УГОДА

(у формi обмiну нотами)
мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької

Офiцiйний переклад

Посольство Японiї
Київ

Його Високоповажностi
Валерiю Хорошковському
Мiнiстру економiки i європейської iнтеграцiї України

     Київ, 1 вересня 2003 р.

     Ваше Високоповажносте,

     Я маю честь послатися на нещодавнi переговори мiж представниками Уряду Японiї i Уряду України стосовно постачання освiтлювального обладнання (далi - "Обладнання") Львiвському Державному академiчному театру опери i балету iм. Соломiї Крушельницької, i запропонувати вiд iменi Уряду Японiї такi домовленостi.

     1. З метою сприяння артистичнiй дiяльностi в Українi, Уряд Японiї надасть Уряду України, вiдповiдно до законодавства Японiї, грант у розмiрi до сорока дев'яти мiльйонiв дев'ятиста тисяч iєн (Y 49900000) (далi - "Грант").

     2. Грант буде надано протягом перiоду з дати набуття чинностi цими домовленостями до 31 березня 2004 року, якщо тiльки цей перiод не буде продовжено за взаємною згодою вiдповiдних органiв двох Урядiв.

     3. (1) Грант використовуватиметься Урядом України належним чином i виключно для закупiвлi Обладнання, виробленого в Японiї або в Українi, та оплати послуг, пов'язаних з придбанням такої продукцiї, включаючи перевезення Обладнання до портiв в Українi.

     (2) Незважаючи на положення пiдпункту (1) вище, Обладнання, вироблене у країнах, iнших нiж Японiя i Україна, може закупатися у рамках Гранту, якщо два Уряди вважають це необхiдним.

     4. Уряд України або його призначений орган укладуть контракти в японських iєнах з японськими громадянами для закупiвлi Обладнання i послуг, на якi мiстяться посилання у пунктi 3 (Термiн "японськi громадяни", який використовується у цих домовленостях, означає японських фiзичних осiб або японських юридичних осiб, контрольованих японськими фiзичними особами). Такi контракти будуть перевiрятися Урядом Японiї на предмет їхньої прийнятностi для Гранту.

     5. (1) Уряд України або його призначений орган за допомогою банкiвських домовленостей вiдкриють вiд iменi Уряду України рахунок, який буде використовуватися виключно для цiлей iмплементацiї Гранту, у банку в Японiї, визначеному Урядом України або його призначеним органом.

     (2) Уряд Японiї здiйснить платежi у японських iєнах для покриття зобов'язань Уряду України або його призначеного органу вiдповiдно до перевiрених контрактiв, на якi мiститься посилання у пунктi 4 вище (далi - "перевiренi контракти"), на рахунок, на який мiститься посилання у пiдпунктi (1) вище, пiсля того як банк, на який мiститься посилання у пiдпунктi (1) вище, представить запит про платiж Уряду Японiї вiдповiдно до дозволу здiйснити платiж, виданого Урядом України або його призначеним органом.

     6. (1) Уряд України вживе необхiдних заходiв для:

     (a) забезпечення швидкого розвантаження i митної очистки у портах розвантаження Обладнання в Українi та його внутрiшнiх перевезень;

     (b) звiльнення вiд будь-яких мит, внутрiшнiх податкiв та iнших фiскальних зборiв, якi можуть стягуватися в Українi стосовно постачання Обладнання i послуг японськими громадянами вiдповiдно до Гранту;

     (c) надання японським громадянам, послуги яких можуть вимагатися у зв'язку з постачанням Обладнання i послуг вiдповiдно до перевiрених контрактiв, таких послуг, якi можуть бути необхiдними для їхнього в'їзду до України i перебування в нiй для здiйснення своєї роботи;

     (d) забезпечення належного i ефективного обслуговування i використання Обладнання; та

     (e) покриття усiх витрат, якi не покриваються Грантом, i якi є необхiдними для iмплементацiї Гранту.

     (2) Стосовно перевезення i морського страхування Обладнання, придбаного вiдповiдно до Гранту, Уряд України утримується вiд встановлення будь-яких обмежень, якi можуть перешкоджати чеснiй та вiльнiй конкуренцiї компанiй-перевiзникiв i страхувальникiв.

     (3) Обладнання, закуплене вiдповiдно до Гранту, не буде реекспортуватися з України.

     7. Два Уряди будуть проводити консультацiї щодо будь-якого питання, яке може виникнути внаслiдок або у зв'язку з цими домовленостями.

     Я також маю честь запропонувати, щоб ця Нота i Нота-вiдповiдь Вашої Високоповажностi, яка пiдтверджує вiд iменi Уряду України вищевикладенi домовленостi, вважалися угодою мiж двома Урядами, яка набуде чинностi у день отримання Урядом Японiї вiд Уряду України письмового повiдомлення про виконання внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття чинностi такою угодою.

     Я користуюся цiєю нагодою, щоб висловити Вашiй Високоповажностi запевнення у моїй високiй повазi.

Йорiко Кавагучi
Мiнiстр закордонних справ Японiї
Її Високоповажностi
Йорiко Кавагучi
Мiнiстру закордонних справ Японiї

     Київ, 1 вересня 2003 р.

     Ваше Високоповажносте,

     Я маю честь пiдтвердити отримання Ноти Вашої Високоповажностi, датованої сьогоднiшнiм днем, в якiй йдеться про таке:

     "Ваше Високоповажносте,

     Я маю честь послатися на нещодавнi переговори мiж представниками Уряду Японiї i Уряду України стосовно постачання освiтлювального обладнання (далi - "Обладнання") Львiвському Державному академiчному театру опери i балету iм. Соломiї Крушельницької, i запропонувати вiд iменi Уряду Японiї такi домовленостi.

     1. З метою сприяння артистичнiй дiяльностi в Українi, Уряд Японiї надасть Уряду України, вiдповiдно до законодавства Японiї, грант у розмiрi до сорока дев'яти мiльйонiв дев'ятиста тисяч iєн (Y 49900000) (далi - "Грант").

     2. Грант буде надано протягом перiоду з дати набуття чинностi цими домовленостями до 31 березня 2004 року, якщо тiльки цей перiод не буде продовжено за взаємною згодою вiдповiдних органiв двох Урядiв.

     3. (1) Грант використовуватиметься Урядом України належним чином i виключно для закупiвлi Обладнання, виробленого в Японiї або в Українi, та оплати послуг, пов'язаних з придбанням такої продукцiї, включаючи перевезення Обладнання до портiв в Українi.

     (2) Незважаючи на положення пiдпункту (1) вище, Обладнання, вироблене у країнах, iнших нiж Японiя i Україна, може закупатися у рамках Гранту, якщо два Уряди вважають це необхiдним.

     4. Уряд України або його призначений орган укладуть контракти в японських iєнах з японськими громадянами для закупiвлi Обладнання i послуг, на якi мiстяться посилання у пунктi 3 (Термiн "японськi громадяни", який використовується у цих домовленостях, означає японських фiзичних осiб або японських юридичних осiб, контрольованих японськими фiзичними особами). Такi контракти будуть перевiрятися Урядом Японiї на предмет їхньої прийнятностi для Гранту.

     5. (1) Уряд України або його призначений орган за допомогою банкiвських домовленостей вiдкриють вiд iменi Уряду України рахунок, який буде використовуватися виключно для цiлей iмплементацiї Гранту, у банку в Японiї, визначеному Урядом України або його призначеним органом.

     (2) Уряд Японiї здiйснить платежi у японських iєнах для покриття зобов'язань Уряду України або його призначеного органу вiдповiдно до перевiрених контрактiв, на якi мiститься посилання у пунктi 4 вище (далi - "перевiренi контракти"), на рахунок, на який мiститься посилання у пiдпунктi (1) вище, пiсля того як банк, на який мiститься посилання у пiдпунктi (1) вище, представить запит про платiж Уряду Японiї вiдповiдно до дозволу здiйснити платiж, виданого Урядом України або його призначеним органом.

     6. (1) Уряд України вживе необхiдних заходiв для:

     (a) забезпечення швидкого розвантаження i митної очистки у портах розвантаження Обладнання в Українi та його внутрiшнiх перевезень;

     (b) звiльнення вiд будь-яких мит, внутрiшнiх податкiв та iнших фiскальних зборiв, якi можуть стягуватися в Українi стосовно постачання Обладнання i послуг японськими громадянами вiдповiдно до Гранту;

     (c) надання японським громадянам, послуги яких можуть вимагатися у зв'язку з постачанням Обладнання i послуг вiдповiдно до перевiрених контрактiв, таких послуг, якi можуть бути необхiдними для їхнього в'їзду до України i перебування в нiй для здiйснення своєї роботи;

     (d) забезпечення належного i ефективного обслуговування i використання Обладнання; та

     (e) покриття усiх витрат, якi не покриваються Грантом, i якi є необхiдними для iмплементацiї Гранту.

     (2) Стосовно перевезення i морського страхування Обладнання, придбаного вiдповiдно до Гранту, Уряд України утримується вiд встановлення будь-яких обмежень, якi можуть перешкоджати чеснiй та вiльнiй конкуренцiї компанiй-перевiзникiв i страхувальникiв.

     (3) Обладнання, закуплене вiдповiдно до Гранту, не буде реекспортуватися з України.

     7. Два Уряди будуть проводити консультацiї щодо будь-якого питання, яке може виникнути внаслiдок або у зв'язку з цими домовленостями.

     Я також маю честь запропонувати, щоб ця Нота i Нота-вiдповiдь Вашої Високоповажностi, яка пiдтверджує вiд iменi Уряду України вищевикладенi домовленостi, вважалися угодою мiж двома Урядами, яка набуде чинностi у день отримання Урядом Японiї вiд Уряду України письмового повiдомлення про виконання внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття чинностi такою угодою.

     Я користуюся цiєю нагодою, щоб висловити Вашiй Високоповажностi запевнення у моїй високiй повазi."

     Я також маю честь пiдтвердити вiд iменi Уряду України вищевикладенi домовленостi, та погодитися, щоб Нота Вашої Високоповажностi i ця Нота-вiдповiдь вважалися угодою мiж двома Урядами, яка набуде чинностi у день отримання Урядом Японiї вiд Уряду України письмового повiдомлення про виконання внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття чинностi такою угодою.

     Я користуюся цiєю нагодою, щоб висловити Вашiй Високоповажностi запевнення у моїй високiй повазi.

Валерiй Хорошковський
Мiнiстр економiки i європейської iнтеграцiї України
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.