КIОТСЬКИЙ ПРОТОКОЛ

до Рамкової конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про змiну клiмату

(укр/рос)

Офiцiйний переклад

     Сторони цього Протоколу,

     будучи Сторонами Рамкової конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про змiну клiмату, далi - "Конвенцiя",

     з метою досягнення кiнцевої мети Конвенцiї, як вона викладена у її статтi 2,

     посилаючись на положення Конвенцiї,

     керуючись статтею 3 Конвенцiї,

     вiдповiдно до Берлiнського мандату, прийнятого в рiшеннi I/CP.1 Конференцiї Сторiн Конвенцiї на її першiй сесiї,

     домовились про таке:

Стаття 1

     Для цiлей цього Протоколу використовуються визначення, якi мiстяться у статтi 1 Конвенцiї. Крiм цього:

     1. "Конференцiя Сторiн" означає Конференцiю Сторiн цiєї Конвенцiї.

     2. "Конвенцiя" означає Рамкову конвенцiю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про змiну клiмату, прийняту в Нью-Йорку 9 травня 1992 року.

     3. "Мiжурядова група експертiв з питань змiни клiмату" означає Мiжурядову групу експертiв з питань змiни клiмату, засновану спiльно Всесвiтньою метеорологiчною органiзацiєю та Програмою Органiзацiї Об'єднаних Нацiй з навколишнього середовища в 1998 роцi.

     4. "Монреальський протокол" означає Монреальський протокол про речовини, якi руйнують озоновий шар, прийнятий у Монреалi 16 вересня 1987 року, з внесеними до нього змiнами та доповненнями.

     5. "Сторони, якi присутнi та беруть участь у голосуваннi" означають Сторони, якi присутнi та голосують "за" або "проти".

     6. "Сторона" означає, якщо контекст не визначає iнше, Сторону цього Протоколу.

     7. "Сторона, зазначена у Додатку I" означає Сторону, яка зазначена у Додатку I до цiєї Конвенцiї з можливими змiнами та доповненнями, або Сторону, яка надала повiдомлення згiдно з пунктом 2 g) статтi 4 Конвенцiї.

Стаття 2

     1. Кожна зi Сторiн, зазначених у Додатку I, при виконаннi своїх визначених зобов'язань щодо кiлькiсних обмежень i скорочень викидiв вiдповiдно до статтi 3, з метою сприяння сталому розвитку:

     a) здiйснює та/або продовжує розробляти вiдповiдно до своїх нацiональних умов такi полiтику та заходи, як:

     i) пiдвищення ефективностi використання енергiї у вiдповiдних секторах нацiональної економiки;

     ii) охорона та полiпшення якостi поглиначiв i накопичувачiв парникових газiв, що не регулюються Монреальським протоколом, з урахуванням своїх зобов'язань за вiдповiдними мiжнародними природоохоронними угодами; сприяння поширенню рацiональних методiв ведення лiсового господарства, лiсонасадження та лiсооновлення на стабiльнiй основi;

     iii) заохочення форм сталого та рацiонального ведення сiльського господарства у контекстi урахування особливостей змiни клiмату;

     iv) проведення дослiджень, розробка, сприяння широкому використанню та впровадженню нових i вiдновлюваних видiв енергiї, технологiй поглинання двоокису вуглецю та передових сучасних екологiчно безпечних технологiй;

     v) поступове скорочення або усунення ринкових диспропорцiй, фiскальних стимулiв, звiльнення вiд податкiв та мита i субсидiй, що суперечать цiлям Конвенцiї, в усiх галузях, якi є джерелами викидiв парникових газiв, i застосування ринкових механiзмiв;

     vi) заохочення належних реформ у вiдповiдних галузях з метою сприяння реалiзацiї полiтики та заходiв обмеження або скорочення викидiв парникових газiв, якi не регулюються Монреальським протоколом;

     vii) заходи з обмеження та/або скорочення викидiв парникових газiв, якi не регулюються Монреальським протоколом, у транспортнiй галузi;

     viii) обмеження та/або скорочення викидiв метану шляхом рекуперацiї та його повторного використання у процесi видалення вiдходiв, а також у виробництвi, транспортуваннi та розподiлi енергiї;

     b) спiвробiтничає з iншими такими Сторонами з метою пiдвищення iндивiдуальної та сукупної ефективностi їхньої полiтики та заходiв, якi вживаються згiдно з цiєю статтею, вiдповiдно до пункту 2 e) i) статтi 4 Конвенцiї. З цiєю метою Сторони здiйснюють заходи для обмiну своїм досвiдом та iнформацiєю щодо таких заходiв i полiтики, включаючи розробку методик пiдвищення їхньої сумiсностi, прозоростi та ефективностi. Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, на своїй першiй сесiї або згодом, як тiльки це буде практично можливо, розгляне шляхи сприяння такому спiвробiтництву з урахуванням всiєї вiдповiдної iнформацiї.

     2. Сторони, зазначенi у Додатку I, прагнуть обмеження або скорочення викидiв парникових газiв, якi не регулюються Монреальським протоколом та є результатом використання авiацiйного пального та мазуту пiд час повiтряних i морських перевезень, дiючи вiдповiдно через Мiжнародну органiзацiю цивiльної авiацiї та Мiжнародну морську органiзацiю.

     3. Сторони, зазначенi у Додатку I, прагнуть здiйснювати полiтику i вживати заходiв вiдповiдно до цiєї статтi таким чином, щоб звести до мiнiмуму несприятливi наслiдки, у тому числi несприятливi наслiдки змiни клiмату, впливу на мiжнародну торгiвлю, а також соцiальнi, екологiчнi та економiчнi наслiдки для iнших Сторiн, особливо для Сторiн, якi є країнами, що розвиваються, i зокрема для тих, що зазначенi у пунктах 8 i 9 статтi 4 Конвенцiї, з урахуванням статтi 3 Конвенцiї. Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, може також вживати надалi iнших заходiв, якi можуть бути необхiдними, з метою сприяння виконанню положень цього пункту.

     4. Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, якщо вона, з урахуванням особливостей нацiональних умов i потенцiальних наслiдкiв, прийме рiшення про доцiльнiсть координацiї будь-яких заходiв i полiтики, передбачених пунктом 1 a) вище, розглядає шляхи та засоби налагодження координацiї таких заходiв i полiтики.

Стаття 3

     1. Сторони, зазначенi у Додатку I, окремо або разом забезпечують умови для того, щоб їхнi сукупнi антропогеннi викиди парникових газiв, перелiчених у Додатку A, в еквiвалентi двоокису вуглецю не перевищували встановлених для них кiлькiсних показникiв, визначених з урахуванням встановлених для них зобов'язань з кiлькiсного обмеження та скорочення викидiв, визначених у Додатку B, i вiдповiдно до положень цiєї статтi, з метою скорочення їхнiх сукупних викидiв таких газiв принаймнi на п'ять вiдсоткiв порiвняно з базовим рiвнем 1990 року за перiод дiї зобов'язань з 2008 по 2012 роки.

     2. Кожна зi Сторiн, зазначених у Додатку I, до 2005 року повинна досягти суттєвого прогресу у виконаннi своїх зобов'язань за цим Протоколом.

     3. Для виконання кожною Стороною, зазначеною у Додатку I, зобов'язань за цiєю статтею використовуються чистi змiни у кiлькостi викидiв iз джерел i абсорбцiї поглиначами парникових газiв, якi є прямим результатом дiяльностi людини у сферi змiн землекористування i в лiсовому господарствi, яка обмежується, починаючи з 1990 року, лiсонасадженням, лiсооновленням та збезлiсенням, якi розглядаються як такi, що можуть бути перевiренi за змiнами накопичення вуглецю у кожний перiод дiї зобов'язань. Доповiдi та звiти про пов'язанi з цими видами дiяльностi викиди з джерел i абсорбцiї поглиначами парникових газiв надаються у прозорому виглядi, що можуть бути перевiренi, i розглядаються згiдно зi статтями 7 i 8.

     4. До першої сесiї Конференцiї Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, кожна Сторона, зазначена у Додатку I, надає на розгляд Допомiжного органу з наукових i технологiчних консультацiй данi для визначення її рiвня накопичення вуглецю у 1990 роцi i для проведення оцiнки змiн у її накопиченнi вуглецю у наступних роках. Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, на своїй першiй сесiї або згодом, як тiльки це буде практично можливо, приймає рiшення щодо умов, правил i керiвних принципiв стосовно того, яким чином i якi iншi види людської дiяльностi, пов'язанi зi змiною викидiв iз джерел i абсорбцiї поглиначами парникових газiв у категорiях сiльськогосподарських угiдь, змiн у землекористуваннi та лiсовому господарствi, додаються до кiлькiсних показникiв, визначених для Сторiн, зазначених у Додатку I, або вiднiмаються вiд них з урахуванням невизначеностей, прозоростi доповiдей, можливостi їхньої перевiрки, методологiчної роботи Мiжурядової групи експертiв з питань змiни клiмату, рекомендацiй, що надаються Допомiжним органом з наукових i технологiчних консультацiй згiдно зi статтею 5, i рiшень Конференцiї Сторiн. Таке рiшення застосовується протягом другого та наступних перiодiв дiї зобов'язань. Сторона може вирiшувати, чи застосовувати таке рiшення про цi додатковi види людської дiяльностi протягом свого першого перiоду дiї зобов'язань за умови, що такi види дiяльностi мали мiсце, починаючи з 1990 року.

     5. Сторони, якi зазначенi у Додатку I i знаходяться у процесi переходу до ринкової економiки, для яких базовий рiк або перiод був установлений згiдно з рiшенням 9/СР.2 другої сесiї Конференцiї Сторiн Конвенцiї, використовують цей базовий рiк або перiод для виконання своїх зобов'язань за цiєю статтею. Будь-яка iнша Сторона, яка зазначена у Додатку I, знаходиться у процесi переходу до ринкової економiки i ще не представила своє перше офiцiйне нацiональне повiдомлення згiдно зi статтею 12 Конвенцiї, може також повiдомити Конференцiю Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, про те, що для виконання своїх зобов'язань за цiєю статтею вона має намiр використовувати як базовий рiк або перiод не 1990-й, а будь-який iнший рiк. Рiшення про прийнятнiсть такого повiдомлення виноситься Конференцiєю Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу.

     6. З урахуванням пункту 6 статтi 4 Конвенцiї Сторонам, зазначеним у Додатку I, якi знаходяться у процесi переходу до ринкової економiки, у ходi виконання ними своїх зобов'язань за цим Протоколом, крiм передбачених цiєю статтею, Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, надаватиме певний ступiнь гнучкостi.

     7. Протягом першого перiоду дiї визначених зобов'язань щодо кiлькiсних обмежень i скорочення викидiв з 2008 по 2012 роки для кожної Сторони, зазначеної у Додатку I, встановлений кiлькiсний показник дорiвнює зафiксованiй для неї у Додатку B вiдсотковiй частцi її чистих сукупних антропогенних викидiв парникових газiв, перелiчених у Додатку A, в еквiвалентi двоокису вуглецю за 1990 рiк або за базовий рiк або перiод, визначений згiдно з пунктом 5 вище, помноженiй на коефiцiєнт п'ять. Тi Сторони, зазначенi у Додатку I, для яких змiни у землекористуваннi й лiсовому господарствi у 1990 роцi були чистими джерелами викидiв парникових газiв, для розрахунку визначених для них кiлькiсних показникiв включають до своїх викидiв за базовий 1990 рiк або базовий перiод сукупнi антропогеннi викиди в еквiвалентi двоокису вуглецю за винятком абсорбцiї викидiв поглиначами за 1990 рiк в результатi змiни землекористування.

     8. Кожна Сторона, зазначена у Додатку I, для розрахункiв, згаданих у пунктi 7 вище, для таких речовин, як воднефторвуглецi, перофторвуглецi, гексафторид сiрки, може взяти 1995 рiк за базовий.

     9. Зобов'язання на наступнi перiоди для Сторiн, зазначених у Додатку I, встановлюються у виглядi змiн та доповнень до Додатку B до цього Протоколу, якi приймаються вiдповiдно до положень пункту

     7 статтi 21. Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, починає розгляд таких зобов'язань принаймнi за сiм рокiв до закiнчення першого перiоду дiї зобов'язань, згаданих у пунктi 7 вище.

     10. Будь-якi величини зменшення викидiв або будь-яка частина встановленої кiлькостi викидiв, що їх одна Сторона отримує вiд iншої Сторони згiдно з положеннями статтi 6 або статтi 17, додаються до встановленої кiлькостi Сторони, що набуває.

     11. Будь-якi величини зменшення викидiв або будь-яка частина встановленої кiлькостi викидiв, котрi одна Сторона передає iншiй Сторонi згiдно з положеннями статтi 6 або статтi 17, вiднiмаються вiд встановленої кiлькостi Сторони, що передає.

     12. Будь-якi офiцiйно оформленi величини скорочення викидiв, що їх одна Сторона отримує вiд iншої Сторони згiдно з положеннями статтi 12, додаються до встановленої кiлькостi Сторони, що набуває.

     13. Якщо кiлькiсть викидiв Сторони, зазначеної у Додатку I, за будь-який перiод дiї зобов'язань буде меншою за кiлькiсть, встановлену для неї згiдно з цiєю статтею, тодi така рiзниця на прохання цiєї Сторони додається до кiлькостi, встановленої для цiєї Сторони на наступний перiод дiї зобов'язань.

     14. Кожна Сторона, зазначена у Додатку I, прагне виконати зобов'язання, згаданi у пунктi 1 вище, таким чином, щоб звести до мiнiмуму несприятливi соцiальнi, екологiчнi та економiчнi наслiдки для Сторiн, якi є країнами, що розвиваються, особливо Сторiн, зазначених у пунктах 8 i 9 статтi 4 Конвенцiї. Згiдно з вiдповiдними рiшеннями Конференцiї Сторiн щодо виконання цих пунктiв, Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, на своїй першiй сесiї розглядатиме, до яких дiй необхiдно вдатися для того, щоб звести до мiнiмуму несприятливi наслiдки змiни клiмату i/або наслiдки вiд вжитих заходiв реагування для Сторiн, зазначених у вищезгаданих пунктах. Питання, якi розглядатимуться, також включатимуть фiнансування, страхування та передачi технологiй.

Стаття 4

     1. Будь-якi Сторони, зазначенi у Додатку I, якi досягли угоди щодо спiльного виконання ними своїх зобов'язань за статтею 3, вважаються такими, що виконали такi зобов'язання за умови, що їх спiльнi сумарнi антропогеннi викиди парникових газiв, згаданих у Додатку A, в еквiвалентi двоокису вуглецю не перевищують їхнiх встановлених кiлькiсних показникiв, розрахованих виходячи з визначених зобов'язань щодо кiлькiсних обмежень i скорочення викидiв, зафiксованих у Додатку B, i вiдповiдно до положень статтi 3. Вiдповiдний рiвень викидiв, призначений для кожної зi Сторiн такої угоди, визначається цiєю угодою.

     2. Сторони будь-якої такої угоди повiдомляють секретарiат про її умови у день здачi на зберiгання своїх ратифiкацiйних грамот або документiв про прийняття, схвалення цього Протоколу або приєднання до нього. Секретарiат у свою чергу iнформує Сторони i держави, якi пiдписали Конвенцiю, про умови цiєї угоди.

     3. Будь-яка угода залишається чинною на перiод дiї зобов'язань згiдно з пунктом 7 статтi 3.

     4. Якщо Сторони, якi дiють спiльно, роблять це в рамках будь-якої регiональної органiзацiї економiчної iнтеграцiї та спiльно з нею, тодi жоднi змiни у складi цiєї органiзацiї пiсля прийняття цього Протоколу не впливатимуть на чиннi зобов'язання за цим Протоколом. Будь-яка змiна у складi органiзацiї застосовується лише вiдносно тих зобов'язань за статтею 3, якi були прийнятi пiсля таких змiн.

     5. У разi, якщо Сторони такої угоди не досягли свого спiльного сумарного рiвня скорочень викидiв, кожна зi Сторiн угоди несе вiдповiдальнiсть за свiй власний рiвень викидiв, визначений цiєю угодою.

     6. Якщо Сторони, якi дiють спiльно, роблять це в рамках будь-якої регiональної органiзацiї економiчної iнтеграцiї, яка сама є Стороною цього Протоколу, та дiє спiльно з нею, у такому разi кожна держава-член цiєї регiональної органiзацiї економiчної iнтеграцiї як окремо, так i разом з регiональною органiзацiєю економiчної iнтеграцiї, яка дiє вiдповiдно до статтi 24, у разi досягнення спiльного сумарного рiвня скорочень викидiв несе вiдповiдальнiсть за свiй рiвень викидiв, який повiдомляється вiдповiдно до цiєї статтi.

Стаття 5

     1. Кожна Сторона, зазначена у Додатку I, створює не пiзнiше нiж за один рiк до початку першого перiоду дiї зобов'язань нацiональну систему оцiнки антропогенних викидiв iз джерел i абсорбцiї поглиначами всiх парникових газiв, що не регулюються Монреальським протоколом. Керiвнi принципи для таких нацiональних систем, якi включають методологiї, згаданi у пунктi 2 нижче, затверджуються Конференцiєю Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, пiд час її першої сесiї.

     2. Методологiями оцiнки антропогенних викидiв iз джерел i абсорбцiї поглиначами всiх парникових газiв, що не регулюються Монреальським протоколом, є методологiї, прийнятi Мiжурядовою групою експертiв з питань змiни клiмату i схваленi Конференцiєю Сторiн на її третiй сесiї. У випадках, коли такi методологiї не використовуються, вносяться належнi корективи вiдповiдно до методологiй, схвалених Конференцiєю Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, на її першiй сесiї. На основi роботи, зокрема, Мiжурядової групи експертiв з питань змiни клiмату та консультацiй, що надаються Допомiжним органом з наукових i технологiчних консультацiй, Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, проводить регулярний огляд таких методологiй та корективiв, а у разi необхiдностi - їхнiй перегляд, у повнiй мiрi беручи до уваги будь-якi вiдповiднi рiшення Конференцiї Сторiн. Будь-який перегляд методологiй або корективiв здiйснюється виключно з метою оцiнки виконання зобов'язань за статтею 3 вiдносно будь-якого перiоду дiї зобов'язань, прийнятих пiсля згаданого перегляду.

     3. Потенцiалами глобального потеплiння, що використовуються для перерахунку в еквiвалент двоокису вуглецю антропогенних викидiв iз джерел i абсорбцiї поглиначами всiх парникових газiв, згаданих у Додатку A, є потенцiали, прийнятi Мiжурядовою групою експертiв з питань змiни клiмату та схваленi Конференцiєю Сторiн на її третiй сесiї. На основi роботи, зокрема, Мiжурядової групи експертiв з питань змiни клiмату та консультацiй, що надаються Допомiжним органом з наукових i технiчних консультацiй, Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, проводить регулярний огляд величин потенцiалу глобального потеплiння кожного такого парникового газу, а у разi необхiдностi - їхнiй перегляд, у повнiй мiрi беручи до уваги будь-якi вiдповiднi рiшення Конференцiї Сторiн. Будь-який перегляд величин того або iншого потенцiалу глобального потеплiння здiйснюється виключно з метою оцiнки виконання зобов'язань за статтею 3 вiдносно будь-якого перiоду дiї зобов'язань, прийнятих пiсля згаданого перегляду.

Стаття 6

     1. З метою виконання своїх зобов'язань за статтею 3 будь-яка Сторона, зазначена у Додатку I, може передавати будь-якiй iншiй такiй Сторонi або отримувати вiд неї одиницi величин скорочення викидiв, визначених у результатi проектiв, спрямованих на скорочення антропогенних викидiв iз джерел або на збiльшення абсорбцiї поглиначами парникових газiв у будь-якому секторi економiки за умови, що:

     a) будь-який такий проект схвалений Сторонами-учасницями;

     b) будь-який такий проект передбачає скорочення викидiв iз джерел або збiльшення абсорбцiї поглиначами на додаток до того, яке могло бути досягнуте в iншому випадку;

     c) вона не отримує жодних одиниць скорочення викидiв, якщо вона не дотримується своїх зобов'язань за статтями 5 i 7; а також

     d) отримання одиниць скорочення викидiв є додатковим до внутрiшнiх заходiв для цiлей виконання зобов'язань за статтею 3.

     2. Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, може на своїй першiй сесiї або згодом, як тiльки це буде практично можливо, також розробити керiвнi принципи для виконання цiєї статтi, у тому числi i для перевiрки подання доповiдей.

     3. Сторона, зазначена у Додатку I, може уповноважувати юридичних осiб, пiд її вiдповiдальнiсть, брати участь у дiях, якi призводять до накопичення, передачi або отримання одиниць скорочення викидiв вiдповiдно до цiєї статтi.

     4. Якщо згiдно з вiдповiдними положеннями статтi 8 постає питання щодо виконання якоюсь зi Сторiн, зазначених у Додатку I, вимог, згаданих у цiй статтi, процес передачi та отримання одиниць скорочення викидiв може продовжуватися пiсля того, як таке питання постане, за умови, що такi одиницi не можуть бути використанi жодною Стороною для виконання її зобов'язань за статтею 3 доти, доки не буде вирiшене питання про дотримання вимог.

Стаття 7

     1. Кожна Сторона, зазначена у Додатку I, заносить до свого щорiчного кадастру антропогенних викидiв iз джерел i абсорбцiї поглиначами парникових газiв, що не регулюються Монреальським протоколом, необхiдну додаткову iнформацiю, яка надається згiдно з вiдповiдними рiшеннями Конференцiї Сторiн, з метою забезпечення виконання вимог статтi 3, що регламентується пунктом 4 нижче.

     2. Кожна Сторона, зазначена у Додатку I, включає до свого нацiонального повiдомлення, яке надається вiдповiдно до статтi 12 Конвенцiї, додаткову iнформацiю, що визначається вiдповiдно до пункту 4 нижче i є необхiдною для того, щоб пiдтвердити виконання своїх зобов'язань за цим Протоколом.

     3. Кожна Сторона, зазначена у Додатку I, щорiчно надає iнформацiю, яка вимагається згiдно з пунктом 1 вище, починаючи з першого кадастру, який необхiдно надати згiдно з Конвенцiєю за перший рiк строку дiї зобов'язань пiсля набуття чинностi цим Протоколом для цiєї Сторони. Кожна така Сторона надає iнформацiю, яка вимагається згiдно з пунктом 2 вище, як частину свого першого нацiонального повiдомлення, надання якого вимагається згiдно з Конвенцiєю пiсля набуття чинностi цим Протоколом для цiєї Сторони i пiсля прийняття керiвних принципiв, як це передбачено пунктом 4 нижче. Перiодичнiсть наступного подання iнформацiї, яка вимагається згiдно з цiєю статтею, визначається Конференцiєю Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, з урахуванням будь-якого графiка надання нацiональних повiдомлень, прийнятого Конференцiєю Сторiн.

     4. Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, приймає на своїй першiй сесiї, а пiсля цього перiодично переглядає керiвнi принципи для пiдготовки iнформацiї, яка вимагається згiдно з цiєю статтею, з урахуванням прийнятих Конференцiєю Сторiн керiвних принципiв, необхiдних для пiдготовки нацiональних повiдомлень Сторонами, зазначеними у Додатку I. Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, також до початку першого перiоду дiї зобов'язань приймає рiшення щодо порядку ведення облiку встановлених кiлькiсних величин.

Стаття 8

     1. Iнформацiя, яка надається вiдповiдно до статтi 7 кожною Стороною, зазначеною у Додатку I, вивчається групами експертiв згiдно з вiдповiдними рiшеннями Конференцiї Сторiн i керiвними принципами, прийнятими з цiєю самою метою Конференцiєю Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, як це передбачено у пунктi 4 нижче. Iнформацiя, яка надається згiдно з пунктом 1 статтi 7 кожною Стороною, зазначеною у Додатку I, розглядається як частина щорiчного пiдбору iнформацiї, облiку кадастрiв викидiв i встановлених кiлькiсних величин. Крiм цього, iнформацiя, яка надається згiдно з пунктом 2 статтi 7 кожною Стороною, зазначеною у Додатку I, розглядається як частина розгляду повiдомлень.

     2. Групи експертiв координуються секретарiатом i складаються з експертiв, вiдiбраних з числа кандидатiв, призначених Сторонами Конвенцiї, та, у разi необхiдностi, - мiжурядовими органiзацiями, вiдповiдно до керiвних вказiвок, прийнятих з цiєю метою Конференцiєю Сторiн.

     3. У рамках процесу розгляду проводиться ретельна та всебiчна технiчна оцiнка всiх аспектiв виконання цього Протоколу тiєю або iншою Стороною. Групи експертiв складають доповiдь для Конференцiї Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, де вони наводять оцiнку виконання Стороною її зобов'язань та виявляють будь-якi потенцiйнi проблеми та фактори, здатнi впливати на виконання зобов'язань. Такi доповiдi направляються секретарiатом всiм Сторонам Конвенцiї. Секретарiат складає перелiк питань щодо виконання, якi були наведенi у таких доповiдях, для подальшого розгляду Конференцiєю Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу.

     4. Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, приймає на своїй першiй сесiї, а пiсля цього перiодично переглядає керiвнi принципи вивчення ходу виконання цього Протоколу групами експертiв з урахуванням вiдповiдних рiшень Конференцiї Сторiн.

     5. Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, за пiдтримки Допомiжного органу з питань виконання i, залежно вiд обставин, Допомiжного органу з наукових i технологiчних консультацiй розглядає:

     a) iнформацiю, яку надають Сторони вiдповiдно до статтi 7, i доповiдi експертiв про її вивчення згiдно з цiєю статтею; i

     b) тi питання щодо виконання, якi були включенi секретарiатом до перелiку згiдно з пунктом 3 вище, а також будь-якi питання, пiднятi Сторонами.

     6. Пiсля розгляду iнформацiї, згаданої у пунктi 5 вище, Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, приймає рiшення з будь-якого питання, вирiшення якого необхiдне для виконання цього Протоколу.

Стаття 9

     1. Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, перiодично переглядає цей Протокол у свiтлi найсучаснiшої наявної наукової iнформацiї i оцiнок змiни клiмату та її наслiдкiв, а також вiдповiдної технiчної, соцiальної та економiчної iнформацiї. Такi перегляди узгоджуються з вiдповiдними переглядами в рамках Конвенцiї, зокрема з переглядами, передбаченими вiдповiдно до пункту 2 d) статтi 4 i пункту 2 a) статтi 7 Конвенцiї. На основi таких переглядiв Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, вживає вiдповiдних заходiв.

     2. Перший перегляд здiйснюється на другiй сесiї Конференцiї Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу. Подальшi перегляди проводяться регулярно i своєчасно.

Стаття 10

     Усi Сторони, беручи до уваги їхню спiльну, але диференцiйовану вiдповiдальнiсть, а також особливостi їхнiх нацiональних i регiональних прiоритетiв, цiлей i умов розвитку, без запровадження будь-яких нових зобов'язань для Сторiн, не зазначених у Додатку I, проте пiдтверджуючи iснуючi зобов'язання за пунктом 1 статтi 4 Конвенцiї, а також продовжуючи сприяти виконанню цих зобов'язань для досягнення сталого розвитку, з урахуванням пунктiв 3, 5 i 7 статтi 4 Конвенцiї:

     a) розробляють, коли це доречно i в мiру можливостей, економiчно ефективнi нацiональнi та, у вiдповiдних випадках, регiональнi програми пiдвищення якостi мiсцевих показникiв викидiв, iнформацiї про дiяльнiсть i/або моделей, якi вiдображають соцiально-економiчнi умови кожної зi Сторiн з метою пiдготовки та перiодичного оновлення нацiональних кадастрiв антропогенних викидiв iз джерел i абсорбцiї поглиначами парникових газiв, що не регулюються Монреальським протоколом, використовуючи порiвняльнi методологiї, якi мають бути схваленi Конференцiєю Сторiн, i вiдповiдно до прийнятих Конференцiєю Сторiн керiвних принципiв для пiдготовки нацiональних повiдомлень; i

     b) розробляють, виконують, публiкують i регулярно оновлюють нацiональнi i, у вiдповiдних випадках, регiональнi програми, якi передбачають заходи, спрямованi на пом'якшення наслiдкiв змiн клiмату та заходи сприяння адекватнiй адаптацiї до змiн клiмату:

     i) такi програми, зокрема, стосуються таких секторiв, як енергетика, транспорт i промисловiсть, а також сiльського господарства, лiсового господарства та органiзацiї видалення вiдходiв. Крiм цього, процес адаптацiї до змiн клiмату можна удосконалити шляхом використання адаптацiйних технологiй i методiв удосконалення територiально-просторового планування;

     ii) Сторони, зазначенi у Додатку I, надають iнформацiю про дiяльнiсть за цим Протоколом, включаючи нацiональнi програми, вiдповiдно до статтi 7; а iншi Сторони прагнуть у вiдповiдних випадках включити до своїх нацiональних повiдомлень iнформацiю про програми, якi передбачають заходи, якi, на думку вiдповiдної Сторони, здатнi сприяти вирiшенню проблем, пов'язаних зi змiною клiмату та її несприятливими наслiдками, включаючи боротьбу зi збiльшенням викидiв парникових газiв, а також пiдвищення якостi поглиначiв i збiльшення абсорбцiйних можливостей поглиначiв, змiцнення потенцiалу та адаптацiйнi заходи;

     c) спiвробiтничають, у поширеннi ефективних шляхiв розвитку, застосування i поширення, а також вживають всiх необхiдних заходiв для сприяння, поширення та фiнансування, залежно вiд обставин, передачi або доступу до екологiчно безпечних технологiй, ноу-хау, практики та процесiв, якi мають вiдношення до змiни клiмату, особливо для країн, що розвиваються, включаючи розробку полiтики i програм ефективної передачi екологiчно безпечних технологiй, якi є власнiстю держави або надбанням суспiльства, а також створення сприятливих умов для розвитку приватного сектора в тому, що стосується сприяння та поширення процесу передачi екологiчно безпечних технологiй i доступу до них;

     d) спiвробiтничають у науково-технiчних дослiдженнях i сприяють пiдтриманню та розвитку комплексiв систематичного спостереження та накопиченню архiвних даних для зменшення невизначеностей, пов'язаних з клiматичною системою, несприятливими наслiдками змiни клiмату, а також економiчними та соцiальними наслiдками рiзноманiтних стратегiй реагування; сприяють розвитку та змiцненню внутрiшнього потенцiалу i можливостей брати участь у мiжнародних i мiжурядових зусиллях, програмах i мережах у галузi дослiджень i систематичного спостереження, беручи до уваги статтю 5 Конвенцiї;

     e) спiвпрацюють та сприяють на мiжнародному рiвнi, використовуючи, де це доречно, вже iснуючi органи, розвитку та виконанню освiтнiх програм i програм пiдготовки кадрiв, включаючи змiцнення нацiонального потенцiалу, зокрема, людських i органiзацiйних ресурсiв i обмiн спецiалiстами або вiдрядження спiвробiтникiв для пiдготовки експертiв у тiй чи iншiй галузi, особливо для країн, що розвиваються, а також на нацiональному рiвнi сприяють поширенню поiнформованостi громадськостi i її доступу до джерел iнформацiї про змiну клiмату. Прийнятнi умови для здiйснення цiєї дiяльностi у рамках вiдповiдних органiв Конвенцiї мають бути розробленi з урахуванням статтi 6 Конвенцiї;

     f) включають до своїх нацiональних повiдомлень iнформацiю щодо програм i дiяльностi, якi реалiзуються на виконання цiєї статтi згiдно з вiдповiдними рiшеннями Конференцiї Сторiн; i

     g) у процесi виконання зобов'язань за цiєю статтею, у повнiй мiрi враховують пункт 8 статтi 4 Конвенцiї.

Стаття 11

     1. У ходi виконання статтi 10 Сторони беруть до уваги положення пунктiв 4, 5, 7, 8 i 9 статтi 4 Конвенцiї.

     2. У контекстi виконання пункту 1 статтi 4 Конвенцiї, вiдповiдно до положень пункту 3 статтi 4 i статтi 11 Конвенцiї i через орган або органи, на якi покладено управлiння фiнансовим механiзмом Конвенцiї, Сторони, якi є розвинутими країнами, а також iншi Сторони, якi вважаються розвиненими, зазначенi у Додатку II до Конвенцiї:

     a) надають новi та додатковi фiнансовi ресурси для покриття всiх погоджених витрат, що їх несуть Сторони, якi є країнами, що розвиваються, при досягненнi ними прогресу у виконаннi їхнiх зобов'язань за пунктом 1 a) статтi 4 Конвенцiї, якi також згадуються у пiдпунктi a) статтi 10; i

     b) також надають такi фiнансовi ресурси, у тому числi для передачi технологiй, необхiдних Сторонам, якi є країнами, що розвиваються, для покриття всiх погоджених додаткових витрат, пов'язаних з досягненням ними прогресу у виконаннi зобов'язань за пунктом 1 статтi 4 Конвенцiї, якi також згадуються у статтi 10 i погодженi мiж Стороною, яка є країною, що розвивається, i мiжнародним органом або органами, згаданими у статтi 11 Конвенцiї, вiдповiдно до згаданої статтi.

     У ходi виконання цих iснуючих зобов'язань до уваги береться потреба в адекватному та передбачуваному надходженнi коштiв, а також важливiсть належного розподiлу навантаження мiж Сторонами, якi є розвинутими країнами. Керiвнi вказiвки для органу або органiв, на якi покладається управлiння фiнансовим механiзмом Конвенцiї, якi мiстяться у вiдповiдних рiшеннях Конференцiї Сторiн, у тому числi тих, якi були погодженi до прийняття цього Протоколу, застосовуються з вiдповiдними змiнами та доповненнями до положень цього пункту.

     3. Сторони, якi є розвинутими країнами, та iншi Сторони, якi вважаються розвинутими, зазначенi у Додатку II до Конвенцiї, можуть також надавати, а Сторони, якi є країнами, що розвиваються, отримувати фiнансовi кошти для виконання статтi 10 по двостороннiх, регiональних та iнших багатостороннiх каналах.

Стаття 12

     1. Цим визначається механiзм чистого розвитку.

     2. Мета механiзму чистого розвитку полягає у наданнi допомоги Сторонам, не зазначеним у Додатку I у досягненнi ними сталого розвитку i у сприяннi досягненню кiнцевої мети Конвенцiї, а також наданнi допомоги Сторонам, зазначеним у Додатку I, у забезпеченнi дотримання ними визначених зобов'язань щодо кiлькiсного обмеження та скорочення викидiв згiдно зi статтею 3.

     3. У рамках механiзму чистого розвитку:

     a) Сторони, не зазначенi у Додатку I, користуватимуться перевагами вiд реалiзацiї дiяльностi за проектами, що мають на метi сертифiкованi скорочення викидiв; i

     b) Сторони, зазначенi у Додатку I, можуть використовувати сертифiкованi скорочення викидiв, досягнутi у результатi такої дiяльностi за проектами, з метою сприяння виконанню частини їхнiх визначених зобов'язань щодо кiлькiсних обмежень i скорочень викидiв згiдно зi статтею 3, як це визначено Конференцiєю Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу.

     4. Механiзм чистого розвитку пiдпорядковується та керується рекомендацiями Конференцiї Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, i контролюється виконавчою радою механiзму чистого розвитку.

     5. Скорочення викидiв у результатi кожного виду дiяльностi за проектами сертифiкуються оперативними органами, якi призначаються Конференцiєю Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, на основi:

     a) добровiльної участi, схваленої кожною Стороною-учасницею;

     b) реальних, вимiрюваних i довгострокових переваг, пов'язаних iз пом'якшенням наслiдкiв змiни клiмату; i

     c) скорочення викидiв, додатково до будь-яких iнших скорочень, якi могли б мати мiсце за вiдсутностi сертифiкованого виду дiяльностi за проектами.

     6. Механiзм чистого розвитку допомагає в органiзацiї фiнансування сертифiкованих видiв дiяльностi за проектами, якщо необхiдно.

     7. Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, на своїй першiй сесiї розробляє способи i процедури, спрямованi на забезпечення прозоростi, ефективностi i пiдзвiтностi шляхом незалежної ревiзiї та перевiрки дiяльностi за проектами.

     8. Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, забезпечує, щоб частина надходжень вiд сертифiкованих видiв дiяльностi за проектами використовувалась для покриття адмiнiстративних витрат, а також для надання допомоги Сторонам, якi є країнами, що розвиваються, i є особливо уразливими для впливу несприятливих наслiдкiв змiни клiмату, у покриттi витрат, пов'язаних iз адаптацiєю.

     9. У механiзмi чистого розвитку, у тому числi в дiяльностi, згаданiй у пунктi 3 a) вище, i в отриманнi сертифiкованих скорочень викидiв, можуть брати участь приватнi особи i/або державнi суб'єкти. Така участь вiдбувається вiдповiдно до будь-яких керiвних вказiвок, якi можуть надходити вiд виконавчої ради механiзму чистого розвитку.

     10. Сертифiкованi скорочення викидiв, якi будуть отриманi у перiод з 2000 року до початку першого перiоду дiї зобов'язань, можуть використовуватися для надання допомоги у забезпеченнi виконання зобов'язань у першому перiодi дiї зобов'язань.

Стаття 13

     1. Конференцiя Сторiн, вищий орган Конвенцiї, є нарадою Сторiн цього Протоколу.

     2. Сторони Конвенцiї, якi не є Сторонами цього Протоколу, мають право брати участь у роботi будь-якої сесiї Конференцiї Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, в якостi спостерiгачiв. Коли Конференцiя Сторiн проводиться як нарада Сторiн цього Протоколу, рiшення щодо цього Протоколу приймаються лише Сторонами цього Протоколу.

     3. Коли Конференцiя Сторiн проводиться як нарада Сторiн цього Протоколу, будьякий член Бюро Конференцiї Сторiн, який представляє Сторону Конвенцiї, яка на той момент не є Стороною цього Протоколу, замiщується додатковим членом, якого обирають Сторони цього Протоколу з числа їхнiх представникiв.

     4. Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, регулярно переглядає виконання положень цього Протоколу та у рамках свого мандату приймає рiшення, необхiднi для сприяння його ефективнiй реалiзацiї. Вона виконує функцiї, покладенi на неї вiдповiдно до цього Протоколу, i:

     a) дає оцiнку на основi всiєї iнформацiї, наданої їй вiдповiдно до положень цього Протоколу, процесу виконання цього Протоколу Сторонами, загальнiй ефективностi заходiв, вжитих з метою виконання цього Протоколу, зокрема їхнiх екологiчних, економiчних i соцiальних наслiдкiв, а також їхньому сукупному впливу i ступеню прогресу у досягненнi мети Конвенцiї;

     b) проводить перiодичнi перевiрки зобов'язань Сторiн за цим Протоколом, належним чином враховуючи будь-якi перегляди, якi вимагаються згiдно з пунктом 2 d) статтi 4 i пунктом 2 статтi 7 Конвенцiї, заради досягнення мети Конвенцiї, досвiд, накопичений при її виконаннi, i результати еволюцiї наукових i технiчних знань, i у зв'язку з цим розглядає та приймає регулярнi доповiдi про виконання цього Протоколу;

     c) та сприяє процесу обмiну iнформацiєю щодо заходiв, вжитих Сторонами для вирiшення проблем, пов'язаних зi змiною клiмату та її несприятливими наслiдками, беручи до уваги рiзницi в умовах, вiдповiдальностi та можливостях Сторiн, а також їхнi вiдповiднi зобов'язання за цим Протоколом;

     d) сприяє, на прохання двох або бiльше Сторiн, координацiї заходiв, що вживаються ними для вирiшення проблем, пов'язаних зi змiною клiмату та її несприятливими наслiдками, беручи до уваги рiзницi в умовах, вiдповiдальностi та можливостях Сторiн, а також їхнi вiдповiднi зобов'язання за цим Протоколом;

     e) заохочує та спрямовує розробку та перiодичне уточнення порiвняльних методологiй для ефективного виконання цього Протоколу, якi мають бути схваленi Конференцiєю Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, вiдповiдно до мети Конвенцiї i положень цього Протоколу, у повнiй мiрi беручи до уваги вiдповiднi рiшення Конференцiї Сторiн;

     f) надає рекомендацiї з будь-яких питань, вирiшення яких необхiдне для виконання цього Протоколу;

     g) вживає заходiв для мобiлiзацiї додаткових фiнансових коштiв вiдповiдно до пункту 2 статтi 11;

     h) засновує такi допомiжнi органи, якi необхiднi для виконання цього Протоколу;

     i) звертається за та використовує, якщо це необхiдно, послуги

     i сприяння компетентних мiжнародних органiзацiй, мiжурядових i неурядових органiв, а також iнформацiю, яку вони надають; i

     j) виконує такi iншi функцiї, котрi можуть бути необхiдними у ходi виконання цього Протоколу, розглядає будь-якi завдання, що постають у результатi прийняття рiшень Конференцiєю Сторiн.

     5. Правила процедури Конференцiї Сторiн i фiнансовi процедури, якi приймаються згiдно з Конвенцiєю, застосовуються з вiдповiдними змiнами i доповненнями згiдно з цим Протоколом за винятком тих випадкiв, коли Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, може на основi консенсусу прийняти iнше рiшення.

     6. Секретарiат скликає першу сесiю Конференцiї Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, разом iз першою сесiєю Конференцiї Сторiн, яка запланована пiсля дати набуття чинностi цим Протоколом. Наступнi черговi сесiї Конференцiї Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, проводяться щорiчно разом з черговими сесiями Конференцiї Сторiн, якщо Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, не прийме iншого рiшення.

     7. Позачерговi сесiї Конференцiї Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, скликаються тодi, коли Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, вважатиме таке скликання необхiдним або на письмову вимогу будь-якої Сторони за умови, що протягом шести мiсяцiв пiсля того, як Секретарiат направить цю вимогу Сторонам, вона буде пiдтримана принаймнi однiєю третиною Сторiн.

     8. Органiзацiя Об'єднаних Нацiй, її спецiалiзованi установи та Мiжнародне агентство з атомної енергiї, а також будь-яка держава-член таких органiзацiй або спостерiгач при цих органiзацiях, якi не є Сторонами Конвенцiї, можуть бути представленi на сесiї Конференцiї Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, в якостi спостерiгачiв. Будь-якi органи або установи, нацiональнi або мiжнароднi, урядовi або неурядовi, якi мають компетенцiю у питаннях, що стосуються сфери дiї цього Протоколу, i якi сповiстили секретарiат про своє бажання бути представленими на сесiї Конференцiї Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, в якостi спостерiгачiв, можуть бути допущенi до участi в нiй за винятком тих випадкiв, коли проти такої участi заперечує принаймнi одна третина присутнiх Сторiн. Допуск та участь спостерiгачiв регулюються правилами процедури, згаданими у пунктi 5 вище.

Стаття 14

     1. Секретарiат, створений згiдно зi статтею 8 Конвенцiї, дiє як секретарiат цього Протоколу.

     2. Пункт 2 статтi 8 Конвенцiї про функцiї секретарiату i пункт 3 статтi 8 Конвенцiї про органiзацiйнi питання щодо функцiонування секретарiату застосовуються до цього Протоколу з вiдповiдними змiнами i доповненнями. Крiм того, секретарiат виконує функцiї, покладенi на нього вiдповiдно до положень цього Протоколу.

Стаття 15

     1. Допомiжний орган з наукових i технологiчних консультацiй i Допомiжний орган з питань виконання, заснованi вiдповiдно до статей 9 i 10 Конвенцiї, дiють вiдповiдно як Допомiжний орган з наукових i технологiчних консультацiй i Допомiжний орган з питань виконання цього Протоколу. Положення, що регламентують функцiонування цих двох органiв вiдповiдно до Конвенцiї, застосовуються до цього Протоколу з вiдповiдними змiнами i доповненнями. Сесiйнi засiдання Допомiжного органу з наукових i технологiчних консультацiй i Допомiжного органу з питань виконання цього Протоколу проводяться вiдповiдно разом iз засiданнями Допомiжного органу з наукових i технологiчних консультацiй i Допомiжного органу з питань виконання Конвенцiї.

     2. Сторони Конвенцiї, якi не є Сторонами цього Протоколу, можуть брати участь в якостi спостерiгачiв у роботi будь-якої сесiї допомiжних органiв. Коли допомiжнi органи дiють як допомiжнi органи цього Протоколу, рiшення щодо цього Протоколу приймаються лише тими Сторонами, якi є Сторонами цього Протоколу.

     3. Коли допомiжнi органи, заснованi вiдповiдно до статей 9 i 10 Конвенцiї, виконують свої функцiї щодо питань, якi стосуються цього Протоколу, будь-який член Бюро допомiжних органiв, який представляє Сторону Конвенцiї, яка на той момент не є Стороною цього Протоколу, замiщається додатковим членом, який обирається Сторонами цього Протоколу з їхнiх представникiв.

Стаття 16

     Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, розглядає, як тiльки це буде практично можливо, питання про застосування до цього Протоколу багатостороннього консультативного процесу, згаданого у статтi 13 Конвенцiї, i про удосконалення цього процесу, якщо необхiдно, вiдповiдно до будь-яких рiшень, якi можуть бути прийнятi Конференцiєю Сторiн. Будь-який багатостороннiй консультативний процес, який може бути застосований до цього Протоколу, повинен дiяти без шкоди для процедур i механiзмiв, затверджених згiдно зi статтею 18.

Стаття 17

     Конференцiя Сторiн визначає вiдповiднi принципи, способи, правила та керiвнi принципи, зокрема для перевiрки подання доповiдей, а також контролю за торгiвлею викидами. Сторони, зазначенi у Додатку B, можуть брати участь у торгiвлi викидами з метою виконання своїх зобов'язань за статтею 3. Будь-яка подiбна торгiвля доповнює внутрiшнi дiї, спрямованi на досягнення цiлей виконання визначених кiлькiсних зобов'язань щодо обмеження та скорочення викидiв згiдно з цiєю статтею.

Стаття 18

     Конференцiя Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу, на своїй першiй сесiї затверджує належнi та ефективнi процедури й механiзми для визначення випадкiв недотримання положень цього Протоколу i реагування на такi випадки у тому числi шляхом розробки перелiку наслiдкiв, беручи до уваги причину, вид, ступiнь i частоту недотримання. Будь-якi процедури та механiзми, передбаченi цiєю статтею, якi призводять до обов'язкових наслiдкiв, приймаються шляхом внесення змiни до цього Протоколу.

Стаття 19

     Положення статтi 14 Конвенцiї про вирiшення спорiв застосовуються до цього Протоколу з вiдповiдними змiнами i доповненнями.

Стаття 20

     1. Будь-яка Сторона може запропонувати змiни та доповнення до цього Протоколу.

     2. Змiни та доповнення до цього Протоколу приймаються на черговiй сесiї Конференцiї Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу. Секретарiат направляє Сторонам текст будь-якої запропонованої змiни або доповнення до цього Протоколу щонайменше за шiсть мiсяцiв до початку засiдання, на якому пропонується її прийняття. Секретарiат також направляє текст запропонованої змiни або доповнення Сторонам i державам, якi пiдписали цю Конвенцiю, а також iнформує Депозитарiй.

     3. Сторони докладають усiляких зусиль для досягнення згоди щодо будь-якої запропонованої змiни або доповнення до цього Протоколу на основi консенсусу. Якщо всi зусилля, спрямованi на досягнення консенсусу, вичерпанi, а згода не досягнута, тодi змiна або доповнення, як крайня мiра, приймається бiльшiстю у три чвертi голосiв Сторiн, якi присутнi та беруть участь у голосуваннi на засiданнi. Секретарiат направляє текст прийнятої змiни або доповнення Депозитарiю, який в свою чергу надсилає його всiм Сторонам для прийняття.

     4. Документи про прийняття змiн або доповнень здаються на зберiгання Депозитарiю. Змiни та доповнення, прийнятi вiдповiдно до пункту 3 вище, набувають чинностi для тих Сторiн, якi їх прийняли, на дев'яностий день пiсля дати отримання Депозитарiєм документа про прийняття принаймнi вiд трьох чвертей Сторiн цього Протоколу.

     5. Змiна або доповнення набуває чинностi для будь-якої Сторони на дев'яностий день пiсля дати здачi цiєю Стороною на зберiгання Депозитарiю її документа про прийняття згаданої змiни або поправки.

Стаття 21

     1. Додатки до цього Протоколу є його невiд'ємною частиною, i, якщо чiтко не передбачається iнше, посилання на цей Протокол одночасно є посиланнями на будь-який додаток до нього. Будь-якi додатки, прийнятi пiсля набуття чинностi цим Протоколом, обмежуються перелiками, формами або будь-якими iншими описовими матерiалами, якi мають науковий, технiчний, процедурний або адмiнiстративний характер.

     2. Будь-яка Сторона може вносити пропозицiї щодо прийняття додатка до цього Протоколу i може пропонувати змiни та доповнення до додаткiв до цього Протоколу.

     3. Додатки до цього Протоколу i змiни до них приймаються на черговiй сесiї Конференцiї Сторiн, яка є нарадою Сторiн цього Протоколу. Секретарiат направляє Сторонам текст будь-якого запропонованого додатка або будь-якої запропонованої змiни чи доповнення до додатка щонайменше за шiсть мiсяцiв до початку засiдання, пiд час якого вони пропонуються для прийняття. Секретарiат направляє також текст будь-якого запропонованого додатка або будь-якої запропонованої змiни чи доповнення до додатка Сторонам i державам, якi пiдписали Конвенцiю, та, для iнформацiї, Депозитарiю.

     4. Сторони докладають усiх зусиль для досягнення згоди щодо будь-якого запропонованого додатка або будь-якої змiни чи доповнення до додатка на основi консенсусу. Якщо всi зусилля, спрямованi на досягнення консенсусу, вичерпанi, а згода не досягнута, тодi додаток або змiна чи доповнення до додатка, як крайня мiра, приймається бiльшiстю у три чвертi голосiв Сторiн, якi присутнi та беруть участь у голосуваннi на засiданнi. Секретарiат направляє текст прийнятого додатка або прийнятої змiни чи доповнення до додатка Депозитарiю, який у свою чергу надсилає його всiм Сторонам для прийняття.

     5. Додаток або змiна чи доповнення до додатка, крiм Додаткiв A i B, якi були прийнятi вiдповiдно до пунктiв 3 i 4 вище, набувають чинностi для всiх Сторiн цього Протоколу через шiсть мiсяцiв пiсля дати направлення Депозитарiєм повiдомлення таким Сторонам про прийняття цього додатка або про прийняття змiни чи доповнення до додатка, за винятком Сторiн, якi протягом цього перiоду письмово повiдомили Депозитарiй про своє неприйняття цього додатка або цiєї змiни чи доповнення до додатка. Додаток або змiна чи доповнення до додатка набувають чинностi для Сторiн, якi вiдкликають своє повiдомлення про неприйняття, на дев'яностий день пiсля дати отримання Депозитарiєм повiдомлення про вiдкликання такого повiдомлення.

     6. Якщо прийняття додатка або змiни чи доповнення до додатка пов'язане з внесенням змiни чи доповнення до цього Протоколу, тодi такий додаток або змiна чи доповнення до додатка не набуде чинностi доти, доки не набуде чинностi змiна чи доповнення до цього Протоколу.

     7. Змiни та доповнення до Додаткiв A i B до цього Протоколу приймаються i набувають чинностi вiдповiдно до процедури, викладеної у статтi 20 за умови, що будь-яка змiна або доповнення до Додатка B приймається лише за письмовою згодою заiнтересованої Сторони.

Стаття 22

     1. За винятком випадкiв, передбачених пунктом 2 нижче, кожна Сторона має один голос.

     2. Регiональнi органiзацiї економiчної iнтеграцiї беруть участь у голосуваннi з питань, що входять до їхньої компетенцiї, з числом голосiв, яке дорiвнює числу держав-членiв цiєї органiзацiї, якi є Сторонами цього Протоколу. Така органiзацiя не має права голосу, якщо своїм правом голосу користується будь-яка з її держав-членiв, i навпаки.

Стаття 23

     Депозитарiєм цього Протоколу є Генеральний секретар Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

Стаття 24

     1. Цей Протокол вiдкритий для пiдписання i пiдлягає ратифiкацiї, прийняттю або схваленню державами i регiональними органiзацiями економiчної iнтеграцiї, якi є Сторонами Конвенцiї. Вiн вiдкритий для пiдписання у Центральних установах Органiзацiї Об'єднаних Нацiй у Нью-Йорку з 16 березня 1998 року по 15 березня 1999 року. Цей Протокол вiдкривається для приєднання наступного дня пiсля дати його закриття для пiдписання. Ратифiкацiйнi грамоти та документи про прийняття, схвалення або приєднання здаються на зберiгання Депозитарiю.

     2. Будь-яка регiональна органiзацiя економiчної iнтеграцiї, яка стає Стороною цього Протоколу, бере на себе всi зобов'язання за цим Протоколом, навiть якщо жодна з її держав-членiв не є Стороною цього Протоколу. У випадку органiзацiй, одна або декiлька держав-членiв яких є Сторонами цього Протоколу, такi органiзацiї та їхнi держави-члени приймають рiшення щодо своєї вiдповiдальностi за виконання ними взятих на себе зобов'язань за цим Протоколом. У таких випадках як органiзацiя, так i її держави-члени не мають права одночасно користуватися правами, передбаченими цим Протоколом.

     3. У своїх ратифiкацiйних грамотах та документах про прийняття, схвалення або приєднання регiональнi органiзацiї економiчної iнтеграцiї заявляють про сфери своєї компетенцiї щодо питань, якi регулюються цим Протоколом. Цi органiзацiї також iнформують Депозитарiй, який у свою чергу iнформує Сторони про будь-якi суттєвi змiни у сферi їхньої компетенцiї.

Стаття 25

     1. Цей Протокол набуває чинностi на дев'яностий день пiсля того, як не менше 55 Сторiн Конвенцiї, включаючи Сторони, зазначенi у Додатку I, сукупна частка яких складає щонайменше 55 вiдсоткiв загальних викидiв двоокису вуглецю Сторiн, зазначених у Додатку I, за 1990 рiк, здадуть на зберiгання свої ратифiкацiйнi грамоти та документи про прийняття, схвалення або приєднання.

     2. Для цiлей цiєї статтi поняття "загальнi викиди двоокису вуглецю Сторiн, зазначених у Додатку I, за 1990 рiк" означає кiлькiсть викидiв, яку Сторони, зазначенi у Додатку I, заявили на день прийняття цього Протоколу або ранiше у своїх перших нацiональних повiдомленнях, якi були наданi вiдповiдно до статтi 12 Конвенцiї.

     3. Для кожної держави або кожної регiональної органiзацiї економiчної iнтеграцiї, яка ратифiкує, приймає або схвалює цей Протокол або приєднується до нього пiсля виконання умов для набуття чинностi згiдно з пунктом 1 вище, цей Протокол набуває чинностi на дев'яностий день пiсля дати здачi на зберiгання її ратифiкацiйної грамоти або документа про прийняття, схвалення або приєднання.

     4. Для цiлей цiєї статтi жодний документ, зданий на зберiгання регiональною органiзацiєю економiчної iнтеграцiї, не розглядається як додатковий до документiв, якi вже були зданi на зберiгання державами-членами цiєї органiзацiї.

Стаття 26

     Жоднi застереження щодо цього Протоколу не допускаються.

Стаття 27

     1. Через три роки пiсля дати набуття чинностi цим Протоколом для тiєї або iншої Сторони така Сторона може у будь-який час вийти з Протоколу, надiславши письмове повiдомлення на адресу Депозитарiю.

     2. Будь-який такий вихiд набуває чинностi через один рiк пiсля дати отримання Депозитарiєм повiдомлення про вихiд або будь-якої пiзнiшої дати, яка може бути зазначена у повiдомленнi про вихiд.

     3. Будь-яка Сторона, яка виходить з Конвенцiї, вважається такою, що також вийшла з Протоколу.

Стаття 28

     Оригiнал цього Протоколу, тексти якого англiйською, арабською, iспанською, китайською, росiйською та французькою мовами є однаково автентичними, здаються на зберiгання Генеральному секретаревi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

     ВЧИНЕНО у м. Кiото одинадцятого дня грудня мiсяця одна тисяча дев'ятсот дев'яносто сьомого року.

     НА ПОСВIДЧЕННЯ ЧОГО нижчепiдписанi, належним чином на те уповноваженi, поставили свої пiдписи пiд цим Протоколом у зазначений день.

 

Додаток A

Парниковi гази:

     Двоокис вуглецю (СО2)

     Метан (СН4)

     Закис азоту (N2O)

     Гiдрофторвуглецi (ГФВ)

     Перфторвуглецi (ПФВ)

     Гексафторид сiрки (SF6)

Сектори/категорiї джерел

     Енергетика

     Спалювання палива
          Енергетична промисловiсть
          Обробна промисловiсть та будiвництво
          Транспорт
          Iншi сектори
          Iнше

     Витiк пiд час видобутку та транспортування пального
          Тверде паливо
          Нафта i природнiй газ
          Iнше

     Промисловi процеси
          Продукцiя гiрничодобувної промисловостi
          Хiмiчна промисловiсть
          Металургiя та металообробка
          Iншi виробництва
          Виробництво галогенiзованих вуглецевих сполук i гексафториду сiрки
          Використання галогенiзованих вуглецевих сполук i гексафториду сiрки
          Iнше

     Використання розчинникiв та iнших сполук

     Сiльське господарство
          Iнтестинальна ферментацiя
          Видалення, зберiгання та використання гною
          Вирощування рису
          Сiльськогосподарськi землi
          Керований випал саван
          Спалювання сiльськогосподарських вiдходiв на полях
          Iнше

     Вiдходи
          Видалення твердих вiдходiв на грунтi
          Обробка стiчних вод
          Спалення вiдходiв
          Iнше

 

Додаток B

Сторона Визначенi кiлькiснi зобов'язання щодо обмеження та скорочення викидiв

Сторона Визначенi кiлькiснi зобов'язання щодо обмеження та скорочення викидiв (у вiдсотках вiд базового року або перiоду)
Австралiя 108
Австрiя 92
Бельгiя 92
Болгарiя* 92
Грецiя 92
Данiя 92
Естонiя* 92
Європейське спiвтовариство 92
Iрландiя 92
Iсландiя 110
Iспанiя 92
Iталiя 92
Канада 94
Латвiя* 92
Литва* 92
Лiхтенштейн 92
Люксембург 92
Монако 92
Нiдерланди 92
Нiмеччина 92
Нова Зеландiя 100
Норвегiя 101
Об'єднане Королiвство Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї 92
Польща* 94
Португалiя 92
Росiйська Федерацiя* 100
Румунiя* 92
Словаччина* 92
Словенiя* 92
Сполученi Штати Америки 93
Угорщина* 94
Україна* 100
Фiнляндiя 92
Францiя 92
Хорватiя* 95
Чеська Республiка* 92
Швейцарiя 92
Швецiя 92
Японiя 94

_______________
     * Сторони, якi здiйснюють процес переходу до ринкової економiки

 

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ

к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата

(Киото, 11 декабря 1997 года)

     Стороны настоящего Протокола,

     являясь Сторонами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, далее упоминаемой как "Конвенция",

     в целях достижения окончательной цели Конвенции, как она изложена в статье 2,

     ссылаясь на положения Конвенции,

     руководствуясь статьей 3 Конвенции,

     во исполнение Берлинского мандата, принятого в Решении 1/CP.1 Конференции Сторон Конвенции на ее первой сессии,

     договорились о следующем:

Статья 1

     Для целей настоящего Протокола применяются определения, содержащиеся в статье 1 Конвенции. Кроме того:

     1. "Конференция Сторон" означает Конференцию Сторон Конвенции.

     2. "Конвенция" означает Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата, принятую в Нью-Йорке 9 мая 1992 года.

     3. "Межправительственная группа экспертов по изменению климата" означает Межправительственную группу экспертов по изменению климата, учрежденную совместно Всемирной метеорологической организацией и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде в 1988 году.

     4. "Монреальский протокол" означает Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, принятый в Монреале 16 сентября 1987 года, с внесенными в него впоследствии изменениями и поправками.

     5. "Присутствующие и участвующие в голосовании Стороны" означают Стороны, присутствующие и голосующие за или против.

     6. "Сторона" означает, если из контекста не следует иное, Сторону настоящего Протокола.

     7. "Сторона, включенная в приложение I", означает Сторону, включенную в приложение I к Конвенции с поправками, которые могут быть в него внесены, или Сторону, которая представила уведомление в соответствии с пунктом 2 "g" статьи 4 Конвенции.

Статья 2

     1. Каждая Сторона, включенная в приложение I, при выполнении своих определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов в соответствии со статьей 3, в целях поощрения устойчивого развития:

     a) осуществляет и/или далее разрабатывает в соответствии со своими национальными условиями такие политику и меры, как:

     i) повышение эффективности использовании энергии в соответствующих секторах национальной экономики;

     ii) охрана и повышение качества поглотителей и накопителей парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, с учетом своих обязательств по соответствующим международным природоохранным соглашениям; содействие рациональным методам ведения лесного хозяйства, облесению и лесовозобновлению на устойчивой основе;

     iii) поощрение устойчивых форм сельского хозяйства в свете соображений, связанных с изменением климата;

     iv) содействие внедрению, проведение исследовательских работ, разработка, и более широкое использование новых и возобновляемых видов энергии, технологий поглощения диоксида углерода и инновационных экологически безопасных технологий;

     v) постепенное сокращение или устранение рыночных диспропорций, фискальных стимулов, освобождений от налогов и пошлин, и субсидий, противоречащих цели Конвенции, во всех секторах - источниках выбросов парниковых газов, и применение рыночных инструментов;

     vi) поощрение надлежащих реформ в соответствующих секторах в целях содействия осуществлению политики и мер, ограничивающих или сокращающих выбросы парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом;

     vii) меры по ограничению и/или сокращению выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, на транспорте;

     viii) ограничение и/или сокращение выбросов метана путем рекуперации и использования при удалении отходов, а также при производстве, транспортировке и распределении энергии.

     b) сотрудничает с другими такими Сторонами в целях повышения индивидуальной и совокупной эффективности их политики и мер, принимаемых согласно настоящей статье, в соответствии с пунктом 2 "e"i" статьи 4 Конвенции. С этой целью эти Стороны предпринимают шаги для распространения своего опыта и обмена информацией о таких политике и мерах, включая разработку способов повышения их сопоставимости, транспарентности и эффективности. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на своей первой сессии или впоследствии, как только это будет практически возможно, рассмотрит пути содействия такому сотрудничеству с учетом всей соответствующей информации.

     2. Стороны, включенные в приложение I, стремятся к ограничению или сокращению выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, в результате использования бункерного топлива при воздушных и морских перевозках, действуя соответственно через Международную организацию гражданской авиации и Международную морскую организацию.

     3. Стороны, включенные в приложение I, стремятся осуществлять политику и меры в соответствии с настоящей статьей таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия, в том числе неблагоприятные последствия изменения климата, воздействие на международную торговлю и социальные, экологические и экономические последствия для других Сторон, в особенности для Сторон, являющихся развивающимися странами, и в частности для тех, которые перечислены в пунктах 8 и 9 статьи 4 Конвенции, с учетом статьи 3 Конвенции. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, может, когда это необходимо, предпринимать дальнейшие действия в целях содействия осуществлению положений настоящего пункта.

     4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, если она, с учетом различных национальных условий и потенциальных последствий, примет решение о полезности координации любых политики и мер, предусмотренных в пункте 1 выше, рассматривает пути и средства налаживания координации таких политики и мер.

Статья 3

     1. Стороны, включенные в приложение I, по отдельности или совместно обеспечивают, чтобы их совокупные антропогенные выбросы парниковых газов, перечисленных в Приложении A, в эквиваленте диоксида углерода не превышали установленных для них количеств, рассчитанных во исполнение их определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов, зафиксированных в Приложении B, и в соответствии с положениями настоящей статьи, в целях сокращения их общих выбросов таких газов по меньшей мере на пять процентов по сравнению с уровнями 1990 года в период действия обязательств с 2008 по 2012 год.

     2. Каждая Сторона, включенная в приложение I, к 2005 году добивается очевидного прогресса в выполнении своих обязательств по настоящему Протоколу.

     3. Для выполнения каждой Стороной, включенной в приложение I, обязательств по настоящей статье используются чистые изменения в величине выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, являющиеся прямым результатом деятельности человека в области изменений в землепользовании и в лесном хозяйстве, ограниченной, начиная с 1990 года, облесением, лесовозобновлением и обезлесиванием, измеряемым как поддающиеся проверке изменения в накоплениях в каждый период действия обязательств. Доклады о связанных с этими видами деятельности выбросах из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов представляются в транспарентном и поддающемся проверке виде и рассматриваются в соответствии со статьями 7 и 8.

     4. До первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет на рассмотрение Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам данные для установления ее уровня накоплений углерода в 1990 году и для проведения оценки изменений в ее накоплениях углерода в последующие годы. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на своей первой сессии или впоследствии, как только это будет практически возможно, примет решение в отношении условий, правил и руководящих принципов, касающихся того, как и какие дополнительные виды деятельности человека, связанные с изменениями в выбросах и абсорбции парниковых газов в категориях изменений в использовании сельскохозяйственных земель и землепользовании и лесного хозяйства, прибавляются к установленному количеству для Сторон, включенных в приложение I, или вычитаются из него, с учетом факторов неопределенности, транспарентности при представлении докладов, возможности проверки, методологической работы Межправительственной группы экспертов по изменению климата, консультаций, представляемых Вспомогательным органом для консультирования по научным и техническим аспектам в соответствии со статьей 5, и решений Конференции Сторон. Такое решение применяется во второй и в последующие периоды действия обязательств. Сторона может решить применять такое решение об этих дополнительных видах деятельности человека в свой первый период действия обязательств при условии, что эти виды деятельности имеют место с 1990 года.

     5. Стороны, включенные в приложение I, которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике, и базовый год или период для которых был установлен во исполнение Решения 9/CP.2 второй сессии Конференции Сторон Конвенции, используют этот базовый год или период для осуществления своих обязательств по настоящей статье. Любая другая Сторона, включенная в приложение I, которая осуществляет процесс перехода к рыночной экономике и которая еще не представила свое первое национальное сообщение согласно статье 12 Конвенции, может также уведомить Конференцию Сторон, действующую в качестве Сторон настоящего Протокола, о том, что она намерена использовать иной, чем 1990 год, базовый год или период для осуществления своих обязательств по настоящей статье. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, решает вопрос о принятии такого уведомления.

     6. С учетом пункта 6 статьи 4 Конвенции при выполнении ими своих обязательств, помимо обязательств, предусмотренных в настоящей статье, определенная степень гибкости предоставляется Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, тем Сторонам, включенным в приложение I, которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике.

     7. В первый период действия определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов с 2008 до 2012 года установленное количество для каждой Стороны, включенной в приложение I, равно зафиксированной для нее в Приложении B процентной доле ее чистых совокупных антропогенных выбросов парниковых газов, перечисленных в Приложении A, в эквиваленте диоксида углерода за 1990 год или за базовый год или период, определенный в соответствии с пунктом 5 выше, умноженной на пять. Те Стороны, включенные в приложение I, для которых изменения в землепользовании и лесное хозяйство являлись в 1990 году чистыми источниками выбросов парниковых газов, для целей расчета своих установленных количеств включают в свои выбросы за базовый 1990 год или за базовый период совокупные антропогенные выбросы в эквиваленте диоксида углерода за вычетом абсорбции в 1990 году в результате изменения в землепользовании.

     8. Каждая Сторона, включенная в приложение I, для целей расчета, упомянутого в пункте 7 выше, может использовать 1995 год как базовый год для гидрофторуглеродов, перфторуглеродов и гексафторида серы.

     9. Обязательства для последующих периодов для Сторон, включенных в приложение I, устанавливаются в поправках к Приложениям к настоящему Протоколу, которые принимаются в соответствии с положениями пункта 7 статьи 20. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, начнет рассмотрение таких обязательств не менее чем за семь лет до конца первого периода действия обязательств, упомянутого в пункте 1 выше.

     10. Любые единицы сокращения выбросов или любая часть установленного количества, которые какая-либо Сторона приобретает у другой Стороны в соответствии с положениями статьи 6 и статьи 16-бис, прибавляются к установленному количеству приобретающей Стороны.

     11. Любые единицы сокращения выбросов или любая часть установленного количества, которые какая-либо Сторона передает другой Стороне в соответствии с положениями статьи 6 и статьи 16-бис, вычитаются из установленного количества передающей Стороны.

     12. Любые сертифицированные единицы сокращения выбросов, которые какая-либо Сторона приобретает у другой Стороны в соответствии с положениями статьи 13, прибавляются к установленному количеству приобретающей Стороны.

     13. Если выбросы Стороны, включенной в приложение I, в тот или иной период действия обязательств меньше количества, установленного для нее согласно настоящей статье, то эта разница, по просьбе этой Стороны, прибавляется к установленному количеству этой Стороны на последующие периоды действия обязательств.

     14. Каждая Сторона, включенная в приложение I, стремится осуществлять обязательства, упомянутые в пункте 1 выше, таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятные социальные, экологические и экономические последствия для Сторон, являющихся развивающимися странами, в особенности для тех Сторон, которые перечислены в пунктах 8 и 9 статьи 4 Конвенции. Согласно соответствующим решениям Конференции Сторон об осуществлении этих пунктов Конференция Сторон Конвенции, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на своей первой сессии рассмотрит, какие действия необходимо предпринять для сведения к минимуму неблагоприятных последствий изменения климата и/или последствий мер реагирования для перечисленных в упомянутых выше пунктах Сторон. К числу вопросов, подлежащих рассмотрению, относятся обеспечение финансирования, страхование и передача технологий.

Статья 4

     1. Любые Стороны, включенные в приложение I, которые достигли соглашения о совместном выполнении своих обязательств по статье 3, рассматриваются как выполнившие эти обязательства при условии, что их общие суммарные совокупные антропогенные выбросы парниковых газов, перечисленных в Приложении A, в эквиваленте диоксида углерода не превышают их установленных количеств, рассчитанных во исполнение их определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов, зафиксированных в Приложении B, и в соответствии с положениями статьи 3. Соответствующий уровень выбросов, устанавливаемый для каждой из Сторон такого соглашения, определяется в этом соглашении.

     2. Стороны любого такого соглашения уведомляют секретариат об условиях соглашения в день сдачи на хранение своих документов о ратификации, принятии, одобрении настоящего Протокола или присоединения к нему. Секретариат в свою очередь информирует Стороны и сигнатариев Конвенции об условиях данного соглашения.

     3. Любое такое соглашение остается в силе в течение периода действия обязательств, указанного в пункте 7 статьи 3.

     4. Если Стороны, действующие совместно, делают это в рамках региональной организации экономической интеграции или совместно с ней, то никакое изменение в составе этой организации после принятия настоящего Протокола не влияет на существующие обязательства по настоящему Протоколу. Любое изменение состава организации применяется только для целей тех обязательств по статье 3, которые были приняты после этого изменения.

     5. В случае, если Стороны такого соглашения не достигли своих общих суммарных сокращений уровня выбросов, каждая Сторона этого соглашения несет ответственность за свои собственные уровни выбросов, установленные в этом соглашении.

     6. Если Стороны, действующие совместно, делают это в рамках региональной организации экономической интеграции, которая сама является Стороной настоящего Протокола, или совместно с ней, то каждое государство-член такой региональной организации экономической интеграции по отдельности и вместе с региональной организацией экономической интеграции, действующей в соответствии со статьей 24, в случае невыполнения общих суммарных сокращений уровня выбросов несет ответственность за свой уровень выбросов, уведомление о котором было представлено в соответствии с настоящей статьей.

Статья 5

     1. Каждая Сторона, включенная в приложение I, создает не позднее чем за один год до начала первого периода действия обязательств национальную систему для оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом. Руководящие принципы для таких национальных систем, которые включают в себя методологии, указанные в пункте 2 ниже, принимаются Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на ее первой сессии.

     2. Методологиями для оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, являются методологии, принятые Межправительственной группой экспертов по изменению климата и одобренные Конференцией Сторон Конвенции на ее третьей сессии. Когда такие методологии не используются, вносятся надлежащие коррективы в соответствии с методологиями, одобренными Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на ее первой сессии. На основе работы, в частности, Межправительственной группы экспертов по изменению климата и консультацией, предоставляемых Вспомогательным органом для консультирования по научным и техническим аспектам, Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, регулярно проводит обзор таких методологий и коррективов и, когда это необходимо, пересматривает их, в полной мере принимая во внимание любые соответствующие решения Конференции Сторон. Любой пересмотр методологий или коррективов применяется только для целей установления соблюдения обязательств по статье 3 в отношении любого периода действия обязательств.

     5. Потенциалами глобального потепления, используемыми для пересчета в эквивалент диоксида углерода антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, перечисленных в Приложении A, являются потенциалы, принятые Межправительственной группой экспертов по изменению климата и одобренные Конференцией Сторон Конвенции на ее третьей сессии. На основе работы, в частности, Межправительственной группы экспертов по изменению климата и консультаций, предоставляемых Вспомогательным органом для консультирования по научным и техническим аспектам, Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, регулярно рассматривает величины потенциала глобального потепления каждого такого парникового газа и, когда это необходимо, пересматривает их, в полной мере принимая во внимание любые соответствующие решения Конференции Сторон. Любые изменения величины того или иного потенциала глобального потепления применяются только к обязательствам по статье 3 в отношении любого периода действия обязательств, следующего за упомянутым пересмотром.

Статья 6

     Для целей выполнения своих обязательств по статье 3 любая Сторона, включенная в приложение I, может передавать любой другой такой Стороне или приобретать у нее единицы сокращения выбросов, полученные в результате проектов, направленных на сокращение антропогенных выбросов из источников или на увеличение абсорбции поглотителями парниковых газов в любом секторе экономики, при условии, что:

     a) любой такой проект был утвержден участвующими Сторонами;

     b) любой такой проект предусматривает сокращение выбросов из источников или увеличение абсорбции поглотителями, дополнительное к тому, которое могло бы иметь место в ином случае;

     c) она не приобретает никаких единиц сокращения выбросов, если она не соблюдает свои обязательства по статьям 5 и 7; и

     d) приобретение единиц сокращения выбросов дополняет внутренние действия для целей выполнения обязательств по статье 3.

     2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, может на своей первой сессии или впоследствии, как только это будет практически возможно, выработать дальнейшие руководящие принципы для осуществления настоящей статьи, в том числе для проверки и представления докладов.

     3. Сторона, включенная в приложение I, может уполномочивать юридических лиц участвовать, под ее ответственность, в действиях, ведущих к получению, передаче или приобретению единиц сокращения выбросов в соответствии с настоящей статьей.

     4. Если в соответствии с положениями статьи 8 выявлен вопрос, касающийся выполнения той или иной Стороной, включенной в приложение I, требований, указанных в настоящей статье, передача и приобретение единиц сокращения выбросов могут продолжаться после выявления этого вопроса при условии, что никакие такие единицы не могут использоваться ни одной из Сторон для выполнения своих обязательств по статье 3 до тех пор, пока не будет решен вопрос о соблюдении.

Статья 7

     1. Каждая Сторона, включенная в приложение I, включает в свой ежегодный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, представляемых согласно соответствующим решениям Конференции Сторон Конвенции, определяемую в соответствии с пунктом 4 ниже необходимую дополнительную информацию для целей обеспечения соблюдения статьи 3.

     2. Каждая Сторона, включенная в приложение I, включает в свое национальное сообщение, представляемое согласно статье 12 Конвенции, определяемую в соответствии с пунктом 4 ниже дополнительную информацию, необходимую для того, чтобы продемонстрировать соблюдение своих обязательств по настоящему Протоколу, в том числе по статьям 2, 3, 5, 6, 7, 12 и 13.

     3. Каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет информацию, требуемую согласно пункту 1 выше, на ежегодной основе начиная с первого кадастра, подлежащего представлению согласно Конвенции, за первый год периода действия обязательств после вступления настоящего Протокола в силу для этой Стороны. Каждая такая Сторона представляет информацию, требуемую согласно пункту 2 выше, как часть первого национального сообщения, подлежащего представлению согласно Конвенции, после вступления для нее в силу настоящего Протокола и после принятия руководящих принципов, как это предусмотрено в пункте 4 ниже. Периодичность последующего представления информации, требуемой согласно настоящей статье, определяется Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, с учетом любого расписания для представления национальных сообщений, принятого Конференцией Сторон.

     4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, принимает на своей первой сессии и впоследствии периодически пересматривает руководящие принципы для подготовки информации, требуемой в соответствии с настоящей статьей, с учетом принятых Конференцией Сторон руководящих принципов для подготовки национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, также до начала первого периода действия обязательств принимает решение о порядке учета установленных количеств.

Статья 8

     1. Информация, представляемая в соответствии со статьей 7 каждой Стороной, включенной в приложение I, рассматривается группами экспертов по рассмотрению во исполнение соответствующих решений Конференции Сторон и в соответствии с руководящими принципами, принятыми для этой цели Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, согласно пункту 4 ниже. Информация, представляемая согласно пункту 1 статьи 7 каждой Стороной, включенной в приложении I, рассматривается как часть ежегодных компиляции и учета кадастров выбросов и установленных количеств. В дополнение к этому, информация, представляемая согласно пункту 2 статьи 7 каждой Стороной, включенной в приложении I, рассматривается как часть рассмотрения сообщений.

     2. Группы экспертов по рассмотрению координируются секретариатом и состоят из экспертов, отобранных из числа кандидатур, выдвинутых Сторонами Конвенции, и, когда это необходимо, межправительственными организациями, в соответствии с руководящими указаниями, принятыми для этой цели Конференцией Сторон.

     3. В рамках процесса рассмотрения проводится тщательная и всеобъемлющая техническая оценка всех аспектов осуществления настоящего Протокола той или иной Стороной. Группы экспертов по рассмотрению готовят доклад для Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, в котором приводится оценка осуществления Стороной ее обязательств и выявляются любые потенциальные проблемы и факторы, влияющие на выполнение обязательств. Такие доклады распространяются секретариатом среди всех Сторон Конвенции. Секретариат составляет перечень вопросов, касающихся осуществления, которые были выявлены в таких докладах, для дальнейшего рассмотрения Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола.

     4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, принимает на своей первой сессии и впоследствии периодически пересматривает руководящие принципы для рассмотрения хода осуществления настоящего Протокола группами экспертов по рассмотрению с учетом соответствующих решений Конференции Сторон.

     5. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, при содействии, в зависимости от обстоятельств, Вспомогательного органа по осуществлению и Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам рассматривает:

     a) информацию, представленную Сторонами в соответствии со статьей 8, и доклады экспертов об ее рассмотрении, проведенном в соответствии с настоящей статьей, и

     b) те вопросы, касающиеся осуществления, которые были включены секретариатом в перечень в соответствии с пунктом 3 выше, а также любые вопросы, поднятые Сторонами.

     6. После рассмотрения информации, упомянутой в пункте 5 выше, Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, принимает решения по любым вопросам, которые необходимы для осуществления настоящего Протокола.

Статья 9

     1. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, периодически рассматривает настоящий Протокол в свете наилучшей имеющейся научной информации и оценки изменения климата и его последствий, а также имеющей к этому отношение технической, социальной и экономической информации. Такие рассмотрения координируются с соответствующими рассмотрениями в рамках Конвенции, в частности с рассмотрениями, предусмотренными согласно пункта 2 "d" статьи 4 и пункту 2 "a" статьи 7 Конвенции. На основе этих рассмотрений Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, принимает соответствующие решения.

     2. Первое рассмотрение проводится на второй сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола. Дальнейшие рассмотрения проводятся регулярно и своевременно.

Статья 10

     Все Стороны, принимая во внимание свою общую, но дифференцированную ответственность и свои особые национальные и региональные приоритеты, цели и условия в области развития, без введения в действие новых обязательств для Сторон, не включенных в приложение I, но вновь подтверждая существующие обязательства по пункту 1 статьи 4 Конвенции и продолжая содействовать осуществлению этих обязательств для достижения устойчивого развития, принимая во внимание пункты 3, 5 и 7 статьи 4 Конвенции.

     a) формулируют, когда это уместно и насколько это возможно, эффективные с точки зрения затрат национальные и, в соответствующих случаях, региональные программы повышения качества местных показателей выбросов, данных о деятельности и/или моделей, которые отражают социально-экономические условия каждой Стороны, в целях составления и периодического обновления национальных кадастров антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, используя сопоставимые методологии, которые будут одобрены Конференцией Сторон, и в соответствии с руководящими принципами для подготовки национальных сообщений, принятыми Конференцией Сторон;

     b) формулируют, осуществляют, публикуют и регулярно обновляют национальные и, в соответствующих случаях, региональные программы, предусматривающие меры по смягчению последствий изменения климата и меры по содействию адекватной адаптации к изменению климата.

     i) такие программы, в частности, касаются секторов энергетики, транспорта и промышленности, а также сельского хозяйства, лесного хозяйства и удаления отходов. Кроме того, адаптацию к изменению климата можно усовершенствовать благодаря адаптационным технологиям и методам совершенствования территориально-пространственного планирования;

     ii) Стороны, включенные в приложение I, представляют информацию о действиях согласно настоящему Протоколу, включая национальные программы, в соответствии со статьей 7, а другие Стороны стремятся, в соответствующих случаях, включать в свои национальные сообщения информацию о программах, содержащих меры, которые, по мнению соответствующей Стороны, способствуют решению проблем изменения климата и его неблагоприятных последствий, включая борьбу с увеличением выбросов парниковых газов, а также повышения качества поглотителей и абсорбцию поглотителями, укрепление потенциала и адаптационные меры;

     c) сотрудничают в содействии созданию эффективных условий для разработки, применения и распространения экологически безопасных технологий, ноу-хау, практики и процессов, имеющих отношение к изменению климата, и предпринимают все практически выполнимые шаги для поощрения, облегчения и финансирования, в зависимости от обстоятельств, передачи таких технологий, ноу-хау, практики и процессов, особенно развивающимся странам, и доступа к таким технологиям, ноу-хау, практике и процессам, включая разработку политики и программ эффективности передачи экологически безопасных технологий, которые находятся в собственности государства или являются общественным достоянием, и создание благоприятных условий для частного сектора в том, что касается поощрения и расширения передачи экологически безопасных технологий и доступа к ним;

     d) сотрудничают в научно-технических исследованиях и способствуют поддержке и развитию систем систематического наблюдения и развитию архивов данных для снижения неопределенностей, связанных с климатической системой, неблагоприятными последствиями изменения климата и экономическими и социальными последствиями различных стратегий реагирования, а также поощряют развитие и укрепление внутреннего потенциала и возможностей участвовать в международных и межправительственных усилиях, программах и сетях в области научных исследований и систематического наблюдения, принимая во внимание статью 5 Конвенции;

     e) принимают меры по сотрудничеству и поощрению на международном уровне, используя, когда это уместно, существующие органы, в деле разработки и осуществления программ просвещения и подготовки кадров, включая активизацию укрепления национального потенциала, в частности людских и организационных ресурсов, и обмен сотрудниками или прикомандирование сотрудников для подготовки экспертов в этой области, в частности для развивающихся стран, а также способствуют на национальном уровне информированию общественности и доступу общественности к информации об изменении климата. Приемлемые условия для осуществления этой деятельности в рамках соответствующих органов Конвенции подлежат разработке с учетом статьи 6 Конвенции;

     f) включают в свои национальные сообщения информацию о программах и деятельности, осуществляемых во исполнение настоящей статьи согласно соответствующих решениям Конференции Сторон; и

     g) при осуществлении обязательств по настоящей статье в полной мере принимают во внимание пункт 8 статьи 4 Конвенции.

Статья 11

     1. При осуществлении статьи 10 Стороны принимают во внимание положения пунктов 4, 5, 7, 8 и 9 статьи 4 Конвенции.

     2. В контексте осуществления пункта 1 статьи 4 Конвенции, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 4 и статьи 11 Конвенции и через оперативный орган или органы, на которые возложено управление финансовым механизмом Конвенции, Стороны, являющиеся развитыми странами, и иные развитые Стороны, являющиеся развитыми странами, и иные развитые Стороны, включенные в приложение II к Конвенции:

     a) предоставляют новые и дополнительные финансовые ресурсы для покрытия всех согласованных издержек, понесенных Сторонами, являющимися развивающимися странами, при продвижении вперед в деле выполнения обязательств по пункту 1 "a" статьи 4 Конвенции, охватываемых подпунктом "a" статьи 10; и

     b) также предоставляют такие финансовые ресурсы, в том числе для передачи технологии, которые необходимы Сторонам, являющимся развивающимися странами, для покрытия всех согласованных дополнительных издержек, связанных с продвижением вперед в деле выполнения обязательств по пункту 1 статьи 4 Конвенции, охватываемых статьей 10 и согласованных между Стороной, являющейся развивающейся страной, и международным органом или органами, упоминаемыми в статье 11 Конвенции в соответствии с этой статьей.

     При выполнении этих существующих обязательств принимается во внимание потребность в адекватном и предсказуемом потоке средств и важность соответствующего распределения бремени между Сторонами, являющимися развитыми странами. Руководящие указания для органа или органов, на которые возложено управление финансовым механизмом Конвенции, содержащиеся в соответствующих решениях Конференции Сторон, в том числе согласованные до принятия настоящего Протокола, применяются mutatis mutandis к положениям настоящего пункта.

     3. Стороны, являющиеся развитыми странами, и иные развитые Стороны, включенные в приложение II к Конвенции, могут также предоставлять, а Стороны, являющиеся развивающимися странами, получать финансовые средства для осуществления статьи 10 по двусторонним, региональным и другим многосторонним каналам.

Статья 12

     1. Настоящим определяется механизм чистого развития.

     2. Цель механизма чистого развития состоит в том, чтобы помогать Сторонам, не включенным в приложение I, в обеспечении устойчивого развития и в содействии достижению конечной цели Конвенции и помогать Сторонам, включенным в приложение I, в обеспечении соблюдения их определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов согласно статье 3.

     3. В рамках механизма чистого развития:

     a) Стороны, не включенные в приложение I, пользуются выгодами от осуществления деятельности по проектам, приводящей к сертифицированным сокращениям выбросов; и

     b) Стороны, включенные в приложение I, могут использовать сертифицированные сокращения выбросов в результате такой деятельности по проектам с целью содействия соблюдению части их определенных количественных обязательств по сокращению и ограничению выбросов согласно статье 3, как они определены Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола.

     4. Механизм чистого развития подчиняется и руководствуется указаниями Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, и управляется исполнительным советом механизма чистого развития.

     5. Сокращения выбросов в результате каждого вида деятельности по проектам сертифицируются оперативными органами, которые будут назначены Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на основе:

     a) добровольного участия, одобренного каждой участвующей Стороной;

     b) реальных, измеримых и долгосрочных преимуществ, связанных со смягчением последствий изменения климата; и

     c) сокращений выбросов, дополнительных к любым сокращениям, которые могли бы иметь место в отсутствие сертифицированного вида деятельности по проектам.

     6. Механизм чистого развития оказывает помощь в организации, по мере необходимости, финансирования сертифицированных видов деятельности по проектам.

     7. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на своей первой сессии вырабатывает условия и процедуры с целью обеспечения транспарентности, эффективности и подотчетности путем независимой ревизии и проверки деятельности по проектам.

     8. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, обеспечивает, чтобы часть поступлений от сертифицированных видов деятельности по проектам, использовалась для покрытия административных расходов, а также для оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, особенно уязвимым к неблагоприятному воздействию изменения климата, в погашении расходов, связанных с адаптацией.

     9. В механизме чистого развития, в том числе в деятельности, упомянутой в пункте 3 "a" выше, и в приобретении сертифицированных сокращений выбросов, могут участвовать частные и/или государственные субъекты, и такое участие осуществляется в соответствии с любыми руководящими указаниями, которые может давать исполнительный совет механизма чистого развития.

     10. Сертифицированные сокращения выбросов, достигнутые в период с 2000 года до начала первого периода действия обязательств, могут использоваться для оказания помощи в обеспечении соблюдения обязательств в первый период действия обязательств.

Статья 13

     1. Конференция Сторон, высший орган Конвенции, действует в качестве совещания Сторон настоящего Протокола.

     2. Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Протокола, могут участвовать в качестве наблюдателей в работе любой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола. Когда Конференция Сторон действует в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, решения в отношении настоящего Протокола принимаются только Сторонами настоящего Протокола.

     3. Когда Конференция Сторон действует в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, любой член президиума Конвенции Сторон, представляющий Сторону Конвенции, которая в данный момент не является Стороной настоящего Протокола, замещается дополнительным членом, избираемым Сторонами настоящего Протокола из их числа.

     4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, регулярно рассматривает осуществление настоящего Протокола и принимает в рамках своего мандата решения, необходимые для содействия его эффективному осуществлению. Она выполняет функции, возложенные на нее в соответствии с настоящим Протоколом, и:

     a) оценивает на основе всей информации, представленной ей в соответствии с положениями настоящего Протокола, ход осуществления настоящего Протокола Сторонами, общий эффект мер, принимаемых во исполнение настоящего Протокола, в частности экологические, экономические и социальные эффекты, а также их кумулятивное воздействие и степень прогресса в достижении цели Конвенции.

     b) периодически рассматривает обязательства Сторон по настоящему Протоколу должным образом учитывая любые рассмотрения, требуемые согласно пункту 2 "d" статьи 4 и пункту 2 статьи 7 Конвенции, в свете цели Конвенции, опыта, накопленного при ее осуществлении, и эволюции научных и технических знаний и в этой связи рассматривает и принимает регулярные доклады об осуществлении настоящего Протокола.

     c) способствует и содействует обмену информацией о мерах, принимаемых Сторонами для решения проблем изменения климата и его последствий, принимая во внимание различия в условиях, ответственности и возможностях Сторон и их соответствующие обязательства по настоящему Протоколу;

     d) содействует, по просьбе двух или более Сторон, координации мер, принимаемых ими для решения проблем изменения климата и его последствий, принимая во внимание различия в условиях, ответственности и возможностях Сторон и их соответствующие обязательства по настоящему Протоколу;

     e) поощряет и направляет в соответствии с целью Конвенции и положениями настоящего Протокола, и в полной мере принимая во внимание соответствующие решения Конференции Сторон Конвенции, разработку и периодическое уточнение сопоставимых методологий для эффективного осуществления настоящего Протокола, которые будут одобряться Конференцией Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола;

     f) выносит рекомендации по любым вопросам, которые необходимы для осуществления настоящего Протокола;

     g) принимает меры для мобилизации дополнительных финансовых средств в соответствии с пунктом 2 статьи 11;

     h) учреждает такие вспомогательные органы, которые потребуются для осуществления настоящего Протокола;

     i) запрашивает и использует, когда это необходимо, услуги и сотрудничество компетентных международных организаций и межправительственных и неправительственных органов и представляемую ими информацию; и

     j) выполняет такие другие функции, которые могут потребоваться для осуществления настоящего Протокола, и рассматривает любые задачи, являющиеся результатом решения Конференции Сторон.

     5. Правила процедуры Конференции Сторон и финансовые процедуры Конвенции применяются к настоящему Протоколу mutatis mutandis, за исключением тех случаев, когда Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, может на основе консенсуса принять иное решение.

     6. Секретариат созывает первую сессию Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, одновременно с первой сессией Конференции Сторон, которая запланирована после даты вступления в силу настоящего Протокола. Последующие очередные сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, проводятся ежегодно и одновременно с сессиями Конференции Сторон, если Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, не примет иного решения.

     7. Внеочередные сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, созываются, когда Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, сочтет это необходимым, или по письменному требованию любой из Сторон при условии, что в течение шести месяцев после того, как секретариат направит это требование Сторонам, оно будет поддержано не менее чем одной третью Сторон.

     8. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Международное агентство по атомной энергии, а также любое государство-член таких организаций или наблюдатели при них, которые не являются Сторонами Конвенции, могут быть представлены на сессиях Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, в качестве наблюдателей. Любые органы или учреждения, будь то национальные или международные, правительственные или неправительственные, которые обладают компетенцией в вопросах, относящихся к сфере действия настоящего Протокола и которые сообщили секретариату о своем желании быть представленными на сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, в качестве наблюдателя, могут быть допущены к участию в ней, за исключением тех случаев, когда против этого возражают не менее одной трети присутствующих Сторон. Допуск и участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, как это предусмотрено в пункте 5 выше.

Статья 14

     1. Секретариат, учрежденный в соответствии со статьей 8 Конвенции, выполняет функции секретариата настоящего Протокола.

     2. Пункт 2 статьи 8 Конвенции о функциях секретариата и пункт 3 статьи 8 Конвенции об организации функционирования секретариата применяются к настоящему Протоколу mutatis mutandis. Кроме того, секретариат выполняет функции, возложенные на него согласно настоящему Протоколу.

Статья 15

     1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательный орган по осуществлению, учрежденные в соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции, действуют соответственно в качестве Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению настоящего Протокола. Положения, касающиеся функционирования этих двух органов в соответствии с Конвенцией, применяются к настоящему Протоколу mutatis mutandis. Сессии заседаний Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению настоящего Протокола проводятся соответственно в связи с заседаниями Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению Конвенции.

     2. Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Протокола, могут участвовать в качестве наблюдателей в работе любой сессии вспомогательных органов. Когда вспомогательные органы действуют в качестве вспомогательных органов настоящего Протокола, решения в отношении настоящего Протокола принимаются лишь теми Сторонами, которые являются Сторонами настоящего Протокола.

     3. Когда вспомогательные органы, учрежденные в соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции, выполняют свои функции в отношении вопросов, касающихся настоящего Протокола, любой член бюро вспомогательных органов, представляющий Сторону Конвенции, которая в данный момент не является Стороной настоящего Протокола, замещается дополнительным членом, который избирается Сторонами настоящего Протокола из их числа.

Статья 16

     Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, рассмотрит, как только это практически возможно, вопрос о применении к настоящему Протоколу многостороннего консультативного процесса, упомянутого в статье 13 Конвенции, и о модификации этого процесса, если это необходимо, в свете любых соответствующих решений, которые могут быть приняты Конференцией Сторон. Любой многосторонний консультативный процесс, который может применяться к настоящему Протоколу, действует без ущерба для процедур и механизмов, учрежденных в соответствии со статьей 18.

Статья 17

     Конференция Сторон определяет соответствующие принципы, условия, правила и руководящие принципы, в частности, для проверки, представления докладов и учета торговли выбросами. Стороны, включенные в Приложение B, участвуют в торговле выбросами для целей выполнения своих обязательств по статье 3. Любая такая торговля дополняет внутренние действия для целей выполнения определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов согласно настоящей статье.

Статья 18

     Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на своей первой сессии утверждает надлежащие и эффективные процедуры и механизмы для определения случаев несоблюдение положений настоящего Протокола и реагирования на такие случаи несоблюдения, в том числе путем разработки ориентировочного перечня последствий, принимая во внимание причину, вид, степень и частотность несоблюдения. Любые процедуры и механизмы согласно настоящей статье, влекущие за собой последствия, имеющие обязательный характер, принимаются путем внесения поправки в настоящий Протокол.

Статья 19

     Положения статьи 14 Конвенции применяются к настоящему Протоколу mutatis mutandis.

Статья 20

     1. Любая Сторона может предлагать поправки к настоящему Протоколу.

     2. Поправки к настоящему Протоколу принимаются на очередной сессии Конференции Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола. Секретариат сообщает Сторонам текст любой предлагаемой поправки к настоящему Протоколу не менее чем за шесть месяцев до начала заседания, на котором она предлагается для принятия. Секретариат сообщает также текст предлагаемых поправок Сторонам и сигнатариям Конвенции и, для информации, депозитарию.

     3. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любой предлагаемой поправке к настоящему Протоколу на основе консенсуса. Если все усилия, направленные на достижение консенсуса, были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то поправка в качестве последней меры принимается большинством в три четверти голосов присутствующих и участвующих в голосовании на данном заседании Сторон. Секретариат сообщает текст принятой поправки депозитарию, который препровождает его всем Сторонам для принятия.

     4. Документы о принятии поправки сдаются на хранение депозитарию. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 выше, вступает в силу для тех Сторон, которые приняли ее, на девяностый день со дня получения депозитарием документа о принятии по меньшей мере от трех четвертей Сторон настоящего Протокола.

     5. Поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый день после даты сдачи данной Стороной на хранение депозитарию ее документа о принятии указанной поправки.

Статья 21

     1. Приложения к настоящему Протоколу составляют его неотъемлемую часть, и, если прямо не предусматривается иного, ссылка на настоящий Протокол представляет собой в то же время ссылку на любые приложения к нему. Любые приложения, принятые после вступления в силу настоящего Протокола, ограничиваются перечнями, формами или любыми другими материалами описательного характера, которые касаются научных, технических, процедурных или административных вопросов.

     2. Любая Сторона может вносить предложения о принятии приложения к настоящему Протоколу и может предлагать поправки к приложениям к настоящему Протоколу.

     3. Приложения к настоящему Протоколу и поправки к Приложениям к Протоколу принимаются на очередной сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола. Секретариат сообщает Сторонам текст любого предлагаемого приложения или поправки к приложению не менее чем за шесть месяцев до начала заседания, на котором она предлагается для принятия. Секретариат сообщает также текст любого предлагаемого приложения или поправки к приложению Сторонам и сигнатариям Конвенции и, для информации, депозитарию.

     4. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любому предлагаемому приложению или поправке к приложению на основе консенсуса. Если все усилия, направленные на достижение консенсуса, были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то приложение или поправка к приложению в качестве последней меры принимается большинством в три четверти голосов присутствующих и участвующих в голосовании на данном заседании Сторон. Секретариат сообщает текст принятого приложения или принятой поправки к приложению депозитарию, который препровождает его всем Сторонам для принятия.

     5. Приложение или поправка к приложению, помимо Приложений A и B, которое было принято или в которое были внесены поправки в соответствии с пунктами 3 и 4 выше, вступает в силу для всех Сторон настоящего Протокола через шесть месяцев после даты направления депозитарием сообщения таким Сторонам о принятии данного приложения или о принятии поправки к приложению, за исключением тех Сторон, которые в течение этого периода в письменной форме уведомили депозитария о своем непринятии данного приложения или данной поправки к приложению. Приложение или поправка к приложению вступает в силу для Сторон, которые аннулируют свое уведомление о непринятии, на девяностый день после даты получения депозитарием сообщения об аннулировании такого уведомления.

     6. Если принятие приложения или поправки к приложению связано с внесением поправки в настоящий Протокол, то такое приложение или поправка к приложению не вступает в силу до тех пор, пока не вступит в силу поправка к настоящему Протоколу.

     7. Поправки к Приложениям A и B настоящего Протокола принимаются и вступают в силу в соответствии с процедурой, изложенной в статье 20, при условии, что любая поправка к Приложению B принимается только при письменном согласии затрагиваемой Стороны.

Статья 22

     1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 ниже, каждая Сторона имеет один голос.

     2. Региональные организации экономической интеграции участвуют в голосовании по вопросам, входящим в их компетенцию, с числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся Сторонами настоящего Протокола. Такая организация не пользуется правом голоса, если своим правом пользуется какое-либо из ее государств-членов, и наоборот.

Статья 23

     Функции депозитария настоящего Протокола выполняет Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

Статья 24

     1. Настоящий Протокол открыт для подписания и подлежит ратификации, принятию или одобрению государствами и региональными организациями экономической интеграции, которые являются Сторонами Конвенции. Он открыт для подписания в центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 16 марта 1998 года по 15 марта 1999 года и открывается для присоединения на следующий день после даты закрытия Протокола для подписания. Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на хранение депозитарию.

     2. Любая региональная организация экономической интеграции, которая становится Стороной настоящего Протокола, но при этом ни одно из ее государств-членов не является Стороной, несет все обязательства, вытекающие из настоящего Протокола. В случае таких организаций, у которых одно или несколько государств-членов являются Стороной настоящего Протокола, данная организация и ее государства-члены принимают решение в отношении своих соответствующих обязанностей по соблюдению ими взятых на себя обязательств по настоящему Протоколу. В таких случаях данная организация и ее государства-члены не имеют права одновременно пользоваться правами в соответствии с настоящим Протоколом.

     3. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присоединении региональные организации экономической интеграции объявляют о пределах своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Эти организации также информируют депозитария, который в свою очередь информирует Стороны, о любых существенных изменениях в пределах их компетенции.

Статья 25

     1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после того, как не менее 55 Сторон Конвенции, в том числе Стороны, включенные в приложение I, на долю которых приходится в совокупности как минимум 55 процентов общих выбросов диоксида углерода Сторон, включенных в приложение I, за 1990 год, сдадут на хранение свои документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.

     2. Для целей настоящей статьи "общие выбросы диоксида углерода Сторон, включенных в приложение I, за 1990 год" означают количество, которое Стороны, включенные в приложение I, заявили в день принятия настоящего Протокола или ранее в своих первых национальных сообщениях, представленных согласно статье 12 Конвенции.

     3. Для каждого государства или каждой региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или одобряют настоящий Протокол или присоединяются к нему после выполнения условий для его вступления в силу в соответствии с пунктом 1 выше, настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение их документов о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.

     4. Для целей настоящей статьи ни один документ, сданный на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве дополнительного к документам, сданным на хранение государствами-членами этой организации.

Статья 26

     Оговорки к настоящему Протоколу не допускаются.

Статья 27

     1. В любое время по истечении трех лет с даты вступления Протокола в силу для той или иной Стороны эта Сторона может выйти из Протокола, направив письменное уведомление депозитарию.

     2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года с даты получения депозитарием уведомления о выходе или в такой более поздний срок, который может быть указан в уведомлении о выходе.

     3. Любая Сторона, которая выходит из Конвенции, считается также вышедшей из настоящего Протокола.

Статья 28

     Подлинник настоящего Протокола, тексты которого на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

     Совершено в Киото одиннадцатого дня декабря месяца одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года.

     В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, поставили свои подписи под настоящим Протоколом в указанные дни.

(Подписи)

     Протокол открыт для подписания в центральных учреждениях ООН в г. Нью-Йорке с 16.03.1998 по 15.03.1999.

     Правительство РФ поручило подписать Протокол (Постановление Правительства РФ от 11.02.1999 N 163).

     Протокол не вступил в силу на 25.02.1999.

 

Приложение A

Парниковые газы

     Диоксид углерода (CO2)

     Метан (CH4)

     Закись азота (N2O)

     Гидрофторуглероды (ГФУ)

     Перфторуглероды (ПФУ)

     Гексафторид серы (SF6)

Секторы/категории источников

     Энергетика

     Сжигание топлива
          Энергетическая промышленность
          Обрабатывающая промышленность и строительство
          Транспорт
          Другие секторы
          Прочее

     Утечки при добыче и транспортировке топлива
          Твердое топливо
          Нефть и природный газ
          Прочее

     Промышленные процессы
          Продукция горнодобывающей промышленности
          Химическая промышленность
          Металлургия
          Другие производства
          Производство галогенированных углеродных соединений и гексафторида серы
          Потребление галогенированных углеродных соединений и гексафторида серы
          Прочее

     Использование растворителей и других продуктов

     Сельское хозяйство
          Интенсивная ферментация
          Уборка, хранение и использование навоза
          Производство риса
          Сельскохозяйственные земли
          Управляемый пал саванн
          Сжигание сельскохозяйственных отходов на полях
          Прочее

     Отходы
          Удаление твердых отходов в грунте
          Обработка сточных вод
          Сжигание отходов
          Прочее

 

Приложение B

 

Сторона Определенные количественные обязательства по ограничению или сокращению выбросов (в процентах от базового года или периода)
Австралия 108
Австрия 92
Бельгия 92
Болгария* 92
Венгрия* 94
Германия 92
Греция 92
Дания 92
Европейское сообщество 92
Ирландия 92
Исландия 110
Испания 92
Италия 92
Канада 94
Латвия* 92
Литва* 92
Лихтенштейн 92
Люксембург 92
Монако 92
Нидерланды 92
Новая Зеландия 100
Норвегия 101
Польша* 94
Португалия 92
Российская Федерация* 100
Румыния* 92
Словакия* 92
Словения* 92
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 92
Соединенные Штаты Америки 93
Украина* 100
Финляндия 92
Франция 92
Хорватия* 95
Чешская Республика* 92
Швейцария 92
Швеция 92
Эстония* 92
Япония 94

______________
     * Стороны, которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.