Документ скасований: Постанова КМУ № 86 від 28.01.2004

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 липня 1995 р. N 563

Про затвердження Положення
про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом виробiв ракетної технiки, а також обладнання, матерiалiв i технологiй, що використовуються у створеннi ракетної зброї

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом виробiв ракетної технiки, а також обладнання, матерiалiв i технологiй, що використовуються у створеннi ракетної зброї (додається).

     2. Урядовiй комiсiї з експортного контролю забезпечити органiзацiю контролю за експортом, iмпортом та транзитом виробiв ракетної технiки, а також обладнання, матерiалiв i технологiй, що використовуються у створеннi ракетної зброї.

     3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, роздiл "Ракетнi технологiї та обладнання" Перелiку видiв сировини, матерiалiв, обладнання i технологiй, якi можуть використовуватися для створення зброї, вiйськової i спецiальної технiки, вивезення яких за межi України може здiйснюватися лише за спецiальним дозволом, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 1993 р. N 159.

Прем'єр-мiнiстр України

Є. МАРЧУК

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

     Iнд. 30 

      
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 липня 1995 р. N 563

ПОЛОЖЕННЯ
 про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом виробiв ракетної технiки, а також обладнання, матерiалiв i технологiй, що використовуються у створеннi ракетної зброї

Загальнi положення

     1. Це Положення визначає комплекс заходiв щодо контролю за експортом з України, iмпортом в Україну та транзитом через територiю України (далi - експорт, iмпорт та транзит) закiнчених ракетних систем (балiстичних ракет, ракет-носiїв космiчних апаратiв та дослiдницьких ракет), безпiлотних лiтальних апаратiв (крилатих ракет, радiокерованих лiтакiв-мiшеней та радiокерованих розвiдувальних лiтакiв), що здатнi доставляти корисне навантаження на дальнiсть вiд 300 км i бiльше, а також обладнання, матерiалiв i технологiй, що можуть бути використанi у їх створеннi, та спецiального обладнання, призначеного для пiдготовки та пуску зазначених ракет та безпiлотних лiтальних апаратiв (далi - товари (послуги), що використовуються у створеннi ракет).

     2. Контроль за експортом, iмпортом та транзитом товарiв (послуг), що використовуються у створеннi ракет, здiйснюється в Українi з метою запобiгання розповсюдженню ракетного обладнання та технологiй, якi можуть сприяти створенню або придбанню ракетних систем, здатних доставляти зброю масового знищення, а також створенню або придбанню виробничих потужностей для виготовлення таких систем.

     3. Положення не має на метi чинити перешкоди здiйсненню нацiональних космiчних програм або мiжнародному спiвробiтництву за цими програмами, якщо їх реалiзацiя не сприятиме створенню систем доставки зброї масового знищення.

     4. Дiя цього Положення поширюється на всi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що здiйснюють експорт, iмпорт, транзит та будь-якi iншi види зовнiшньоекономiчної дiяльностi, включаючи виробничi та науково-технiчнi зв'язки, демонстрацiю експонатiв на мiжнародних виставках та ярмарках, прибережну i прикордонну торгiвлю та товарообмiннi операцiї з виробами ракетної технiки, а також обладнанням, матерiалами i технологiями, що використовуються у створеннi ракетної зброї.

     5. Товари (послуги), що використовуються у створеннi ракет, перелiчено в Списку виробiв ракетної технiки, а також обладнання, матерiалiв та технологiй, якi використовуються у створеннi ракетної зброї (далi - Список), що додається.

     Список складається з двох частин: до частини першої (категорiя I) вiдносяться закiнченi ракетнi системи, здатнi доставляти корисне навантаження вагою не менше 500 кг на дальнiсть вiд 300 км i бiльше, обладнання та технологiї, що мають найбiльше значення у створеннi ракетної зброї, експорт яких, як правило, не допускається; до частини другої (категорiя II) включено закiнченi ракетнi системи, здатнi доставляти корисне навантаження на дальнiсть вiд 300 км i бiльше i не зарахованi до систем, вiднесених до категорiї I, а також обладнання, матерiали та технологiї, що використовуються у створеннi ракетної зброї, експорт яких здiйснюється за разовим дозволом Урядової комiсiї з експортного контролю.

     Найменування, технiчнi характеристики та коди товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi товарiв, що мiстяться у Списку, можуть уточнюватися Експертно-технiчним комiтетом при Кабiнетi Мiнiстрiв України за поданням заiнтересованих мiнiстерств i вiдомств та за погодженням з Урядовою комiсiєю з експортного контролю.

     6. Експорт закiнчених ракетних систем та товарiв, включених до Списку, а також будь-яких ракет або безпiлотних лiтальних апаратiв не допускається, якщо є пiдстави вважати, що вони призначенi для використання в якостi засобу доставки зброї масового знищення.

     7. Вивезення за митний кордон України матерiалiв, обладнання (виробiв) та технологiй, якi включенi до Списку та якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, здiйснюється з урахуванням вимог дiючого порядку захисту вiдомостей, щодо яких встановлено вiдповiдний режим таємностi.

     8. Особи, якi порушують порядок здiйснення експорту, iмпорту та транзиту, встановлений цим Положенням, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

Порядок експорту з України товарiв (послуг), що використовуються у створеннi ракет

     9. Експорт товарiв (послуг), використовуваних у створеннi ракет та включених до Списку, здiйснюється суб'єктами пiдприємницької дiяльностi за умови одержання разового дозволу Урядової комiсiї з експортного контролю.

     10. Для одержання дозволу на експорт суб'єкт пiдприємницької дiяльностi (далi - експортер) надсилає до Урядової комiсiї з експортного контролю лист iз стислим викладом мети звернення, до якого додає такi документи:

     заяву за типовою формою на отримання дозволу;

     завiрену в установленому порядку копiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на передачу предметiв експорту до країни призначення (включаючи завiрену копiю договору комiсiї, доручення, тощо, якщо експортером є органiзацiя-посередник);

     сертифiкат кiнцевого споживача товару (послуги);

     мiжнародний (нацiональний) iмпортний сертифiкат країни-iмпортера товару або його аналог.

     11. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, укладаючи контракти (договори) на експорт товарiв (послуг), включених до Списку, обов'язково мають у ньому зазначити:

     кiнцевого споживача товарiв;

     кiнцеву мету та мiсце використання товарiв;

     зобов'язання (гарантiї) iмпортера про те, що цi товари (предмети) будуть використанi тiльки для заявлених цiлей, без будь-яких вiдхилень, та не будуть видозмiненi, модернiзованi або скопiйованi без письмової згоди на це експортера та органiв експортного контролю України;

     зобов'язання (гарантiї) iмпортера про те, що нi самi iмпортованi товари (предмети), нi їх копiї або виготовленi на їх основi вироби не будуть переданi будь-кому (крiм кiнцевого споживача) i реекспортованi без письмової згоди на це експортера i органiв експортного контролю України;

     положення про право експортера на здiйснення перевiрок (за участю компетентних органiв України та країни-iмпортера) щодо використання експортованих товарiв згiдно iз заявленими у контрактi цiлями.

     12. Зобов'язання (гарантiї) та вiдомостi, наведенi у пунктi 11 цього Положення, крiм внесення їх до тексту контракту (договору), мають бути спецiально визначенi у таких документах:

     сертифiкатi кiнцевого споживача - споживачем товару (послуги);

     мiжнародному (нацiональному) iмпортному сертифiкатi (або його аналозi) - iмпортером у державному органi країни-iмпортера, який має на це вiдповiднi повноваження.

     У разi вiдсутностi в країнi-iмпортерi процедури оформлення iмпортного сертифiката або вiдсутностi в цьому документi зобов'язань (гарантiй) та вiдомостей, передбачених пунктом 11 цього Положення, в державному органi країни-iмпортера, що має вiдповiднi повноваження, iмпортером оформлюється його аналог документ, що мiстить у собi зазначенi зобов'язання (гарантiї) та вiдомостi.

     Зазначенi в цьому пунктi документи оформлюються у кожному конкретному випадку поставки на експорт кожного об'єкта, включеного до Списку.

     13. Контроль за виконанням iноземними iмпортерами зобов'язань щодо використання iмпортованих з України товарiв (послуг), включених до Списку, на територiї iнших країн здiйснюється за погодженням з вiдповiдними державними органами країн-iмпортерiв.

     14. Пiд час розгляду заяв щодо надання дозволiв на експорт товарiв (послуг), якi використовуються у створеннi ракет та включенi до Списку, враховуються такi фактори: вимоги щодо запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення; можливостi та цiлi ракетних i космiчних програм країни, що отримує товар; значущiсть поставки з точки зору можливостi створення систем доставки зброї масового знищення (крiм пiлотованих лiтальних апаратiв); оцiнка кiнцевого використання переданих технiчних засобiв; можливiсть застосування вiдповiдних багатостороннiх домовленостей.

     У разi експорту закiнчених ракетних систем та безпiлотних лiтальних апаратiв, вiднесених до категорiї II Списку, а також обладнання, матерiалiв та технологiй, якi використовуються в зазначених системах, враховується можливiсть розмiну дальностi за вагу корисного навантаження, в результатi чого вони будуть вiднесенi до категорiї I Списку.

     У випадках якщо обладнання (вирiб), вiднесене до категорiї I Списку, є частиною будь-якої системи ракетного комплексу, така система також має бути вiднесена до категорiї I Списку, крiм випадкiв, коли вмонтоване в неї обладнання (вирiб) не може бути вiдокремлене, вилучене або замiнене.

     Експорт спецiально спроектованих виробничих потужностей, призначених для розробки та виробництва закiнчених ракетних систем та обладнання (виробiв), зазначених у категорiї I Списку, як правило, не допускається, за винятком випадкiв, якi не обмежуються вимогами мiжнародного режиму контролю за ракетними технологiями.

     Схвалення експорту будь-якого виробу iз Списку означає також дозвiл на експорт тому ж самому кiнцевому споживачевi мiнiмуму технологiї, необхiдної для налагодження, функцiонування, утримання i ремонту виробу.

     15. Реекспорт товарiв, включених до Списку, здiйснюється згiдно з порядком, передбаченим цим Положенням для експорту таких товарiв. При цьому, крiм документiв, зазначених у пунктi 10 цього Положення, експортером подаються документи, якi пiдтверджують вiдсутнiсть обмежень на реекспорт з боку постачальника цих товарiв в Україну.

     16. Тимчасове вивезення за межi України товарiв, включених до Списку, для їх демонстрацiї на виставках, ярмарках, з метою реклами та iншими подiбними цiлями здiйснюється за наявностi позитивного висновку Експертно-технiчного комiтету при Кабiнетi Мiнiстрiв УкраїниЕкспертно-технiчного комiтету при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

     Для одержання зазначеного висновку заявник повинен подати до Експертно-технiчного комiтету при Кабiнетi Мiнiстрiв України заяву з вiдомостями про найменування виставки (ярмарку), мiсце i термiни експонування об'єктiв, що вивозяться, а також зобов'язання (гарантiї) щодо зворотного ввезення експонатiв без змiн їх кiлькiсних i якiсних характеристик. До заяви мають бути доданi завiренi копiї документiв, згiдно з якими здiйснюється вивезення об'єктiв (запрошення для участi у виставцi, контракт або угода iз закордонним партнером тощо).

     17. До заяв щодо отримання дозволу на експорт або висновку щодо можливостi тимчасового вивезення товарiв, включених до Списку, крiм вищезазначених документiв, додаються:

     технiчнi довiдки, якi мiстять повне найменування, стислий опис, призначення та технiчнi характеристики кожного об'єкта, що експортується (тимчасово вивозиться);

     висновки мiнiстерств (вiдомств) України, якi здiйснюють контроль за дiяльнiстю по товарах, що експортуються (тимчасово вивозяться), щодо можливостi експорту або вивезення (на вимогу Експертно-технiчного комiтету при Кабiнетi Мiнiстрiв України).

     До документiв, укладених iноземною мовою, заявником додаються їх офiцiйнi переклади.

     18. Розгляд поданих до Урядової комiсiї з експортного контролю документiв здiйснюється Експертно-технiчним комiтетом при Кабiнетi Мiнiстрiв України iз залученням у разi потреби iнших компетентних органiв та органiзацiй.
Урядової комiсiї з експортного контролюЕкспертно-технiчним комiтетом при Кабiнетi Мiнiстрiв України iз залученням у разi потреби iнших компетентних органiв та органiзацiй.

     Крiм зазначених у цьому роздiлi документiв, Експертно-технiчний комiтет може вимагати вiд заявника додаткових вiдомостей, необхiдних для прийняття обгрунтованого рiшення щодо заяви.

     Термiн прийняття рiшення про надання дозволу на експорт або висновок щодо тимчасового вивезення не може перевищувати 30 днiв вiд часу надання заявником повного комплекту документiв. Термiн розгляду заяви може бути подовжено за рiшенням Урядової комiсiї з експортного контролю.

     У разi прийняття Урядовою комiсiєю з експортного контролю рiшення про вiдмову в наданнi дозволу або прийняття Експертно-технiчним комiтетом при Кабiнетi Мiнiстрiв України негативного висновку щодо тимчасового вивезення заявниковi надсилається лист з викладенням вiдповiдного рiшення та пiдстави вiдмови.
Урядовою комiсiєю з експортного контролюЕкспертно-технiчним комiтетом при Кабiнетi Мiнiстрiв України

     19. Товари, включенi до Списку, у разi їх перемiщення за митний кордон України пiдлягають обов'язковому митному оформленню у порядку, встановленому чинним законодавством.

     При митному оформленнi товару експортер зобов'язаний надати до митних органiв дозвiл Урядової комiсiї з експортного контролю, який є пiдставою для прийняття цих товарiв до митного оформлення.

     У разi тимчасового вивезення за межi України експонатiв та експозицiйних матерiалiв, включених до Списку, для демонстрацiї на виставках, ярмарках, з метою реклами та з iншими подiбними цiлями, до митних органiв подається висновок Експертно-технiчного комiтету при Кабiнетi Мiнiстрiв України, який є пiдставою для митного оформлення цих предметiв.

Порядок iмпорту в Україну товарiв (послуг), що використовуються  у створеннi ракетної зброї

     20. Iмпорт (ввезення) на митну територiю України товарiв, включених до Списку, здiйснюється без дозволу Урядової комiсiї з експортного контролю в порядку, встановленому чинним законодавством України.

     21. У випадках якщо умовою поставки товарiв (послуг) в Україну є оформлення українською стороною зобов'язань (гарантiй), пов'язаних з кiнцевим використанням iмпортованих в Україну товарiв (послуг), порядок надання таких зобов'язань (гарантiй) визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Порядок транзиту через територiю України товарiв, що використовуються у створеннi ракет

     22. Транзит через територiю України озброєнь, вiйськової технiки та їх складових частин, а також ракетного палива та його компонентiв, вiдмiчених позначкою "*" у Списку, здiйснюється суб'єктами пiдприємницької дiяльностi за умови одержання разового дозволу Урядової комiсiї з експортного контролю.

     23. Для одержання дозволiв на транзит суб'єкт пiдприємницької дiяльностi повинен подати Урядовiй комiсiї з експортного контролю заяву за типовою формою на отримання дозволу та перелiк сформованих груп товарiв, що перевозяться, за кодами товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Розгляд поданих до Урядової комiсiї з експортного контролю документiв для одержання дозволу на транзит здiйснюється у такому ж порядку, як це передбачено для експорту в пунктi 18 цього Положення.

Додаток
до Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом виробiв ракетної технiки, а також обладнання, матерiалiв та технологiй, що використовуються при створеннi ракетної зброї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 липня 1995 р. N 563

СПИСОК
виробiв ракетної технiки, а також обладнання, матерiалiв та технологiй, що використовуються при створеннi ракетної зброї

***************************************************************
 Номер  *                   *
 позицiї  *      Найменування       * Код ТН ЗЕД
***************************************************************
 
            Категорiя I
 
I.1.        Вироби та обладнання
 
I.1.1.  * Закiнченi ракетнi системи (балiстичнi  880250000
      ракети, ракети-носiї та дослiдницькi  930690
      ракети), що здатнi доставляти корисне
      навантаження не менш  як 500 кг на
      дальнiсть 300 км i бiльше
 
I.1.2.  * Атмосфернi безпiлотнi лiтальнi апарати  880220-
      (крилатi ракети, радiокерованi лiта-  880250,
      ки-мiшенi та радiокерованi  розвiду-  930690
      вальнi лiтаки), що здатнi доставляти
      корисне  навантаження  не менш  як
      500 кг на дальнiсть 300 км i бiльше
____________
    * Вироби, транзит яких здiйснюється за дозволом Урядо-
     вої комiсiї з експортного контролю.
I.1.3.   Спецiально  спроектованi  виробничi
      потужностi та виробниче обладнання для
      розробки та  виробництва  ракет  i
      безпiлотних лiтальних апаратiв, здат-
      них доставляти корисне навантаження не
      менш  як 500 кг на дальнiсть 300 км i
      бiльше, а також їх пiдсистем, що пе-
      релiченi в пунктах I.1.4 - I.1.11
 
Визначення: 1. "Розробка" вмiщує всi стадiї робiт до серiйного
        "виробництва", такi як:
         прикладнi дослiдження;
         науково-дослiднi роботи;
         дослiдно-конструкторськi роботи,
         а також:
         проектування;
         проектнi дослiдження;
         аналiз проектних варiантiв;
         вироблення концепцiй проектування;
         складання та випробування прототипiв (дос-
         лiдних зразкiв);
         схеми дослiдного виробництва;
         технiчна документацiя;
         процес передачi технiчної
         документацiї у виробництво;
         визначення проектного вигляду;
         компонувальна  схема;
         макетування
       2. "Виробництво" вмiщує стадiї виробництва, такi
        як:
         вiдпрацювання виробничого процесу;
         виготовлення;
         складання;
         контроль за виробництвом;
         випробування;
         заходи щодо забезпечення якостi
 
       3. "Виробничi потужностi" (вiдповiдно до цього
         списку) вмiщують  обладнання та спецiально
         розроблене   математичне   забезпечення,
         об'єднанi всерединi споруди для розробки про-
         тотипу або здiйснення однiєї чи  кiлькох
         стадiй виробництва
 
       4. "Виробниче обладнання" означає технологiчне
         оснащення, шаблони, стенди, оправки, опоки,
         прес-форми, затискнi пристрої, пристрої для
         центрування, контрольно-випробувальне облад-
         нання, iншi машини  та  їх  компоненти,
         спецiально спроектованi чи модифiкованi для
         "розробки" або однiєї чи бiльше стадiй "ви-
         робництва"
 
       5. Термiн "спецiально призначений" стосується
         устаткування, окремих частин, компонентiв або
         програмного забезпечення, якi в результатi
         "створення"  мають унiкальнi властивостi, що
         вiдрiзняють їх вiд певних наперед визначених
         цiлей. Наприклад, одиниця устаткування, "що
         спецiально призначене" для використання в ра-
         кетi, тодi тiльки вважатиметься такою, якщо
         вона не має нiякого iншого використання. Так
         само, одиниця виробничого устаткування, що
         "спецiально призначене" для виробництва пев-
         ного типу компоненту, тiльки тодi вважати-
         меться такою, якщо воно не в змозi виробляти
         iншi типи компонентiв
 
       6. Термiн "призначений або модифiкований" сто-
         сується обладнання, окремих частин, компо-
         нентiв або програмного забезпечення, якi в
         результатi створення або модифiкацiї мають
         специфiчнi властивостi, що пристосовують їх
         до певного застосування. "Призначене або мо-
         дифiковане" обладнання, окремi частини, ком-
         поненти або програмне забезпечення можуть ви-
         користовуватись для iнших застосувань. Нап-
         риклад, насос, вкритий титаном, призначений
         для ракети, може використовуватись з ко-
         розiйними рiдинами, якi не є паливом
 
I.1.4.  * Окремi ступенi ракет та безпiлотних  880390
       лiтальних апаратiв (у тому числi роз-  930690
       гоннi ступенi), придатнi для викорис-
       тання в системах, якi мають характе-
       ристики дальностi та корисного наван-
       таження, що зазначенi  в  пунктах
       I.1.1 та I.1.2
 
____________
    * Вироби, транзит яких здiйснюється за дозволом Урядо-
     вої комiсiї з експортного контролю.
I.1.5.  * Головнi частини та кориснi наванта-  880390990
       ження, що повертаються (боєголовки  930690
       ракет) або бойовi частини безпiлотних
       лiтальних апаратiв, придатнi для ви-
       користання в системах, зазначених у
       пунктах I.1.1 та I.1.2 i спецiаль-
       но розроблене для них обладнання, за
       винятком спроектованих для викорис-
       тання в якостi небойових корисних на-
       вантажень за наявностi умов, зазначе-
       них у примiтцi в кiнцi списку виробiв
       та обладнання категорiї I
 
I.1.5.1. * Обтiчники та екрани (чохли) головних  880390990
       частин  i  боєголовок  ракет  та  930690
       безпiлотних лiтальних апаратiв, що
       скидаються, з матерiалiв на основi
       органiчних  матриць   (полiамiду,
       полiiмiду,  полiбутилентерефталату,
       полiкарбонату,  фенолформальдегiду)
 
I.1.5.2. * Обтiчники головних частин (боєголовок)  880390990
       ракет i  безпiлотних лiтальних апа-  930690
       ратiв з матерiалiв на основi ме-
       талевих  матриць (магнiєвих та тита-
       нових сплавiв)
 
I.1.5.3. * Екрани (чохли), що скидаються, голов-  880390990
       них  частин (боєголовок) ракет та  930690
       безпiлотних лiтальних апаратiв з теп-
       лоiзоляцiйних матерiалiв на основi
       кремнеземних або кварцових ниток
_____________
    * Вироби, транзит яких здiйснюється за дозволом Урядо-
     вої комiсiї з експортного контролю.
I.1.5.4. * Екрани (чохли), що скидаються, голов-  880390990
       них  частин (боєголовок) ракет та  930690
       безпiлотних лiтальних апаратiв з вуг-
       лецькремнiйових композицiйних  ма-
       терiалiв, що здатнi працювати при
       температурах  вiд  1900  гр.К  до
       3800 гр.К основi карбiдiв бору, крем-
       нiю, титану, цирконiю, гафнiю
 
I.1.5.5. * Корпуси боєголовок ракет, включаючи  880390990
       наконечники, екрани (чохли), в тому  930690
       числi тi, що скидаються, з компо-
       зицiйних матерiалiв "вуглець-вуглець"
 
I.1.5.6. * Корпуси головних частин, боєголовок  880390990
       та  корпуси  ракет i  безпiлотних  930690
       лiтальних апаратiв з теплозахисними
       та багатофункцiональними  покриття-
       ми, що мiстять полiiзобутилен, фто-
       ропласти,  бор,  кристали карбiду
       кремнiю та окис алюмiнiю
 
I.1.5.7. * Корпуси головних частин, боєголовок  880390990
       ракет та безпiлотних лiтальних апа-  930690
       ратiв з теплопоглиначами з жаростiйких
       матерiалiв на основi графiтiв (пiро-
       графiтiв), силiцiйованих графiтiв, а
       також графiтiв, легованих  тугоплав-
       кими металами: берилiєм, вольфрамом,
       нiобiєм, молiбденом
____________
    * Вироби, транзит яких здiйснюється за дозволом Урядо-
     вої комiсiї з експортного контролю.
 
I.1.5.8. * Теплоiзолюючi та багатофункцiональнi  880390990
      екрани з склотканин, виготовлених з  930690
      скловолокна, що мiстить до 50 вiдсот-
      кiв (ваги) у сумiшi або будь-якого з
      таких важких елементiв: неодиму, пра-
      зеодиму, лантану, церiю, диспрозiю,
      iтербiю
 
I.1.5.9. * Корпуси головних частин, боєголовок,  880390990
      обтiчники  ракет  та  безпiлотних  930690
      лiтальних апаратiв з радiопоглинаючими
      покриттями
 
I.1.6.  * Комплекти електронного   обладнання,  880390100
      спецiально    призначеного   або  930690
      модифiкованого для використання в го-
      ловних частинах (боєголовках) ракет та
      безпiлотних лiтальних апаратiв,  що
      мають характеристики дальностi та ко-
      рисного навантаження, що зазначенi в
      пунктах I.1.1 та I.1.2
 
I.1.7.  * Системи наведення, що придатнi для ви-  880390100
      користання в системах, зазначених у  930690
      пунктах I.1.1 та I.1.2, i якi спромож-
      нi забезпечити  точнiсть доставки ко-
      рисного навантаження не бiльш як 3,33
      вiдсотки вiд дальностi (тобто кругове
      iмовiрне вiдхилення (КIВ) 10 км або
      менше на дальностi не менш як 300 км),
      за винятком тих, що спроектованi для
      ракет та безпiлотних лiтальних апа-
      ратiв з дальнiстю до 300 км, за наяв-
      ностi вимог, зазначених в примiтцi 2
____________
    * Вироби, транзит яких здiйснюється за дозволом Урядо-
     вої комiсiї з експортного контролю.
Примiтка 1: а) кругове iмовiрне вiдхилення (КIВ) є характерис-
        тикою точностi та являє собою радiус кола,
        центр якого збiгається з точкою прицiлювання та
        який включає 50 вiдсоткiв точок падiння боєго-
        ловок;
      б) система наведення призначена для керування ру-
        хом ракети, виходячи з поточних координат та
        швидкостi руху центру мас ракети, а також вве-
        дення обмежень у процеси керування, яких не-
        обхiдно додержуватись пiд час польоту, з метою
        забезпечення доставки боєголовки до цiлi.
I.1.8.   *  Рiдиннi ракетнi двигуни, що мають за-   841210900
        гальний iмпульс 1,1·105 в 6 ст. Н·с
        (100 т·с, 2,5·105 в 5 ст. фунт·с)
        чи бiльше
 
I.1.9.   * Твердопаливнi ракетнi двигуни, що  841210900
        мають повний iмпульс 1,1·105 в 6 ст.
        Н·с
        (100 т·с, 2,5·10 в 5 ст. фунт·с) чи
        бiльше
_____________
    * Вироби, транзит яких здiйснюється за дозволом Урядо-
     вої комiсiї з експортного контролю.
 
I.1.10.    Системи керування вектором тяги, що  841290300
        включають сопло змiнної геометрiї,
        вприскування рiдини або вторинного
        газу в сопло, поворот двигуна або
        сопла, вiдхилення потоку вихiдного
        газового струменя газовими кермами
        або зондами, використання тягових
        щиткiв (тримерiв), придатних для
        використання в системах, зазначених
        в пунктах I.1.1 та I.1.2,  за ви-
        нятком тих, що спроектованi для ра-
        кет i безпiлотних лiтальних апара-
        тiв, не зазначених у пунктах I.1.1
        та I.1.2, за наявностi умов, зазна-
        чених у примiтцi 2
 
I.1.11.    Засоби  поразки  або  вибуховi  880390100
        пристрої боєголовок ракет, а також  930690
        механiзми  забезпечення  безпеки,
        зведення, пiдриву вибухових прист-
        роїв головної частини (боєголовки)
        ракет та безпiлотних лiтальних апа-
        ратiв, придатних для використання в
        системах,  зазначених  у пунктах
        I.1.1 та I.1.2, за винятком тих, що
        спроектованi для систем, не зазна-
        чених у пунктах I.1.1 та I.1.2, за
        наявностi  умов,  зазначених  у
        примiтцi 2
Примiтка 2:   Об'єкти,  стосовно  яких  пунктами  I.1.5,
        I.1.7, I.1.10 та I.1.11 передбаченi винятки,
        можуть бути розглянутi як обладнання категорiї
        II, якщо воно експортується з урахуванням га-
        рантiй про використання в заявлених цiлях, а
        кiлькiсть, що експортується, не дозволяє вико-
        ристовувати їх в системах ракетної зброї
 
I.1.12.    Спецiально спроектованi виробничi
        потужностi та спецiально спроектова-
        не виробниче обладнання для розроб-
        ки i виробництва пiдсистем ракет i
        безпiлотних лiтальних апаратiв, пе-
        релiчених у пунктах I.1.4 - I.1.11
             Категорiя I
I.2.           Технологiї
 
Визначення: "Технологiя" - спецiальна iнформацiя, яка потрiбна
      для розробки, виробництва та використання виробу.
      Ця iнформацiя може мати форму "технiчних даних"
      або "технiчної допомоги"
 
       1) "Технiчна допомога" може набувати такi форми,
         як:
         iнструкцiї;
         заходи щодо пiдвищення квалiфiкацiї;
         навчання;
         практичне освоєння методiв роботи;
         надання консультацiй;
       2) "Технiчнi данi" можуть бути наданi в таких
         формах, як:
         креслення та їх копiї;
         схеми;
         дiаграми;
         моделi;
         формули;
         технiчнi проекти та специфiкацiя;
         посiбники та iнструкцiї у виглядi опису або
         запису на магнiтних дисках, стрiчках та пос-
         тiйних запам'ятовуючих пристроях (ПЗП)
 
       Це визначення "технологiї" не поширюється на "за-
       гальнодоступну технологiю" або "фундаментальнi
       науковi дослiдження".
       "Загальнодоступна технологiя"  означає  техно-
       логiю, на подальше розповсюдження якої не накла-
       денi нiякi обмеження. (Обмеження авторського
       права не вилучають технологiю з категорiї за-
       гальнодоступної).
       "Фундаментальнi науковi дослiдження" означають
       експериментальнi або теоретичнi роботи, що про-
       водяться головним чином з метою одержання но-
       вих знань фундаментальних принципiв явищ та
       фактiв, що спостерiгаються, а не для досягнення
       визначеної практичної мети
 
I.2.1.    Конструкцiя та технологiя виробництва закiнчених
       ракетних систем та безпiлотних лiтальних апаратiв,
       що мають характеристики дальностi та корисного
       навантаження, якi зазначенi в пунктах I.1.1 та
       I.1.2
 
I.2.2.    Конструкцiя та технологiя виробництва окремих
       ступенiв ракет та безпiлотних лiтальних апаратiв
       (в тому числi розгонних ступенiв), що мають ха-
       рактеристики дальностi та корисного навантаження,
       якi зазначенi в пунктах I.1.1 та I.1.2
 
I.2.3.    Конструкцiя та технологiя виробництва головних
       частин та боєголовок ракет та бойових частин без-
       пiлотних лiтальних апаратiв з розмiщеним в них
       обладнанням, що мають характеристики дальностi та
       корисного навантаження, якi зазначенi в пунктах
       I.1.1 та I.1.2
I.2.4.    Конструкцiя та технологiя виробництва електрон-
       ного обладнання вiдповiдно до пункту I.1.6, спе-
       цiально призначеного або модифiкованого для вико-
       ристання в головних частинах або боєголовках ра-
       кет та безпiлотних лiтальних апаратiв
 
I.2.5.    Конструкцiя та технологiя виробництва систем на-
       ведення ракет та безпiлотних лiтальних апаратiв
       вiдповiдно до пункту I.1.7, що здатнi забезпечи-
       ти точнiсть доставки корисного навантаження не
       бiльше 3,33 вiдсотка вiд дальностi
 
I.2.6.    Конструкцiя та технологiя виробництва рiдинних
       ракетних двигунiв, що мають загальний iмпульс
       1,1·10 в 6 ст.  Н·с (100 т·с., 2,5·10 в 5 ст.
       фунт·с) або бiльше
 
I.2.7.    Конструкцiя та технологiя виробництва твердопа-
       ливних ракетних двигунiв, що мають повний iмпульс
       1,1·10 в 6 ст. Н·с (100 т·с., 2,5·10 в 5 ст.
       фунт·с) або бiльше
 
I.2.8.    Конструкцiя та технологiя виробництва систем ке-
       рування вектором тяги, що включають сопло змiнної
       геометрiї, вприскування рiдини або вторинного га-
       зу у сопло, поворот двигуна або сопла, вiдхилення
       вихлопного газового струменя газовими кермами або
       зондами, використання тягових щиткiв (тримерiв)
       для ракет та безпiлотних лiтальних апаратiв, що
       мають характеристики дальностi та корисного на-
       вантаження, зазначенi в пунктах I.1.1 та I.1.2
I.2.9.    Конструкцiя та технологiя виробництва засобiв
       поразки або вибухових пристроїв боєголовок ра-
       кет, а також механiзмiв забезпечення безпеки,
       зведення, пiдриву вибухових пристроїв головної
       частини (боєголовки)  ракет  та  безпiлотних
       лiтальних апаратiв, якi мають характеристики
       дальностi та корисного навантаження, що зазна-
       ченi в пунктах I.1.1 та I.1.2
 
I.2.10.    Конструкцiя та технологiя виробництва обтiчникiв
       та екранiв (чохлiв), що скидаються, головних
       частин та боєголовок  ракет  та  безпiлотних
       лiтальних апаратiв з матерiалiв, виготовлених на
       основi органiчних матриць (полiамiду, полiiмiду,
       полiбутилентерефталату, полiкарбонату, фенолформ-
       альдегiду)
 
I.2.11.    Конструкцiя та технологiя виробництва обтiчникiв
       головних частин та боєголовок ракет та безпiлот-
       них лiтальних апаратiв з матерiалiв, виготовлених
       на основi металевих матриць (магнiйових та тита-
       нових сплавiв)
 
I.2.12.    Конструкцiя та технологiя виробництва екранiв
       (чохлiв), що скидаються, головних частин та боє-
       головок ракет та безпiлотних лiтальних апаратiв
       з теплоiзоляцiйних матерiалiв на основi кремне-
       земних та кварцевих ниток
 
I.2.13.    Конструкцiя та технологiя  виробництва  екранiв
       (чохлiв), що скидаються, головних частин та боє-
       головок ракет та безпiлотних лiтальних апаратiв з
       вуглецькремнiйових  композицiйних  матерiалiв,
       працездатних при температурах вiд 1900 гр. К до
       3800 гр. К на основi карбiдiв бору, кремнiю, ти-
       тану, цирконiю, гафнiю
 
I.2.14.    Конструкцiя та технологiя  виробництва корпусiв
       боєголовок ракет, включаючи наконечники, екрани
       (чохли), в тому числi тi, що скидаються, з компо-
       зицiйних матерiалiв "вуглець-вуглець"
 
I.2.15.    Конструкцiя та технологiя виробництва корпусiв
       головних частин, боєголовок i корпусiв ракет та
       безпiлотних лiтальних апаратiв з теплозахисними
       та багатофункцiональними покриттями, що мiстять
       полiiзобутилен, фторопласти, бор, кристали карбi-
       ду кремнiю та окис алюмiнiю
 
I.2.16.    Конструкцiя та технологiя виробництва корпусiв
       головних частин, боєголовок ракет та безпiлотних
       лiтальних апаратiв з теплопоглиначами та компо-
       нентами для їх виробництва з легких жаростiйких
       матерiалiв на основi графiтiв (пiрографiтiв), си-
       лiцiйованих графiтiв, а також графiтiв, легова-
       них тугоплавкими металами: берилiєм, вольфрамом,
       нiобiєм, молiбденом
 
I.2.17.    Технологiя виробництва теплозахисних та багато-
       функцiональних екранiв з склотканин, виготовлених
       з скловолокна, що мiстить в собi до 50 вiдсоткiв
       (ваги) у сумiшi або будь-якого з наступних важ-
       ких елементiв: неодиму, празеодиму, лантану,
       церiю, диспрозiю, iтербiю
I.2.18.    Конструкцiя та технологiя виробництва корпусiв
       головних частин, боєголовок, обтiчникiв ракет та
       безпiлотних лiтальних апаратiв з радiопоглинаючи-
       ми покриттями
            Категорiя II
 
II.1           Матерiали
 
II.1.1.   Палива та їх компоненти, що ви-
       користовуються в ракетах та безпi-
       лотних лiтальних апаратах
 
II.1.1.1. * Ракетнi палива:
II.1.1.1.1.   гiдразин, що має  концентрацiю   282510000
        бiльше 70  вiдсоткiв,  та його
        похiднi,  включаючи   мономе-
        тилгiдразин
II.1.1.1.2.   несиметричний   диметилгiдразин   292800000
 
II.1.1.2. * Сумiшевi (композитнi) палива, в тому   360200000
       числi на основi нiтровмiщуючого зв'я-   930690100
       зуючого, та заряди, мiцно закрiпленi
       з корпусом ракетного двигуна, а та-
       кож вкладнi заряди твердого ракетно-
       го палива
 
II.1.1.3. * Рiдкi окислювачi:
II.1.1.3.1.   азотистий ангiдрид          281129300
II.1.1.3.2.   азотний тетроксид           281129300
II.1.1.3.3.   азотний ангiдрид           281129300
II.1.1.3.4.   iнгiбiрована  червона  димляча   280800000
        азотна кислота
II.1.1.3.5.   сполуки, що мiстять у собi фтор   2812
        та один або бiльше атомiв iнших   2826
        галогенiв, кисню або азоту
____________
 
    * Вироби, транзит яких здiйснюється за дозволом Урядо-
     вої комiсiї з експортного контролю.
II.1.1.4. * Перхлорат амонiю             282990100
 
II.1.1.5. * Перхлорати, хлорати та хромати у су-   282990900
       мiшi з металевою пудрою або iншими   282919000
       високоенергетичними компонентами па-   284150000
       лива
II.1.1.6.  Алюмiнiйовий порошок з чистотою 97   760310000
       вiдсоткiв по вазi i бiльше з сферич-
       ними частинками дiаметром 500 мкм
       або менше
 
II.1.1.7.  Металевi горючi добавки до палива у
       виглядi частинок  розмiром  менше
       500 мкм, що мають сферичну, сфе-
       роїдну, лускату або  гранульовану
       форму,  якi  мiстять  у собi 97
       вiдсоткiв  по  вазi  або  бiльше
       будь-якого з таких компонентiв:
 
II.1.1.7.1.   цирконiю та його сплавiв       810990000
II.1.1.7.2.   берилiю та його сплавiв        811219000
II.1.1.7.3.   магнiю та його сплавiв        810490000
II.1.1.7.4.   бору та його сплавiв         280450100
II.1.1.7.5.   цинку та його сплавiв         790390000
II.1.1.7.6.   мiшметалу               280530100
____________
 
    * Вироби, транзит яких здiйснюється за дозволом Урядо-
     вої комiсiї з експортного контролю.
 
II.1.1.8.  Нiтрамiни:
 
II.1.1.8.1.   октоген                360200000
                           293369900
II.1.1.8.2.   гексоген               360200000
                           293369100
II.1.1.9.  Полiбутадiєн з карбоксильними  кiн-   400220000
       цевими групами
 
II.1.1.10.  Полiбутадiєн з гiдроксильними кiнце-   400220000
       вими групами
 
II.1.1.11.  Глiцидiлазид               400220000
 
II.1.1.12.  Полiбутадiєнакрилова кислота       400220000
 
II.1.1.13.  Полiбутадiєннiтрилакрилова кислота    400259000
 
II.1.1.14.  Каталiтична та iнгiбiруюча добавка
       до твердих палив:
 
II.1.1.14.1.  трифенiл вiсмуту           290711000
 
II.1.1.15.  Модифiкуючi  компоненти, що регулю-
       ють швидкiсть горiння сумiшних твер-
       дих палив:
 
II.1.1.15.1.  фероцен                293100000
II.1.1.15.2.  N-бутил-фероцен (бутацин)       293090800
II.1.1.15.3.  дiетилфероцен (ДАФ) (катоцин)     293090800
II.1.1.15.4.  октоксилилфероцен           293090800
II.1.1.15.5.  фтористий лiтiй            282619000
 
II.1.1.16.  Нiтроефiри та нiтропластифiкатори:
 
II.1.1.16.1.  тринiтропропантрiол (НГЦ)       290550900
II.1.1.16.2.  триметилолетантринiтрат        290550900
II.1.1.16.3.  динiтратдiетиленглiколь        290550900
II.1.1.16.4.  1,2,4-бутантриолтринiтрат       290550900
II.1.1.16.5.  динiтраттриетиленглiколь       290550900
 
II.1.1.17.  Стабiлiзатори твердих палив:
 
II.1.1.17.1.  2-нiтродифенiламiн          292144000
II.1.1.17.2.  N-метил-пара-нiтроанiлiн       291241000
 
II.1.1.18.  Карборани, декарборани, пентаборани   290219900
       та їх похiднi              290359000
                           290420900
                           290490900
 
II.1.1.19.  Зв'язуючi добавки палив:
 
II.1.1.19.1.  трiс (1-(2-метил)азирiдiнiл)     293390900
        фосфор оксид
II.1.1.19.2.  тримезол (1-(2-метил)азирiдiн)    293390900
II.1.1.19.3.  "тепанол", продукт реакцiї тетра-   382390980
        етиленпентамiну, акрилонiтрилу та
        глiцидолу
II.1.1.19.4.  "тепан", продукт реакцiї тетлен-   382390980
        пентамiну та акрилонiтрилу
II.1.1.19.5.  багатофункцiональнi азирiдiн-амi-   382390980
        ди  iзофталевої,  тримезiнової,
        iзоцiанурiнової або триметилади-
        нiнової кислот за наявностi дво-
        метилової або двоетилової азирi-
        дiнових груп
 
II.1.1.20. * Високоенергетичнi  ракетнi палива,   282510000
       що  вмiщують  бор  суспензiї з
       питомою теплотворною здатнiстю 9500
       ккал/кг (40·10 в 6 ст.Дж/кг) та вище
II.1.2.   Конструкцiйнi матерiали, що викорис-
       товуються у створеннi ракет та без-
       пiлотних лiтальних апаратiв
 
II.1.2.1.  Високолегованi сталi з   високим   7219
       вмiстом нiкелю, низьким рiвнем вуг-   7220
       лецю  та  використанням елементiв   730441900
       або часток для змiцнення, що вво-   730449100
       дяться додатково, та мають граничну
       мiцнiсть 150 кг/кв.мм i бiльше при
       температурi +20 гр.С
 
Примiтка 3: Високолегованi сталi використовуються у виглядi
       листiв, плит або трубок з товщиною стiнки, що
       дорiвнює 5 мм або менше
 
II.1.2.2.  Вольфрам та його сплави у виглядi   810110000
       однакових за розмiром сферичних або
       отриманих шляхом розпилення частинок
       дiаметром 500 мкм або менше з чисто-
       тою 97 вiдсоткiв по вазi або вище
_____________
 
    * Вироби, транзит яких здiйснюється за дозволом Урядо-
     вої комiсiї з експортного контролю.
 
II.1.2.3.  Молiбден та його сплави у виглядi   810210000
       однакових за розмiром сферичних або
       отриманих розпиленням частинок дiа-
       метром 500 мкм або менше з чистотою
       97 вiдсоткiв по вазi або вище
 
II.1.2.4. Композицiйнi структури, шаруватi  ма-
     терiали i обладнання для їх виготов-
     лення, а також волокнистi матрицi, про-
     сякнутi смолою з температурою скловання
     пiсля  затвердiння,  яка  перевищує
     145 гр.С та волокнистi заготовки з ме-
     талевим покриттям для них, що виробленi
     з використанням органiчних чи металевих
     матриць, в яких здiйсненi волокнянi чи
     мононiтковi змiцнення структур, що мають
     питому тривкiсть на  розрив  бiльше
     7,62·10 в 4 ст. м та модуль пружностi
     бiльше 3,18·10 в 6 ст. м, та призначенi
     для використання в ракетних системах i
     безпiлотних лiтальних апаратах, у тому
     числi:
 
II.1.2.4.1.   виготовленi на основi полiамiдних,  392690100
        полiiмiдних, полiбутилентерефта-
        латних,  полiкарбонатних, фенол-
        формальдегiдних матриць
II.1.2.4.2.   виготовленi на основi магнiйових   392690100
        матриць
II.1.2.4.3.   виготовленi на основi титанових   392690100
        матриць
II.1.2.4.4.   виготовленi на волокнистiй основi   392690100
        з кварцевих ниток (каркасiв)     681599100
II.1.2.4.5.   виготовленi на волокнистiй основi   392690100
        з вуглецевих ниток (каркасiв)
II.1.2.4.6.   виготовленi на волокнистiй основi   392690100
        з борних волокон (каркасiв)      280450100
II.1.2.4.7.   виготовленi на волокнистiй основi   392690100
        з окису алюмiнiю           281820000
II.1.2.4.8.   виготовленi на волокнистiй основi   284920000
        з карбiду кремнiю           690310000
II.1.2.4.9.   виготовленi на волокнистiй основi   810192000
        з вольфрамового дроту
II.1.2.4.10.  виготовленi на волокнистiй основi   810292000
        з молiбденового дроту
II.1.2.4.11.  виготовленi на волокнистiй основi   810890300-
        з титанового дроту          -810890700
 
II.1.2.5.  Композицiйнi матерiали для виготов-
       лення корпусiв твердопаливних ракет-
       них двигунiв, соплових блокiв та їх
       елементiв у виглядi виробiв складної
       геометричної форми (цилiндрiв, сфер,
       овалiв, елiпсiв, конусiв, торiв) з:
 
II.1.2.5.1.   вуглепластикiв   з  щiльнiстю   3801
        1,4 г/куб.см i вище          392690100
II.1.2.5.2.   склопластикiв   з   щiльнiстю   701910
        1,5 г/куб.см i вище          701920
II.1.2.5.3.   органопластикiв  з   щiльнiстю   392690100
        1,3 г/куб.см i вище
 
II.1.2.6.  Внутрiшнi укладки на основi сумiшi   3801
       вогнестiйких та iзолюючих матерiалiв   6002000
       з наповненого вуглецем полiбутадiєну   400220000
       з кiнцевими гiдроксильними групами,
       або з iншого полiмеру з доданими от-
       верджувачами, який розпилюється або
       рiвномiрно наноситься на внутрiшню
       поверхню обшивки
 
II.1.2.6.1.   iзоляцiя твердопаливних ракетних   400510
        двигунiв на основi сумiшей гуми   400599
 
Примiтка 4: Внутрiшнi укладки, що призначенi для заповнення
       меж мiж твердопаливним зарядом РДТП i його корпу-
       сом або теплоiзолюючим покриттям внутрiшньої по-
       верхнi корпусу. Iзоляцiя використовується як еле-
       мент двигуна, тобто його корпусу, вхiдної частини
       сопла,  дiафрагм, включаючи вулканiзованi або
       напiввулканiзованi гумовi опорнi елементи, що
       мiстять теплоiзолюючi або вогнетривкi матерiали.
       Вона може бути об'єднана башмаками або щитками
       для зняття напруг
 
II.1.2.7.  Пiролiтичнi вуглецевi матерiали, такi
       як "вуглець-вуглець", розробленi для
       ракетних систем:
 
II.1.2.7.1.   вуглець-вуглецевi  матерiали з   3801
        просторовою структурою армування
        (бiльше двох напрямкiв армування
        щiльнiстю 1,75 г/куб.см i бiльше
II.1.2.7.2.   вуглець-вуглецевi матерiали, от-   3801
        риманi засобом намотування та ви-
        кладання, для тонкостiнних  еле-
        ментiв  конструкцiї  щiльнiстю
        1,5 г/куб.см i бiльше
 
II.1.2.8.  Тонко диспергований рекристалiзова-   3801
       ний сипучий  графiт  (з  об'ємною
       щiльнiстю не менше 1,72 г/куб.см, що
       вимiрюється при температурi +15 гр.С,
       та  з  частками  розмiром  100·
       ·10 в -6 ст. м (100 мiкрон) чи менше)
 
II.1.2.9.  Конструкцiйна високотемпературна та   284920000
       ерозiйностiйка керамiка на основi   285000300
       нiтриду та карбiду кремнiю, що може
       використовуватись для покриття носо-
       вої частини виробiв, зазначених в
       пiдпунктах I.1.1 та I.1.2
 
II.1.2.10.  Радiопрозорi матерiали на основi нi-   280450100
       триду бору з дiелектричною проник-   285000300
       нiстю вiд 2,8 до 6 при частотах вiд
       100 Гц до 10 ГГц для використання в
       ракетних обтiчниках антен РЛС
 
II.1.2.11.  Великогабаритнi конструкцiї (дiамет-   880390990
       ром 0,5 м i вище) з вуглецевим армо-   930690
       ваним каркасом та карбiдокремнiйо-
       вою  матрицею  (C-SiC-композити)
       щiльнiстю 1,4-2,1 г/куб.см та робо-
       чою  температурою  впливу  до
       +1500 гр.С протягом 2 годин i бiльше
II.1.2.12.  Вуглецева тканина типу ТГН-2М щiль-   380120900
       нiстю 0,55 г/куб.см та теплоємнiстю
       0,67 кДж/кг·К
 
II.1.3.   Матерiали для зменшення помiтностi
       та вiдбиваної енергiї опромiнювання
       в радiо, ультрафiолетовому, iнфра-
       червоному, звуковому дiапазонах, якi
       можуть бути використанi в системах,
       зазначених у категорiї I, включаючи:
 
II.1.3.1.    високотемпературнi радiопоглинаю-  391000
        чi матерiали градiєнтного або (та)
        iнтерференцiйного типу, в тому
        числi на основi кремнiйорганiчних
        зв'язуючих та спецiальних напов-
        нювачiв (металевих порошкiв сажi,
        феритiв, карбонiльного  залiза),
        що зберiгають магнiтнi та дiелек-
        тричнi властивостi при температу-
        рi +350 гр.С або вище та мають
        коефiцiєнт вiдбиття хвиль вiд 10
        до 30 вiдсоткiв;
II.1.3.2.    термоерозiйностiйкi радiопрозорi   7019
        матерiали та покриття, в тому
        числi на основi мiнеральних скло-
        пластикiв типу МСП-К, що забезпе-
        чують стiйкiсть виготовлених ра-
        дiопрозорих обтiчникiв (вставок)
        до впливу теплового потоку до
        1·10 в 3 ст. ккал/кв.м·с, за час
        впливу до 1 с, разом з iмпульсом
        надмiрного тиску понад 0,5 кг/кв.
        см
II.1.3.3.    склотканини та скловолокно, що   7019
        мiстить до 50 вiдсоткiв (ваги) в
        сумiшi або будь-якого з наступних
        важких елементiв: неодиму, празе-
        одиму, лантану, церiю, диспрозiю,
        iтербiю
II.1.3.4.    покриття, включаючи барвники на   391000
        основi кремнiйорганiчних зв'язую-
        чих,  спецiально розробленi для
        зменшення або жорсткого обмеження
        вiдбиття  або  емiсiї у мiкро-
        хвильовому (0,1 - 10 мм), а також
        iнфрачервоному (0,7 - 100 мкм) та
        ультрафiолетовому (вiд 10 в -2ст.
        до 0,35 мкм) дiапазонах спектра
            Категорiя II
 
II.2.        Вироби та обладнання
 
II.2.1.  * Закiнченi ракетнi системи (балiстич-   880250000
       нi ракетнi системи, ракети-носiї та   930690
       дослiдницькi ракети),  не зазначенi
       в пунктi I.1.1, якi здатнi достав-
       ляти корисне навантаження на даль-
       нiсть 300 км i бiльше
 
II.2.2.  * Атмосфернi безпiлотнi лiтальнi апара-  880220-
       ти (включаючи крилатi ракети, радiо-   880250000
       керованi лiтаки-мiшенi та радiокеро-   930690
       ванi  розвiдувальнi  лiтаки),  не
       зазначенi  у  пунктi I.1.2,  якi
       здатнi доставляти корисне наванта-
       ження на вiдстань 300 км i бiльше
 
II.2.3.  * Окремi ступенi ракет i безпiлотних   880390
       лiтальних апаратiв (у тому  числi   930690
       розгоннi ступенi), що використову-
       ються в системах, зазначених у пунк-
       тах II.2.1 та II.2.2, i не зазначенi
       в пунктi I.1.4
II.2.4.   Спецiально спроектованi виробничi по-
       тужностi та виробниче обладнання для
       розробки та виробництва окремих сту-
       пенiв ракет, зазначених у пунктi
       II.2.1 - II.2.3
____________
    * Вироби, транзит яких здiйснюється за дозволом Урядо-
     вої комiсiї з експортного контролю.
 
 
 
II.2.5.   Двигуни, їх компоненти та вузли, що
       використовуються у  ракетах   та
       безпiлотних лiтальних апаратах, а
       також спецiально призначене для їх
       виробництва обладнання:
II.2.5.1. * твердопаливнi та рiдиннi ракетнi дви-  841210
       гуни з повним (загальним) iмпульсом
       8,41·10550 Н·с (76,4 т·с, 1,91·10 в 5
       ст. фунтiв·с) або бiльше, але менше
       1,1·10 в 6 ст. Н·с (100 т·с, 2,5·10
       в 5 ст. фунтiв·с)
 
II.2.5.2. * легкi турбореактивнi та турбовентиля-  841111900
       торнi двигуни,  враховуючи двигуни
       змiнного циклу, якi мають високу
       економiчнiсть та невеликi розмiри, з
       такими одночасними значеннями пара-
       метрiв (для Н=0 при стандартних ат-
       мосферних умовах):
        максимальна тяга  -  бiльш, нiж
        1000 Н
        питома витрата палива на  крей-
        серському  режимi  не  бiльше
        0,13 кг/Н/ч,
       за виключенням двигунiв, якi мають
       сертифiкат цивiльного  призначення,
       та  максимальну  тягу бiльш, нiж
       8890 Н
____________
     * Вироби, транзит яких здiйснюється за дозволом Урядо-
     вої комiсiї з експортного контролю.
Примiтка 5: а) Двигуни змiнного циклу являють собою механiчну
        комбiнацiю двигунiв рiзних типiв, що працюють в
        одному дiапазонi режимiв польоту як повiтряний
        реактивний двигун, а в iншому - як ракетний
        двигун. Прикладом двигуна змiнного циклу є дви-
        гун твердого палива (РДТП), камера згоряння
        якого пiсля вигоряння заряду твердого палива
        використовується як камера згоряння прямоточно-
        го повiтряно-реактивного двигуна
      б) двигуни можуть бути експортованi як частина
        пiлотованого лiтального апарата або у кiлькос-
        тях, необхiдних для замiни рухових приладiв
        пiлотованих лiтальних апаратiв
      в) експортному контролю пiдлягають усi двигуни,
        якi спроектованi або модифiкованi для викорис-
        тання у виробах, зазначених в пунктах I.1.1 та
        I.1.2, незалежно вiд тяги та питомої витрати
        палива
 
II.2.5.3. * Прямоточнi повiтряно-реактивнi дви-   841210900
       гуни, повiтряно-реактивнi пульсуючi
       двигуни,  двигуни   з   комбi-
       нацiйним циклом, включаючи пристрої
       регулювання    швидкостi  зго-
       ряння i спецiально для них призна-
       ченi компоненти, якi використовують-
       ся у виробах, зазначених в пунктах
       I.1.1 та I.1.2
______________
    * Вироби, транзит яких здiйснюється за дозволом Урядо-
     вої комiсiї з експортного контролю.
Примiтка 6: а) Прикладами двигунiв комбiнованих циклiв можуть
        бути турбопрямоточнi, двоконтурнi  турбореак-
        тивнi, ракетно-турбiннi та ракетнi турбогвин-
        товi двигуни
      в) експортному контролю пiдлягають усi двигуни,
        якi спроектованi або модифiкованi для викорис-
        тання у виробах, зазначених в пунктах I.1.1 та
        I.1.2, незалежно вiд тяги та питомої витрати
        палива
 
II.2.5.4.  Спецiальнi вакуумнi печi з системою   841780900
       пiдтримки заданих теплових режимiв
       для виготовлення лопаток турбiн за-
       собом спрямованої кристалiзацiї
 
II.2.5.5.  Блоки ЧПУ для управлiння тепловими   853710100
       режимами та  рухом  виливниць  у   853710990
       спецiальних вакуумних печах для ви-
       готовлення лопаток турбiн
 
II.2.5.6.  Корпуси ракетних двигунiв твердого  930690
       палива та сопла для них
 
II.2.5.7.  Системи регулювання витрати рiдкого   903281900
       та гелеподiбного палива  (в  тому   902610910
       числi окислювача), спроектованi або   902690900
       модифiкованi для роботи в умовах пе-
       ревантажень, що перевищують 10g (се-
       редньоквадратичне значення) в полосi
       частот вiд 20 Гц до 2000 Гц
 
II.2.5.8.  Сервоклапани рiдких та гелеподiбних   848110900
       компонентiв палив, розрахованих на   902690900
       витрату 24 л/хв i бiльше при абсо-   903281900
       лютному тиску 70 атм або бiльше iз
       швидкiстю реакцiї силового приводу
       не гiрше 100 мкс, спроектованi  або
       модифiкованi для роботи в умовах
       вiбрацiйних перевантажень, що пере-
       вищують  10g  (середньоквадратичне
       значення) в полосi частот вiд 20 Гц
       до 2000 Гц
 
II.2.5.9.  Насоси для рiдких компонентiв палива   841319
       з числом обертiв валу, що дорiвнює
       або бiльше 8000 об/хв або з тиском
       на виходi не менше 70 атм, сконстру-
       йованi для роботи в умовах вiбрацiй-
       них перевантажень, що перевищують 10g
       (середньоквадратичне значення) в по-
       лосi частот вiд 20 Гц до 2000 Гц
 
II.2.5.10. * Гiбриднi ракетнi двигуни та їх ком-   841290300
       поненти, зробленi  за спецiальним
       проектом
____________
    * Вироби, транзит яких здiйснюється за дозволом Урядо-
     вої комiсiї з експортного контролю.
Визначення: Гiбридний ракетний двигун - це двигун, що працює
       на паливi, один компонент якого перебуває у твер-
       дому, а другий - у рiдкому станi
 
II.2.5.11.  Спецiально спроектованi  виробничi
       потужностi для виробництва двигунiв,
       їх компонентiв та вузлiв, зазначених
       у пунктах II.2.5.1 - II.2.5.3  та
       II.2.5.10
 
II.2.5.12.  Обкатнi вальцювальнi  та згинальнi   846390100
       верстати з ЧПУ або якi, у вiдповiд-   846390900
       ностi з технiчними умовами виробника,
       можуть бути обладнанi блоками цифро-
       вого або комп'ютерного управлiння з
       одночасним контурним управлiнням по
       двох або бiльше осях
 
Примiтка 7: Верстати, що заснованi на використаннi комбiнова-
       них принципiв обкатки, розглядаються як тi, що
       належать до вальцювальних обкатних верстатiв
 
II.2.5.12.1.  блоки ЧПУ для обкатних вальцю-   853710100
        вальних та згинальних верстатiв з   853710990
        двома або бiльше iнтерполяцiйними
        осями координат, по яких може од-
        ночасно здiйснюватись керування
        при русi по контуру
 
II.2.5.12.2.  блоки керування рухом, що спецi-   853710100
        ально розробленi  для  обкатних   853710990
        вальцювальних та згинальних верс-
        татiв, що мають  бiльше  двох
        iнтерполяцiйних осей
 
II.2.5.13.  Заряди сумiшних твердих  ракетних
       палив:
 
II.2.5.13.1.  заряди, жорстко закрiпленi з кор-   930690100
        пусом ракетного двигуна
II.2.5.13.2.  заряди вкладнi, що розмiщенi в   930690100
        корпусi ракетного двигуна
II.2.5.13.3.  заряди вкладнi            360200000
 
II.2.6.   Обладнання для виробництва, обслу-
      говування та приймальних випробувань
      твердих та рiдких ракетних палив або
      їх складових частин
 
II.2.6.1.  Дозуючi та безперервнi змiшувачi з
      системами забезпечення змiшування у
      вакуумi в дiапазонi тискiв вiд нуля
      до 0,13 атм та можливiстю контролю
      температури в змiшувальнiй камерi, у
      тому числi:
 
II.2.6.1.1.   дозуючi змiшувачi загальним об'є-   847982000
        мом 110 л (30 галонiв) i бiльше
II.2.6.1.2.   об'ємнi дозуючi змiшувачi пере-   847982000
        сувнi загальним  об'ємом 110 л
        (30 галонiв) i бiльше
II.2.6.1.3.   дозуючi змiшувачi, що мають не   847982000
        менше одного нецентрально розта-
        шованого замiшуючого приводу
II.2.6.1.4.   безперервнi змiшувачi з двома i   847982000
        бiльше  валами
II.2.6.1.5.   безперервнi змiшувачi з можливiс-   847982000
        тю доступу в змiшувальну камеру
II.2.6.1.6.   змiшувачi об'ємом бiльше 3 куб.м   847982000
        з планетарними мiшалками для ви-
        готовлення рiдков'язких сумiшей
 
II.2.6.2.  Обладнання для виробництва подрiб-   845690000
      неного або сферичного металевого по-   851580900
      рошку в середовищi, що контролюється,
      включаючи обладнання, зазначене  в
      пунктах II.2.6.3 та II.2.6.4
II.2.6.3.  Плазмотрони (високочастотнi електро-   845690000
      дуговi) для одержання розпилюваної
      або сферичної металiчної пудри з ор-
      ганiзацiєю процесу в аргоноводнево-
      му середовищi
II.2.6.4.  Електровибуховi установки для одер-   851580900
      жання розпилюваної або сферичної ме-   842420900
      талiчної пудри з органiзацiєю проце-
      су в аргоноводневому середовищi, та
      установки для виробництва сферичних
      порошкiв алюмiнiю  дисперснiстю до
      500 мкм розпилом розплаву в iнертно-
      му середовищi (азот)
II.2.6.5.  Бiсернi млини для тонкого помелу в   847982000
      iнертному  середовищi  перхлорату
      амонiю, октагену та гексогену
 
II.2.6.6.  Гама-дефектоскопи для контролю моно-   902219000
      лiтностi та якостi суцiльностi за-
      рядiв твердих палив
 
II.2.6.7.  Хiмiчнi реактори (автоклави, колони   847989800
      каталiтичного  високотемпературного
      розкладу, окислення або вiдновлення,
      гiдратування, пiдвищення  концент-
      рацiї перегонкою)  безперервної дiї
      для  одержання  гiдразину,  неси-
      метрiчного диметилгiдразину, пента-
      борану, азотистого ангiдриду, азот-
      ного ангiдриду, азотного тетраксиду,
      iнгiбiрованої червоної азотної кис-
      кислоти, сполук, що мiстять у со-
      бi рiдкий фтор та один або бiльше
      атомiв iнших галогенiв, кисню або
      азоту, а також високоенергiйних па-
      лив, включаючи тi, що мiстять у собi
      бор, з питомою теплотвiрною здат-
      нiстю 9500 ккал/кг (40·10 в 6 ст.
      Дж/кг) або вище
 
II.2.6.8.  Стацiонарнi сховища цилiндричної або   730900300
      сферичної форми,  що  виготовленi   761100000
      цiлком або плакованi високолегованою
      сталлю з пiдвищеним вмiстом нiкелю
      та низьким вмiстом вуглецю  або
      алюмiнiю, об'ємом бiльше 3 куб.м,
      якi забезпеченi запiрною арматурою,
      системою термостатування, пiддонами
      та  спецiальними  засобами  нейт-
      ралiзацiї парiв хiмiчно високоактив-
      них або токсичних рiдких компонентiв
      ракетних палив
 
II.2.6.9.  Ємкостi  цилiндричної  форми, якi   860900900
      транспортуються, виготовленi цiлком   871631000
      або плакованi високолегованою сталлю
      з пiдвищеним вмiстом нiкелю та низь-
      ким рiвнем вуглецю або алюмiнiю,
      об'ємом бiльше 2 куб.м, забезпеченi
      запiрною арматурою, системою термо-
      статування та спецiальними засобами
      нейтралiзацiї парiв хiмiчно високо-
      активних або токсичних рiдких компо-
      нентiв ракетних палив
 
II.2.6.10.  Стацiонарнi та рухомi системи за-   871631000
       правки витисненого або насосного ти-   870590900
       пу, якi забезпеченi системою дозу-   847989900
       вання,  фiльтрами тонкої  очистки
       (20 мкм), що призначенi для роботи з
       хiмiчно високоактивними та токсични-
       ми рiдкими або газоподiбними речови-
       нами, якi мають продуктивнiсть не
       менше 2 куб.м/хв
 
II.2.6.11.  Рухомi на автомобiльному шасi систе-   870590900
       ми збору, нейтралiзацiї та спалюван-
       ня рiдких та газоподiбних хiмiчно
       високоактивних та токсичних компо-
       нентiв  ракетного  палива продук-
       тивнiстю не менше 2 куб.м/хв
 
II.2.7.   Обладнання та пристосування для ви-
       робництва композитних структур, що
       розроблене для виготовлення корпусiв
       твердопаливних ракетних двигунiв та
       конструкцiй  ракет та безпiлотних
       лiтальних апаратiв
 
II.2.7.1.  Нитконамотувальнi машини, в яких ке-   844630000
       рування рухом, вивертанням та намот-
       кою волокон може бути запрограмовано
       та здiйснено по трьох та бiльше осях
       та якi спецiально розробленi для ви-
       робництва композитних структур або
       слоїстих пластикiв з волокон та во-
       локнистих матерiалiв
 
II.2.7.2.  Блоки ЧПУ для нитконамотувальних ма-   853710100
       шин, в яких керування рухом, вивер-   853710990
       танням та намоткою волокон здiйсню-
       ється по трьох та бiльше осях
 
II.2.7.3.  Стрiчконамотувальнi  машини, в яких   844630000
       керування рухом, намоткою стрiчки та
       шарiв може бути зкоординовано та
       запрограмовано по двох та бiльше
       осях
II.2.7.4.  Блоки ЧПУ для стрiчконамотувальних   853710100
       машин, у яких керування рухом, намот-  853710990
       кою стрiчки та шарiв здiйснюється по
       двох та бiльше осях
 
II.2.7.5.  Богатонаправленi, богатомiрнi трико-   844621000
       тажнi станки або ткацькi станки, у
       тому числi адаптери та модифiкацiйнi
       пристрої для ткання, перемежування
       або плетiння волокон з метою виго-
       товлення  композицiйних  структур,
       окрiм текстильного устаткування, яке
       не може бути модифiковано для виго-
       товлення складових частин у виробах,
       зазначених  в  пунктах II.1.1 та
       II.1.2
 
II.2.7.6.  Автоматичнi преси та ливарнi уста-   847759100
       новки, що забезпечують температурний
       режим +200 гр.С та вище
 
II.2.7.7.  Високотемпературнi печi для випалу   841780900
       вогнетривких керамiк з робочими тем-
       пературами  вiд  +1400 гр.С  до
       +2000 гр.С з залишковим тиском вiд
       10 в -3 ст. до 10 в -5 ст. атм
 
II.2.7.8.  Змiшувачi (мiшалки) попереднього змi-  847982000
       шування компонентiв потужнiстю вiд 2
       до 7,5 кВт, ємнiстю вiд 95 до 113 л
 
II.2.7.9.  Змiшувачi остаточного змiшування ком-  847982000
       понентiв  потужнiстю  вiд  14,9 до
       37,3 кВт та робочою ємнiстю вiд 75,7
       до 378,5 л
 
II.2.7.10.  Машини для отримання листових формо-   847759100
       ваних матерiалiв продуктивнiстю вiд
       341 до 1818 кг/г
 
II.2.7.11.  Преси для лиття з зусиллям вище   847759100
       200 т·с
 
II.2.7.12.  Машини для просочення волокна з на-   845180900
       тягом ровiнгу вiд 17,8 до 28,7 Н
 
II.2.7.13.  Верстати для намотки (формування)   844629000
       пласкої стрiчки  з  ровiнгу   з
       швидкiстю вiд 15,2 до 30,5 м/хв для
       вуглецевих та арамiдних волокон та
       вiд 91,4 до 106,7 м/хв для iнших во-
       локон
 
II.2.7.14.  Блоки ЧПУ, що призначенi для прог-   853710000
       рамного управлiння     режимами   853710990
       модифiкацiї волокон або випалу вог-
       нетривких керамiк, включаючи дозу-
       вання за часом якостi та кiлькостi
       реагентiв, що обробляються, а також
       регулювання температури, тиску та
       складу внутрiшньокамерного середови-
       ща
 
II.2.7.15.  Спецiально розробленi форсунки для   842420100
       пiролiтичного нанесення покриття за-
       собом  подання  газоподiбних про-
       дуктiв, що розкладаються при темпе-
       ратурах  вiд +1300 гр.С до +2900
       гр.С тисках вiд 1 до 150 мм ртутного
       стовпа
 
II.2.7.16.  Блоки ЧПУ, що призначенi для управ-   853710100
       лiння процесом   ущiльнення   та   853710900
       пiролiзу сопел ракетних двигунiв та
       наконечникiв боєголовок, якi виготов-
       ленi з композицiйних матерiалiв
 
II.2.7.17.  Iзостатичнi преси з внутрiшнiм дiа-   846299
       метром  робочої  порожнини камери
       254 мм (10 дюймiв) i бiльше, що можуть
       розвинути максимальний робочий тиск
       700 атм або бiльше та здатнi досяга-
       ти та пiдтримувати  температурний
       рiвень вiд +600 град. С та вище, який
       контролюється
 
II.2.7.18.  Печi для осадження парiв хiмiчних   841780900
       елементiв, спроектованi     або
       модифiкованi для ущiльнення компо-
       зитних вуглець-вуглецевих матерiалiв
 
II.2.7.19.  Обладнання, призначене або модифiко-
       ване для виробництва волокнистих ма-
       терiалiв або матерiалiв з монониток:
II.2.7.19.1.  обладнання  для  перетворювання
        полiмерних волокон  (таких  як
        полiакрiнiтрiл, штучний шовк або
        полiкарбозiлан), включаючи елемен-
        ти для розтягування волокна в про-
        цесi нагрiвання
II.2.7.19.2.  обладнання для осадження елементiв
        або з'єднань з парової фази на
        пiдiгрiтi волокнистi основи
II.2.7.19.3.  обладнання для мокрого формування
        вогнестiйких керамiчних матерiалiв
        (таких, як окис алюмiнiю)
 
II.2.7.20.  Обладнання, що спецiально призначене
       або модифiковане для спецiальної об-
       робки поверхнi волокон або для ви-
       робництва матриць i заготовок
 
Примiтка 8: а) При розглядi можливостi експорту по об'єктах,
        зазначених у позицiях II.2.7.1 - II.2.7.20,
        слiд мати на увазi, що до комплекту разом з
        ними можуть належати: ливарнi форми, прес-фор-
        ми, оправки, штампи, пристрої i технологiчне
        оснащення для пресування заготовок, отверджу-
        вання, лиття, опалювання або з'єднання їх ком-
        позицiйних структур, шаруватих матерiалiв i
        виробiв
       б) обладнання,  позначене в пунктi II.2.7.20,
        включає валки, натяжнi пристрої, устаткування
        для нанесення покриття, рiзальне устаткування
        i вирубнi штампи, а також iнше обладнання, яке
        використовується у цiлях, зазначених в цьому
        пунктi
II.2.8.   Механiзми розподiлу ступенiв:
 
II.2.8.1.    Розривнi болти з електропiдривни-   731815900
        ками
II.2.8.3.    Твердопаливнi ракетнi мiкродвигу-   841210900
        ни з тягою до 10 кг та питомим
        iмпульсом не бiльше 200 кг·с
 
II.2.9.   Апаратура, iнтегрована в системи уп-
       равлiння польотом, яка  спецiально
       спроектована або модифiкована для
       використання в ракетах або безпiлот-
       них лiтальних апаратах, зазначених
       у пунктах I.1.1 та I.1.2
 
II.2.9.1.  Бортова апаратура системи управлiння   901420900
       польотом, включаючи гiростабiлiзато-
       ри або автопiлоти, що забезпечують
       вихiд напряму менше 0,5 кутового
       градуса в годину (1 сигма)
 
Примiтка 9: Бортова апаратура системи керування польотом в
       загальному випадку, крiм гiростабiлiзатора (ав-
       топiлота), включає бортовий цифровий обчислюваль-
       ний комплекс, комутацiйну пiдсилювально-перетво-
       рювальну апаратуру, систему електропостачання,
       бортову кабельну мережу, зовнiшнi засоби вимiрю-
       вання  (астровiзуючi   пристрої,  апаратуру
       радiокорекцiї, радiовисотомiри,  радiолокацiйнi
       координатори)
II.2.9.2.  Iнерцiйнi або iншi системи керування   901420900
       польотом, що використовують акселе-
       рометри, якi зазначенi в пунктах
       II.2.9.5 або II.2.9.6 або гiроско-
       пи,  якi  зазначенi  у  пунктах
       II.2.9.7 чи II.2.9.8
II.2.9.3.  Гiроастрокомпаси для визначення по-   901480000
       точного мiсцезнаходження лiтального
       апарату (ракети) засобом автоматич-
       ного супроводження небесних тiл, що
       забезпечують точнiсть доставки ко-
       рисного навантаження, що зазначенi у
       пунктi I.1.7
 
Примiтка 10: Гiроастрокомпаси включають гiроплатформу з розта-
       шованими на нiй астродатчиками, телескопами та
       обчислювальними засобами
 
II.2.9.4.  Бортова апаратура супутникової навi-   901480000
       гацiї для  визначення  поточного
       мiсцезнаходження засобом автоматич-
       ного супроводження ШСЗ, що забезпе-
       чує точнiсть доставки корисного на-
       вантаження, зазначеного у  пунктi
       I.1.7
 
Примiтка 11: Апаратура супутникової навiгацiї включає приймач
       дециметрового  радiодiапазону,  антено-фiдерний
       пристрiй, обчислювач, джерело живлення, кому-
       тацiйно-перетворюючу апаратуру
II.2.9.5.  Акселерометри будь-яких типiв, що   903289
       мають чутливiсть 0,05 g i менше або
       лiнiйну  помилку  0,25  вiдсоткiв
       максимального вихiдного сигналу чи з
       обома показниками, якi сконструйо-
       ванi для використання в iнерцiальних
       системах, чи в системах наведення
       усiх типiв, за виключенням акселеро-
       метрiв, що спецiально спроектованi
       як чутливi елементи вимiрювань для
       використання у роботах, що пов'язанi
       з бурiнням свердловин
 
II.2.9.6.  Акселерометри будь-якого типу для   903289
       вимiрювання лiнiйних перевантажень,
       що здатнi до функцiонування  при
       прискореннях вище 100 g
 
II.2.9.7.  Гiроскопи будь-якого типу, здатнi до   903289
       функцiонування при прискореннях вище
       100 g
 
II.2.9.8.  Всi типи гiроскопiв, що використову-   903289
       ються в системах керування з пре-
       цесiєю (вибiгом) менше 0,5 кутового
       градуса в годину (1 сигма) при нор-
       мальнiй силi тяжiння
 
Примiтка 12: а) Прецесiя (вибiг) визначається стосовно  до
        рiзницi вiдхилення реального вiд потрiбного.
        Вона включає стохастичний та систематичний ком-
        поненти та виражається як еквiвалентне кутове
        перемiщення  за  одиницю  часу  вiдносно
        iнерцiйного простору
       б) Стабiльнiсть визначається як стандартне вiдхи-
        лення (1 сигма) варiацiї частинного парамет-
        ру вiд  його  калiброваної  величини,  що
        вимiрюється при постiйних температурних умо-
        вах. Стабiльнiсть може бути вираженою  як
        функцiя часу
 
II.2.9.9.  Спецiально розроблене виробниче, ви-
       пробувальне та контрольне обладнання
       для виробництва та випробувань пред-
       метiв, зазначених в пунктах I.2.9.1-
       I.2.9.8, в тому числi для  виробни-
       цтва та випробувань кiльцевих ла-
       зерних гiроскопiв та контролю харак-
       теристик дзеркал, яке має зазначену
       у дужках або бiльш високу межу точ-
       ностi:
 
II.2.9.9.1.   прямолiнiйний вимiрювач розсiван-   903180
        ня (10 частин на мiльйон)
II.2.9.9.2.   рефлектометр   (50 частин  на   903180
        мiльйон)
II.2.9.9.3.   профiлометр (5 ангстрем)       903180
 
II.2.9.10.  Спецiально розроблене  виробниче,
       випробувальне та контрольне облад-
       нання для виробництва та випробувань
       апаратури i систем навiгацiї та ке-
       рування рухом, в тому числi всiх
       типiв гiроскопiв i акселерометрiв, у
       тому числi:
II.2.9.10.1.  контрольно-випробувальна апарату-   903180
        ра для перевiрки функцiонування
        iнерцiйного вимiрювального блока
II.2.9.10.2.  контрольно-випробувальна апарату-   903180
        ра для перевiрки функцiонування
        гiростабiлiзованої платформи
II.2.9.10.3.  стенд обслуговування стабiлiзую-   903120000
        чого елемента iнерцiйного вимiрю-
        вального блока
II.2.9.10.4.  стенд балансування гiростабiлiзо-   903110000
        ваної платформи    iнерцiйного
        вимiрювального блока
II.2.9.10.5.  установка перевiрки та настройки   903120000
        гiроскопа
II.2.9.10.6.  установка динамiчного балансуван-   903110000
        ня гiроскопа
II.2.9.10.7.  установка перевiрки двигуна гiро-   903180
        скопа
II.2.9.10.8.  установка наповнення та вiдкачу-   841381900
        вання робочої речовини гiроскопа
II.2.9.10.9.  стенд-центрифуга для перевiрки   903120000
        гiроскопiчних опор
II.2.9.10.10.  станцiя осьового регулювання ак-   903120000
        селерометра
II.2.9.10.11.  установка перевiрки акселерометра   903120000
 
II.2.9.11.  Гiдравличнi приводи систем стабiлi-   903281900
       зацiї польоту, що включають пiдсилю-
       вач (електронний), гiдравлiчний зо-
       лотник, гiдравлiчну рульову машину
II.2.9.12.  Механiчнi приводи систем стабiлiза-   903289
       цiї польоту, якi включають важiль-
       но-пружиннi та редукторнi елементи
       передачi  перемiщень  лiтального
       апарату у просторi на його виконавчi
       органи (рулi, поворотне сопло та
       iншi), що можуть бути зафiксованi
       вимiрювальними датчиками
 
II.2.9.13.  Електрооптичнi  приводи систем ста-   903289
       бiлiзацiї польоту, якi включають во-
       локоннооптичнi вимiрювальнi прилади,
       волоконнооптичнi лiнiї зв'язку, пе-
       ретворювачi, виконавчi органи (рулi,
       поворотне сопло та iншi)
 
II.2.9.14.  Електромеханiчнi приводи систем ста-   903289
       бiлiзацiї польоту,  що  включають
       пiдсилювач (електричний), перетворю-
       вач, електромеханiчнi рульовi машини
 
II.2.9.15.  Обладнання для керування положенням   903289
       ракет та безпiлотних лiтальних апа-
       ратiв у просторi з масою комплекту
       не бiльше 300 кг, у тому числi:
 
II.2.9.15.1.  гiростабiлiзатори або автопiлоти   903289
        масою до 70 кг
II.2.9.15.2.  рульовi машини масою до 50 кг     903289
II.2.9.15.3.  аналого-цифровi   обчислювальнi   847110900
        пристрої (бортовий обчислювальний
        комплекс) масою до 60 кг i швид-
        кодiєю бiльше 250 тисяч операцiй
        в секунду
 
II.2.10.   Радiоелектронне обладнання для за-
       безпечення запуску та польоту ракет
       або безпiлотних лiтальних апаратiв,
       зазначених у пунктi I.1.1
II.2.10.1.  Бортовi радiолокацiйнi станцiї (РЛС),  852610900
       включаючи доплеровськi  навiгацiйнi
       РЛС
 
II.2.10.2.  Лазернi бортовi локацiйнi системи,   852610900
       що мають дальнiсть дiї не  менше   901320000
       10 км, у тому числi спецiалiзоване
       передавальне, скануюче, приймальне i
       сигналооброблююче обладнання для ви-
       користання лазерiв з метою гiдроло-
       кацiї, радiопеленгацiї i розпiзна-
       вання цiлей шляхом локацiї, радiаль-
       ної  швидкостi  i  характеристики
       вiдображення тiла
 
II.2.10.3.  Багатопроменевi  радiовисотомiри з   852610900
       трьома та бiльше променями, радiови-
       сотомiри, що використовують стиснення
       iмпульсiв з коефiцiєнтом стиску 200
       i бiльше, або тi, що мають несучу
       частоту 40 ГГц i бiльше
 
II.2.10.4.  Бортовi радiометри сантиметрового,   852610900
       мiлiметрового радiодiапазону та оп-
       тичного  дiапазону  з  можливiстю
       вiдтворення  зображення  поверхнi
       Землi
 
II.2.10.5.  РЛС бокового  огляду  з роздiльною   852610900
       здатнiстю в планi не бiльше 100 м з
       висоти 10 км
 
II.2.10.6.  Пасивнi датчики для визначення пе-   901420900
       ленгу на  джерела електромагнiтних
       випромiнювань з похибкою визначен-
       ня пеленга не бiльше 1 гр.
 
II.2.10.7.  Пасивнi iнтерферометри  з похибкою   852610900
       вимiрювання рiзницi фаз сигналiв вiд
       двох каналiв не бiльше 30 гр.
 
II.2.10.8.  Обладнання для складання  еталонних   852610900
       карт мiсцевостi, що мiстить аналого-
       цифровi   пристрої  вводу-виводу
       зображення та ЕОМ з швидкодiєю не
       менше 10 мiльйонiв операцiй в секун-
       ду
 
II.2.10.9.  Бортове обладнання для картографу-   852610900
       вання мiсцевостi, яке включає транс-
       лятор для складання карт мiсцевостi
       та аналоговий або цифровий корелятор
       з погрiшнiстю визначення змiщення
       зображення максимум у один елемент
II.2.10.10. Приймачi сигналiв глобальної навiга-
       цiйної системи або ШСЗ аналогiчного
       призначення, що дозволяє визначити
       навiгацiйнi координати ракети або
       безпiлотного лiтального апарату за
       200 с i менше:
 
II.2.10.10.1.  здатнi забезпечувати навiгацiйною   901420190
        iнформацiєю при швидкостях бiльше
        515 м/с (1060 морських мiль в го-
        дину), на висотах бiльше 18 км
        (60000 футiв)
II.2.10.10.2.  спроектованi або модифiкованi для   901420190
        використання в атмосферi на безпi-  852691900
        лотних лiтальних апаратах
 
II.2.10.11. Радiопiдривники, якi призначенi для   360300900
       роботи  при  температурах  бiльше
       +125 гр.С з  вiдносною  похибкою
       спрацьовування 1 вiдсоток по висотi
 
II.2.10.12. Лавинно-прольотнi дiоди або дiоди   854110990
       Ганна з потужнiстю випромiнювання не
       менше 3 Вт, що здатнi працювати при
       температурах бiльше +125 гр.С
 
II.2.10.13. Системи спостерiгання, якi використо-  903290
       вують транслятори, що встановленi на
       ракетах або безпiлотних лiтальних апа-
       ратах, разом з наземними або повiтря-
       ними опорними системами прив'язки,
       або космiчними навiгацiйними систе-
       мами,  за допомогою яких можливо
       вимiрювати поточнi координати  та
       швидкiсть в реальному масштабi часу
 
II.2.10.14. Радiолокацiйнi  станцiї визначення   852610
       дальностi, сумiщенi з оптичними та
       iнфрачервоними системами спостерiган-
       ня, з кутовим роздiленням краще нiж
       3 мiлiрадiана,  радiусом дiї 30 км
       i бiльше, з лiнiйним  роздiленням
       краще нiж 10 м (середньоквадратичне
       значення), роздiленням по швидкостi
       краще нiж 3 м/с
 
II.2.10.15. Спецiально спроектованi  радiолока-   852610
       цiйнi станцiї для вимiрювання ефек-
       тивних поверхонь розсiювання в дiа-
       пазонi вiд 0,001 кв.м до 10 кв.м
 
II.2.10.16. Аналоговi та цифровi ЕОМ або цифровi   847110
       дiференцiальнi аналiзатори, розроб-   847120
       ленi або модифiкованi для викорис-
       тання  на ракетах та безпiлотних
       лiтальних апаратах та тi, що здатнi
       тривалий час функцiонувати при тем-
       пературах нижче нiж -45 гр.C та вище
       +55 гр.С або мають високу радiацiйну
       стiйкiсть
 
Примiтка 13: Пiдвищена радiацiйна стiйкiсть елементної бази
       або обладнання означає забезпечення при розробцi
       або проходженнi перевiрки властивостi витримувати
       дiю радiацiї з сумарним рiвнем 5·10 в 5 ст. рад i
       вище
 
II.2.10.17. Аналого-цифровi  перетворювачi, що
       використовуються на  ракетах  та
       безпiлотних лiтальних апаратах, роз-
       робленi або модифiкованi вiдповiдно
       до вимог до вiйськової технiки, та
       якi мають:
II.2.10.17.1.  мiкросхеми для аналого-цифрового   854211830-
        перетворення з роздiленням 8 бiт   854211870
        або бiльше, що здатнi працювати   854219
        при температурах нижче -54 гр.С i
        вище +125 гр.С з пiдвищеною радiа-
        цiйною стiйкiстю, у герметично-
        му виконаннi
II.2.10.17.2.  електричнi елементи на печатних   854280000
        платах або модулях для вхiдного
        аналого-цифрового перетворювання
        з роздiленням 8 бiт або бiльше,
        що здатнi працювати при темпера-
        турах нижче -45 гр.С та вище +55
        гр.С та тi, що включають iнтегра-
        льнi мiкросхеми з характеристика-
        ми   зазначеними  у  пунктi
        II.2.10.17.1
 
II.2.10.18. Спецiально  розробленi iнтегральнi   854211
       мiкросхеми з пiдвищеною радiацiйною   854219
       стiйкiстю
II.2.10.19. Радiопрозорi  обтiчники (вставки),   880390990
       здатнi протистояти термiчному удару
       бiльше нiж 1·10 в 3 ст. ккал/кв.м
       при часi впливу не бiльше 1 с з iм-
       пульсом надмiрного тиску бiльше  0,5
       кг/кв.см
 
II.2.11.   Пускоперевiрне  обладнання  та за-
       соби, що використовуються в процесi
       експлуатацiї ракет та безпiлотних
       лiтальних апаратiв
 
II.2.11.1.  Контрольно-випробувальна  апаратура   903180990
       передстартової перевiрки  ракет та
       безпiлотних лiтальних апаратiв та
       їх головних елементiв (боєголовок,
       головної частини, ступiнiв,  дви-
       гунiв, систем управлiння) з три-
       валiстю  передстартових  перевiрок
       менше 30 хвилин
 
II.2.11.2.  Радiопередавачi систем бойового ке-   852510900
       рування в УКХ, КХ, СХ та ДХ дiапа-
       зонах з рiвнем iмпульсної потужностi
       не менше 10 кВт  та iмовiрнiстю
       безвiдказної роботи вище 0,9
 
II.2.11.3.  Комплекти приладiв (радiопеленгато-   901410900
       ри, гравiметри, гiрокомпаси) почат-   901420900
       кової азимутальної орiєнтацiї, вклю-
       чаючи   апаратуру   супутникової
       навiгацiї, що мають  кутову похибку
       1 гр. та менше
II.2.11.4. * Вiйськовi машини, що забезпечують   870590900
       мобiльне базування та пуск ракет та
       безпiлотних  лiтальних  апаратiв,
       якi оснащенi системами контролю та
       термостатування виробу,  приладами
       прицiлювання та багатодiапазонного
       зв'язку, обчислювальним комплексом,
       якi мають перiод автономної роботи
       не менше 30 дiб
 
II.2.11.5. * Вiйськовi  машини, що забезпечують   870590900
       транспортування ракет та безпiлотних
       лiтальних апаратiв, їх пiдняття з
       горизонтального у вертикальне поло-
       ження та установку  на  пусковий
       пристрiй з поперечним перевантажен-
       ням не бiльше 1,3 g
 
II.2.11.6. * Вiйськовi машини бойового управлiння   870590900
       та зв'язку, що забезпечують передачу
       або ретрансляцiю сигналiв бойового
       управлiння  у  широкому дiапазонi
       радiочастот на вiдстань 150 км i
       бiльше
II.2.11.7.  Транспортно-пусковi  контейнери з   870590900
       внутiшнiм об'ємом бiльше 15 куб.м
____________
    * Вироби, транзит яких здiйснюється за дозволом Урядо-
     вої комiсiї з експортного контролю.
Визначення: Транспортно-пусковий контейнер є агрегатом, що
       включає замкнену оболонку у бiльшостi випадкiв
       цилiндричної форми, механiзми пiдвiсу ракети або
       безпiлотного лiтального апарату усерединi контей-
       неру, а в окремих випадках контрольно-випробу-
       вальну апаратуру, прилади прицiлювання, а також
       засоби стикування гiдравлiчних, газових та елект-
       ричних комунiкацiй
 
II.2.11.8.  Гравiтометри, гравiметричнi вимiр-   903290
       ники ухилу  (градiєнтометри)  та
       спецiальнi їх компоненти, розробленi
       або модифiкованi для повiтряного або
       морського базування та якi мають
       точнiсть 0,7 мiлiгал  (7·10 в -6 ст.
       м/с кв.) або вище, з часом виходу на
       усталений режим вимiрювання не бiль-
       ше 2 хвилин
 
II.2.11.9.  Бортова апаратура телеметричних ви-   854380900
       мiрювань з кiлькiстю датчикiв (тем-   852510900
       ператури, тиску, перевантажень та   903040900
       iнших параметрiв) не менше 300 та
       вагою, включаючи кабельнi мережi, не
       бiльше 150 кг
 
II.2.11.10. Наземна приймальна  реєструюча апа-   852719000
       ратура телеметричних  вимiрювань з
       швидкiстю реєстрацiї   бiльше  1
       мiльйона бiт за секунду
II.2.12.   Випробувальнi пристрої та обладнання
       для ракет i  безпiлотних лiтальних
       апаратiв та основних їх пiдсистем
 
II.2.12.1.  Вiбростенди з цифровим управлiнням   903120
       та повним зворотним зв'язком  або
       замкненою системою випробувального
       обладнання, що здатнi  утворювати
       вiброперевантаження в 10g (середньо-
       квадратичне значення)  або бiльше
       при частотах вiд 20 Гц до 2000 Гц та
       з штовхаючим зусиллям у 5 т (50 кН)
       i бiльше, а також зазначене нижче
       обладнання, що може бути використане
       у складi або спiльно з такими систе-
       мами:
 
II.2.12.1.1.  цифровi контролери,  об'єднанi з   903120
        спецiально розробленим програмним
        забезпеченням, що   забезпечують
        смугу частот в реальному масштабi
        часу бiльше 5 кГц
II.2.12.1.2.  вiбрацiйнi штовхачi оснащенi чи не   903120
        оснащенi пiдсилювачами,   здiбнi
        створювати зусилля величиною 5 т
        (50 кН) чи бiльше, замiряне на не-
        завантаженiй платформi
II.2.12.1.3.  конструкцiї для закрiплення зразку,  903120
        що випробовується, та електроннi
        вузли, що призначенi для об'єднан-
        ня багатьох вузлiв вiброштовхача в
        закiнчену систему, яка може забез-
        печити зусилля 5 т (50 кН) чи
        бiльше, замiряне на незавантаженiй
        платформi
 
Примiтка 14: Термiн "цифрове управлiння"  стосується  облад-
       нання,  функцiонування  якого  (частково  або
       повнiстю) є автоматично керованим визначеними
       цифровими кодованими електричними сигналами
 
II.2.12.2.  Аеродинамiчнi труби з швидкiстю по-   903120000
       току 0,9 М i бiльше
 
II.2.12.3.  Випробувальнi стапелi (стенди), що   903120000
       мають можливiсть   обслуговування
       твердопаливних або рiдинних ракет
       або їх двигунiв тягою вище 10 т та
       вимiрювання вектора тяги по трьох
       осях
 
II.2.12.4.  Клiматичнi та безлуновi камери, якi   903120000
       здатнi iмiтувати такi зовнiшнi по-
       льотнi умови:
        висоту 15 км i вище; або темпера-
        туру вiд -50 гр.С до +125 гр.С i
        будь яку з позначених умов;
        вiбрацiйнi перевантаження до 10 g
        (середньоквадратичне  значення)
        або бiльше з частотою вiд 20 Гц
        до 2000 Гц i штовхаючим зусиллям
        0,5 т або бiльше; або
        акустичне середовище  з  рiвнем
        звукового тиску в 140 дБ або вище
        (що вiдповiдає звуковому  тиску
        2·10 в -6 ст.кг/кв.м) або з вихо-
        дом потужностi в 4 кВт або бiльше
        для безлунових камер
 
II.2.12.5.  Радiографiчне обладнання, що здатне   854380
       генерувати електромагнiтне   вип-
       ромiнювання до 2 МеВ або бiльше, що
       утворюється гальмовим випромiнюван-
       ням прискорених електронiв, (крiм
       обладнання,  яке спецiально ство-
       рюється для медичних цiлей), а також
       спецiально розроблене програмне за-
       безпечення для нього
II.2.12.6.  Детектори (датчики), що включають   903010900
       чутливий елемент   на  електрон-
       но-дiрковiй (p-n) провiдностi та об-
       числювальний пристрiй з загальною
       вагою менше 1 кг, об'ємом менше 1 л,
       швидкодiєю (iнтервалом часу вiд оп-
       ромiнення до видачi команди) 15 мс i
       менше  та  допустимою  кiлькiстю
       впливiв бiльше трьох
            Категорiя II
 
II.3.          Технологiї
 
II.3.1.   Конструкцiя та технологiя виробництва закiнчених
       ракетних систем (балiстичних ракетних систем, ра-
       кет-носiїв та дослiдницьких ракет), що не зазначенi
       пунктом I.1.1, якi здатнi доставляти корисне на-
       вантаження на дальнiсть 300 км i бiльше
 
II.3.2.   Конструкцiя та технологiя виробництва атмосферних
       безпiлотних лiтальних апаратiв (включаючи крилатi
       ракети, радiокерованi лiтаки-мiшенi та радiокеро-
       ванi розвiдувальнi лiтаки), що не зазначенi в
       пунктi I.1.2, якi здатнi доставляти корисне наван-
       таження на дальнiсть 300 км i бiльше
 
II.3.3.   Конструкцiя та технологiя  виробництва  окремих
       ступенiв ракет та безпiлотних лiтальних апаратiв (в
       тому числi розгiнних ступенiв), що використовуються
       в системах, зазначених у пунктах I.1.1 та I.1.2,
       але тi, що не входять до пункту I.1.4
 
II.3.4.   Технологiя виробництва двигунiв та їх компонентiв,
       у тому числi:
 
II.3.4.1.  Конструкцiя та технологiя виробництва твердопалив-
       них i рiдинних ракетних двигунiв з повним (загаль-
       ним) iмпульсом 8,41·10 в 5 ст. Н·с (76,4 т·с, 1,91·
       ·10 в 5 ст.фунтiв·с) або бiльше, але менше нiж 1,1·
       ·10 в 6 ст. Н·с (100 т·с, 2,5·10 в 5 ст.фунтiв·с)
II.3.4.2.  Конструкцiя та технологiя виробництва легких турбо-
       реактивних та турбовентиляторних двигунiв (включаю-
       чи двигуни змiнного циклу), що зазначенi у пунктi
       II.2.5.2
 
II.3.4.3.  Конструкцiя та технологiя виробництва прямоточних
       повiтряно-реактивних двигунiв, пульсуючих повiтря-
       но-реактивних двигунiв, двигунiв з комбiнованим
       циклом, включаючи пристрої регулювання швидкостi
       горiння, i спецiально для них призначених компо-
       нентiв, що зазначенi у пунктi II.2.5.3
 
II.3.4.4.  Конструкцiя та технологiя виробництва лопаток тур-
       бiн засобом направленої кристалiзацiї
 
II.3.4.5.  Математичне забезпечення для пiдтримки заданих теп-
       лових режимiв та керування рухом виливниць у спецi-
       альних вакуумних печах, якi оснащенi блоками ЧПУ,
       що призначенi для виготовлення лопаток турбiн засо-
       бом направленої кристалiзацiї
 
II.3.4.6.  Конструкцiя та технологiя виробництва корпусiв ра-
       кетних двигунiв твердого палива та сопел для них
 
II.3.4.7.  Конструкцiя та технологiя виробництва систем регу-
       лювання витрат рiдкого та гелеподiбного палива (в
       тому числi окислювача), спроектованих або модифi-
       кованих для роботи в умовах перевантажень, що пе-
       ревищують 10g (середньоквадратичне значення) в по-
       лосi частот вiд 20 Гц до 2000 Гц
II.3.4.8.  Конструкцiя та технологiя виробництва сервоклапанiв
       рiдких та гелеподiбних компонентiв ракетних палив,
       розрахованих на витрату 24 л/хв i бiльше при абсо-
       лютному тиску 70 атм або бiльше з швидкiстю реакцiї
       силового приводу не гiрше 100 мкс,  спроектованих
       або модифiкованих для роботи в умовах вiбрацiйних
       перевантажень, що перевищують 10 g (середньоквад-
       ратичне значення) в полосi частот вiд 20 Гц до
       2000 Гц
 
II.3.4.9.  Конструкцiя та технологiя виробництва насосiв для
       рiдких компонентiв палива з числом обертiв вала,
       що дорiвнює або бiльше 8000 об/хв, або тиском на
       виходi не менше 70 атм, спроектованих або мо-
       дифiкованих для роботи в умовах вiбрацiйних пере-
       вантажень, що перевищують 10 g (середньоквадратич-
       не значення) в полосi частот вiд 20 Гц до 2000 Гц
 
II.3.4.10.  Конструкцiя та технологiя виробництва гiбридних ра-
       кетних двигунiв та їх спецiально спроектованих ком-
       понентiв
 
II.3.4.11.  Конструкцiя та технологiя  виробництва  обкатних
       вальцювальних та згинальних верстатiв з двома або
       бiльше iнтерполяцiйними вiсями координат, по яких
       може одночасно здiйснюватись керування пiд час ру-
       ху по контуру
 
II.3.4.12.  Математичне забезпечення блокiв ЧПУ для  обкатних
       вальцювальних та згинальних верстатiв з двома або
       бiльше iнтерполяцiйними вiсями координат, по яких
       може одночасно здiйснюватись керування пiд час ру-
       ху по контуру
 
II.3.5.   Технологiя виробництва ракетних палив та їх компо-
       нентiв, у тому числi:
 
II.3.5.1.  технологiя виробництва однокомпонентних ракетних
       палив, в тому числi гiдразину, що має концентрацiю
       бiльше 70 вiдсоткiв, та його похiдних, а також не-
       симетричного диметилгiдразину та монометилгiдразину
 
II.3.5.2.  технологiя виробництва композицiйних ракетних палив,
       включаючи технологiю виробництва формованого в'яз-
       кого палива i палива з нiтрованою зв'язкою
 
II.3.5.3.  Технологiя виробництва рiдких окислювачiв, у тому
       числi:
II.3.5.3.1.   азотистого ангiдриду
II.3.5.3.2.   азотного тетроксиду
II.3.5.3.3.   азотного ангiдриду
II.3.5.3.4.   iнгiбiрованої червоної димучої азотної кислоти
II.3.5.3.5.   сполук, що мiстять фтор та один або бiльше
        атомiв iнших галогенiв, кисню або азоту
 
II.3.5.4.  Конструкцiя та технологiя виробництва  хiмiчних
       реакторiв (колон каталiтичного високотемпературного
       окислення або вiдновлення, гiдратування, пiдвищення
       концентрацiї перегонкою) безперервної дiї для отри-
       мання гiдразину, несиметричного диметилгiдразину,
       пентаборану, азотистого ангiдриду, азотного тетро-
       ксиду, азотного ангiдриду, iнгiбiрованої червоної
       азотної кислоти, сполук, що мiстять фтор та один
       або бiльше атомiв iнших галогенiв, кисню або азоту
II.3.5.5.  Конструкцiя та технологiя виробництва стацiонарних
       сховищ цилiндричної або сферичної форми, якi виго-
       товленi  цiлком або плакуванням високолегованої
       сталi з пiдвищеним вмiстом нiкелю та низьким рiвнем
       вуглецю або алюмiнiєм, об'ємом вище 2 куб.м, за-
       безпечених  запiрною  арматурою,  пiддонами  та
       спецiальними засобами нейтралiзацiї парiв хiмiчно
       високоактивних або токсичних компонентiв рiдких
       ракетних палив
 
II.3.5.6.  Конструкцiя та технологiя виробництва ємностей ци-
       лiндричної форми, що транспортуються, виготовлених
       цiлком або плакованих високолегованою сталлю з
       пiдвищеним вмiстом нiкелю та низьким рiвнем вугле-
       цю або алюмiнiєм, об'ємом вище 2 куб.м, забезпе-
       чених запiрною арматурою, системами термостатування
       та  спецiальними  засобами  нейтралiзацiї парiв
       хiмiчно високоактивних або токсичних компонентiв
       рiдких ракетних палив
 
II.3.5.7.  Конструкцiя та технологiя виробництва рухомих (на
       автомобiльному шасi) систем збору, нейтралiзацiї та
       спалювання рiдких та газоподiбних хiмiчно високоак-
       тивних i токсичних  компонентiв ракетних  палив
       продуктивнiстю не менше 2 куб.м/хв
 
II.3.5.8.  Технологiя виробництва перхлорату амонiю
 
II.3.5.9.  Технологiя виробництва перхлоратiв, хлоратiв та
       хроматiв у сумiшi з металевою пудрою або iншими ви-
       сокоенергетичними компонентами палива
II.3.5.10.  Технологiя виробництва алюмiнiєвого порошку з чис-
       тотою 97 вiдсоткiв i бiльше у формi однакових за
       розмiром сферичних частинок дiаметром 500 мкм i
       менше
 
II.3.5.11.  Конструкцiя та технологiя виробництва установок
       для одержання сферичних порошкiв алюмiнiю  дис-
       перснiстю до 500 мкм розпилом розплаву в iнертному
       середовищi (азот)
 
II.3.5.12.  Технологiя виробництва металевих горючих добавок
       до палива у виглядi частинок  розмiрами менше
       500 мкм, що мають сферичну, сфероїдальну, лускату
       або гранульовану форму, що мiстять 97 вiдсоткiв по
       вазi або бiльше будь-якого з таких компонентiв, у
       тому числi:
II.3.5.12.1.  цирконiю та його сплавiв
II.3.5.12.2.  берилiю та його сплавiв
II.3.5.12.3.  магнiю та його сплавiв
II.3.5.12.4.  бору та його сплавiв
II.3.5.12.5.  цинку та його сплавiв
II.3.5.12.6.  мiшметалу
 
II.3.5.13.  Конструкцiя та технологiя виробництва плазмотро-
       нiв (високочастотних, електродугових) з метою одер-
       жання розпиленої або сферичної металевої пудри з
       органiзацiєю процесу в аргоно-водневому середовищi
 
II.3.5.14.  Конструкцiя та технологiя виробництва електровибу-
       хових установок з метою одержання розпиленої або
       сферичної металевої пудри з органiзацiєю процесу
       в аргоно-водневому середовищi
II.3.5.15.  Технологiя виробництва нiтрамiнiв, у тому числi:
II.3.5.15.1.  октогену
II.3.5.15.2.  гексогену
 
II.3.5.16.  Конструкцiя та технологiя виробництва бiсерних мли-
       нiв для тонкого помолу в iнертному середовищi пер-
       хлорату амонiю, октогену та гексогену
 
II.3.5.17.  Технологiя виробництва полiбутадiєну з карбоксиль-
       ними кiнцевими групами
 
II.3.5.18.  Технологiя виробництва полiбутадiєну з гiдроксиль-
       ними кiнцевими групами
 
II.3.5.19.  Технологiя виробництва глiцидiлазиду
 
II.3.5.20.  Технологiя виробництва полiбутадiєнакрилової
       кислоти
 
II.3.5.21.  Технологiя виробництва  полiбутадiєннiтрилакрило-
       вої кислоти
 
II.3.5.22.  Технологiя виробництва каталiтичних та iнгiбованих
       добавок до твердих палив, у тому числi:
II.3.5.22.1.  трифенiлу вiсмуту
 
II.3.5.23.  Технологiя виробництва модифiкуючих компонентiв,
       якi регулюють швидкiсть горiння сумiшних твердих
       палив, у тому числi:
II.3.5.23.1.  фероцену
II.3.5.23.2.  дiетилфероцену (ДАФ) (катоцину)
II.3.5.23.3.  октоксилiлфероцену
II.3.5.23.4.  N-бутил-фероцену (бутацину)
II.3.5.23.5.  фтористого лiтiю
 
II.3.5.24.  Технологiя виробництва нiтроефiрiв та нiтропласти-
       фiкаторiв, у тому числi:
 
II.3.5.24.1.  тринiтропропантриолу (НГЦ)
II.3.5.24.2.  триметилолетантринiтрату
II.3.5.24.3.  динiтратдiетиленглiколю
II.3.5.24.4.  1,2,4 - бутантриолтринiтрату
II.3.5.24.5.  динiтраттриетиленглiколю
 
II.3.5.25.  Технологiя виробництва стабiлiзаторiв твердих
       палив, у тому числi:
 
II.3.5.25.1.  2 -нiтродифенiламiну
II.3.5.25.2   N-метил-пара-нiтроанiлiну
 
II.3.5.26.  Технологiя виробництва карборанiв, декарборанiв,
       пентаборанiв та їх похiдних
 
II.3.5.27.  Технологiя виробництва зв'язуючих добавок палив,
       у тому числi:
II.3.5.27.1.  трiс (1- (2-метил)азiрiдiнил) фосфор оксиду
II.3.5.27.2.  тримезолу (1- (2-метил)азiрiдiну)
II.3.5.27.3.  "тепану", продукту реакцiї тетленпентамiну та
        акрилонiтрилу
II.3.5.27.4.  "тепанолу", продукту реакцiї тетраетiленпента-
        мiну, акрилонiтрилу та глiцидолу
II.3.5.27.5.  багатофункцiональних азирiдiн-амiдiв iзофтале-
        вої, тримезiнової, iзоцiанурiнової або тримети-
        ладинiнової кислот з наявнiстю двометилової або
        двоетилової азирiдiнової груп
 
II.3.5.28.  Конструкцiя та технологiя виробництва дозуючих та
       безперервних змiшувачiв з системами забезпечення
       змiшування у вакуумi в дiапазонi тискiв вiд нуля до
       0,13 атм та можливiстю контролю температури в
       змiшувальнiй камерi, у тому числi:
II.3.5.28.1.  дозуючих змiшувачiв загальним  об'ємом 110 л
        (30 галонiв) або бiльше
II.3.5.28.2.  об'ємних пересувних дозуючих змiшувачiв загаль-
        ним об'ємом 110 л (30 галонiв) або бiльше
II.3.5.28.3.  дозуючих змiшувачiв, що мають, принаймнi, один
        нецентрально розташований замiшуючий привод
II.3.5.28.4.  безперервних змiшувачiв з двома  або бiльше
        валами
II.3.5.28.5.  безперервних змiшувачiв з можливiстю доступу в
        змiшувальну камеру
II.3.5.28.6.  змiшувачiв об'ємом бiльше 3 куб.м з планетарни-
        ми мiшалками для приготування рiдков'язких су-
        мiшей
 
II.3.5.29.  Конструкцiя та технологiя виробництва гама-дефекто-
       скопiв для контролю монолiтностi та якостi суцiль-
       ностi зарядiв твердих палив
 
II.3.5.30  Технологiя виробництва зарядiв сумiшних твердих
       палив, у тому числi:
II.3.5.30.1.  жорстко скрiплених з корпусом ракетного двигуну
II.3.5.30.2.  вкладних зарядiв сумiшних твердих ракетних палив
 
II.3.5.31.  Технологiя виробництва високоенергетичних ракетних
       палив, таких, як вмiщуючi бор суспензiї з питомою
       теплотворною здатнiстю 9500 ккал/кг (40·10 в 6 ступ.Дж/кг)
       або вище
 
II.3.6.   Технологiя виробництва конструкцiйних матерiалiв,
       якi використовуються у створеннi ракет та безпiлотних лiтальних
       апаратiв, у тому числi:
II.3.6.1.  Технологiя виробництва високолегованих сталей з
       пiдвищеним вмiстом нiкелю, низьким рiвнем вуглецю
       та використанням елементiв, що додатково вводяться,
       для змiцнення старiнням,  якi  мають  граничну
       мiцнiсть 150 кг/кв.мм i бiльше при температурi
       +20 гр.С
 
II.3.6.2.  Технологiя виробництва вольфраму та його сплавiв
       у формi однакових за розмiром сферичних або отрима-
       них розпиленням частинок дiаметром 500 мкм або мен-
       ше з чистотою 97 вiдсоткiв або вище
 
II.3.6.3.  Технологiя виробництва молiбдену та його сплавiв
       у формi однакових за розмiром сферичних або отрима-
       них розпиленням частинок дiаметром 500 мкм або мен-
       ше з чистотою 97 вiдсоткiв або вище
 
II.3.6.4.  Технологiя виробництва композицiйних  структур,
       шаруватих матерiалiв, а також волокнистих матриць,
       просякнутих смолою, та волокнистих заготiвок з ме-
       талевим покриттям для них, що зазначенi у пунктi
       II.1.2.4, у тому числi:
II.3.6.4.1.   якi виготовленi на основi полiамiдних, полiiмiд-
        них, полiбутилентерефталатних, полiкарбонатних,
        фенолформальдегiдних матриць
II.3.6.4.2.   якi виготовленi на основi магнiєвих матриць
II.3.6.4.3.   якi виготовленi на основi титанових матриць
II.3.6.4.4.   на волокнистiй основi з кварцевих ниток (карка-
        сiв)
II.3.6.4.5.   на волокнистiй основi з вуглецевих ниток (карка-
        сiв)
II.3.6.4.6.   на волокнистiй основi з борних волокон (карка-
        сiв)
II.3.6.4.7.   на волокнистiй основi з окису алюмiнiю
II.3.6.4.8.   на волокнистiй основi з карбiду кремнiю
II.3.6.4.9.   на волокнистiй основi з вольфрамового дроту
II.3.6.4.10.  на волокнистiй основi з молiбденового дроту
II.3.6.4.11.  на волокнистiй основi з титанового дроту
 
II.3.6.5.  Технологiя виробництва композицiйних матерiалiв для
       виготовлення корпусiв твердопаливних ракетних дви-
       гунiв, соплових блокiв та їх елементiв у виглядi
       виробiв складної геометричної форми (цилiндрiв,
       сфер, овалiв, елiпсiв, конусiв, торiв), у тому
       числi:
II.3.6.5.1.   з вуглепластикiв з щiльнiстю 1,4 г/куб.см i вище
II.3.6.5.2.   з склопластикiв з щiльнiстю 2,5 г/куб.см i вище
II.3.6.5.3.   з органопластикiв з щiльнiстю 1,3 г/куб.см i вище
 
II.3.6.6.  Технологiя виробництва внутрiшнiх укладок  на ос-
       новi сумiшi вогнестiйких  та iзолюючих матерiалiв
       (наприклад з наповненого вуглецем полiбутадiєну з
       кiнцевими гiдроксильними групами), якi призначенi
       для заповнення меж мiж зарядом та корпусом двигуну
       або iзоляцiї
 
II.3.6.7.  Технологiя виробництва iзоляцiї твердопаливних ра-
       кетних двигунiв на основi сумiшей гум
 
II.3.6.8.  Технологiя виробництва пiролiтичних  вуглець-вуг-
       лецевих матерiалiв  з  просторовою  структурою
       армування (бiльше двох напрямкiв  армування)  з
       щiльнiстю 1,75 г/куб.см i бiльше
 
II.3.6.9.  Технологiя виробництва пiролiтичних вуглець-вугле-
       цевих матерiалiв з використанням засобу намотки та
       викладки для тонкостiнних елементiв конструкцiї з
       щiльнiстю 1,5 г/куб.см i бiльше
 
II.3.6.10.  Технологiя виробництва тонкодисперсiйного рекриста-
       лiзованого сипучого графiту (з об'ємною щiльнiстю
       не менше 1,72 г/куб.м, що вимiрюється при температу-
       рi +15 гр.С, та має частки розмiром 100·10 в -6 ст.м
       (100 мiкрон) чи менше)
 
II.3.6.11.  Конструкцiя та технологiя виробництва стрiчконамо-
       тувальних машин, що зазначенi у пунктi II.2.7.3
 
II.3.6.12.  Математичне забезпечення для стрiчконамотувальних
       машин, що зазначенi у пунктi II.2.7.3
 
II.3.6.13.  Конструкцiя та технологiя виробництва машин для
       виготовлення промiжних шарiв, що зазначенi у пунктi
       II.2.7.5
II.3.6.14.  Конструкцiя та технологiя виробництва нитконамоту-
       вальних машин, в яких керування рухом, згортанням
       та намоткою волокон може бути запрограмовано та
       здiйснено по трьох та бiльше осях i якi спецiально
       розробленi для виробництва композитних структур або
       шаруватих пластикiв з волокон та волокнистих ма-
       терiалiв
 
II.3.6.15.  Математичне забезпечення  для нитконамотувальних
       машин, в яких керування рухом, згортанням та на-
       моткою волокон програмується по трьох i бiльше
       осях та якi спецiально розробленi для виробництва
       композитних структур або тонких шарiв з волокон та
       волокнистих матерiалiв
 
II.3.6.16.  Конструкцiя та технологiя виробництва верстатiв
       для намотки (формування) плоскої стрiчки з ровiнгу
       з швидкiстю на рiвнi вiд 15,2 до 30,5 м/хв для вуг-
       леродних та арамiдних волокон та вiд 91,4 до 106,7
       м/хв для iнших волокон
 
II.3.6.17.  Конструкцiя та технологiя виробництва форсунок, якi
       спецiально розробленi для пiролiтичного покриття
       засобом подання газоподiбних продуктiв, що розкла-
       даються при температурах вiд +1300 гр.С до 2900 гр.С
       та тисках вiд 1 до 150 мм ртутного стовпа
 
II.3.6.18.  Математичне забезпечення  для керування процесом
       ущiльнення та пiролiзу сопел ракетних двигунiв та
       наконечникiв боєголовок, що виготовленi з компо-
       зитних матерiалiв
II.3.6.19.  Конструкцiя та технологiя виробництва iзостатичних
       пресiв з внутрiшнiм дiаметром робочої порожнини ка-
       мери 254 мм (10 дюймiв) i бiльше, що можуть розви-
       нути максимальний тиск 700 атм або бiльше та здатнi
       досягати та пiдтримувати температурний рiвень, який
       контролюється, вiд +600 гр.С i вище
 
II.3.6.20.  Конструкцiя та технологiя виробництва печей для
       осаджування парiв хiмiчних елементiв, спроектованих
       та модифiкованих для ущiльнення композитних вуг-
       лець-вуглецевих матерiалiв
 
II.3.6.21.  Технiчнi данi (включаючи умови виробництва) та опис
       технологiчних процесiв для пiдтримки заданих темпе-
       ратур, тискiв та складу атмосфери в автоклавах або
       гiдроклавах у виробництвi композицiйних матерiалiв
       або їх частковiй обробцi
 
II.3.6.22.  Технологiя виробництва конструкцiйної високотемпера-
       турної та ерозiйно стiйкої керамiки на  основi
       нiтриду та карбiду кремнiю,  що зазначенi у пунктi
       II.1.2.9
 
II.3.6.23.  Технологiя виробництва вогнетривких керамiк (таких
       як окис алюмiнiю) з використанням засобу вологого
       скручування
 
II.3.6.24.  Технологiя виробництва  радiопрозорих матерiалiв
       на основi нiтриду бору з дiелектричною проник-
       ливiстю вiд 2,8 до 6 при частотах вiд 100 Гц до
       10 ГГц, що зазначенi у пунктi II.1.2.10
II.3.6.25.  Технологiя виробництва великогабаритних конструкцiй
       (дiаметром 0,5 м i вище) з вуглецевим  армованим
       каркасом та карбiдокремнiєвою матрицею (C-SiC-ком-
       позити) з щiльнiстю 1,4 - 2,1 г/куб.см та робочою
       температурою  впливу +1500 гр.С i вище протягом
       двох годин i бiльше
 
II.3.6.26.  Конструкцiя та технологiя  виробництва змiшувачiв
       (мiшалок) попереднього змiшування компонентiв по-
       тужнiстю вiд 2 до 7,5 кВт, ємнiстю вiд 95 до 113 л
 
II.3.6.27.  Конструкцiя та технологiя виробництва змiшувачiв
       для остаточного  перемiшування  компонентiв  по-
       тужнiстю вiд 14,9 до 37,3 кВт та робочою ємнiстю
       вiд 75,7 до 378,5 л
 
II.3.6.28.  Конструкцiя та технологiя виробництва автоматичних
       пресiв та ливарних установок, що забезпечують тем-
       пературний режим +200 гр.С i вище
 
II.3.6.29.  Конструкцiя та технологiя виробництва машин для от-
       римання листових формованих композитних матерiалiв
       потужнiстю вiд 341 до 1818 кг/год
 
II.3.6.30.  Конструкцiя та технологiя виробництва ливарних пре-
       сiв з зусиллям до 200 т·с
 
II.3.6.31.  Конструкцiя та технологiя виробництва машин для
       просочення волокна з натяганням ровiнгу вiд 17,8 Н
       до 28,7 Н
II.3.6.32.  Конструкцiя та технологiя виробництва високотемпе-
       ратурних печей для випалу вогнетривких керамiк з
       робочими температурами вiд +1400 гр.С до +2000 гр.С
       та залишковим тиском вiд 10 в -3 ст. до 10 в -5 ст.
       атм
 
II.3.6.33.  Математичне забезпечення для програмного керування
       режимами модифiкацiї волокон або випалу вогнетрив-
       ких керамiк,  включаючи  дозування за  часом
       якостi та кiлькостi оброблюючих реагентiв, а також
       регулювання температури, тиску та складу внутрiш-
       ньокамерного середовища
 
II.3.7.   Технологiя виробництва матерiалiв для зменшення
       помiтностi та вiдбиваної енергiї опромiнення, у то-
       му числi:
 
II.3.7.1.  технологiя виробництва високотемпературних радiопо-
       глинаючих матерiалiв градiєнтного або (i) iнтерфе-
       ренцiйного типу, в тому числi на основi кремнiйор-
       ганiчних зв'язуючих та спецiальних наповнювачiв
       (металiчних порошкiв, сажi, феритiв, карбонiльного
       залiза), зберiгаючих магнiтнi та дiелектричнi влас-
       тивостi при температурi +350 гр.С або вище та маючих
       коефiцiєнт вiдбиття хвиль вiд 10 до 30 вiдсоткiв
 
II.3.7.2.  технологiя виробництва термоерозiйностiйких радiо-
       прозорих матерiалiв та покрить, в тому числi на ос-
       новi мiнеральних склопластикiв типу МСП-К, якi за-
       безпечують стiйкiсть радiопрозорих обтiчникiв (вста-
       вок), що з них виготовляються, до впливу теплового
       потоку до 1·10 в 3 ст. ккал/кв.м·с при часi впливу
       до 1 с сполученнi з iмпульсом надмiрного тиску бiль-
       ше 0,5 кг/кв.см
II.3.7.3.  технологiя виробництва склотканин та скловолокна,
       що мiстить до 50 вiдсоткiв (ваги) у сумiшi або
       будь-якого з наступних важких елементiв: неодиму,
       празеодиму, лантану, церiю, диспрозiю, iтербiю
 
II.3.7.4.  технологiя виробництва покрить, включаючи барвники
       на основi кремнiйорганiчних зв'язуючих, спецiально
       розроблених для зменшення або жорсткого обмеження
       вiдбиття або емiсiї в мiкрохвильовому (вiд 0,1 до
       10 мм), а також iнфрачервоному (вiд 0,7 до 100 мкм)
       та ультрафiолетовому (вiд 10 в -2 ст. до 0,35 мкм)
       дiапазонах спектра
 
II.3.7.5.  Спецiально розроблене математичне забезпечення або
       бази даних для зменшення вiдбиваючої здатностi
       об'єктiв вiд випромiнювання радарiв, а також  для
       зниження вiдбиваючої здатностi об'єктiв в ультра-
       фiолетовому, iнфрачервоному та акустичному дiапазо-
       нах (тобто технологiя "Стелс"), для  використання
       в  системах  виробiв,  що зазначенi у пунктах
       I.1.1 та I.1.2
 
II.3.8.   Конструкцiя та технологiя виробництва механiзмiв
       розподiлу ступенiв ракет, у тому числi:
 
II.3.8.1.  Конструкцiя та технологiя виробництва розривних
       болтiв з електропiдривниками
 
II.3.8.2.  Конструкцiя та технологiя виробництва твердопалив-
       них ракетних мiкродвигунiв з тягою до 10 кг та пи-
       томим iмпульсом не бiльше 200 кг·с
II.3.9.   Конструкцiя та технологiя виробництва апаратури,
       iнтегрованої в системи керування польотом, спецi-
       ально спроектованої або модифiкованої для ракет
       або безпiлотних лiтальних апаратiв,  включаючи
       iнерцiальнi або iншi системи керування польотом,
       якi використовують акселерометри, що зазначенi в
       пунктах II.2.9.5 або II.2.9.6 та гiроскопи, зазна-
       ченi в пунктах II.2.9.7 чи II.2.9.8, у тому числi:
 
II.3.9.1.  Конструкцiя та технологiя виробництва гiростабiлi-
       заторiв або автопiлотiв, що забезпечують вибiг на-
       прямку менше нiж 0,5 кутового градуса в годину
       (1 сигма)
 
II.3.9.2.  Конструкцiя та технологiя виробництва гiроастро-
       компасiв для визначення поточного мiсцезнаходження
       лiтального апарату (ракети) засобом автоматичного
       супроводження небесних тiл, що забезпечують точ-
       нiсть доставки корисного навантаження, зазначеного
       в пунктi I.1.7
 
II.3.9.3.  Конструкцiя та технологiя виробництва приймача де-
       циметрового радiодiапазону бортової апаратури су-
       путникової навiгацiї, що має масу не бiльше 4 кг
 
II.3.9.4.  Конструкцiя та технологiя виробництва цифрового об-
       числювача, що входить до складу бортової апаратури
       супутникової навiгацiї, з швидкодiєю 1 млн. опера-
       цiй в секунду або бiльше та вагою не бiльше 2 кг
 
II.3.9.5.  Конструкцiя та технологiя виробництва акселеромет-
       рiв рiзних типiв, якi мають чутливiсть 0,05 g i
       менше або лiнiйну помилку 0,25 вiдсоткiв на повнiй
       шкалi, що зазначенi у пунктi II.2.9.5
 
II.3.9.6.  Конструкцiя та технологiя виробництва акселеромет-
       рiв будь-якого типу для вимiрювання лiнiйних пере-
       вантажень, що здатнi функцiонувати при прискорен-
       нях вище 100g
 
II.3.9.7.  Конструкцiя та технологiя виробництва гiроскопiв
       будь-якого типу, що здатнi функцiонувати при при-
       скореннях вище 100g
 
II.3.9.8.  Конструкцiя та технологiя виробництва всiх типiв
       гiроскопiв, що використовуються в системах керу-
       вання, з прецесiєю (вибiгом) менше 0,5 кутового
       градуса в годину (1 сигма) при нормальнiй силi тя-
       жiння
 
II.3.9.9.  Конструкцiя та технологiя виробництва спецiально
       розробленого випробувального,     контрольного,
       калiбрувального, регулювального та виробничого об-
       ладнання для технiчних засобiв, зазначених у пунк-
       тах II.2.9 та II.2.9.10, у тому числi:
II.3.9.9.1.   контрольно-випробувальної апаратури для перевiр-
        ки функцiонування iнерцiйного вимiрювального
        блока
II.3.9.9.2.   контрольно-випробувальної апаратури для перевiр-
        ки функцiонування гiростабiлiзованої платформи
II.3.9.9.3.   стенда обслуговування стабiлiзуючого елемента
        iнерцiйного вимiрювального блока
II.3.9.9.4.   стенда балансування гiростабiлiзованої платформи
        iнерцiйного вимiрювального блока
II.3.9.9.5.   установки перевiрки та настройки гiроскопа
II.3.9.9.6.   установки динамiчного балансування гiроскопа
II.3.9.9.7.   установки перевiрки двигуна гiроскопа
II.3.9.9.8.   установки наповнення та вiдкачування робочої ре-
        човини гiроскопа
II.3.9.9.9.   стенда-центрифуги для гiроскопiчних опор
II.3.9.9.10.  установки осьового регулювання акселерометра
II.3.9.9.11.  установки перевiрки акселерометра
 
II.3.9.10.  Конструкцiя та технологiя виробництва обладнання
       для керування положенням ракет та безпiлотних лi-
       тальних апаратiв у просторi з масою комплекту не
       бiльше 300 кг, у тому числi:
 
II.3.9.10.1.  гiдростабiлiзаторiв або автопiлотiв масою до
        70 кг
II.3.9.10.2.  рульових машин масою до 50 кг
II.3.9.10.3.  аналого-цифрових обчислювальних пристроїв (бор-
        тових обчислювальних машин) масою до 60 кг та
        швидкодiєю бiльше 250 тисяч операцiй в секунду
 
II.3.9.11.  Конструкцiя та технологiя з'єднання корпусу лi-
       тального апарата, двигуна, несучих та керуючих
       поверхонь, що використовуються для оптимiзацiї ае-
       родинамiчних характеристик безпiлотних лiтальних
       апаратiв на всiх режимах польоту
 
II.3.9.12.  Методи iнтегрування (обробки) даних керування, на-
       ведення та  руху в єдину вимiрювальну систему
       стабiлiзацiї польоту для оптимiзацiї руху ракети
       та безпiлотного лiтального апарата по траєкторiї
II.3.9.13.  Програмне  забезпечення, спецiально  розроблене
       для iнерцiальних або iнших систем, що використову-
       ють акселерометри, що зазначенi в пунктах II.2.9.5
       та II.2.9.6, та гiроскопiв, що зазначенi в пунктах
       II.2.9.7 та II.2.9.8
 
II.3.10.   Конструкцiя та технологiя виробництва радiоелект-
       ронного обладнання для забезпечення запуску та
       польоту ракет або безпiлотних лiтальних апаратiв,
       зазначених у пунктi I.1.1, у тому числi:
 
II.3.10.1.  Конструкцiя та технологiя виробництва бортових ра-
       дiолокацiйних станцiй  (РЛС)
 
II.3.10.2.  Конструкцiя  та  технологiя виробництва лазерних
       бортових локацiйних систем i обладнання, що заз-
       наченi у пунктi II.2.10.2
 
II.3.10.3.  Конструкцiя та технологiя виробництва багатопроме-
       невих радiовисотомiрiв з трьома та бiльше променя-
       ми, а також радiовисотомiрiв, якi використовують
       стиск iмпульсiв 200 i бiльше, або якi мають несучу
       частоту 40 ГГц i бiльше
 
II.3.10.4.  Конструкцiя та технологiя виробництва бортових ра-
       дiометрiв сантиметрового, мiлiметрового радiодiа-
       пазонiв та оптичного дiапазону, якi мають здатнiсть
       вiдтворення вiдображення поверхнi Землi
 
II.3.10.5.  Конструкцiя та технологiя виробництва РЛС боко-
       вого огляду з роздiлювальною здатнiстю в планi не
       бiльше 100 м з висоти 10 км
II.3.10.6.  Конструкцiя  та  технологiя виробництва пасивних
       датчикiв для визначення пеленга на джерела елект-
       ромагнiтних випромiнювань з погрiшнiстю визначення
       пеленга не бiльше 1 градуса
 
II.3.10.7.  Конструкцiя та технологiя виробництва пасивних iн-
       терферометрiв, що мають погрiшнiсть вимiрювання
       рiзницi фаз сигналiв вiд двох каналiв не бiльше 30
       градусiв
 
II.3.10.8.  Конструкцiя та технологiя виробництва обладнання
       для складання еталонних карт мiсцевостi, яке скла-
       дається з аналого-цифрових пристроїв вводу-виводу
       вiдображення та ЕОМ з швидкодiєю не менше 10 мiль-
       йонiв операцiй в секунду, у тому числi:
II.3.10.8.1. математичне забезпечення аналого-цифрових прист-
       роїв вводу-виводу вiдображення та ЕОМ, призначених
       для складання еталонних карт мiсцевостi
 
II.3.10.9.  Конструкцiя та технологiя виробництва бортового об-
       ладнання для картографування мiсцевостi, що включає
       ретранслятор для складання карт мiсцевостi та анало-
       говий або цифровий корелятор з погрiшнiстю визна-
       чення змiщення зображення максимум в один елемент
 
II.3.10.10. Конструкцiя та технологiя виробництва приймачiв
       сигналiв глобальної навiгацiйної системи або ШСЗ
       аналогiчного призначення, що дозволяє визначити
       навiгацiйнi координати ракети або  безпiлотного
       лiтального апарату за 200 с i менше, у тому числi:
II.3.10.10.1.  якi здатнi забезпечувати навiгацiйною iнформацi-
        єю при швидкостях бiльше 515 м/с (1060 морських
        миль в годину) на висотах бiльше 18 км (60000
        футiв)
II.3.10.10.2.  спроектованих або модифiкованих для використання
        в атмосферi на безпiлотних лiтальних апаратах
 
II.3.10.11. Конструкцiя та технологiя виробництва радiопiдрив-
       никiв, що призначенi для роботи при температурах
       бiльше +125 гр.С з вiдносною похибкою спрацювання
       1 вiдсоток по висотi
 
II.3.10.12. Конструкцiя та технологiя виробництва лавинно-про-
       льотних дiодiв або дiодiв Ганна з потужнiстю вип-
       ромiнювання не менше 3 Вт, що здатнi працювати при
       температурах бiльше +125 гр.С
 
II.3.10.13. Конструкцiя та технологiя виробництва радiолокацiй-
       них станцiй визначення дальностi, сумiщених з оп-
       тичними та iнфрачервоними системами спостерiгання,
       з кутовим роздiленням краще 3 мiлiрадiан, радiусом
       дiї 30 км або бiльше, з лiнiйним роздiленням краще
       10 м (середньоквадратичне значення), роздiленням по
       швидкостi краще 3 м/с
 
II.3.10.14. Конструкцiя та технологiя виробництва спецiально
       спроектованих радiолокацiйних  станцiй для вимiрю-
       вання ефективних поверхонь розсiювання в дiапазонi
       вiд 0,001 кв.м до 10 кв.м
 
II.3.10.15. Конструкцiя та технологiя виробництва  бортових
       аналогових та цифрових ЕОМ або цифрових  дифе-
       ренцiйних аналiзаторiв, розроблених або модифiкова-
       них для використання на ракетах та безпiлотних
       лiтальних апаратах, що здатнi тривалий час функ-
       цiонувати при температурах нижче -45 гр.С та вище
       +55 гр.С, або якi мають пiдвищену радiацiйну стiй-
       кiсть
 
II.3.10.16. Конструкцiя та технологiя виробництва аналого-циф-
       рових перетворювачiв, що використовуються на раке-
       тах та безпiлотних лiтальних апаратах, що розроб-
       ленi або модифiкованi вiдповiдно вимогам до вiйсь-
       кової технiки, у тому числi:
 
II.3.10.16.1.  конструкцiя та технологiя виробництва радiацiй-
        ностiйких мiкросхем у герметичному виконаннi для
        аналого-цифрових перетворень з роздiленням 8 бiт
        або бiльше та здатних працювати при температурах
        нижче -54 гр.С та вище +125 гр.С
II.3.10.16.2.  конструкцiя та технологiя виробництва електрич-
        них елементiв на печатних платах або модулях для
        вхiдного  аналого-цифрового  перетворення  з
        роздiленням 8 бiт або бiльше, що здатнi працюва-
        ти при температурах нижче -45 гр.С та вище
        +55 гр.С та якi включають iнтегральнi мiкросхеми
        з  характеристиками,  зазначеними у пунктi
        II.2.10.17.1
 
II.3.10.17. Конструкцiя та технологiя виробництва спецiально
       розроблених iнтегральних мiкросхем з пiдвищеною
       радiацiйною стiйкiстю
 
II.3.10.18. Технологiя виготовлення та нанесення полiмерних ком-
       позицiй на кремнiйорганiчних зв'язуючих, наповнених
       мiкросферами лантану, неодиму та олова
II.3.10.19. Технологiя виробництва  вуглецевої тканини типу
       ТГН-2М  щiльнiстю  0,55 г/куб.см та теплоємнiстю
       0,67 кДж/кг·К
 
II.3.10.20. Методи вибору рацiональної компоновки електричних
       ланцюгiв та пiдсистем, якi захищенi вiд електро-
       магнiтного iмпульсу та електромагнiтних перешкод
       зовнiшнiх джерел
 
II.3.10.21. Методи вибору критерiю захищеностi радiоелектрон-
       ного бортового обладнання та електричних пiдсистем
       вiд електромагнiтного iмпульсу та електромагнiтних
       перешкод зовнiшнiх джерел
 
II.3.11.   Конструкцiя та технологiя виробництва  пуско-пере-
       вiрного обладнання та засобiв, що використовуються
       в процесi експлуатацiї ракет та безпiлотних лiталь-
       них апаратiв, у тому числi:
 
II.3.11.1.  Конструкцiя та технологiя виробництва радiопереда-
       вачiв систем бойового керування в УКХ, КХ, СХ та ДХ
       дiапазонах радiохвиль з рiвнем iмпульсної потуж-
       ностi не бiльше 10 кВт та iмовiрнiстю безвiдмовної
       роботи вище 0,9
 
II.3.11.2.  Конструкцiя та технологiя виробництва транспортно-
       пускових контейнерiв з внутрiшнiм об'ємом бiльше
       15 куб.м
 
II.3.11.3.  Конструкцiя та технологiя виробництва гравiтомет-
       рiв, гравiметричних вимiрникiв ухилу (градiєнто-
       метрiв) та їх спецiальних компонентiв, розроблених
       або модифiкованих для повiтряного або морського
       базування та таких, що мають статичну або опе-
       рацiйну точнiсть, яка дорiвнює 0,7 мiлiгал (7·
       ·10 в -6 ст. м/с кв.) або вище, з часом виходу  на
       стiйкий режим вимiрювання не бiльше 2 хвилин
 
II.3.11.4.  Конструкцiя та технологiя виробництва  наземної
       приймальної апаратури телеметричних вимiрювань з
       швидкiстю реєстрацiї бiльше 1 мiльйона бiт в секун-
       ду
 
II.3.12.   Конструкцiя та технологiя виробництва випробуваль-
       них пристроїв та обладнання для ракет та безпiлот-
       них лiтальних апаратiв, у тому числi:
 
II.3.12.1.  Конструкцiя та технологiя виробництва вiбростендiв
       з цифровим керуванням та повним зворотним зв'язком
       або замкненою системою випробувального обладнання,
       що зазначенi у пунктi II.2.12.1
 
II.3.12.2.  Конструкцiя та технологiя виробництва аеродинамiч-
       них труб з швидкiстю потоку 0,9 М i бiльше
 
II.3.12.3.  Конструкцiя та технологiя виробництва випробуваль-
       них стапелiв (стендiв), що мають можливiсть обслу-
       говування твердопаливних або рiдинних ракет та їх
       двигунiв тягою вище 10 т та вимiрювання вектора тя-
       ги по трьох осях
 
II.3.12.4.  Конструкцiя та технологiя виробництва клiматичних
       та безлунових камер, якi здатнi iмiтувати зовнiшнi
       польотнi умови, що зазначенi у пунктi II.2.12.4
II.3.12.5.  Математичне забезпечення для випробувальних прист-
       роїв  та  обладнання,  що зазначено в пунктах
       II.2.12.1 - II.2.12.4
 
II.3.12.6.  Конструкцiя, спецiально розроблене програмне забе-
       зпечення та технологiя виробництва радiографiчного
       обладнання, що здатне генерувати електромагнiтне
       випромiнювання до 2 МеВ або бiльше, що утворюється
       гальмовим випромiнюванням прискорених електронiв,
       або 1 МеВ та бiльше з використанням радiоактивних
       джерел (крiм обладнання, що спецiально створене для
       медичних цiлей)
 
II.3.12.7.  Конструкцiя та технологiя виробництва детекторiв
       (датчикiв), що включають чутливi елементи на елект-
       ронно-дiрковiй (p-n) провiдностi та обчислювальний
       пристрiй, з загальною вагою менше 1 кг, об'ємом
       менше 1 л, швидкодiєю (iнтервалом часу вiд оп-
       ромiнення до видачi команди) 15 мс i менше та до-
       пустимою кiлькiстю впливiв бiльше трьох
 
II.3.12.8.  Спецiально розроблене математичне  забезпечення
       для ЕОМ, в тому числi гiбридних (аналого-цифрових)
       ЕОМ, що призначене для моделювання, iмiтацiї та ав-
       томатизованого проектування ракет та безпiлотних
       лiтальних апаратiв, окремих їх ступiнiв,  рушiйних
       установок та iнших систем, що представленi в кате-
       горiї I цього списку
 
Примiтка 15: Моделювання включає, зокрема, аеродинамiчний та
       термодинамiчний аналiз систем
II.3.12.9.  Математичне забезпечення для обробки пiсляпольот-
       ної записаної iнформацiї, що дозволяє визначити
       положення апарату вiдносно траєкторiї польоту
 
II.3.13.   Конструкцiя та технологiя виробництва обладнання
       для перетворювання полiмерних волокон, осадження
       елементiв або з'єднань з парової фази на волокнистi
       основи, мокрого формування вогнестiйких керамiчних
       матерiалiв, обробки поверхнi волокон або для вироб-
       ництва волокнистих матерiалiв з монониток, матриць
       i заготовок, що зазначено в пунктах II.2.7.19 -
       II.2.7.20
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.