ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про Цивiльну оборону України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 14, ст. 124; 1999 р., N 19, ст. 171; 2001 р., N 32, ст. 172):

     статтю 4 пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "визначає порядок пiдготовки та проведення потенцiйно небезпечних заходiв в умовах присутностi цивiльного населення за участю особового складу Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань та правоохоронних органiв з використанням озброєння i вiйськової технiки".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

     статтю 5 пiсля слiв "надзвичайних ситуацiй" доповнити словами "та проведення потенцiйно небезпечних заходiв в умовах присутностi цивiльного населення".

     2. У Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 1998 р., N 48, ст. 292; 1999 р., N 41, ст. 372; 2000 р., N 9, ст. 67; 2001 р., N 9, ст. 39, N 32, ст. 172, N 49, ст. 259; 2003 р., N 24, ст. 159, N 45, ст. 360):

     частину першу статтi 26 доповнити пунктом 451 такого змiсту:

     "451) визначення територiй, на яких можуть проводитися потенцiйно небезпечнi заходи в умовах присутностi цивiльного населення за участю особового складу Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань та правоохоронних органiв з використанням озброєння i вiйськової технiки";

     пункт "б" частини першої статтi 38 доповнити пiдпунктом 31 такого змiсту:

     "31) погодження проекту плану проведення потенцiйно небезпечних заходiв в умовах присутностi цивiльного населення за участю особового складу Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань та правоохоронних органiв з використанням озброєння i вiйськової технiки; взаємодiя з органами вiйськового управлiння пiд час планування та проведення таких заходiв з метою запобiгання i недопущення надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiдповiдно до закону".

     3. Статтю 25 Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2001 р., N 31, ст. 149, N 32, ст. 172; 2003 р., N 24, ст. 159; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 2 жовтня 2003 року N 1213-IV пiсля пункту 10 доповнити двома новими пунктами такого змiсту:

     "11) погоджує проект плану проведення потенцiйно небезпечних заходiв в умовах присутностi цивiльного населення за участю особового складу Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань та правоохоронних органiв з використанням озброєння i вiйськової технiки; взаємодiє з органами вiйськового управлiння пiд час планування та проведення таких заходiв з метою запобiгання i недопущення надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв;

     12) забезпечує своєчасне iнформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацiй пiд час проведення потенцiйно небезпечних заходiв в умовах присутностi цивiльного населення за участю особового складу Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань та правоохоронних органiв з використанням озброєння i вiйськової технiки".

     У зв'язку з цим пункти 11-13 вважати вiдповiдно пунктами 13-15.

     4. У Законi України "Про захист населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 40, ст. 337):

     статтю 1 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "потенцiйно небезпечнi заходи - заходи (покази озброєння i вiйськової технiки, паради, тренування, навчання), якi проводяться в умовах присутностi цивiльного населення за участю особового складу Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань та правоохоронних органiв з використанням озброєння i вiйськової технiки, що можуть створити загрозу виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру".

     У зв'язку iз цим абзаци сьомий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - сiмнадцятим;

     статтю 32 пiсля абзацу шостого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "погоджують проект плану проведення потенцiйно небезпечних заходiв в умовах присутностi цивiльного населення за участю особового складу Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань та правоохоронних органiв з використанням озброєння i вiйськової технiки;

     взаємодiють з органами вiйськового управлiння пiд час планування та проведення потенцiйно небезпечних заходiв з метою запобiгання i недопущення надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiдповiдно до закону;

     забезпечують захист населення i територiй пiд час проведення потенцiйно небезпечних заходiв в умовах присутностi цивiльного населення вiдповiдно до закону".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - тринадцятим.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
3 лютого 2004 року
N 1419-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.