.2. Вихровi труби:               840120000
 
      спецiально спроектованi або пiдготовле-
      нi вихровi труби та їх збiрки.
      Вихровi труби являють собою цилiндричнi
      або конiчнi конструкцiї, виготовленi з
      матерiалiв, стiйких до викликаної UF6
      корозiї, або захищенi такими матерiала-
      ми, якi мають дiаметр вiд 0,5 до 4 см,
      вiдношення довжини до дiаметра 20:1 або
      менше та один чи кiлька тангенцiальних
      входiв. Труби можуть мати на одному або
      на обох кiнцях насадки соплового типу
 
I.4.4.6.3. Компресори та газодувки:          840120000
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi аксиальнi, центробiжнi або з пози-
      тивним змiщенням компресори чи газодув-
      ки, виготовленi з матерiалiв, стiйких
      до викликаної UF6 корозiї, або захищенi
      такими матерiалами, з потужнiстю на
      всмоктуваннi сумiшi UF6 та газу-носiя
      (водню або гелiю) два i бiльше куб.м/хв
 
Примiтка: Цi компресори та газодувки, як правило, мають вiдно-
      шення тискiв у межах 1,2:1 i 6:1
 
I.4.4.6.4. Ущiльнення валiв ротора:          840120000
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi ущiльнення  валiв  роторiв  iз
      з'єднаннями для подавання та вилучення
      ущiльнень, для створення ущiльнень ва-
      лу, який з'єднує ротор компресора або
      ротор газодувки з приводним мотором та-
      ким  чином, щоб забезпечити надiйне
      ущiльнення вiд витоку робочого газу,
      пiдсмоктування повiтря або ущiльнюваль-
      ного газу до внутрiшньої камери компре-
      сора або газодувки, заповнених сумiшшю
      UF6 та газу-носiя
 
I.4.4.6.5. Теплообмiнники для охолодження газу:    840120000
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi теплообмiнники, виготовленi з ма-
      терiалiв, стiйких до викликаної UF6 ко-
      розiї, або захищенi такими матерiалами
 
I.4.4.6.6. Корпуси сепарацiйних елементiв:      840120000
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi корпуси сепарацiйних елементiв,
      виготовленi з матерiалiв, стiйких до
      викликаної UF6 корозiї, чи захищенi та-
      кими матерiалами для розмiщення в них
      вихрових труб або сепарацiйних сопел
 
Примiтка: Цi корпуси можуть бути виконанi у виглядi цилiнд-
      ричних посудин дiаметром бiльш як 300 мм i завдовжки
      бiльш як 900 мм або у виглядi прямокутних посудин
      порiвнянних розмiрiв та можуть бути використанi для
      горизонтального або вертикального установлення
 
I.4.4.6.7. Системи  живлення/системи  вилучення  840120000
      "продукту" та "хвостiв":
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi технологiчнi системи чи обладнання
      для збагачувальних установок, якi виго-
      товленi з матерiалiв, стiйких до викли-
      каної UF6 корозiї, або захищенi такими
      матерiалами та до складу яких входять:
 
      а) автоклави для живлення, печi, систе-
       ми або обладнання, що використо-
       вується для подавання UF6 у процесi
       збагачення
 
      б) десублiматори (або уловлювачi, що
       охолоджуються), якi використовуються
       для вилучення UF6 у процесi збага-
       чення та наступного передавання його
       пiд нагрiванням
 
      в) станцiї тверднення та зрiдження, що
        використовуються для вилучення UF6
        у процесi збагачення шляхом стиску-
        вання та перетворення UF6 в рiдкий
        або твердий стан
 
      г) станцiї "продуктiв" або "хвостiв",
        якi використовуються для передаван-
        ня UF6 до контейнерiв
 
I.4.4.6.8. Системи трубопроводiв колектора:      840120000
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi системи колекторних трубопроводiв,
      виготовленi з матерiалiв, стiйких до
      викликаної UF6 корозiї, або захищенi
      такими матерiалами в межах  аероди-
      намiчних каскадiв. Ця мережа трубопро-
      водiв, як правило, проектується  як
      "подвiйний" колектор з кожним ступенем
      або групою ступенiв, поєднаних з кожним
      iз колекторiв
 
I.4.4.6.9. Вакуумнi системи i насоси:
 
      а) спецiально спроектованi або пiдго-  840120000
       товленi вакуумнi системи  з  по-
       тужнiстю на всмоктуваннi п'ять або
       бiльше куб.м/хв, якi складаються з
       вакуумних розгалужувачiв, вакуумних
       колекторiв та вакуумних  насосiв,
       спроектованих для роботи з атмосфе-
       рами, що несуть UF6
 
      б) вакуумнi насоси, спецiально спроек-  840120000
       тованi або пiдготовленi для роботи з  841410
       атмосферами, що несуть UF6, виготов-
       ленi з матерiалiв, стiйких до викли-
       каної UF6 корозiї, або захищенi та-
       кими матерiалами. Цi насоси можуть
       використовувати фторвуглецевi ущiль-
       нення та спецiальнi робочi рiдини
 
I.4.4.6.10.Спецiальнi вiдсiчнi та керуючi клапани:  840120000
                           8481
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi ручнi чи автоматичнi вiдсiчнi або
      керуючi сильфоннi клапани, виготовленi
      з матерiалiв, стiйких до викликаної UF6
      корозiї, або захищенi такими матерiала-
      ми, дiаметром вiд 40 до 1500 мм для ус-
      тановлення в головнiй або допомiжнiй
      системах аеродинамiчних збагачувальних
      установок
 
I.4.4.6.11.Масс-спектрометри UF6/джерела iонiв:    840120000
                           902730000
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi магнiтнi   чи   квадрупольнi
      масс-спектрометри, якi забезпечують "не-
      автономний" вiдбiр проб живлення, "про-
      дуктiв" або "хвостiв" з потокiв UF6 та
      якi мають такi характеристики:
       одиничну роздiльну здатнiсть з маси
       бiльш як 320;
       джерела iонiв, виготовленi з/або об-
       лицьованi нiхромом,  монелем   чи
       нiкелем;
       джерела iонiзацiї для iонного бом-
       бардування;
       колекторна система придатна для iзо-
       топного аналiзу
 
I.4.4.6.12.Системи сепарацiї UF6 i газу-носiя:    840120000
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi технологiчнi системи для сепарацiї
      UF6 вiд газу-носiя (водень або гелiй)
 
Примiтка: Цi системи спроектованi для зменшення вмiсту UF6 в
      газi-носiї до 1 i менше ppm та можуть вмикати таке
      обладнання:
 
      а) крiогеннi теплообмiнники та крiосепаратори, якi
       забезпечують температуру -120 гр.С i менше, або
 
      б) збiрки крiогенних холодильних установок для сепа-
       рацiї UF6 вiд газу-носiя, або
 
      в) уловлювачi UF6, якi охолоджуються i забезпечують
       температуру вiд -20 гр. С або менше
 
I.4.4.7.  Спецiально спроектованi або пiдготовле-  840120000
      нi системи, обладнання та компоненти
      для використання в збагачувальних уста-
      новках хiмiчного чи iонного обмiну
 
I.4.4.7.1. Рiдина-рiдиннi обмiннi колони (хiмiчний  840120000
      обмiн):
 
      протитечiйнi  рiдина-рiдиннi  обмiннi
      колони, якi мають механiчну потужнiсть,
      що пiдводиться (тобто пульсуючi колони
      iз  ситовими,  зворотно-поступальними
      пластинами та колони з  внутрiшнiми
      змiшувачами турбiнного типу), спецiаль-
      но спроектованi або пiдготовленi для
      збагачення  урану  з  використанням
      хiмiчного обмiнного процесу. З метою
      забезпечення корозiйної стiйкостi до
      розчинiв кислот гiдрохлориду цi колони
      та їх внутрiшнi частини виготовляються
      або захищаються придатними для цього
      пластиковими матерiалами (зокрема фтор-
      вуглецевими полiмерами) або склом. У
      циклi для колон передбачений короткий
      час перебування (30 i менше секунд)
 
I.4.4.7.2. Системи та обладнання для вiдновлення  840120000
      урану (хiмiчний обмiн):
 
      а) спецiально спроектованi або пiдго-
       товленi  електрохiмiчнi  вiдновнi
       ячейки для вiдновлення урану з одно-
       валентного стану в iнший у разi зба-
       гачення  урану  з  використанням
       хiмiчного обмiнного процесу.
       Матерiали ячеєк, якi перебувають у
       контактi з робочими розчинами, по-
       виннi  бути корозiйно-стiйкими до
       концентрованих розчинiв соляної кис-
       лоти
 
Примiтка: Катодна камера ячеєк повинна бути спроектована так,
      щоб не вiдбувалося повторного окислення урану до йо-
      го стану з бiльш високою валентнiстю. Для збереження
      урану в катоднiй камерi ячейка повинна мати непро-
      никну мембрану, виготовлену iз спецiального ма-
      терiалу для катiонного обмiну. Катод виготовляється
      з твердого провiдника, такого, як графiт
 
      б) спецiально спроектованi або пiдго-
       товленi системи на виходi продукцiї
       каскаду для вилучення U+4 з ор-
       ганiчного потоку, регулювання кон-
       центрацiї кислоти та подавання в
       електрохiмiчнi вiдновнi ячейки
 
Примiтка: Цi системи складаються з обладнання для екстракцiї
      розчинника, призначеного для вилучення U+4 з ор-
      ганiчного потоку в рiдкий розчин, випарювання та/або
      iншого обладнання для здiйснення контролю та регулю-
      вання pH розчину, а також насосiв та iнших засобiв
      передавання для подавання до електрохiмiчних вiднов-
      них ячеєк. Для частин, якi перебувають у контактi з
      робочим потоком, система складається з обладнання,
      виготовленого з або захищеного придатними для цього
      матерiалами (зокрема такими, як скло, фторвуглецевi
      полiмери, полiфенiлсульфат i графiт, просякнутий
      смолою)
 
I.4.4.7.3. Системи пiдготовки подавання (хiмiчний   840120000
      обмiн):
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi системи для виробництва розчинiв
      хлориду урану високої чистоти для уста-
      новок сепарацiї iзотопiв урану в про-
      цесi хiмiчного обмiну
 
Примiтка: Цi системи складаються з обладнання для розрiдження,
      обладнання для екстракцiї розчинника i/або iонооб-
      мiнного обладнання та електролiтичних ячеєк для вiд-
      новлення урану U+6 або U+4 до U+3. Цi системи вироб-
      ляють розчини хлориду урану, якi мають тiльки одну
      частинку на мiльйон металевих включень, таких, як
      хром, залiзо та iншi двовалентнi або бiльш високої
      валентностi катiони. Матерiали конструкцiї для час-
      тин системи, в яких здiйснюється обробка високочис-
      того U+3, включають скло, фторвуглецевi полiмери або
      графiт, покритий полiефiрсульфоновою пластмасою та
      просякнутий смолою графiт
 
I.4.4.7.4. Системи окислення урану (хiмiчний об-  840120000
      мiн):
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi системи для окислення U+3 до U+4
      для повернення до каскаду  уранового
      iзотопу в процесi збагачення з викорис-
      танням хiмiчного обмiну
 
Примiтка: До складу цих систем може входити таке обладнання:
 
      а) обладнання для забезпечення контакту хлору та
       кисню з рiдким потоком, який витiкає з обладнання
       для сепарацiї iзотопу, та екстракцiї U+4, що утво-
       рюється, в розшарований органiчний потiк, який
       повертається з виходу продукту каскаду
 
      б) обладнання, яке вiдокремлює воду вiд хлористовод-
       невої (соляної) кислоти таким чином, що вода та
       концентрована хлористоводнева кислота знову мо-
       жуть бути введенi до процесу в необхiдному мiсцi
 
I.4.4.7.5. Iонообмiннi  смоли/адсорбенти (iонний
      обмiн), якi швидко вступають у реакцiю:
 
      швидкореагуючi iонообмiннi смоли  або
      адсорбенти, спецiально спроектованi або
      пiдготовленi для  процесу  збагачення
      урану з  використанням  iонообмiнного
      процесу, включаючи   пористi   мак-
      росiтчастi смоли i/або мембраннi струк-
      тури, в яких активнi  щодо  хiмiчного
      обмiну групи обмеженi покриттями на по-
      верхнi неактивної  несучої  пористої
      структури, а  також  iншi композитнi
      структури у будь-якiй придатнiй формi,
      включаючи частинки або волокна.
      Цi iонообмiннi смоли/адсорбенти дiамет-
      ром 0,2 мм або менше повиннi бути
      хiмiчно стiйкими до концентрованої хло-
      ристоводневої кислоти, а також мати
      такi фiзичнi властивостi, якi перешкод-
      жають погiршенню якостi в обмiнних ко-
      лонах.  Смоли/адсорбенти  спецiально
      спроектованi так, щоб забезпечити дуже
      швидку кiнетику обмiну iзотопiв урану
      (пiвперiод обмiну менш як 10 секунд) i
      витримувати температуру вiд 100 гр. С
      до 200 гр. С
 
I.4.4.7.6. Iонообмiннi колони (iонний обмiн):     840120000
 
      Цилiндричнi колони дiаметром понад 1000
      мм  для розмiщення упакованих шарiв
      iонообмiнної     смоли/адсорбенту,
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi для збагачення.
      Цi колони виготовленi з/або захищенi
      матерiалами (такими, як титан або фтор-
      вуглецевий пластик), стiйкими до ко-
      розiї, викликаної розчинами концентро-
      ваної хлористоводневої кислоти, можуть
      витримувати температуру вiд  100 гр. С
      до 200 гр. С i тиск понад 0,7 БПа
 
I.4.4.7.7. Iонообмiннi системи iз зворотним потоком  840120000
      (зрошуванням):
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi хiмiчнi чи електрохiмiчнi системи
      оксидування для регенерування хiмiчних
      оксидуючих агентiв, якi використовують-
      ся в каскадах iонообмiнного збагачення
      урану
 
I.4.4.8.  Спецiально спроектованi або пiдготовленi  840120000
      системи, обладнання i компоненти для
      використання в збагачувальних установ-
      ках на основi лазера:
 
Примiтка 1:Системи для процесiв збагачення, в яких використову-
      ються лазери, подiляються на двi категорiї: системи,
      в яких робоче середовище являє собою атомарний пар
      урану, та системи, в яких робоче середовище являє
      собою пару уранового компаунду. У загальноприйнятих
      умовних позначках для таких процесiв зазначається:
      перша категорiя - лазерний розподiл iзотопiв в ато-
      марнiй парi (ALVIS або MOLIS); друга категорiя - мо-
      лекулярна лазерна  iзотопна  сепарацiя (MLIS або
      MOLIS). До складу систем, обладнання i компонентiв
      для лазерних збагачувальних установок входять:
 
      а) пристрої для подавання ураново-металевих парiв
       (для вибiркової фотоiонiзацiї) або пристрої для
       подавання парiв уранового компаунду (для фотоди-
       соцiацiї чи хiмiчної активацiї)
 
      б) пристрої для збирання збагаченого та збiдненого
       металевого урану як "продукту" або "хвостiв" у
       першiй категорiї, а також пристрої для збирання
       дисоцiйованих компаундiв або компаундiв, якi про-
       реагували, як "продукту" та незмiнних компаундiв,
       що залишилися, як "хвостiв" у другiй категорiї
 
      в) технологiчнi лазернi системи для селективного
       збудження зразкiв урану-235
 
      г) обладнання для пiдготовки подавання та обладнання
       для конверсiї продукту
 
Примiтка 2:Багато виробiв, перелiчених у цьому роздiлi, вступа-
      ють у безпосереднiй контакт з парою або рiдиною ме-
      талевого урану чи з робочим газом, який мiстить UF6
      або сумiш UF6 та iнших газiв. Всi поверхнi, якi ма-
      ють контакт з ураном або UF6 , повнiстю виготовленi
      з/або захищенi корозiйно-стiйкими матерiалами. Для
      цiлей роздiлу, в якому зазначено вироби, необхiднi
      для процесу збагачення на основi лазера, до складу
      матерiалiв, стiйких до корозiї пiд впливом парiв або
      рiдини металевого урану, входять покритий iтрiєм
      графiт i тантал; а до складу матерiалiв, стiйких до
      обумовленої UF6 корозiї, - мiдь, нержавiюча сталь,
      алюмiнiй, алюмiнiєвi сплави, нiкель чи сплави нiке-
      лю, якi мiстять 60 або бiльше вiдсоткiв нiкелю i
      стiйкi до впливу UF6 повнiстю фторованi вуглеводневi
      полiмери
 
I.4.4.8.1. Системи випаровування урану (ALVIS):    840120000
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi урановi системи для випаровування,
      якi мiстять смужковi або скануючi до-
      помiжнi електронно-променевi гармати з
      енергiєю, що пiдводиться до мiшенi,
      бiльш як 2,5 кВт/см
 
I.4.4.8.2. Системи манiпулювання рiдким металевим  840120000
      ураном:
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi системи манiпулювання рiдким мета-
      лом для розплавленого урану або урано-
      вих сплавiв, якi складаються з тиглiв
      та обладнання для охолодження тиглiв
 
Примiтка: Тиглi та iншi частини системи, якi вступають у кон-
      такт з розплавленим ураном або сплавами урану, виго-
      товленi з/або захищенi матерiалами з вiдповiдною ко-
      розiйно- та теплостiйкiстю. Такими матерiалами є
      тантал, покритий iтрiєм графiт, графiт, покритий
      iншими рiдкiсноземельними оксидами, зазначеними в
      пунктi II.3.7
 
I.4.4.8.3. Збiрники для "продукту" та "хвостiв"  840120000
      металевого урану (ALVIS):
 
      спецiально спроектованi або пiдготовле-
      нi збiрники металевого урану в рiдкому
      та твердому станi
 
Примiтка: Компоненти для цих вузлiв виготовленi з/або захищенi
      матерiалами, стiйкими до теплового та корозiйного
      впливу парiв або рiдини металевого урану (таких, як
      покритий iтрiєм графiт або тантал), i можуть склада-
      тися з труб, клапанiв, арматури, "жолобiв", прист-
      роїв для наскрiзного подавання (живлення), тепло-
      обмiнникiв i колекторних пластин для  сепарацiї
      магнiтними, електростатичними та iншими методами
 
I.4.4.8.4. Корпуси модулiв сепараторiв (ALVIS):    840120000
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi цилiндричнi чи прямокутнi посуди-
      ни для зберiгання джерела парiв метале-
      вого урану, електронно-променева гарма-
      та та збiрники "продукту" i "хвостiв"
 
Примiтка: Цi корпуси мають багато отворiв для введення елект-
      ричних прохiдникiв та прохiдникiв для подання, вiкна
      для лазерного променя, з'єднувальнi елементи для
      здiйснення дiагностики та монiторингу. Вони облад-
      нанi також пристроями для вiдчинення i зачинення, що
      дає можливiсть проводити ремонт внутрiшнiх частин
 
I.4.4.8.5. Надзвуковi сопла, здатнi розширювати-  840120000
      ся (MLIS):
 
      спецiально розробленi або спроектованi
      надзвуковi сопла, здатнi розширюватися,
      для охолодження сумiшей UF6 та  га-
      зу-носiя до температури 150 К або нижче
      i корозiйно-стiйкi до UF6
 
I.4.4.8.6. Колектори продукту пентафлориду урану  840120000
      (MLIS):
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi колектори для збирання твердого
      пентафлориду урану (UF5), якi склада-
      ються з фiльтра, iмпульсного чи циклон-
      ного колекторiв або їх комбiнацiї, ко-
      розiйно-стiйкi до середовищ UF5/UF6
 
I.4.4.8.7. Газовi компресори для UF6/носiя (MLIS):  840120000
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi компресори для UF6/несучих газових
      сумiшей, призначенi для тривалої безпе-
      рервної роботи в середовищi UF6. Компо-
      ненти цих компресорiв, якi контактують
      з робочим газом, виготовленi з/або за-
      хищенi матерiалами, корозiйно-стiйкими
      до UF6
 
I.4.4.8.8. Ущiльнення валу ротора (MLIS):       840120000
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi ущiльнення валу ротора з пристосу-
      ваннями для установки чи вилучення цих
      ущiльнень валу, який  з'єднує  ротор
      компресора з приводним мотором таким
      чином, щоб забезпечити надiйне ущiль-
      нення вiд витоку робочого газу назовнi,
      або пiдсмоктування повiтря чи ущiльнюю-
      чого газу до внутрiшньої камери компре-
      сора, заповненого сумiшшю UF6/газ-носiй
 
I.4.4.8.9. Системи фторування (MLIS):         840120000
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi системи для фторування UF5 (тверде
      тiло) i UF6 (газ)
 
Примiтка: Цi системи призначенi для фторування зiбраного порош-
      ку UF5 до UF6 з метою подальшого збирання у контей-
      нерi продукту або передавання на блоки MLIS для до-
      даткового збагачення. Реакцiя фторування та вилучен-
      ня може здiйснюватися в межах сепарацiйної системи,
      тобто безпосередньо поблизу колекторiв "продукту".
      Крiм того, порошок UF5 може перемiщуватися з колек-
      торiв "продукту" до вiдповiдної посудини для реакцiї
      (наприклад, до реактора iз зрiдженою насадкою, шне-
      кового реактора або до факельної башти). В обох ви-
      падках використовують обладнання для зберiгання та
      передавання фтору (або iнших вiдповiдних агентiв для
      фторування) i обладнання для збирання та передавання
      UF6
 
I.4.4.8.10.UF6-масс-спектрометри/джерела iонiв:    840120000
                           902730000
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi магнiтнi чи квадрупольнi масс-
      спектрометри, якi призначенi для "неав-
      тономного" вiдбору  проб  подавання,
      "продукту" або "хвостiв" з потоку газо-
      подiбного UF6 i мають такi характерис-
      тики:
       одиничну роздiльну здатнiсть з ма-
       си бiльше 320
       джерела iонiв виконанi з/або обли-
       цьованi нiхромом чи монелем, або ме-
       талiзованi нiкелем
       джерела iонiзацiї електронним бом-
       бардуванням
       колекторнi системи,  придатнi  для
       аналiзу iзотопiв
 
I.4.4.8.11.Системи живлення/системи   вилучення  840120000
      "продукту" або "хвостiв" (MLIS):
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi технологiчнi системи чи обладнан-
      ня для збагачувальних установок, виго-
      товленi з/або  захищенi  матерiалами,
      стiйкими до корозiї, викликаної UF6,
      до складу яких входять:
 
      а) автоклави для живлення, печi або
       системи, якi використовуються для
       вилучення UF6 у процесi збагачення
       для  подальшого  передавання  пiд
       нагрiвом
 
      б) десублiматори (або уловлювачi, якi
       охолоджуються), що використовуються
       для вилучення UF6 у процесi збагачен-
       ня для подальшого передавання  пiд
       нагрiвом;
 
      в) станцiї тверднення або зрiдження,
       якi використовуються для вилучення
       UF6 шляхом стискування чи перетво-
       рення UF6 в рiдку або тверду форму
 
      г) станцiї "продукту" або "хвостiв",
       якi використовуються для передавання
       UF6 до контейнерiв
 
I.4.4.8.12. Системи сепарацiї UF6/газу-носiя:     840120000
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi технологiчнi системи для сепарацiї
      UF6 вiд газу-носiя. Як газ-носiй вико-
      ристовуються азот, аргон або iнший газ
 
Примiтка: До складу цих систем може входити таке обладнання:
 
      а) крiогеннi  теплообмiнники  або крiосепаратори,
       призначенi для роботи в дiапазонi температур вiд
       -120 гр. С i нижче або
 
      б) крiогеннi холодильнi установки, призначенi для
       роботи в дiапазонi температур вiд -120 гр. С i
       нижче або
 
      в) уловлювачi UF6, що охолоджуються, призначенi для
       роботи в дiапазонi температур вiд -20 гр. С  i
       нижче
 
I.4.4.8.13. Лазернi системи (AVLIS, MLIS i CRISLA):
 
      лазери чи лазернi системи, спецiально
      спроектованi або пiдготовленi для сепа-
      рацiї iзотопiв урану
 
Примiтка: Лазери та лазернi компоненти, важливi для заснованих
      на використаннi лазерiв систем збагачення, включають
      вироби, зазначенi в пунктi II.4.6. Лазернi системи
      для AVLIS складаються з двох лазерiв: лазера на па-
      рах мiдi та лазера на барвнику.
      Лазерна система для MLIS, як правило, складається з
      CO2-лазера та ексимiрного лазера, а також багато-
      прохiдної оптичної ячейки з розташованими на обох
      кiнцях поворотними дзеркалами. Лазери та лазернi
      системи для  обох  процесiв потребують наявностi
      стабiлiзатора спектральної частоти для роботи про-
      тягом тривалого перiоду часу
 
 
I.4.4.9.  Спецiально спроектованi або пiдготовленi  840120000
      системи, обладнання та компоненти для
      використання в плазмових сепарацiйних
      збагачувальних установках
 
I.4.4.9.1. Джерела мiкрохвильової  потужностi та  840120000
      антени:                  854800000
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi джерела мiкрохвильової потужностi
      та антени для утворення чи прискорення
      iонiв, якi мають такi характеристики:
       частоту - понад 30 ГГц;
       середню вихiдну потужнiсть для утво-
       рення iонiв - бiльш як 50 кВт
 
I.4.4.9.2. Обмотки збудження iонiв:          840120000
                           854800000
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi радiочастотнi обмотки збудження
      iонiв для частот понад 100 кГц, розра-
      хованi на середню потужнiсть бiльш як
      40 кВт
 
I.4.4.9.3. Системи генерацiї уранової плазми:     840120000
                           854800000
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi системи  для генерацiї уранової
      плазми, якi можуть вмiщувати високопо-
      тужнi смужковi  або електронно-проме-
      невi гармати з потужнiстю, що подається
      на мiшень, бiльш як 2,5 кВ/см
 
I.4.4.9.4. Системи манiпулювання  рiдкометалевим  840120000
      ураном:
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi системи для роботи з рiдким мета-
      лом у виглядi розплавленого урану або
      уранових сплавiв, якi складаються з
      тиглiв i обладнання для охолодження
      тиглiв
 
Примiтка: Тиглi та iншi частини системи, якi контактують з
      розплавленим ураном або сплавами урану, виготовленi
      з/або  захищенi корозiйно- та теплостiйкими ма-
      терiалами. Такими матерiалами є тантал, покритий
      iтрiєм графiт, а також графiт, покритий iншими окси-
      дами рiдкiсноземельних металiв, зазначених у пунктi
 
      II.3.7, або їх сумiшей
 
I.4.4.9.5. Колекторнi збiрки "продукту" металевого  840120000
      урану або "хвостiв":
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi колектори для збирання "продукту"
      або "хвостiв" металевого урану в твер-
      дому станi. Цi колекторнi збiрки виго-
      товленi  з/або захищенi матерiалами,
      стiйкими до теплового та корозiйного
      впливу парiв металевого урану, зокрема
      такими, як покритий iтрiєм графiт або
      тантал
 
I.4.4.9.6. Корпуси модуля сепаратора:         840120000
 
      цилiндричнi посудини, спецiально спро-
      ектованi або пiдготовленi для викорис-
      тання в плазмових сепарацiйних збагачу-
      вальних установках для розмiщення дже-
      рела уранової плазми, а також радiочас-
      тотної обмотки та колекторiв для зби-
      рання "продуктiв" або "хвостiв"
 
Примiтка: Цi корпуси мають багато отворiв для електричних
      прохiдникiв, з'єднувальних елементiв дифузiйного на-
      соса та приладової дiагностики i монiторингу, також
      пристосування для вiдчинення та зачинення, що дає
      можливiсть здiйснювати ремонт компонентiв внутрiш-
      ньої частини, виготовленi з вiдповiдних немагнiтних
      матерiалiв, зокрема таких, як нержавiюча сталь
 
I.4.4.10. Спецiально спроектованi або пiдготовленi  840120000
      системи, обладнання i компоненти для
      використання в електромагнiтних збага-
      чувальних установках:
 
I.4.4.10.1. Електромагнiтнi сепаратори iзотопiв:   840120000
 
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi електромагнiтнi сепаратори для се-
      парацiї iзотопiв урану, а також облад-
      нання та його компоненти, до складу
      яких входять:
 
      а) джерела iонiв - спецiально спроекто-
       ванi або пiдготовленi поодинокi чи
       зiбранi джерела iонiв урану, якi
       складаються з джерела парiв, iонiза-
       тора та прискорювача пучкiв, виго-
       товленi з вiдповiдних матерiалiв,
       зокрема таких, як графiт, нержавiюча
       сталь або мiдь, та призначенi для
       створення загального iонно-промене-
       вого струму силою 50 мА i бiльше
 
      б) iоннi колектори - колекторнi пласти-
       ни, якi складаються з двох або бiль-
       ше щiлин i кишень, спецiально спро-
       ектованi або пiдготовленi для зби-
       рання iонних пучкiв збагаченого та
       збiдненого урану i виготовленi з
       вiдповiдних матерiалiв, зокрема та-
       ких, як графiт або нержавiюча сталь
 
      в) вакуумнi корпуси - спецiально спро-
       ектованi або пiдготовленi вакуумнi
       корпуси для   уранових  електро-
       магнiтних сепараторiв, виготовленi з
       вiдповiдних немагнiтних матерiалiв,
       зокрема таких, як нержавiюча сталь,
       i призначенi для роботи, коли тиск
       дорiвнює 0,1 Па i менше
 
Примiтка: Корпуси спецiально спроектованi для розмiщення дже-
      рел iонiв, колекторних пластин та кожухiв, що охо-
      лоджуються водою,   оснащенi  пристосуваннями для
      з'єднувальних елементiв дифузiйних насосiв, а також
      пристосуваннями вiдчинення та зачинення для виведен-
      ня i замiни (повторного установлення) цих компонентiв
 
      г) магнiтнi  полюсники  - спецiально
       спроектованi або    пiдготовленi
       магнiтнi полюсники дiаметром  понад
       2 м,  якi  використовуються  для
       пiдтримання  постiйного магнiтного
       поля всерединi електромагнiтного се-
       паратора iзотопiв i для передавання
       магнiтного поля мiж сусiднiми сепа-
       раторами
 
I.4.4.10.2.Високовольтнi джерела живлення:      840120000
                           854800000
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi високовольтнi джерела живлення для
      джерел iонiв, якi мають такi характе-
      ристики:
       можливiсть безперервної роботи
       вихiдну напругу 20000 В i вище
       вихiдний  струм силою  1 А i
       бiльше i
       регулювання напруги краще, нiж 0,01
       вiдсотка протягом 8 годин
 
I.4.4.10.3.Магнiтнi джерела живлення:         840120000
                           854800000
      спецiально спроектованi або пiдготов-
      ленi високопотужнi  магнiтнi  джерела
      живлення постiйного струму, якi мають
      такi характеристики:
       можливiсть безперервної генерацiї на
       виходi постiйного струму силою 500 А
       i бiльше та напругою 100 В i вище;
       забезпечення регулювання струму або
       напруги краще, нiж 0,01 вiдсотка
       протягом 8 годин
 
I.4.5.   Установки для виробництва важкої води,  840120000
      дейтерiю та дейтерiєвих сполук i облад-
      нання, спецiально призначене або пiдго-
      товлене для цього:
 
I.4.5.1.  водо-сiрководневi обмiннi колони:     840120000
 
      обмiннi колони,  виготовленi з дрiб-
      нозернистого карбiду сталi (наприклад,
      ASTM A516)  дiаметром вiд 6 м до 9 м,
      якi можуть експлуатуватися, коли  тиск
      перевищує або дорiвнює 2 МПа, i мають
      корозiйний допуск 6 мм або бiльше,
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      для виробництва важкої води шляхом ви-
      користання методу  iзотопного обмiну
      води та сiрководню
 
I.4.5.2.  Газодувки та компресори:          840120000
 
      одноступеневi, малонапiрнi (тобто мають
      тиск 0,2 МПа i нижче) центробiжнi  га-
      зодувки або компресори для циркуляцiї
      сiрководневого газу (тобто газу,  що
      мiстить  понад  70  вiдсоткiв H2S),
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      для виробництва важкої води шляхом ви-
      користання iзотопного обмiну води та
      сiрководню. Цi газодувки та компресори
      мають продуктивнiсть, що дорiвнює або
      перевищує 56 куб.м/с i можуть експлуа-
      туватися, коли тиск дорiвнює або пере-
      вищує 1,8 МПа на всмоктуваннi, i осна-
      щенi сальниками, стiйкими до впливу H2S
 
I.4.5.3.  Амiачно-водневi обмiннi колони:      840120000
 
      амiачно-водневi обмiннi колони заввишки
      35 i бiльше метрiв,  дiаметром - 1,5-
      2,5 м, якi можуть експлуатуватися, коли
      тиск перевищує 15 МПа, спецiально приз-
      наченi або пiдготовленi для виробництва
      важкої води шляхом використання амiач-
      но-водневого обмiну. Цi колони мають
      також хоча б один вiдбортований, ось-
      овий  отвiр того ж дiаметра, що i
      цилiндрична частина, через яку можуть
      вставлятися або вийматися внутрiшнi де-
      талi колони
 
I.4.5.4.  Внутрiшнi деталi колони та ступiнчастi  840120000
      насоси:
 
      внутрiшнi деталi колони та ступiнчастi
      насоси, спецiально призначенi або пiд-
      готовленi для виробництва важкої  води
      шляхом використання амiачно-водневого
      обмiну.
      До складу внутрiшнiх деталей  колони
      входять спецiально призначенi контакто-
      ри мiж ступенями, що сприяють тiсному
      контакту газу та рiдини.
      До складу ступiнчастих насосiв входять
      спецiально призначенi насоси, якi зану-
      рюють у рiдину для циркуляцiї рiдкого
      амiаку в межах об'єму контакторiв, що
      знаходяться всерединi ступенiв колон
 
I.4.5.5.  Установки для крекiнгу амiаку:       840120000
 
      установки для крекiнгу амiаку, якi екс-
      плуатуються, коли тиск дорiвнює або пе-
      ревищує 3 МПа, спецiально  призначенi
      або пiдготовленi для виробництва важкої
      води шляхом використання iзотопного об-
      мiну амiаку та водню
 
I.4.5.6.  Iнфрачервонi аналiзатори поглинення:    840120000
                           902750000
      iнфрачервонi  аналiзатори поглинення,  902780190
      здатнi здiйснювати аналiз спiввiдношен-
      ня мiж воднем та дейтерiєм у реальному
      масштабi часу, коли концентрацiя дей-
      терiю дорiвнює або перевищує 90 вiд-
      соткiв
 
I.4.5.7.  Каталiтичнi печi:             840120000
      каталiтичнi печi для переробки збагаче-  841780900
      ного дейтерiєвого газу у важку воду,  851430
      спецiально призначенi або пiдготовленi
      для виробництва важкої води шляхом ви-
      користання iзотопного обмiну амiаку та
      водню
 
I.4.6.   Системи  нейтронних   генераторiв,  840140900
      спецiально спроектованi для збудження
      тритiум-дейтерiєвих ядерних реакторiв
 
I.4.7.   Обладнання для ядерних енергетичних та  840140900
      силових установок,  спецiально спроек-
      ектоване або пiдготовлене  для вико-
      ристання разом з вiйськовими, космiчни-
      ми, морськими або мобiльними ядерними
      реакторами
 
I.4.8.   Електролiзнi  установки,  призначенi  840120000
      для виробництва фтору (згiдно з пунктом
      II.4.1)
 
I.4.9.   Прилади для здiйснення контролю за про-  840120000
      цесами, спецiально спроектованi або мо-
      дифiкованi для монiторингу та керування
      обробкою матерiалiв, якi є джерелами
      випромiнювання, а також спецiальними та
      iншими матерiалами, що розщеплюються
 
I.4.10.  Установки для конверсiї урану та спецi-  840120000
      ально спроектоване або пiдготовлене для
      цього обладнання
 
Примiтка: Установки i системи для конверсiї урану можуть
      забезпечувати одну або кiлька конверсiй урану вiд
      одного хiмiчного рiзновиду до iншого: концентратiв
      уранової руди - в UO3, UO3 - в UO2, окислiв урану -
      в UF4 або UF6, UF4 - в UF6, UF6 - в UF4, UF4 - в ме-
      талевий уран та фторидiв урану - в UO2. Багато видiв
      головного обладнання установок для конверсiї урану є
      типовими для багатьох процесiв у хiмiчнiй промисло-
      востi. До складу обладнання, що використовується в
      цих технологiчних процесах, можуть входити: печi,
      випалювальнi печi з обертовими подами, реактори iз
      псевдозрiдженим шаром, полуменевi баштовi реактори,
      рiдиннi центрифуги, дистиляцiйнi колони та рiди-
      на-рiдиннi екстракцiйнi колони. Деякi вироби можна
      придбати незалежно, але бiльшiсть їх повинна бути
      пiдготовлена згiдно з вимогами i технiчними умовами
      покупця. В окремих випадках треба дотримуватися
      спецiальних вимог щодо проектування i монтажу для
      того, щоб врахувати корозiйнi властивостi деяких ви-
      користовуваних хiмiчних речовин (HF, F2 , Cl3 ). I,
      нарештi, слiд звертати увагу на те, що в усiх проце-
      сах конверсiї урану iндивiдуально не спроектованi
      для цього елементи обладнання можуть бути зiбранi в
      системи, якi спецiально проектуються або готуються
      для конверсiї урану
 
I.4.10.1. Спецiально спроектованi або пiдготовле-  840120000
      нi системи для конверсiї концентрату
      уранової руди в UO3
 
Примiтка: Конверсiя концентрату уранової руди в UO3 може
      здiйснюватися спочатку  шляхом розчинення руди в
      азотнiй кислотi з вилученням очищеного нiтрату урану
      та використанням такого розчинника, як трибутил фос-
      фат. Потiм нiтрат урану конвертується в UO3 або ме-
      тодом концентрування та денiтрування, або методом
      нейтралiзацiї газоподiбним амiаком з метою одержання
      дiуранату амонiю з подальшою фiльтрацiєю, сушiнням i
      кальцинуванням (випалюванням)
 
I.4.10.2. Спецiально спроектованi або пiдготовле-  840120000
      нi системи для конверсiї UO3 в UF6
 
Примiтка: Конверсiя UO3 в UF6 може здiйснюватись безпосередньо
      шляхом фторування. Для цього потрiбне джерело газо-
      подiбного фтору або хлоринтрифториду
 
I.4.10.3. Спецiально спроектованi або пiдготовле-  840120000
      нi системи для конверсiї UO3 в UO2
 
Примiтка: Конверсiя UO3 в UO2 може здiйснюватися шляхом вiднов-
      лення UO3 за допомогою крекованого газоподiбного
      амiаку або водню
 
I.4.10.4. Спецiально спроектованi або пiдготовле-  840120000
      нi системи для конверсiї UO2 в UF4
 
Примiтка: Конверсiя UO2 в UF4 може здiйснюватися шляхом реак-
      цiї UO2 з газоподiбним фторводнем (HF) при темпера-
      турi 300-500 гр.С
 
I.4.10.5. Спецiально спроектованi або пiдготовле-  840120000
      нi системи для конверсiї UF4 в UF6
 
Примiтка: Конверсiя UF4 в UF6 здiйснюється шляхом екзотермiчної
      реакцiї з фтором у баштовому реакторi. UF6 конден-
      сується з нагрiтих газiв, що витiкають, шляхом про-
      пускання їх потоку через уловлювач, який охолод-
      жується  до   температури -10 гр С. Для цього
      потрiбне джерело газоподiбного фтору
 
I.4.10.6. Спецiально спроектованi або пiдготовле-  840120000
      нi системи для конверсiї UF4 в метале-
      вий U
 
Примiтка: Конверсiя UF4 в металевий U здiйснюється шляхом вiд-
      новлення за допомогою магнiю (великих порцiй) або
      кальцiю (маленьких порцiй). Реакцiя проходить при
      температурах вище  температури  плавлення  урану
      (1130 гр. С)
 
I.4.10.7. Спецiально спроектованi або пiдготовле-  840120000
      нi системи для конверсiї UF6 в UO2
 
Примiтка: Конверсiя UF6 в UO2 може здiйснюватися по черзi в
      трьох процесах. У першому - UF6 вiдновлюється i
      гiдролiзується до UO2 з використанням водню або во-
      дяної пари. В другому - UF6 гiдролiзується шляхом
      розчинення у водi, при цьому додається амiак для
      осаджування дiуранату амонiю, а дiуранат амонiю
      вiдновлюється до UO2 за допомогою водню при темпера-
      турi 820 гр. С. У третьому - газоподiбнi UF6, CO2 i
      NH3 з'єднуються у водi, при цьому в осад  випадає
      амiачний карбонат уранiлу. Амiачний карбонат уранiлу
      з'єднується з водяною парою i воднем при температурi
      500-600 гр. С, в результатi чого утворюється UO2.
      Конверсiя UF6 в UO2 часто здiйснюється в першому
      ступенi установки для виробництва палива
 
I.4.10.8. Спецiально спроектованi або пiдготовле-  840120000
      нi системи для конверсiї UF6 в UF4
 
Примiтка: Конверсiя UF6 в UF4 здiйснюється шляхом вiдновлення
      воднем
 
             Частина друга
        Обладнання, матерiали та технологiї
       подвiйного використання, що стосуються
        ядерної дiяльностi та можуть бути
       використанi у створеннi ядерної зброї
 
II.1.   Технологiї
 
II.1.1.  Технологiї у будь-якому виглядi, що можуть бути ви-
      користанi для розробки, виробництва та використання
      предметiв, зазначених у частинi другiй Списку
 
Примiтка: Дозвiл на експорт будь-якого предмета, зазначеного
      в частинi другiй Списку, означає також дозвiл на
      експорт тому ж кiнцевому споживачевi мiнiмуму техно-
      логiї, необхiдного для монтажу, експлуатацiї, обслу-
      говування та ремонту цього предмета
 
Визначення:
      "Технологiя" (стосовно частини другої  Списку)  -
      спецiальна iнформацiя в будь-якому виглядi (за ви-
      нятком iнформацiї, опублiкованої у вiдкритiй пресi),
      яка може бути використана для розробки, виробництва
      та застосування обладнання i матерiалiв подвiйного
      призначення, що стосуються ядерної дiяльностi
 
Примiтка: Визначення iнших термiнiв, що входять до термiну
      "технологiя", наведено в частинi першiй Списку
 
      "Спецiально розроблене  програмне забезпечення" -
      мiнiмальний обсяг "операцiйних  систем",  "систем
      технiчного обслуговування" та "прикладних програм",
      якими повинно бути укомплектоване конкретне облад-
      нання для того, щоб воно виконувало вiдповiднi
      функцiї. Для виконання тiєї ж функцiї на будь-якому
      iншому несполучному обладнаннi потрiбно модифiкувати
      це "програмне забезпечення" або доповнити "програ-
      му".
 
II.2.   Промислове обладнання
 
II.2.1.  Обкатнi вальцювальнi та згинальнi вер-  846390100
      стати, що забезпечують функцiї вальцю-  846390900
      вання та оправлення пiд час обкату, а
      також призначене для них програмне за-
      безпечення, а саме:
 
      а) тi, що мають три i бiльше валкiв
       (активних або напрямних);
 
      б) вiдповiдно до технiчних вимог вироб-
       ника можуть бути обладнанi блоками
       "числового програмного  керування"
       (ЧПК) або комп'ютерного керування
 
Примiтка: Пункт II.2.1 охоплює верстати, якi мають тiльки один
      вал, спроектований для змiни форми металу, i два до-
      помiжних вали, якi пiдтримують оправлення, але не
      беруть участi в процесi змiни форми
 
 
II.2.1.1. прецизiйнi роторно-обкатнi оправки для  846610100
      цилiндричних форм з внутрiшнiм дiамет-
      ром вiд 75 до 400 мм
 
II.2.1.2. спецiальне програмне забезпечення для
      верстатiв, зазначених у пунктi II.2.1
 
II.2.2.  Блоки "числового програмного керування",
      спецiально спроектованi для роботи з
      "вузлами керування перемiщенням", ре-
      алiзують прикладнi програми "числового
      програмного  керування"  верстатами,
      верстати з числовим програмним керуван-
      ням, а також спецiально  розроблене
      програмне забезпечення i технологiї.
      (Докладний опис наведений у роздiлi
      II.10 цього Списку)
 
II.2.3.  Системи та пристрої контролю розмiрiв
      i спецiально розроблене для них прог-
      рамне забезпечення
 
II.2.3.1. керованi комп'ютером або блоком ЧПК за-  903180
      соби контролю розмiрiв, що мають такi   903190900
      характеристики:              8537
       а) двi або бiльше осi керування;
       б) похибка вимiрювання довжини, що
         дорiвнює або        менша
         (1,25+L/1000)мкм,   перевiрена
         приладом, що має точнiсть вимi-
         рювання менш як 0,2 мкм (L -
         довжина в мiлiметрах)
 
II.2.3.2. лiнiйнi та кутовi вимiрювальнi iнстру-  903140000
      менти, якi мають одну з таких харак-
      теристик:
 
       а) вимiрювальнi системи безконтакт-
         ного типу з точнiстю, що дорiвнює
         або менша 0,2 мкм в дiапазонi
         вимiрювання до 0,2 мм;
       б) лiнiйнi  варiацiйно-диференцiйнi
         системи  з  лiнiйнiстю,  яка
         дорiвнює або менша 0,1 вiдсотка в
         дiапазонi вимiрювань до 5мм, та
         вiдхиленням,  яке дорiвнює або
         менше 0,1 вiдсотка за день при
         стандартнiй температурi в примi-
         щеннi +(-)1К; або
       в) вимiрювальнi системи, до складу
         яких входить лазер, якi зберiга-
         ють протягом не менш як 12 годин
         при  стандартних  температурi
         +(-)1К та тиску точнiсть вимiрю-
         вання +(-)0,1 мкм i вище та по-
         хибку вимiрювання, яка дорiвнює
         або менша (0,2+L/2000) мкм ( L -
         довжина в мiлiметрах)
 
Примiтка: Вимiрювальнi iнтерферометричнi системи без зворот-
      ного зв'язку, якi мають лазер для вимiрювання поми-
      лок рухомих частин верстатiв,  засоби  контролю
      розмiрiв та подiбне обладнання експортному контролю
      не пiдлягає
 
II.2.3.3. кутовi вимiрювальнi прилади з точнiстю  903140000
      вимiрювання, що дорiвнює або  менша  903180
      0,00025 гр. дуги              903190900
 
Примiтка: Експортному   контролю, передбаченому  пунктом
      II.2.3.3, не пiдлягають автоколiматори, якi викорис-
      товують колiмоване свiтло для виявлення кутового
      змiщення дзеркала
 
II.2.3.4. системи для одночасної перевiрки лiнiй-  903140000
      них та кутових параметрiв напiвсфер, що
      мають такi характеристики:
 
       а) похибка   вимiрювання  уздовж
         будь-якої лiнiйної осi дорiвнює
         або менша 3,5 мкм на 5 мм;
       б) погрiшнiсть кутового вимiрювання
         не бiльше 0,02 гр. дуги
 
Примiтка: До спецiально розробленого програмного забезпечення
      для систем, зазначених у пунктi II.2.3.4, входить
      програмне забезпечення одночасного вимiрювання тов-
      щини оболонки та контуру стiнки
 
Примiтки:
    1. Верстати, якi можуть бути використанi як засiб
      вимiрювання, пiдлягають експортному контролю, якщо
      їх параметри вiдповiдають або перевищують характе-
      ристики, встановленi для верстатiв чи вимiрювальних
      приладiв
 
    2. Системи, зазначенi в пунктi II.2.3, пiдлягають екс-
      портному контролю, якщо їх показники перевищують у
      будь-чому показники зразкiв, що пiдлягають експорт-
      ному контролю
 
    3. Прилад, що використовується для контролю точностi
      показань системи   вимiрювання  розмiрiв,  має
      вiдповiдати вимогам мiжнародного стандарту VDI/VDE
      2617 частини 2,3 та 4
 
    4. Всi допущенi вiдхилення вимiрюваних параметрiв нада-
      ються за модулем
 
Визначення:
      "Похибка вимiрiв" - параметр, який означає, в якому
      дiапазонi щодо вихiдного значення перебуває правиль-
      не значення вимiрюваної змiни з рiвнем вiрогiдностi
      95 вiдсоткiв, у тому числi нескоригованi система-
      тичнi вiдхилення, нескоригований зазор та випадковi
      вiдхилення
 
      "Роздiльна здатнiсть" - найменший прирiст у показан-
      нях вимiрювальних пристроїв, у цифрових приладах -
      найменший значущий двiйковий розряд
 
      "Лiнiйнiсть" (як правило, вимiрюється як нелiнiй-
      нiсть) - максимальне позитивне чи негативне вiдхи-
      лення реальної характеристики (усередненого значення
      вiдлiкiв угору або вниз по шкалi) вiд прямої лiнiї,
      яку розташовують таким чином, щоб вирiвняти або
      звести до мiнiмуму максимальнi вiдхилення
 
      "Вiдхилення кутового положення" - максимальна рiзни-
      ця мiж кутовим положенням i реальним, що досить точ-
      но вимiрюється кутовим положенням повороту крiплення
      виробу на столi з вихiдного положення
 
II.2.4.  Вакуумнi або iндукцiйнi печi з контро-  851420100
      льованим середовищем  (iнертний газ),
      спецiально сконструйованi для операцiй
      з робочою температурою понад 850 гр. С
      та iндукцiйними котушками   дiаметром
      600 мм i менше, та спецiально розробленi
      енергетичнi установки  для iндукцiйних
      печей потужнiстю 5 кВт i бiльше
 
Примiтка: Вiдповiдно до цього пункту печi, сконструйованi для
      обробки напiвпровiдникових пластин, не контролюються
 
II.2.5.  Iзостатичнi   преси, здатнi досягати  846299500
      максимального робочого тиску 69 МПа i
      бiльше, з внутрiшнiм дiаметром робочої
      камери понад 152 мм та спецiально роз-
      робленими пуансонами i матрицями, а та-
      кож системою управлiння та спецiально
      розробленим програмним  забезпеченням
      для неї
 
Визначення:
    1. "Внутрiшнiй розмiр камери" - це розмiр  камери, в
      якiй досягається робоча температура i робочий тиск
      (не включає в себе крiплення). Цей розмiр буде мен-
      шим, нiж внутрiшнiй дiаметр камери  тиску  або
      внутрiшнiй дiаметр iзольованої камери печi, залежно
      вiд того, яка з камер розташована всерединi iншої
 
    2. "Iзостатичнi преси" - обладнання, здатне за допомо-
      гою рiзних засобiв (газу, рiдини, твердих частинок
      тощо) створювати однаковий у всiх напрямках тиск у
      замкненiй порожнинi, в якiй знаходиться вирiб або
      матерiал
 
II.2.6.  Роботи та їх робочi органи:
 
II.2.6.1. спецiально розробленi згiдно з нацiо-  847989500
      нальними стандартами безпеки для робiт
      у вибухонебезпечному середовищi (нап-
      риклад, щодо обмеження на параметри
      електроапаратури, призначеної для робо-
      ти у вибухонебезпечному середовищi)
 
II.2.6.2. спецiально розробленi  або радiацiйно  847989500
      стiйкi (бiльш як  5 х (10 в ступенi 4)
      Ге (Si) (5 х (10 в ступенi 6)    рад
      (Si)),  здатнi  працювати  в умовах
      радiацiї без погiршення робочих харак-
      теристик
 
II.2.6.3. спецiально розробленi  контролери та
      програмне забезпечення для роботiв, за-
      значених у пунктi II.2.6
 
Примiтки:
    1. "Робот" - манiпулятор, який перемiщується безперерв-
      но або з iнтервалами, може використовувати сенсорнi
      датчики i має такi характеристики:
 
       а) є багатофункцiональним пристроєм;
       б) здатний  встановлювати або орiєнтувати ма-
         терiал, деталi, iнструменти та спецiальнi при-
         строї за допомогою перемiщень у тривимiрному
         просторi;
       в) включає три i бiльше замкнених або розiмкнених
         сервопристроїв, якi можуть вмикати  кроковi
         двигуни;
       г) може програмуватися доступним для споживача
         методом навчання/вiдтворення або за допомогою
         ЕОМ з програмним логiчним керуванням без ме-
         ханiчного втручання
 
      2. Наведене у пунктi 1 визначення не включає в себе
       такi пристрої:
 
       а) манiпулятори, керованi людиною або телемонiто-
         ром
       б) манiпулятори фiксованої послiдовностi - авто-
         матично пересувнi пристрої, що рухаються за
         вiдповiдною програмою. Програма обмежується
         нерухомими фiксаторами, зокрема такими, як
         штифти або кулачки. Послiдовнiсть рухiв, вибiр
         напрямкiв та кутiв можуть бути постiйними або
         змiнюватися за допомогою механiчних, електрон-
         них чи електричних пристроїв
       в) механiчно керованi манiпулятори змiнного пря-
         мування - автоматично пересувнi пристрої, що
         дiють за вiдповiдною програмою. Програма ме-
         ханiчно лiмiтована фiксованими, але якi можуть
         регулюватися, упорами (такими, як штифти або
         кулачки). Послiдовнiсть рухiв та вибiр нап-
         рямкiв i кутiв змiнюються в межах  програмної
         моделi. Варiацiї або модифiкацiї програмної
         моделi (наприклад, змiна штифтiв або кулач-
         кiв) за однiєю або кiлькома осями руху викону-
         ються тiльки за допомогою механiчних операцiй
       г) несервокерованi манiпулятори змiнного пряму-
         вання - автоматично пересувнi пристрої що ру-
         хаються за вiдповiдною програмою, яка може
         змiнюватися, але послiдовнiсть вiдновлюється
         тiльки за допомогою двiйкового сигналу з ме-
         ханiчно  закрiплених  електричних двiйкових
         пристроїв або регульованих обмежувачiв
       д) крани-штабелери - манiпулятори/системи, змон-
         тованi у складi вертикальної системи складсь-
         ких бункерiв для забезпечення доступу до них з
         метою складування або вивантажування
 
      3. "Робочий орган" - затискачi, активнi пристрої ме-
       ханiчної обробки та будь-якi iншi iнструменти,
       встановленi на  виконавчому  механiзмi  робо-
       та-манiпулятора
 
      4. Роботи, що використовуються в неядерному вироб-
       ництвi, зокрема у фарбувальних камерах для авто-
       мобiлiв, не пiдлягають контролю
 
II.2.7.  Системи для вiбрацiйних випробувань,  903120000
      обладнання, компоненти i програмне за-
      безпечення для них:
 
      а) електродинамiчнi системи для випро-
       бувань з використанням зворотного
       зв'язку або методiв керування iз
       замкненим контуром, якi  вмикають
       цифровий контролер, що забезпечує
       вiбрацiю з прискоренням 10 g се-
       редньоквадратичних  або  бiльше в
       дiапазонi частот вiд 20 ГЦ до 2000
       Гц, та якi передають зусилля 50 кН,
       або бiльше, що вимiрюється на "неза-
       вантаженому столi"
 
      б) цифровi  контролери, об'єднанi iз
       "спецiально спроектованим програмним
       забезпеченням" для вiбрацiйних вип-
       робувань iз смугою частот у реально-
       му часi понад 5 кГц i призначенi для
       використання  iз  зазначеними  у
       пiдпунктi "а" системами
 
      в) вiбрацiйнi штовхачi (шейкери) з/або
       без приєднаних пiдсилювачiв, якi за-
       безпечують передачу зусилля величи-
       ною 50 кН або бiльше, що вимiрюється
       на "незавантаженому столi", а також
       можуть використовуватись для зазна-
       чених у пiдпунктi "а" систем
 
      г) конструкцiї для закрiплення зразкiв,
       що випробовуються,  та  електроннi
       блоки, спроектованi для об'єднання
       численних блокiв шейкера в завершену
       шейкерну систему,  яка  забезпечує
       ефективне комбiноване зусилля вели-
       чиною 50 кН i бiльше, що вимiрюється
       на "незавантаженому столi" i яке мо-
       же використовуватися для зазначених
       у пiдпунктi "а" систем
 
      д) "спецiально спроектоване програмне
       забезпечення" для використання iз
       зазначеними в пiдпунктi "а" система-
       ми або для зазначених у пiдпунктi
       "г" електронних блокiв
 
II.2.8.  Вакуумнi та з контрольованою атмосферою
      металургiйнi, плавильнi та наливнi печi
      та печi, що мають спецiальну структуру
      системи  комп'ютерного  керування  i
      контролю, та "спецiально  розроблене
      програмне забезпечення" для них:
 
II.2.8.1. печi електродугового плавлення, що ви-  841710000
      користовують електроди, об'ємом вiд 100
      до 20 000 куб.см, якi забезпечують про-
      цес при температурах понад 1700 град.С
 
II.2.8.2. електронно-променевi плавильнi та плаз-  841710000
      мовi розпилювальнi i плавильнi печi по-
      тужнiстю бiльш як 50 кВт, що забезпечу-
      ють  процес  при температурах понад
      1200 гр.С
 
II.2.8.3. "спецiально спроектоване програмне за-
      безпечення" для печей,  зазначених у
      пунктах II.2.8.1, II.2.8.2
 
II.3.          Матерiали
 
II.3.1.  Сплави алюмiнiю з межею  мiцностi на  760410
      розтяг 460 МПа (0,46х (10 в ступенi 9)
      Н/м2) i бiльше               760429
      при температурi 293 К (20 гр. С)
      у формi                  760820300
      труб або нерознiмних цилiндрiв (включа-  760820910
      ючи поковки)  iз зовнiшнiм  дiаметром  760820990
      бiльш як 75 мм
 
Примiтка: Алюмiнiєвi сплави, якi мають зазначену межу мiцностi
      пiсля термообробки, а також тi, у яких така мiцнiсть
      може бути досягнена термообробкою, пiдлягають конт-
      ролю згiдно з цим пунктом
 
II.3.2.  Металевий берилiй i його сплави, якi   282590200
      мiстять бiльш як 50 вiдсоткiв берилiю   282619000
      (за вагою), берилiєвi компаунди та ви-   282739000
      роби з них, крiм:             283329900
                           283429100
      а) металевих вiкон для рентгенiвських   283699190
       апаратiв або для пристроїв каротажу   285000900
       бурових шпар              291529000
                           293990900
      б) профiлiв з оксидiв берилiю у виглядi  811211000
       готових виробiв або напiвфабрикатiв,  811219000
       спецiально спроектованих для елек-
       тронних компонентiв або як пiдкладок
       для електронних схем;
 
      в) берилiю  (силiкату  берилiю  та
       алюмiнiю) у виглядi смарагдiв або
       аквамаринiв
 
Примiтка: Цей пункт поширюється також на вiдходи та брухт, що
      мiстить берилiй у зазначеному вище виглядi
 
II.3.3.  Вiсмут високочистий (99,99 вiдсотка i  810600100
      бiльше) з вмiстом срiбла менше 10 час-
      тин на мiльйон частин вiсмуту
 
II.3.4.  Бор та його сполуки, сумiшi та насиченi  280450
      ним матерiали, в яких iзотоп бор-10 ста-  281119000
      новить бiльш як 20 вiдсоткiв ваги всьо-  281210900
      го вмiсту бору               281290000
                           284200000
                           284890000
                           284990100
                           285000300
                           285100900
 
II.3.5.  Кальцiй (високочистий) з вмiстом одно-   280521
      часно на мiльйон частин кальцiю менше
      10 частин бору i менше 1000 частин
      будь-яких металiв, за винятком магнiю
 
 
II.3.6.  Трифторид хлору (ClF3)           282619
 
II.3.7.  Тиглi з металiв, стiйких до впливу рiд-
      ких актиноїдiв, у тому числi:
 
II.3.7.1. тиглi з матерiалiв чистотою 98 вiдсоткiв  810390000
      i бiльше об'ємом вiд 150 мл до 8 л,
      виготовленi з таких матерiалiв або об-
      лицьованi ними:
 
       а) фторид кальцiю (CaF2)
       б) цирконат  кальцiю  (метацирко-
         нат) (Ca2ZrO3)
       в) сульфiд церiю (Ce2S3)
       г) оксид ербiю (Er2O3)
       д) оксид гафнiю (HfO2)
       е) оксид магнiю (MgO)
       є) нiтридний сплав нiобiю, титану
         та вольфраму (приблизно 50 вiд-
         соткiв Nb, 30 вiдсоткiв Ti, 20
         вiдсоткiв W)
       ж) оксид iтрiю (Y2O3)
       з) оксид цирконiю (ZrO2)
 
II.3.7.2. тиглi об'ємом вiд 50 мл до 2 л, якi ви-  810390000
      готовленi з  танталу або облицьованi
      ним, що має чистоту 99,9 вiдсотка i ви-
      ще
 
II.3.7.3. тиглi об'ємом вiд 50 мл до 2 л, виго-  810390000
      товленi з танталу або облицьованi ним,
      що має чистоту 98 вiдсотка i вище, по-
      критi карбiдом, нiтридом чи  боридом
      танталу (або будь-якою комбiнацiєю з
      них)
 
II.3.8.  Волокнистi або мононитянi матерiали, як
      це зазначено нижче
 
II.3.8.1. Вуглецевi або арамiднi "волокнистi та  392690100
      мононитянi матерiали", "якi мають пито-  681599100
      мий модуль" 12,7 х (10 в ступенi 6)
      чи вище, або "питому мiцнiсть       380110000
      на розтяг" 23,5 х (10 в ступенi 5) або  380190000
      вище, крiм арамiдних "волокнистих i мо-
      нонитяних матерiалiв", якi мають 0,25
      вiдсотка або бiльше за вагою модифiка-
      тора поверхнi волокна на основi склад-
      ного ефiру
 
II.3.8.2. Склянi "волокнистi та мононитянi мате-  701910100
      рiали", якi мають  "питомий  модуль"
      3,18 х (10 в ступенi 6) чи вище,  або
      "питому мiцнiсть на розтяг"
      7,62 х (10 в ступенi 4) або вище
 
II.3.8.3. Термореактивна смола, насичена безпе-  392690100
      рервними нитками, рiвницею, пряжею або  681599100
      стрiчками завширшки не бiльш як 15 мм
      (препреги), виготовленими з вуглецевих
      чи скляних "волокнистих i мононитяних
      матерiалiв", зазначених  у  пунктах
      II.3.8.1 та II.3.8.2
 
Примiтка: Смола формує матрицю композиту
 
II.3.8.4. Композитнi структури у виглядi труб з  681510000
      внутрiшнiм  дiаметром  вiд 75 мм до
      400 мм, виготовленi з будь-яких "волок-
      нистих i мононитяних матерiалiв", заз-
      начених у пунктi II.3.8.1, або вуглеце-
      вого препрега, зазначеного в пунктi
      II.3.8.3
 
Примiтка:
    1. "Волокнистi i мононитянi матерiали" - це безперерв-
      нi мононитки, рiвниця, пряжа або стрiчки
 
Визначення:
      Нитка або мононитка є найменшим вiдрiзком нитки,
      як правило, з дiаметром кiлька мiкрометрiв.
      Пасмо є пучком ниток (як правило, бiльше 200) при-
      близно паралельних мiж собою.
      Рiвниця являє собою пучок (як правило, 12-120) при-
      близно паралельних пасом.
      Пряжа являє собою скрученi пасма.
      Кодола являє собою пучок, як правило,  приблизно
      паралельних ниток.
      Стрiчка - матерiал, складений з переплетених або
      рiзноспрямованих ниток, пасом, рiвниць, кодол або
      пряжi тощо, як правило, попередньо просякнутих смо-
      лою
 
    2. "Питомий модуль" являє собою модуль Юнга в Н/м2,
      подiлений на питому вагу в Н/м3, який вимiрюється
      при температурi 23 +/- 20 гр.С та вiдноснiй
      вологостi 50 +/- 5 вiдсоткiв
 
    3. "Питома мiцнiсть на розтяг" являє собою  повну
      мiцнiсть на розтягування в Н/м2, подiлену на питому
      вагу в Н/м3, яка вимiрюється при температурi
      23 +/- 20 гр.С i вiдноснiй вологостi
      50 +/- 5 вiдсоткiв
 
II.3.9.  Гафнiй (метал, сплави та сполуки), що  282590900
      мiстять  понад  60 вiдсоткiв гафнiю  282739000
      (за вагою), та вироби з них        282749900
                           283329900
                           283429900
                           285000300
                           811291100
                           811299100
 
II.3.10.  Лiтiй (збагачений iзотопом лiтiй-6) у
      такому виглядi:
 
II.3.10.1.  гiдриди металiв або сплави, що мiс-  284590900
       тять лiтiй, збагачений iзотопом лi-  285000100
       тiй-6 з вищою, нiж у природi, кон-
       центрацiєю (7,5 атомних вiдсоткiв
       лiтiю-6);
 
II.3.10.2.  будь-якi iншi сполуки, що мiстять лi-  284590900
       тiй,  збагачений  iзотопом лiтiй-6  285100900
       (сполуки, сумiшi  та концентрати),
       крiм лiтiю-6, що входить до термо-
       люмiнесцентних дозиметрiв
 
II.3.11.  Магнiй  (високочистий),  що  мiстить  810411000
      одночасно менше  однiєї  п'ятдесятої
      вiдсотка (0,0002) за вагою металевих
      домiшок, крiм кальцiю, та менше 10 час-
      тин бору на мiльйон частин магнiю
 
II.3.12.  Мартенситностарiюча сталь з  величиною  7218-7229
      межi мiцностi на розтягування не менше
      2,050 х (10 в ступенi 9) Н/м2   при
      температурi 293 К (20 гр. С),  крiм
      виробiв,  нi один лiнiйний розмiр яких
      не досягає 75 мм
 
Примiтка: За зазначеним пунктом контролюється мартенситнос-
      тарiюча сталь, як та, що має зазначену величину межi
      мiцностi пiсля термообробки, так i та, у якої така
      величина мiцностi може бути досягнута термообробкою
 
II.3.13.  Радiй-226, компаунди або сумiшi, що  284440000
      мiстять радiй-226, а також вироби та
      прилади, якi мiстять будь-яку iз зазна-
      чених речовин, крiм:
 
      а) тих, що використовуються в медичних
       приладах;
 
      б) виробiв або приладiв, якi мiстять не
       бiльше 0,37  GBq  (10  мiлiкюрi)
       радiю-226 у будь-якiй з вищезазначе-
       них форм
 
II.3.14.  Титановi сплави з межею мiцностi на  810890700
      розтягування не  менше  900   МПа
      (0,9 х (10 в ступенi 9) Н/м2) при 293 К
      (20 гр. С) у формi труб або стержнiв
      (включаючи поковки) iз зовнiшнiм
      дiаметром понад 75 мм
 
Примiтка: За зазначеним пунктом контролюються титановi сплави,
      як тi, що мають зазначену величину межi мiцностi
      пiсля термообробки, так i тi, у яких така величина
      може бути досягнута термообробкою
 
II.3.15.  Деталi з вольфраму, карбiду вольфраму  810199000
      та сплавiв,  що  мiстять  понад  90
      вiдсоткiв вольфраму, масою бiльш як 20
      кг та мають форму порожнистого симет-
      ричного цилiндра, в тому числi з ураху-
      ванням сегментiв цилiндра з внутрiшнiм
      дiаметром 100 мм, але не менше 300 мм,
      крiм деталей, спецiально спроектованих
      для використання в якостi гир та ек-
      ранiв для гама-променiв
 
II.3.16.  Цирконiй, у якому вiдношення вмiсту гаф-  282560900
      нiю до вмiсту  цирконiю не перевищує  282590900
      1:500, у виглядi металiв, сплавiв  та  282619000
      сполук, що мiстять понад 50 вiдсоткiв  282739000
      цирконiю (за вагою)            282749900
                           282990100
                           283329900
                           283429900
                           283529000
                           283699190
                           283990900
                           284990900
                           285000100
                           285000300
                           285000900
                           290519100
                           291529000
                           291590000
                           382320000
                           8109
 
Примiтки:
    1. Експортний контроль поширюється також на вiдходи та
      брухт, що мiстять цирконiй у вищезазначеному виглядi
    2. Експортному контролю не пiдлягають вироби iз цир-
      конiю у формi фольги або стрiчки завтовшки не бiльш
      як 0,10 мм
 
II.3.17.  Нiкельовий порошок та пористий метале-  750400000
      вий нiкель                 750610000
                           750800900
II.3.17.1. Порошок з вмiстом чистого нiкелю 99
      i бiльше вiдсоткiв i середнiм розмiром
      частинок менше 10 мкм, що вимiрюється
      вiдповiдно до стандарту ASTM B330, крiм
      нитяних нiкельових порошкiв
 
Примiтка: Нiкельовi порошки, спецiально пiдготовленi для вироб-
      ництва газових дифузiйних бар'єрiв, пiдлягають конт-
      ролю згiдно з частиною першою керiвних принципiв
      Групи ядерних постачальникiв (ГЯП)
 
II.3.17.2. Пористий металевий нiкель, виготовлений
      з матерiалiв,  зазначених  у  пунктi
      II.3.17.1, крiм листiв  розмiром  не
      бiльше 1000 кв.см з металевого пористо-
      го нiкелю
 
Примiтка: Це стосується i сформованих за допомогою пресування
      та спiкання металiв з дрiбними порами, зв'язаними
      мiж собою у всiй структурi, iз матерiалу, зазначено-
      го у пунктi II.3.17.1
 
II.4.       Обладнання та компоненти для
           подiлу iзотопiв урану
 
II.4.1.  Електролiзнi ячейки для  виробництва  840120000
      фтору потужнiстю понад 250 г за годину
 
II.4.2.  Обладнання для виготовлення та складан-
      ня ротора, а також оправки та фасоннi
      штампи для сильфонiв, а саме:
 
II.4.2.1. монтажне обладнання для складання труб-  842191000
      них секцiй ротора газової центрифуги,
      дiафрагм та кришок
 
Примiтка: До складу такого обладнання входять прецизiйнi оправ-
      ки, фiксатори та застосування для гарячої посадки
 
II.4.2.2. юстирувальне обладнання для установлен-  842191000
      ня трубних секцiй ротора газової цент-
      рифуги вздовж загальної осi
 
Примiтка: Це обладнання, як правило, складається з прецезiй-
      них вимiрювальних датчикiв, пов'язаних з комп'юте-
      ром, який контролює роботу, наприклад, пневматичних
      силових цилiндрiв, що використовуються для вирiвню-
      вання трубних секцiй ротора
 
II.4.2.3. оправки та штампи для виготовлення гоф-  846610100
      рових сильфонiв,   виготовлених з ви-
      сокомiцних сплавiв алюмiнiю, мартенсит-
      ностарiючої сталi та високомiцних нит-
      коподiбних матерiалiв. Сильфони мають
      такi розмiри:
       внутрiшнiй дiаметр - вiд  75 до
       400 мм
       довжина - 12,7 мм i бiльше
       глибина гофри - понад 2 мм
 
II.4.3.  Центробiжнi багатоплановi балансувальнi
      машини стацiонарнi та пересувнi, гори-
      зонтальнi та вертикальнi, в тому числi:
 
II.4.3.1. центрифужнi балансувальнi машини для  903110000
      балансування гнучких роторiв, що мають
      довжину 600 мм i бiльше i такi характе-
      ристики:
       а) шарнiр або вал дiаметром 75 мм i
         бiльше
       б) здатнiсть балансувати масу вiд 0,9
         до 23 кг
       в) здатнiсть балансувати iз швидкiс-
         тю обертання бiльш як 5000 об/хв,
      а також спецiально розроблене програмне
      забезпечення для таких машин
 
II.4.3.2. центрифужнi балансувальнi машини, роз-  903110000
      робленi для балансування порожнистих
      цилiндричних компонентiв цилiндричного
      ротора, якi мають такi характеристики:
       а) вал дiаметром 75 мм i бiльше
       б) здатнiсть балансувати масу вiд 0,9
         до 23 кг
       в) здатнiсть балансувати до рiвня
         щiльностi iз залишковим дисбалан-
         сом 0,010 кг мм/кг (за площиною)
         i краще
       г) ремiнний привод,
      а також спецiально розроблене програмне
      забезпечення для таких машин
 
II.4.4.  Намотувальнi машини, у яких рух за роз-  844590000
      мiщенням, обгортанням та намотуванням
      волокон i прецизiйних оправок коорди-
      нується та програмується за двома i
      бiльше осями, спецiально розробленими
      для виготовлення композитних та шарува-
      тих структур з волокнистих i нитко-
      подiбних матерiалiв iз здатнiстю намо-
      тування цилiндричних роторiв дiаметром
      вiд 75 до 400 мм та завдовжки не менш
      як 600 мм; контрольнi пристрої коорди-
      нування та програмування для них, а та-
      кож спецiально розроблене програмне за-
      безпечення для них
 
II.4.5.  Перетворювачi частоти (iнвертори або  8543 (крiм
      конвертори) та iншi генератори для них,  854380100 i
      що мають такi характеристики:       854390100)
       а) багатофазний  вихiд  потужнiстю
         40 Вт i бiльше
       б) здатнiсть розвинути потужнiсть в
         iнтервалi  частот  вiд 600 до
         2000 Гц
       в) загальне  нелiнiйне викривлення
         менш як 10 вiдсоткiв;
       г) регулювання частоти  з точнiстю
         краще нiж 0,1 вiдсотка
 
Примiтка: Не пiдлягають експортному контролю  перетворювачi
      частоти, спецiально розробленi або пiдготовленi для
      живлення статорiв електродвигунiв (визначення даєть-
      ся нижче) з характеристиками, зазначеними в пiдпунк-
      тах "б" та "г" пункту II.4.5, та одночасно з викрив-
      ленням загальної гармонiки менш як 2 вiдсотки i ко-
      ефiцiєнтом корисної дiї бiльш як 80 вiдсоткiв
 
Визначення
      "Статори електродвигунiв" - спецiально розробленi
      або пiдготовленi статори кiльцевої форми для висо-
      кошвидкiсних, багатофазних, гiстерезисних (або реак-
      тивних) електродвигунiв змiнного струму для роботи в
      синхронному режимi у вакуумi в дiапазонi частот
      600-2000 Гц i дiапазонi потужностей 500-1000 ВА.
      Статори складаються з багатофазних обмоток на шару-
      ватому осердi iз залiза з низькими втратами, який
      складається з тонких шарiв, як правило, завтовшки 2
      i менше мм
 
II.4.6.  Лазери, лазернi пiдсилювачi та генера-
      тори, в тому числi:
 
II.4.6.1. лазери на парах мiдi iз середньою ви-  901320000
      хiдною потужнiстю 40 Вт i бiльше, якi
      працюють на хвилях 500-600 нм
 
II.4.6.2. аргоновi iоннi лазери з середньою ви-  901320000
      хiдною потужнiстю вище 40 Вт, якi пра-
      цюють на хвилях 400-515 нм
 
II.4.6.3. лазери на основi iонiв неодиму (крiм   901320000
      скляних), у тому числi:
 
       1) якi мають довжину хвилi 1000 -
         1100 нм, з iмпульсним збудженням
         та модуляцiєю добротностi, з iм-
         пульсом тривалiстю 1 нс i бiль-
         ше, що мають:
         а) вихiдний сигнал з однiєю по-
           перечною модою та середньою
           вихiдною  потужнiстю  понад
           40 Вт
         б) вихiдний сигнал з кiлькома по-
           перечними модами та середньою
           вихiдною  потужнiстю  понад
           50 Вт
 
       2) якi здатнi перетворювати  хвилi
         1000-1100 нм та пiсля перетворен-
         ня у хвилi довжиною 500-550 нм з
         потужнiстю на виходi (на новiй
         довжинi хвилi) бiльш як 40 Вт
 
II.4.6.4. одномодовi iмпульснi осцилятори, що пе-  901320000
      ребудовуються, на барвниках, здатнi да-
      вати середню вихiдну потужнiсть понад
      1 Вт, з частотою слiдування iмпульсiв
      понад 1 кГц, тривалiстю iмпульсу менш
      як 100 нс та довжиною хвилi 300-800 нм
 
II.4.6.5. лазернi пiдсилювачi та генератори, що  901320000
      перебудовуються, на барвниках, за ви-
      нятком одномодових генераторiв iз се-
      редньою вихiдною  потужнiстю  понад
      30 Вт, частотою слiдування iмпульсiв
      понад 1 кГц, тривалiстю iмпульсiв менш
      як 100 нс та довжиною хвилi 300-800 нм
 
II.4.6.6. александритовi лазери з шириною дiапа-  901320000
      зону не бiльш як 0,005 нм,  частотою
      слiдування iмпульсiв понад 125 Гц, се-
      редньою вихiдною потужнiстю понад 30 Вт
      та довжиною хвилi 720-800 нм
 
II.4.6.7. iмпульснi лазери, що працюють на двоо-  901320000
      кисi вуглецю,  з частотою слiдування
      iмпульсiв понад  250  Гц,  середньою
      вихiдною потужнiстю понад 500 Вт та
      тривалiстю iмпульсу менш як 200 нс на
      хвилях 9000-11000 нм
 
Примiтка: Вiдповiдно до пункту II.4.6.7. не пiдлягають конт-
      ролю бiльш потужнi (потужнiстю  1-5 кВт) промис-
      ловi лазери, якi працюють на СО2 i використовуються
      для рiзання та зварювання, оскiльки цi лазери працю-
      ють або в безперервному режимi, або в iмпульсному
      режимi з тривалiстю iмпульсу бiльш як 200 нс
 
II.4.6.8. iмпульснi ексимернi лазери (ХeF, XeCl,  901320000
      KrF) з частотою  слiдування iмпульсiв
      понад 250 Гц та середньою вихiдною по-
      тужнiстю понад 500 Вт, якi працюють на
      хвилях довжиною 240 та 360 нм
 
II.4.6.9. пароводневi  рамановськi фазообертачi  901320000
      (перетворювачi), сконструйованi для ро-
      боти на хвилях завдовжки 16 мкм та час-
      тотою повторення понад 250 Гц
 
II.4.7.  Масс-спектрометри, що забезпечують ви-
      мiрювання значень масових чисел атомiв
      вiд 230 i бiльше, якi мають роздiлю-
      вальну здатнiсть, кращу, нiж 2 час-
      тини  у  230, та iоннi джерела, такi,
      як:
 
II.4.7.1. магнiтнi та квадрупольнi масс-спектро-   902730000
      метри
 
II.4.7.2. масс-спектрометри тлiючого розряду     902730000
 
II.4.7.3. термоiоннi масс-спектрометри       902730000
 
II.4.7.4. масс-спектрометри електронного бомбар-   902730000
      дування, що мають камерне джерело,
      сконструйоване з матерiалiв, стiйких
      до впливу гексафториду урану, облицьо-
      ванi або покритi такими матерiалами
 
II.4.7.5. масс-спектрометри з молекулярним пуч-  902730000
      ком, якi мають:
 
      (1) камерне джерело, сконструйоване з
        нержавiючої сталi або молiбдену,
        облицьованi чи покритi ними, та
        камеру охолодження, яка забезпечує
        охолодження до 193 К (-80 гр.С)
        i нижче; або
      (2) камерне джерело, сконструйоване з
        матерiалiв, облицьоване чи покрите
        матерiалами, стiйкими до впливу
        гексафториду урану
 
II.4.7.6. масс-спектрометри, обладнанi фтористим  902730000
      мiкроджерелом, розробленi для викорис-
      тання з актиноїдами або фторидами акти-
      ноїдiв
 
Примiтка: Крiм масс-спектрометрiв, зазначених у частинi першiй
      Списку
 
II.4.8.  Перетворювачi тиску,   призначенi для  902620 (крiм
      вимiрювання абсолютного тиску у будь-  902620100,
      якiй точцi в дiапазонi вiд 0 до 13 кПа,  902680100,
      якi мають чутливi до тиску елементи,  902690100)
      виготовленi з/або  захищенi  нiкелем,
      нiкельовими сплавами з вмiстом нiкелю
      понад 60 вiдсоткiв за вагою, алюмiнiю
      або алюмiнiєвих сплавiв:
 
II.4.8.1. перетворювачi з повною шкалою менш як
      13 кПа i точнiстю краще +1 вiдсотка
      повної шкали
 
II.4.8.2. перетворювачi з повною шкалою 13 кПа або
      бiльше i точнiстю краще +130 Па
 
Примiтки:
    1. Перетворювачi тиску являють собою пристрої, якi пе-
      ретворюють тиск в електричний сигнал
 
    2. Для  цiлей  цього пункту  "точнiсть"  включає
      нелiнiйнiсть, гiстерезис та повторюванiсть при тем-
      пературi навколишнього середовища
 
II.4.9.  Клапани з номiнальним розмiром не менш  848180590
      як 5 мм iз сильфонним  ущiльнювачем,  848180690
      повнiстю виготовленi з алюмiнiю, сплаву  848180790
      алюмiнiю, нiкелю або  сплаву,  який  848180810
      мiстить не менш як 60 вiдсоткiв нiкелю,  848180850
      або з покриттям iз них, керованi як ав-  848180870
      томатично, так i ручним способом      848180990
 
II.4.10.  Надпровiднi електромагнiтнi соленоїди,  850519
      якi мають такi характеристики:
 
       а) здатнiсть утворювати  магнiтнi
         поля вище нiж 2 Тесла
       б) вiдношення довжини до дiаметра
         L/D бiльш як 2
       в) внутрiшнiй  дiаметр  бiльш як
         300 мм та
       г) однорiднiсть магнiтного поля кра-
         ще нiж 1 вiдсоток у межах 50 вiд-
         соткiв внутрiшнього об'єму
 
Примiтка: Згiдно з пунктом II.4.10 магнiти, спецiально розроб-
      ленi або тi, якi постачаються як складовi частини
      для медичних ядерних  магнiтно-резонансних (ЯМР)
      систем вiдображення, не пiдлягають експортному конт-
      ролю
 
Визначення:
      Складова частина не обов'язково безпосередньо фiзич-
      но входить до складу поставки. Цi частини можуть
      поставлятися за умови повної ясностi їх вiдношення
      до поставки
 
II.4.11.  Вакуумнi насоси з дiаметром входу не  841410
      менш як 38 см, iз швидкiстю вiдкачуван-
      ня 15000 л/с та здатнiстю  утворювати
      граничний вакуум з величиною розрiджен-
      ня менш  як 1,33 х (10 в ступенi -4)
      мiлiбар
 
Примiтки:
    1. Граничний вакуум - це встановлювана величина вакуу-
      му на входi насоса у разi його зачинення
 
    2. Швидкiсть перекачування визначається в точцi вимiрю-
      вання з використанням азоту або повiтря
 
II.4.12.  Потужнi випрямлячi, здатнi  працювати  850422900
      бiльш як 8 годин при напрузi понад 100 В
      iз вихiдним струмом понад 500 А, iз ста-
      бiльнiстю струму та напруги краще, нiж
      0,1 вiдсотка
 
II.4.13.  Високовольтнi джерела постiйного струму,  850132
      здатнi створювати протягом бiльш як 8  850133
      годин напругу 20000 В i бiльше, струм  850134
      не менш як 1 А iз стабiльнiстю струму
      та напруги краще, нiж 0,1 вiдсотка
 
II.4.14.  Електромагнiтнi сепаратори iзотопiв, об-  840120000
      ладнанi одноiонними або багатоiонними
      джерелами, здатнi забезпечити загальний
      струм пучка 50 мА або бiльше
 
Примiтки:
    1. Вимога пункту II.4.14 стосується сепараторiв, якi
      забезпечують збагачення стiйкими iзотопами, в тому
      числi урану.
      Сепаратор може  вiдокремлювати  iзотопи свинцю з
      рiзницею в одну масову одиницю i забезпечувати зба-
      гачення iзотопами урану з рiзницею в три одиницi мас
 
    2. Вимога пункту II.4.14 поширюється як на сепаратори з
      iонними джерелами i колекторами, якi знаходяться в
      магнiтному полi, так i на конфiгурацiї, щодо яких во-
      ни знаходяться поза полем
 
    3. Однофазне iонне джерело на 50 мА, здатне виробляти
      близько 3 г збагаченого урану за рiк iз сировини
      природного урану
 
II.5.      Обладнання, пов'язане з
        виробництвом важкої води
 
II.5.1.  Спецiалiзованi збiрки, виготовленi з  841940000
      фосфористої бронзи (хiмiчно обробленi з
      метою полiпшення змочуваностi) i приз-
      наченi для вiдокремлення важкої води
      вiд звичайної  та для використання у
      вакуумних дистиляцiйних баштах
 
II.5.2.  Насоси для подавання розчину амiду ка-  841381900
      лiю в рiдкому амiаку. Насоси, сконстру-
      йованi для перекачування розчинiв ка-
      талiзатора з розведеного або концентро-
      ваного амiду калiю в рiдкому амiаку
      (KNH2/NH3), з такими характеристиками:
 
       а) герметичнi (герметично запаянi)
       б) для концентрованих розчинiв амi-
         ду калiю (бiльш як 1 вiдсоток) з
         робочим тиском 1,5-60 МПа i для
         розведених розчинiв амiду калiю
         (менше 1 вiдсотка) з робочим тис-
         ком 20-60 МПа та
       в) потужнiстю понад 8,5 куб.м /год
 
II.5.3.  Водо-сульфiд-водневi обмiннi тарiлчастi  841919000
      колони, виготовленi з чистої вуглецевої  841940000
      сталi, дiаметром 1,8 м або бiльше,  841950900
      здатнi працювати при номiнальних тисках  841989
      2 кПа або бiльше, та їх внутрiшнi кон-  841990900
      тактори
 
Примiтки:
    1. Щодо колон, спецiально спроектованих або пiдготовле-
      них для виробництва важкої води, див. частину першу
      Списку
 
    2. Внутрiшнi контактори колон являють собою сегменто-
      ванi тарiлки, якi мають ефективний дiаметр у складе-
      ному виглядi 1,8 м або бiльше, спроектованi для
      iнтенсифiкацiї контакту в протиструмi та виготовленi
      з матерiалу, стiйкого до корозiї вiд сумiшi сульфiд
      водню/вода. Це можуть бути сiтчастi, ковпачковi та
      турбогратчастi тарiлки
 
    3. Чиста вуглецева сталь у пунктi II.5.3 визначається
      як сталь з номером розмiру аустенiтних зерен 5 або
      бiльше (ASTM або еквiвалентний стандарт)
 
    4. Матерiали, стiйкi до корозiї вiд сумiшi сульфiд вод-
      ню/вода, в пунктi II.5.3 визначаються як нержавiючi
      сталi з вмiстом вуглецю 0,03 вiдсотка або менше
 
II.5.4.  Водневi крiогеннi дистиляцiйнi колони  841940000
      такого призначення:
 
       а) для роботи з внутрiшньою темпера-
         турою вiд -238 гр. С (35 К) i менше
       б) для роботи з внутрiшнiм тиском
         вiд 0,5 до 5 МПа
       в) виготовленi з дрiбнозернистої не-
         ржавiючої сталi (серiї 300) з
         низьким вмiстом сiрки або з iнших
         еквiвалентних крiогенних матерiа-
         лiв, сумiсних з воднем
       г) якi мають внутрiшнiй дiаметр не
         менш як 1 м та ефективну довжину
         не менш як 5 м
 
Примiтка: Дрiбнозерниста нержавiюча сталь для пункту II.5.4 -
      дрiбнозерниста нержавiюча сталь з номером розмiру
      зерен 5 або бiльше (стандарт ASTM або еквiвалентний
      стандарт)
 
II.5.5.  Амiачнi синтезуючi конвертори або амi-  841919000
      ачнi синтезуючi  секцiї, в яких газ  841940000
      (азот, водень), що синтезується, виби-  841989
      рається з обмiнної колони високого тис-  841990900
      ку та повертається в цю колону
 
II.5.6.  Турборозширювачi або турборозширювачi-  841430300
      компресори, спроектованi для роботи при  841430910
      температурi нижче 35 К i витратi газо-  841430990
      подiбного водню 1000 кг/год або бiльше   841480
                           841490900
II.6.   Обладнання для розробки систем вибуху
 
II.6.1.  Iмпульснi рентгенiвськi генератори та  902219000
      iмпульснi електроннi прискорювачi,  що
      мають:
 
       а) максимальну  електронну енергiю
         прискорювача 500 кеВ або бiльше,
         але менш як 25 МеВ, з якiстю (К)
         0,25 або бiльше, де К визначаєть-
         ся формулою:
 
     К = 1,7 х (10 в ступенi 3) V ( в ступенi 2,65) Q,
 
         де V - пiкова енергiя електронiв
         у мiльйонах електрон-вольт, а Q -
         сумарний прискорений заряд у ку-
         лонах, якщо тривалiсть iмпульсу
         пучка  прискорювача  менша або
         дорiвнює 1 мкс; якщо тривалiсть
         пучка прискорювача бiльша 1 мкс,
         Q - це максимальний прискорений
         заряд за 1 мкс i дорiвнює iнтег-
         ралу i за t, за iнтервалом вели-
         чиною, меншою за 1 мкс або три-
         валiстю iмпульсу пучка (Q = idt),
         де i - струм пучка в амперах, а t
         - час у секундах) або
       б) максимальну  iмпульсну  енергiю
         електронiв не менш як  25 МеВ
         та максимальну потужнiсть понад
         50 МВт  (максимальна  потуж-
         нiсть дорiвнює максимальнiй напру-
         зi у вольтах, помноженiй на мак-
         симальний струм пучка в амперах)
 
Примiтка. Вiдповiдно до пункту II.6.1 не пiдлягають експортно-
      му контролю прискорювачi, що є складовими частинами
      пристроїв, створених для цiлей iнших, нiж електронне
      випромiнювання та рентгенiвська радiацiя (наприклад,
      електроннi мiкроскопи), та призначенi для медичних
      цiлей
 
Визначення:
      Тривалiсть iмпульсу (у пристроях, якi базуються на
      мiкрохвильових прискорювачах), тривалiсть iмпульсу
      пучка - величина менша, нiж 1 мкс, або тривалiсть
      iмпульсу пучка, що дорiвнює тривалостi iмпульсу мо-
      дулятора.
      Iмпульсний струм пучка (у пристроях, якi базуються
      на мiкрохвильових прискорювачах)  є середньою вели-
      чиною струму за тривалiстю результуючого пучка
 
II.6.2.  Багатокаскаднi газовi та iншi високо-  8802*
      швидкiснi системи (катушковi, електро-  8501*
      магнiтнi, електротермiчнi або iншi пер-  9306
      спективнi системи), здатнi прискорюва-
      ти вироби (снаряди) до 2 км/с i бiльше
 
II.6.3.  Механiчнi обертовi дзеркальнi камери:  901020000
 
      механiчнi рамочнi камери з швидкiстю
      вiдтворення понад 225 000 кадрiв за
      секунду;
      трековi камери з швидкiстю запису бiльш
   *****************************************
     * Крiм тих, що використовуються в цивiльнiй
      авiацiї як 0,5 мм за мiкросекунду, а також
      деталi, в тому числi синхронiзуюча елек-
      тронiка, спецiально розроблена для цих
      цiлей, та роторнi агрегати (в тому чис-
      лi турбiни, дзеркала та пiдшипники)
 
II.6.4.  Електроннi рамочнi та трековi камери
      та трубки:
 
II.6.4.1. електроннi трековi камери з  роздiлю-  854380900
      вальною здатнiстю за часом не бiльш як
      50 нс та трубки для них
 
II.6.4.2. електроннi ( або обладнанi електричними  854380900
      затворами) рамочнi камери з часом експо-
      зицiї не бiльш як 50 нс, у тому числi
      камери з однiєю рамкою
 
II.6.4.3. рамочнi трубки  та  напiвпровiдниковi  854380900
      пристрої, що використовуються в камерах,
      зазначених у пунктi  II.6.4.2, в тому
      числi:
 
      1) трубки пiдсилювачiв  зображення, що
       мають фотокатод, розташований  на
       струмопровiдному покриттi для змен-
       шення темнового опору фотокатода
      2) вiдiкони (суперкремнекони) з керую-
       чим електродом, швидкодiюча система
       яких дає змогу  стробувати  фото-
       електрони вiд фотокатода ранiше, нiж
       вони досягнуть анода вiдiкону (супер-
       кремнекону)
      3) електрооптичнi затвори (ячейки Керра
       або Поккельса) та iншi трубки для
       таких камер або
      4) iншi рамочнi трубки та напiвпровiд-
       никовi зображувальнi  пристрої, що
       мають швидкодiючий затвор з часом
       дiї менше 50 нс, спецiально розроб-
       лений для камер, що контролюються,
       згiдно з пунктом II.6.4.3
 
II.6.5   Спецiальнi прилади для гiдродинамiчних
      експериментiв, зокрема такi, як:
 
II.6.5.1. iнтерферометри для вимiрювання швидкос-  902750000
      тей бiльш як 1 км/сек за iнтервали часу
      менш як 10 мкс
 
II.6.5.2. манганiновi датчики для тиску  понад  902620000
      100 кiлобар; або
 
II.6.5.3. кварцевi датчики  для  тиску  понад  902620000
      100 кiлобар
 
II.7.      Вибуховi речовини та пов'язане
           з ними обладнання
 
II.7.1.  Детонатори та багатоточечнi iнiцiюючi
      системи ( вибухова перетинка- провiд,
      ударнi та iншi):
 
II.7.1.1. електродетонатор вибухових речовин:    360300
       (1) iскровий
       (2) струменевий
       (3) ударної дiї
       (4) iнiцiатори з фольгою, що вибухає
 
II.7.1.2. пристрої для iнiцiювання одного або ба-  360300
      гатьох поблизу розташованих на поверхнi
      (бiльше 5000 мм ) детонаторiв за єдиним
      сигналом ( з рiзночасом на всiй площi
      менш як 2,5 мкс)
 
Опис:   В усiх зазначених детонаторах використовується малий
      електричний провiдник (мiсточок, вибуховий провiд
      або фольга), який випарюється з вибухом, коли через
      нього проходить потужний електричний iмпульс. У
      пiдривниках  безударних  типiв  вибуховий провiд
      iнiцiює хiмiчну детонацiю у чутливiй вибуховiй речо-
      винi, яка контактує з ним, наприклад, пентаеритри-
      толтетранiтрат. В ударних детонаторах за допомогою
      вибухового випарювання проводу приводиться в дiю
      ударник (пластинка), а їхнiй вплив на iскровий дето-
      натор дає початок хiмiчнiй детонацiї. У деяких конс-
      трукцiях детонатор прискорюється магнiтним полем.
      Термiн "вибуховий фольговий" детонатор стосується як
      детонаторiв з вибуховим провiдником, так i детона-
      торiв ударного типу. Замiсть термiну "детонатор"
      iнодi вживається термiн "iнiцiатор".
 
Примiтка: Детонатори, в яких використовується тiльки первинний
      iскровий детонатор, зокрема такий, як азид свинцю,
      не пiдлягають експортному контролю
 
II.7.2.  Електроннi компоненти для пристроїв за-
      пуску (пiдпалювання) (пристрої для пе-
      ремикання та конденсатори для iмпульс-
      ного розряду):
 
II.7.2.1. трубки з холодним катодом (у тому числi  854020900
      газовi розрядники та вакуумнi iскровi
      реле) незалежно вiд того, заповненi вони
      газом чи не заповненi, якi дiють як iск-
      ровий промiжок, мiстять три або бiльше
      електродiв та мають такi характеристи-
      ки:
        а) пiк напруги на анодi не менш як
         2500 В;
        б) пiк анодного струму не менш як
         100 А;
        в) час затримки на анодi не бiльш
         як 10 мкс
 
II.7.2.2. керованi iскровi розрядники з анодним  854089900
      запiзненням не бiльш як 15 мкс, розра-  854099000
      хованi на пiк струму не менш як 500 А
 
II.7.2.3. модулi та збiрки з твердотiлих  пере-  854110
      микачiв, що мають такi характеристики:   854129
                           854130
        а) пiк напруги на анодi бiльш як   854219
         2000 В               854220
        б) пiк анодного струму не менш як
         500 А
        в) час вмикання не бiльш як 1 мкс
 
II.7.2.4. конденсатори з такими характеристиками:  853210000
        а) напруга бiльше 1,4 кВ, запас
         енергiї бiльше 10 Дж, ємнiсть
         бiльше  0,5  мкФ,  послiдовна
         iндуктивнiсть менше 50 нГ; або
        б) напруга бiльше 750 В, ємнiсть
         бiльше  0,25  мкФ, послiдовна
         iндуктивнiсть менше 10 нГ
 
II.7.3.  Пристрої запуску та еквiвалентнi iм-
      пульснi генератори великої сили струму
      (для детонаторiв, якi контролюються):
 
II.7.3.1. пристрої запуску вибухових детонаторiв,  8535
      розробленi для запуску паралельно керо-
      ваних детонаторiв, зазначених у пунктi
      II.7.1
 
II.7.3.2. модульнi електричнi iмпульснi генерато-  853931900
      ри, призначенi для портативного, мобiль-  853939
      ного та посиленого режиму використання   853940
      (в тому числi ксеноновi драйвери з лам-  854320000
      пою-спалахом), що мають такi характе-  854380900
      ристики:                  854390900
       а) здатнi до видiлення заощадженої
         протягом менш як 15 мкс енергiї
       б) якi дають струм величиною понад
         100 А
       в) якi мають час наростання iмпульсу
         менш як 10 мкс при навантаженнi,
         що має величину опору менш  як
         40 Ом
 
Визначення:
      Час наростання - це часовий iнтервал мiж 10 вiдсот-
      ками та 90 вiдсотками амплiтуди струму, що проходить
      через вiдповiдне навантаження
 
        г) виконанi  в пилонепроникному
          корпусi
        д) розмiр не бiльш як 25,4 см
        є) вагу менш як 25 кг
        ж) пристосованi для використання в
          розширеному   температурному
          дiапазонi вiд -50 гр. С
          до +100 гр. С i зазначенi як
          такi, що придатнi
          для використання в космосi
 
II.7.4.  Потужнi  вибуховi речовини та сумiшi,  360200000
      що мiстять  бiльше  двох  вiдсоткiв
      будь-якої з таких речовин:
 
        а) циклотетраметилентетранiтрамiну
         (октогену)
        б) циклотриметилентринiтрамiну
         (гексогену)
        в) триамiнотринiтробензолу (ТАТВ)
        г) будь-якої вибухової речовини з
         кристалiчною щiльнiстю  понад
         1,8 г/куб.см, яка має швидкiсть
         детонацiї понад 8000 м/с
        д) гексанiтростильбену (HNS)
 
II.8.   Обладнання та компоненти для ядерних
      випробувань
 
II.8.1.  Осцилографи, цифровi реєстратори та спе-  903020900
      цiально розробленi для них компоненти,  903300000
      в тому числi:
       розняття, зовнiшнi пiдсилювачi, по-
       переднi пiдсилювачi, пристрої  для
       знiмання сигналу та електронно-про-
       меневi трубки для аналогових осци-
       лографiв
 
II.8.1.1. немодульнi аналоговi осцилографи, що ма-  903020900
      ють смугу 1 ГГц i бiльше
 
II.8.1.2. модульнi аналоговi осцилографiчнi сис-  903020900
      теми, якi мають такi характеристики:
        а) основний пристрiй iз смугою 1 ГГц
         i бiльше; або
        б) вмонтованi модулi з iндивiдуаль-
         ною смугою 4 ГГц i бiльше
 
II.8.1.3. аналоговi моделi осцилографiв для дос-  903020900
      лiдження перiодичних процесiв з ефек-
      тивною смугою бiльш як 4 ГГц
 
II.8.1.4. швидкодiючi осцилографи та цифровi ре-  903020900
      єстратори з використанням цифроаналого-
      вих перетворювачiв, здатних запам'ято-
      вувати швидкодiючi процеси у разi над-
      ходження поодиноких вхiдних сигналiв з
      послiдовнiстю iмпульсiв менш як 1 нс
      (бiльше 1 млн. операцiй за секунду),
      з розряднiстю 8 бiт i пам'яттю  понад
      256 бiт
 
Визначення:
      "Смуга"- ширина смуги частот, у межах якої вiдхилен-
      ня на катодi трубки не падає нижче 70,7 вiдсотка вiд
      вiдхилення в максимальнiй точцi, вимiряного за умови
      постiйної вхiдної напруги, що подається на пiдсилю-
      вач осцилографа
 
II.8.2.  Фотомножнi трубки з площиною фотокатода  903020900
      понад 20 кв.см, час наростання iмпульсу
      на анодi яких становить менш як 1 нс
 
II.8.3.  Надшвидкiснi iмпульснi генератори з на-  854320000
      пругою на виходi бiльш як 6 В за умови
      резистивного навантаження менше як 55
      Ом та з часом передавання iмпульсу менш
      як 500 пс (визначається як часовий
      iнтервал  мiж  10 вiдсотками та 90
      вiдсотками амплiтуди напруги)
 
II.9.   Iнше
 
II.9.1.  Системи нейтронних генераторiв, включа-  854310000
      ючи трубки, якi сконструйованi для ро-
      боти поза зовнiшньою вакуумною системою
      та в яких використовується електроста-
      тичне прискорення  для  iндуцiювання
      тритiйово-дейтерiйової ядерної реакцiї
 
II.9.2.  Обладнання, яке стосується ядерних реак-
      торiв i робiт з ядерними матерiалами:
 
II.9.2.1. дистанцiйнi манiпулятори для виконання  840140900
      дiй на вiдстанi в гарячих ячейках i
      процесах радiохiмiчної сепарацiї, здат-
      тнi проникати на 0,6 м i бiльше вiд
      стiнки гарячої ячейки (операцiя "крiзь
      стiнку") або "перекидатися мiстком" че-
      рез верхiвку стiнки гарячої ячейки зав-
      товшки 0,6 м i бiльше (операцiя "над
      стiнкою")
 
Примiтка. Дистанцiйнi операцiї забезпечують передачу дiй люди-
      ни-оператора на вiддаленi важелi та затискнi присто-
      сування кiнцевого пристрою. Вони можуть бути типу
      "керуючий/виконавець" або управлятись за допомогою
      координатної ручки чи клавiатури
 
II.9.2.2. високощiльнi (iз свинцевого скла або з  840120000
      iнших матерiалiв) вiкна  радiацiйного
      захисту з площиною поверхнi бiльш як
      0,09 кв.м i щiльнiстю понад 3 г/куб.см,
      товщиною не менш як 100 мм та спецiаль-
      но розробленi рами для них
 
II.9.2.3. радiацiйно стiйкi, понад 5 х (10 в
      ступенi 6)  рад             852510900
      (Silicon) телевiзiйнi  камери   та
      спецiально   розробленi  компоненти
      (електроннi деталi i лiнзи) для них
 
II.9.3.  Тритiй та його сполуки i сумiшi, в яких  284440000
      вiдношення числа атомiв тритiю до водню
      перевищує 1 частину до 1000, крiм про-
      дукту та пристрою, що мiстить цих речо-
      вин не бiльш як 40 кюрi в будь-якiй хi-
      мiчнiй або фiзичнiй формi
 
II.9.4.  Обладнання та заводи для виробництва,  840120000
      вiдновлення, видiлення, концентрацiї та
      поводження з тритiєм, а також обладнан-
      ня та матерiали, придатнi для викорис-
      тання в них, в тому числi:
 
II.9.4.1. пристрої для охолодження водню та гелiю,  840120000
      здатнi охолоджувати їх до -250 гр.С (23 К) 841810900
      i нижче, з потужнiстю передачi теплоти  841830
      понад 150 Вт; або             841840
 
II.9.4.2. системи для зберiгання, очищення та пе-  840120000
      рекачування iзотопiв водню, що викорис-
      товують  гiдриди  металiв як засоби
      зберiгання, перекачування або очищення
 
II.9.5.  Вологонепроникнi платинованi каталiза-  711510000
      тори, спецiально розробленi або пiдго-
      товленi для прискорення обмiну iзотопа-
      ми водню мiж воднем i водою з метою до-
      бування тритiю з важкої води або для
      виробництва важкої води
 
II.9.6.  Гелiй у будь-якiй iзотопнiй формi, зба-  2844
      гачений iзотопом гелiю-3 у будь-якому  2845
      виглядi та в кiлькостi понад 1 г неза-
      лежно вiд того, змiшаний чи не змiшаний
      вiн з iншими матерiалами, а також який
      мiститься у будь-якому обладнаннi або
      пристрої, крiм продуктiв, що мiстять
      менш як 1 г гелiю-3
 
II.9.7.  Радiонуклiди з альфа-випромiненням  та  2844
      пристрої, що їх мiстять, з перiодом аль-  2845
      фа-напiврозпаду не менш як 10 днiв, але
      не бiльш як 200 рокiв, у  виглядi
      складiв або сумiшей iз загальною ак-
      тивнiстю понад 1 кюрi на 1 кг (37 ГБк)
      i бiльше, крiм продуктiв та пристроїв,
      що мiстять менш як 100 мiлiкюрi (3,7
      ГБк) альфа-активної речовини
 
II.9.8.  Засоби, обладнання i установки для роз-  840120000
      дiлення iзотопiв лiтiю, як це зазначе-
      но нижче:
 
II.9.8.1. засоби або установки для сепарацiї iзо-  840120000
      топiв лiтiю
 
II.9.8.2. обладнання для сепарацiї iзотопiв лiтiю,  840120000
      як це зазначено нижче:
 
      а) упакованi рiдина-рiдиннi обмiннi ко-
       лони, спецiально спроектованi  для
       лiтiйових амальгам;
 
      б) насоси для ртутної i/або лiтiйової
       амальгами;
 
      в) ячейки для електролiзу  амальгами
       лiтiю;
 
      г) випарники для концентрованих роз-
       чинiв гiдроксиду лiтiю
 
II.10.   Доповнення до пункту II.2.2.  роздiлу
      II.2 Списку
 
II.10.1.  Блоки ЧПК - спецiально розробленi "бло-
      ки керування рухом" для застосування
      "числового програмного керування" на
      верстатах, верстати iз ЧПК, "програмне
      забезпечення" та технологiя:
 
II.10.1.1. блоки ЧПК для одночасного керування чо-  853710100
      тирма або бiльше iнтерполяцiйними осями  853710990
      координат, по яких може здiйснюватись
      "контурне керування"
 
II.10.1.2. блоки ЧПК для верстатiв з двома-чотирма  853710100
      iнтерполяцiйними осями координат, по  853710990
      яких може одночасно здiйснюватись "кон-
      турне керування",  якi  вiдповiдають
      однiй або кiльком з таких вимог:
 
      а) здатнiсть до обробки даних у режимi
       "реального масштабу часу" з метою
       змiни шляху iнструменту пiд час опе-
       рацiї обробки за допомогою автома-
       тичного розрахунку та корекцiї даних
       "пiдпрограми",   якщо   обробка
       здiйснюється по двох або бiльше осях
       за допомогою вимiрювальних циклiв
      б) здатнiсть безпосередньо (в дiалого-
       вому режимi) отримувати та обробля-
       ти данi систем автоматизованого про-
       ектування (САПР) для  внутрiшньої
       пiдготовки машинних команд
      в) здатнiсть  без  змiн  згiдно  з
       технiчними  вимогами   виробника
       пiдключати допомiжнi блоки, що доз-
       воляють збiльшувати кiлькiсть iнтер-
       поляцiйних осей для "контурного керу-
       вання", навiть якщо це не було перед-
       бачено додатковими вимогами
 
II.10.1.3. спецiально  розроблений для верстатiв  846610390
      "блок керування рухом", який має одну  846620
      або кiлька таких характеристик:      853710100
       а) iнтерполяцiя бiльш як по чотирьох  853710990
         осях
       б) здатнiсть до обробки в режимi "ре-
         ального масштабу часу", як це за-
         значено в позицiї "а" пiдпункту
         II.10.1.2 або
       в) здатнiсть до отримання та оброб-
         ки даних САПР, як це зазначено в
         позицiї "б" пiдпункту II.10.1.2
 
Примiтка: 1. Пристрої, зазначенi  у  пiдпунктах II.10.1.1,
       II.10.1.2 та II.10.1.3, пiдлягають експортному
       контролю, якщо вони:
       а) придатнi до вмонтування у верстати,  що не
         пiдлягають експортному контролю, та входять
         до їх складу або
       б) спецiально розробленi для верстатiв, що пiдля-
         гають експортному контролю
 
      2. "Програмне забезпечення" (в тому числi докумен-
       тацiя) для блокiв ЧПК, призначене для експорту,
       повинне бути:
       а) призначене тiльки для роботи на верстатi; та
       б) обмежене мiнiмумом операцiй, необхiдних для
         використання (установлення, роботи та обслуго-
         вування) цих пристроїв
 
II.10.1.4. верстати для обробки або рiзання мета-  8456, 8457
      лiв, керамiки та композицiйних матерi-  8459, 8460
      алiв, якi можуть бути обладнанi елект-  8461
      ронними пристроями для одночасного "кон-  846390
      турного керування" по двох i бiльше осях  846490000
 
Примiтки:
    1. С-вiсь, яка використовується для крiплення шлiфу-
      вальних кругiв у перпендикулярному положеннi до по-
      верхнi, яка обробляється, не розглядається як гори-
      зонтальна вiсь обертання
 
    2. Не враховуються в загальнiй кiлькостi горизонтальних
      осей вториннi паралельнi горизонтальнi осi, наприк-
      лад вторинна вiсь обертання, центральна лiнiя якої
      паралельна первиннiй осi обертання
 
    3. Номенклатура осей повинна бути узгоджена з мiжнарод-
      ним стандартом ISO 841 "Номенклатура ЧПК по осях та
      за видами руху у верстатах"
 
    4. Осi обертання необов'язково передбачають поворот
      бiльш як на 3600дуги. Обертання може приводитися
      пристроєм лiнiйного перемiщення, наприклад гвинтом
      або рейкою з шестернею
 
II.10.1.5. Верстати токарнi, шлiфувальнi, фрезернi,  846011000
      а також будь-якi комбiнацiї з них, якi
      мають:
 
       а) двi або бiльше координати, одно-
         часно i погоджено  контрольованi
         для "контурного керування" та
       б) одну з характеристик:
         (1) двi або бiльше круговi коор-
           динати контурної обробки
         (2) один i бiльше "хитких шпинде-
           лiв" контурної обробки
 
Примiтки: 1. Вимога пункту II.10.1.5 "б"(2) стосується тiльки
       шлiфувальних та фрезерних верстатiв
 
         (3) змiщення осi за один оберт
           валу менше нiж 0,0006 мм
 
     2. Вимога пункту II.10.1.5 "б"(3) стосується  тiльки
       токарних верстатiв
 
         (4) "вибiгом" за один оберт валу
           менше нiж 0,0006 мм
         (5) точнiсть позицiювання з усi-
           ма компенсацiйними можливос-
           тями менше нiж:
 
         (6) 0,001 дуги на будь-якiй осi
           обертання
 
         (7) 0,004 мм уздовж будь-якої лi-
           нiйної осi (загальний вибiр
           позицiї) для  шлiфувальних
           верстатiв
 
         (8) 0,006 мм уздовж  будь-якої
           лiнiйної осi   (загальний
           вибiр позицiї) для фрезерних
           та токарних верстатiв
 
     3. До пункту II.10.1.5 "б"(5)(8) не включено фрезернi
       i токарнi верстати з точнiстю позицiювання однiєї
       осi з усiма компенсацiйними можливостями,  що
       дорiвнює або бiльше 0,005 мм
 
     4.
      1) Згiдно з пунктом II.10.1.4. не пiдлягають екс-
       портному  контролю  верстати для зовнiшнього,
       внутрiшнього та зовнiшньо-внутрiшнього шлiфуван-
       ня, що мають такi характеристики:
 
       (а) безцентрово-шлiфувальнi верстати
       (б) верстати тiльки для цилiндричного шлiфування
       (в) максимальний зовнiшнiй дiаметр або довжина
         деталi становить 150 мм
       (г) координати змiнюються одночасно тiльки по
         двох осях у разi керування по контуру
       (д) немає горизонтальної с-осi
 
      2) Згiдно з пунктом II.10.1.4 не пiдлягають контролю
       спецiальнi безцентрово-шлiфувальнi верстати, що
       мають такi характеристики:
 
       (а) осi, обмеженi х,у,с та а, де с-вiсь викорис-
         товується для установки перпендикулярностi
         шлiфувальних кругiв до поверхнi, яка оброб-
         ляється, а-вiсь - для шлiфування цилiндричних
         кулачкiв
       (б) змiщення ("вибiг") шпинделя становить не мен-
         ше (не краще) нiж 0,0006 мм
 
      3) Згiдно з пунктом II.10.1.4 не контролюються мета-
       лорiзнi або унiверсальнi верстати, що мають такi
       характеристики:
       а) постачаються як комплексна система з "програм-
         ним забезпеченням", спецiально розробленим для
         виробництва iнструментiв та рiзцiв
       б) мають не бiльше двох осей обертання, по яких
         може одночасно здiйснюватися керування перемi-
         щенням виконуючих органiв у разi "контурного
         керування"
       в) "вибiг" за одне обертання валу становить бiль-
         ше 0,0006 мм
       г) точнiсть позицiювання з усiма компенсацiйними
         можливостями становить не менше (не  краще)
         нiж:
         (1) 0,004 мм уздовж будь-якої осi для повного
           вибору позицiї або
         (2) 0,001 гр.дуги для будь-якої осi обертання
 
II.10.1.6. верстати електроiскрової обробки (ВЕО):  845630000
       (а) що мають не менше п'яти змiнних
         осей координат для "контурного
         керування" з кабельним живленням
       (б) безпроводовi (ВЕО) верстати, що
         мають двi або бiльше горизон-
         тальнi осi обертання, якi мо-
         жуть одночасно  перемiщуватися
         у разi "контурного керування"
 
II.10.1.7. iншi верстати для обробки металiв, ке-  8456
      рамiки або композицiйних матерiалiв за  846390
      допомогою водних  та iнших рiдинних
      струменiв, в тому числi з абразивними
      додатками, електронного променя або ла-
      зерного променя,  якi мають двi або
      бiльше осi обертання:
       а) по яких одночасно змiнюються ко-
         ординати пiд час "контурного ке-
         рування" та
       б) якi мають точнiсть позицiювання
         менше (краще) нiж 0,003 гр.дуги
 
II.10.1.8. "програмне забезпечення",  спецiально
      розроблене або модифiковане для розроб-
      ки, виробництва або використання облад-
      нання, що контролюється згiдно з пунк-
      тами II.10.1.1 - II.10.1.7
 
II.10.1.9. спецiальне "програмне забезпечення", за
      допомогою якого здiйснюється адаптивний
      контроль i яке має такi характеристики:
 
       а) для гнучких виробничих ячеєк во-
         но складається, принаймнi, з об-
         ладнання, зазначеного в пунктах
         II.10.1.3 (а) та II.10.1.3 (б)
       б) здатне утворювати або змiнювати
         при "обробцi в реальному часi"
         "пiдпрограми" або параметри шля-
         хом використання сигналiв, одер-
         жаних одночасно, принаймнi, двома
         способами виявлення, такими як:
 
       (1) машинний зiр (оптичний дiапазон)
       (2) зображення в iнфрачервоних про-
         менях
       (3) акустичне зображення (акустичний
         дiапазон)
       (4) тактильне вимiрювання
       (5) iнерцiйне позицiювання
       (6) вимiрювання сили
       (7) вимiрювання крутного моменту
 
Примiтка: Згiдно з пунктом II.10.1.9 не контролюється "програм-
      не забезпечення", за допомогою якого здiйснюється
      тiльки класифiкацiя функцiонально iдентичного облад-
      нання всерединi "гнучких виробничих ячеєк", а також
      яке використовує збережену "пiдпрограму" та передба-
      чену ранiше "пiдпрограму" розподiлу
 
II.10.1.10."програмне забезпечення"  електронних
      пристроїв, крiм зазначених у пунктах
      II.10.1.1 - II.10.1.3, дає можливiсть
      "числового керування" обладнанням, що
      контролюється згiдно з пунктом II.10
 
II.10.1.11."технологiя" для "розробки" обладнання,
      що пiдлягає експортному контролю згiдно
      з пунктами   II.10.1.1 - II.10.1.10,
      II.10.1.14, II.10.1.15
 
II.10.1.12."технологiя" для "виробництва"  облад-
      нання, що контролюється згiдно з пунк-
      тами II.10.1.1 - II.10.1.7, II.10.1.14,
      II.10.1.15
 
II.10.1.13. iншi технологiї:
 
       а) для "розробки" графiкiв взаємодiї
         як складової частини пристроїв
         "ЧПК" у разi пiдготовки або змiни
         "пiдпрограм"
       б) для "розробки" загального "прог-
         рамного забезпечення" з  метою
         включення до блоку "ЧПК" експерт-
         них систем для впровадження перс-
         пективних iнформацiйних моделей у
         виробництво
 
II.10.1.14. компоненти та деталi верстатiв, що конт-
      ролюються згiдно з пунктами II.10.1.1 -
      II.10.1.7:
       а) шпиндельнi вузли з радiальним та  8466
         осьовим "биттям"  не  бiльш як
         0,0006 мм
       б) пристрої зворотного зв'язку лi-  8466
         нiйного позицiювання  (наприклад
         пристрої iндуктивного типу, гра-
         дуйованi  шкали,  лазернi  або
         iнфрачервонi системи), що мають
         за  умови компенсацiї загальну
         точнiсть    краще     нiж
         800+(600+Lx(10 в ступенi-3) нм,
         де L дорiвнює ефективнiй довжинi
         в мiлiметрах, крiм систем
         вимiрювання за допомогою iнтерфе-
         рометра  без   замкненого або
         розiмкненого зворотного зв'язку,
         що  мiстять  "лазер"    для
         вимiрювання   помилок   руху
         ковзання у верстатах, вимiрюван-
         ня  розмiрiв  верстатiв  або
         подiбного обладнання
 
        в) пристрої зворотного зв'язку обер-  8466
         тального типу  за  положенням
         (наприклад пристрої iндуктивного
         типу з градуйованими шкалами,
         лазернi або iнфрачервонi систе-
         ми), що мають за умови компен-
         сацiї "точнiсть" менше (краще)
         нiж 0,00025 гр. дуги; крiм систем
         вимiрювання за допомогою iнтер-
         ферометра  без  замкненої або
         розiмкненої  петлi  зворотного
         зв'язку, що мiстять "лазер" для
         вимiрювання помилок руху ковзан-
         ня у верстатах, пристроях для
         визначення розмiрiв  верстатiв
         або подiбного обладнання
 
        г) станина з напрямними та полозка-  8466
         ми з такими характеристиками:
         1) постiйнiсть кутового положен-
           ня робочого органу не бiльше
           двох кутових секунд
         2) вiдхилення   вiд   пря-
           молiнiйностi в горизонтальнiй
           площинi не бiльш як 2 мкм на
           300 мм довжини
         3) вiдхилення вiд прямолiнiйнос-
           тi у вертикальнiй  площинi
           не бiльше 2 мкм на 300 мм
           довжини
 
        д) алмазнi леза вставок для рiзця,  820780000
         що мають такi характеристики:
         (1) iдеальна рiзальна кромка, що
           зберiгається у разi 400 про-
           ходiв у будь-якому напрямку
         (2) округлiсть (найбiльша вiдс-
           тань по нормалi мiж реальним
           профiлем та описаним колом)
           не бiльш як 2 мкм
         (3) радiус рiзання знаходиться
           мiж 0,1 та 5,0 мм включно
 
II.10.1.15. спецiально розробленi компоненти або  853710100
      пiдвузли таких видiв, що  пiддаються  853710990
      полiпшенню згiдно з вимогами виробника:  846610390
      "ЧПК", пульти керування рухом, верстати  846620
      або пристрої зворотного зв'язку, якi
      вiдповiдають рiвню, що  контролюється
      згiдно з пунктами II.10.1.1 - II.10.1.4
      та II.10.1.14 (в) або перевищують його:
 
       а) печатнi плати з  встановленими
         компонентами та "програмним за-
         безпеченням"
       б) "комбiнованi поворотнi столи"
 
Визначення:
      "Точнiсть" - як правило, вимiрюється через  не-
      точнiсть, що визначається як максимальне позитивне
      або негативне вiдхилення вiд прийнятого стандартного
      або iстинного значення
 
      "адаптоване керування" - система керування, яка ко-
      ригує реакцiю вiдповiдно до умов, виявлених у ходi
      експлуатацiї
 
      "кулачковий ефект" (осьове  змiщення)  -  осьове
      змiщення, яке вимiрюється в площинi, перпендику-
      лярнiй планшайбi шпинделя в точцi, найближчiй до ко-
      ла планшайби шпинделя
 
      "комбiнований поворотний стiл" - стiл, що забезпечує
      обертання та нахил деталi, що обробляється, по двох
      непаралельних координатах, якi можуть одночасно та
      узгоджено контролюватися для "контурного керування"
 
      "контурне керування" - два або бiльше перемiщення з
      "числовим програмним керуванням", що здiйснюються
      вiдповiдно до команд, що визначають наступне - не-
      обхiдне положення та необхiднi швидкостi подання в
      це положення. Цi швидкостi подання змiнюються одна
      вiдносно одної таким чином, що виникає необхiдний
      контур
 
      "цифровий комп'ютер" - обладнання, яке може у формi
      однiєї або кiлькох дискретних змiнних:
       а) приймати данi
       б) зберiгати данi чи  команди в постiйних або
         змiнних (з можливiстю перезапису) запам'ятову-
         вальних пристроях
       в) обробляти данi за допомогою послiдовностi ко-
         манд, що зберiгається в пам'ятi, яка може бути
         модифiкована
       г) здiйснювати виведення даних
 
Примiтка. Модифiкацiя послiдовностi команд, що зберiгається в
      пам'ятi, включає в себе замiну постiйних запам'ято-
      вувальних пристроїв, але не фiзичну змiну монтажу
      або схеми з'єднань
 
      "Гнучка виробнича ячейка (ГВЯ)" (iнодi називається
      "гнучкою виробничою системою (ГВС)" або "гнучкою ви-
      робничою одиницею (ГВО)") - об'єкт, що являє собою
      з'єднання хоча б:
       а) "цифрового комп'ютера" з власною "оперативною
         пам'яттю" та власним вiдповiдним обладнанням
         та
       б) двох або бiльше таких пристроїв:
         1) верстата, описаного у роздiлi II.2.2
         2) пристрою для контролю розмiрiв, описаного у
          роздiлi II.2.3
         3) "робота", що контролюється згiдно з роздi-
          лом II.2.6
         4) обладнання з цифровим керуванням, що конт-
          ролюється згiдно з роздiлом II.4.4
 
      "Лазер" - пристрiй, що складається з окремих компо-
      нентiв, призначений для  генерацiї  когерентного
      свiтлового випромiнювання, яке пiдсилюється потоком
      стимулюючого випромiнювання
 
      "Оперативна пам'ять" - головний  запам'ятовувальний
      пристрiй для даних або команд, що забезпечує швидкий
      доступ до центрального процесора. Вiн складається з
      внутрiшньої пам'ятi  "цифрового  комп'ютера"  та
      будь-якого iєрархiчного розширення до неї, зокрема
      такого, як  надоперативна пам'ять або розширена
      пам'ять з довiльним доступом
 
      "Мiкропрограма" - послiдовнiсть елементарних команд,
      що зберiгаються в спецiальному запам'ятовувальному
      пристрої, виконання її викликається введенням команд
      покажчика до регiстру команд
 
      "Блок керування перемiщеннями" - електронний вузол,
      спецiально розроблений для того, щоб забезпечити
      комп'ютернiй системi можливiсть одночасно та узгод-
      жено контролювати змiну координат верстатiв  для
      "контурного керування"
 
      "Числове програмне керування" - автоматичне керуван-
      ня процесом, яке здiйснюється за допомогою пристрою,
      що використовує цифровi данi, якi звичайно вводяться
      в ходi виконання операцiй
 
      "Пiдпрограма" - упорядкований набiр команд визначе-
      ною мовою та в такому форматi, який потрiбний для
      того, щоб операцiя виконувалась пiд автоматичним ке-
      руванням, яке записується у виглядi машинної програ-
      ми на вхiдному носiї або готується як вхiднi данi
      для обробки на комп'ютерi з метою одержання машинної
      програми
 
      "Програма" - послiдовнiсть команд для здiйснення
      процесу, яка надається в такiй формi, що вона може
      бути виконана електронним комп'ютером або може бути
      перетворена в таку форму
 
      "Обробка в реальному часi" - обробка даних електрон-
      ним комп'ютером у вiдповiдь на  зовнiшню  подiю
      вiдповiдно до тимчасових вимог, що пов'язанi з цiєю
      зовнiшньою подiєю
 
      "Робот" - манiпулятор, який може пересуватися безпе-
      рервно або переривчасто за заданою траекторiєю, ви-
      користовувати "датчики", i має всi такi характерис-
      тики:
       а) є багатофункцiональним;
       б) здатний  встановлювати або орiєнтувати ма-
         терiал, деталi, iнструменти чи  спецiальнi
         пристрої за допомогою рiзноманiтних перемiщень
         у тривимiрному просторi
       в) складається з трьох або бiльше сервопристроїв
         iз замкненим або розiмкненим контуром, якi мо-
         жуть мiстити кроковi двигуни
       г) має "доступну для споживача програмованiсть",
         що здiйснюється за допомогою навчання/вiдтво-
         рення або за допомогою електронного комп'юте-
         ра, якi можуть являти собою запрограмований
         логiчний контролер, тобто без  механiчного
         втручання
 
Примiтка. Наведене вище визначення не охоплює такi пристрої:
       а) манiпулятори, керованi тiльки вручну або теле-
         оператором
       б) манiпулятори з фiксованою послiдовнiстю дiй,
         якi є автоматичними рухомими пристроями, що
         дiють згiдно з механiчно фiксованими запрогра-
         мованими рухами. Програма механiчно обмежуєть-
         ся нерухомими упорами, такими, як штифти та
         кулачки. Послiдовнiсть рухiв та вибiр траекто-
         рiй або кутiв не  змiнюється  механiчними,
         електронними або електричними засобами
       в) механiчно керованi манiпулятори iз змiнною
         послiдовнiстю дiй, що являють собою автома-
         тичнi пересувнi пристрої, якi дiють згiдно з
         механiчно фiксованими запрограмованими рухами.
         Програма механiчно обмежується фiксованими,
         але регульованими упорами, такими, як штифти
         та кулачки. Послiдовнiсть рухiв та вибiр тра-
         екторiй або кутiв може змiнюватись у рамках
         заданої програмної структури. Варiацiї або мо-
         дифiкацiї  програмної структури (наприклад,
         змiна штифтiв чи кулачкiв) за однiєю або кiль-
         кома  координатами  перемiщення виконуються
         тiльки за допомогою механiчних операцiй
       г) несервокерованi  манiпулятори  зi  змiнною
         послiдовнiстю дiй, якi являють собою автома-
         тичнi пересувнi пристрої, що дiють згiдно з
         механiчно фiксованими запрограмованими рухами.
         Програма може змiнюватись, але послiдовнiсть
         команд здiйснюється тiльки у разi надходження
         двiйкового сигналу вiд механiчно фiксованих
         електричних двiйкових пристроїв або регульова-
         них упорiв
       д) крани-штабелери, що визначаються як системи
         манiпуляторiв, якi працюють у декартових коор-
         динатах, змонтованi у складi вертикальної сис-
         теми складських бункерiв та сконструйованi для
         того, щоб забезпечити доступ до вмiсту цих
         бункерiв для складування та вивантаження
 
      "Биття" (радiальне биття) - радiальне змiщення за
      один оберт головного шпинделя, що вимiрюється в пло-
      щинi, перпендикулярнiй до осi шпинделя  в  точцi
      зовнiшньої або внутрiшньої обертової поверхнi, яка
      пiдлягає випробуванням
 
II.11.   Доповнення до роздiлу II.10: технiчнi
      умови для верстатiв
 
II.11.1.  Блоки "числового програмного керуван-
      ня", верстати "з числовим програмним
      керуванням"  i спецiально розроблене
      "програмне забезпечення", як це викла-
      дено нижче
 
Примiтка: Щодо  блокiв "числового програмного керування" -
      див. роздiл II.10.1.2
 
II.11.1.1. Верстати, зазначенi нижче, для вилучен-
      ня або рiзання металiв, керамiки чи
      композитiв, якi вiдповiдно до технiчних
      умов виробникiв можуть бути обладнанi
      електронними пристроями для одночасного
      "контурного керування" за двома або
      бiльше осями:
 
      1) верстати для механiчної обробки, якi  8457
       мають  "точнiсть  позицiювання" з  8458
       усiма доступними компенсацiями менше  8459
       (краще) 0,006 мм уздовж будь-якої лi-
       нiйної осi (повне позицiювання) - для
       верстатiв, якi забезпечують обробку
       деталей дiаметром бiльш як 35 мм
 
Примiтка: Цим пунктом не охоплюються верстати для обробки
      пруткiв, призначенi тiльки для механiчної обробки
      пруткового матерiалу, якщо максимальний  дiаметр
      прутка дорiвнює або менший 42 мм та немає можли-
      востi для встановлення затискних патронiв. Верстати
      можуть використовуватись для свердлування i/або фре-
      зерування деталей дiаметром менш як 42 мм
 
      2) верстати для фрезерування, якi ма-  8457
       ють будь-якi з наведених нижче ха-  8459
       рактеристик:
 
       а) "точнiсть позицiювання" з усiма
         доступними компенсацiями  менше
         (краще) 0,006 мм уздовж будь-якої
         лiнiйної осi (повне позицiюван-
         ня) або
       б) двi чи бiльше контурнi осi обер-
         тання
 
Примiтка: Цим пунктом не охоплюються фрезернi верстати, якi ма-
      ють такi характеристики:
 
       а) довжина ходу по осi Х бiльш як 2 м та
       б) повна "точнiсть позицiювання" на осi Х бiльше
         (гiрше) нiж 0,030 мм
 
      3) шлiфувальнi верстати,  якi  мають  8460
       будь-яку з таких характеристик:
 
       а) "точнiсть позицiювання" з усiма
         доступними компенсацiями  менше
         (краще) 0,004 мм уздовж будь-якої
         лiнiйної осi (повне позицiюван-
         ня) або
 
       б) двi чи бiльше контурнi осi обер-
         тання
 
Примiтка: Цим пунктом не охоплюються такi шлiфувальнi верстати:
 
       а) верстати  для  цилiндричного  внутрiшнього,
         зовнiшнього i зовнiшньо-внутрiшнього шлiфуван-
         ня, якi мають усi такi характеристики:
 
         1) виконують тiльки цилiндричне шлiфування
         2) мають максимальний зовнiшнiй дiаметр або
          довжину заготовки 150 мм
         3) мають тiльки двi осi, якi можуть координу-
          ватися одночасно для "контурного керування"
         4) не мають контурної осi "с"
 
       б) шлiфувальнi кола з осями, обмеженими "х", "у",
         "с" i "а", де вiсь "с" використовується для
         утримання шлiфувального кола в положеннi, пер-
         пендикулярному до поверхнi, що обробляється,
         а вiсь "а" конфiгурована для шлiфування бара-
         банних кулачкiв
 
       в) заточувальнi або зуборiзнi верстати з "прог-
         рамним забезпеченням", спецiально спроектованi
         для виробництва рiзцiв або фрез чи
 
       г) верстати для шлiфування  розподiльних  або
         колiнчастих валiв
 
      4) верстати недротового типу для елект-  8456
       роiскрової обробки, якi мають двi
       або бiльше контурнi осi обертання
       та можуть координуватися одночасно з
       метою "контурного керування"
 
Примiтка: Замiсть iндивiдуальних протоколiв випробувань можуть
      бути використанi гарантованi рiвнi "точностi по-
      зицiювання" для кожної моделi верстата, щодо якої
      використовується процедура випробувань ISO
 
Технiчнi примiтки.
    1. Умовнi позначки осей повиннi вiдповiдати Мiжнародно-
      му стандарту ISO 841, "Верстати з ЧПК - Умовнi поз-
      начки осей i перемiщень"
 
    2. До загальної кiлькостi контурних осей обертання не
      входять вториннi паралельнi контурнi осi, центральна
      лiнiя яких паралельна первиннiй осi обертання
 
    3. Осi обертання не обов'язково повиннi повертатися на
      360  градусiв.  Керування  осями обертання може
      здiйснюватись за допомогою лiнiйного пристрою, нап-
      риклад гвинтом, зубчастою рейкою або шестернею
 
II.11.1.2. "Програмне забезпечення":
 
      1) "програмне забезпечення", спецiально
       розроблене  або  модифiковане для
       "розробки", "виробництва" чи "вико-
       ристання" обладнання, яке контро-
       люється  згiдно  з  пiдпунктами
       II.10.1.8 та II.11.1.1
 
      2) "програмне   забезпечення"   для
       будь-якої  комбiнацiї  електронних
       пристроїв або системи, якi забезпе-
       чують  таким пристроям можливiсть
       функцiонування як блока "числового
       програмного керування", здатного ке-
       рувати п'ятьма або бiльше iнтерпо-
       ляцiйними осями, що можуть координу-
       вати одночасно з метою "контурного
       керування"
 
Примiтки.
    1. "Програмне забезпечення" є предметом контролю, якщо
      воно експортується окремо або є частиною блока "чис-
      лового програмного керування" чи будь-якого елект-
      ронного пристрою або системи
 
    2. "Програмне забезпечення" не є предметом контролю,
      якщо воно спецiально розроблене або модифiковане ви-
      робниками блока управлiння або верстата для забезпе-
      чення роботи некерованого верстата
 
      3) подання результатiв випробувань:
       результати випробувань повиннi включати "точнiсть
       позицiювання" (А) та середню помилку реверса (В)
 
Визначення:
      "Датчики" - чутливi елементи, дiя яких заснована на
      фiзичних явищах i вихiдний сигнал яких (пiсля перет-
      ворення в сигнал, який може бути iнтерпретований
      контролером)  здатний генерувати "програми" чи мо-
      дифiкувати запрограмованi команди або цифровi данi
      програм. Вони включають "перетворювачi" з машинним
      зором, IК-баченням, акустичним баченням, тактильним
      вiдчуттям  змiни зусилля, iнерцiйним визначенням
      мiсцеположення, оптичним або акустичним визначенням
      вiдстанi чи вимiрюванням сили або крутного моменту
 
      "Програмне забезпечення" - набiр з однiєї чи бiльше
      "програм" або "мiкропрограм" у будь-якому дотичному
      виглядi
 
      "Програмованiсть, доступна для споживача" - засоби,
      якi дають змогу споживачу вводити, модифiкувати або
      замiнювати "програми" засобами, якi вiдрiзняються
      вiд зазначених нижче:
 
       а) фiзична змiна в монтажi або розведеннi чи
       б) встановлення функцiональних органiв керування,
         включаючи введення параметрiв.
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.