ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державнi цiльовi програми

     Цей Закон визначає засади розроблення, затвердження та виконання державних цiльових програм.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення та види державних цiльових програм

     Державна цiльова програма - це комплекс взаємопов'язаних завдань i заходiв, якi спрямованi на розв'язання найважливiших проблем розвитку держави, окремих галузей економiки або адмiнiстративно-територiальних одиниць, здiйснюються з використанням коштiв Державного бюджету України та узгодженi за строками виконання, складом виконавцiв, ресурсним забезпеченням.

     Державнi цiльовi програми подiляються на:

     загальнодержавнi програми економiчного, науково-технiчного, соцiального, нацiонально-культурного розвитку, охорони довкiлля (далi - загальнодержавнi програми) - це програми, якi охоплюють всю територiю держави або значну кiлькiсть її регiонiв, мають довгостроковий перiод виконання i здiйснюються центральними та мiсцевими органами виконавчої влади;

     iншi програми, метою яких є розв'язання окремих проблем розвитку економiки i суспiльства, а також проблем розвитку окремих галузей економiки та адмiнiстративно-територiальних одиниць, що потребують державної пiдтримки.

     Стаття 2. Мета i основнi умови розроблення державних цiльових програм

     Метою розроблення державних цiльових програм є сприяння реалiзацiї державної полiтики на прiоритетних напрямах розвитку держави, окремих галузей економiки та адмiнiстративно-територiальних одиниць; забезпечення концентрацiї фiнансових, матерiально-технiчних, iнших ресурсiв, виробничого та науково-технiчного потенцiалу, а також координацiї дiяльностi центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй для розв'язання найважливiших проблем.

     Державна цiльова програма розробляється за сукупностi таких умов:

     iснування проблеми, розв'язання якої неможливе засобами територiального чи галузевого управлiння та потребує державної пiдтримки, координацiї дiяльностi центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування;

     вiдповiдностi мети програми прiоритетним напрямам державної полiтики;

     необхiдностi забезпечення мiжгалузевих i мiжрегiональних зв'язкiв технологiчно пов'язаних галузей та виробництв;

     наявностi реальної можливостi ресурсного забезпечення виконання програми.

     Стаття 3. Класифiкацiя державних цiльових програм

     За своєю спрямованiстю державнi цiльовi програми подiляються на:

     економiчнi, що спрямованi на розв'язання комплексних галузевих i мiжгалузевих проблем виробництва, пiдвищення його ефективностi та якiсних характеристик, забезпечення ресурсозбереження, створення нових виробництв, розвиток виробничої кооперацiї;

     науковi, метою яких є забезпечення виконання фундаментальних дослiджень у галузi природничих, суспiльних i технiчних наук;

     науково-технiчнi, що розробляються для розв'язання найважливiших науково-технiчних проблем, створення принципово нових технологiй, засобiв виробництва, матерiалiв, iншої наукоємної та конкурентоспроможної продукцiї;

     соцiальнi, що передбачають розв'язання проблем пiдвищення рiвня та якостi життя, проблем безробiття, посилення соцiального захисту населення, полiпшення умов працi, розвиток охорони здоров'я та освiти;

     нацiонально-культурнi, спрямованi на розв'язання проблем нацiонально-культурного розвитку, збереження нацiонально-культурної спадщини, задоволення iнтелектуальних та духовних потреб людини;

     екологiчнi, метою яких є здiйснення загальнодержавних природоохоронних заходiв, запобiгання катастрофам екологiчного характеру та лiквiдацiя їх наслiдкiв;

     обороннi, що розробляються з метою посилення обороноздатностi держави;

     правоохороннi, спрямованi на забезпечення правоохоронної дiяльностi, боротьби iз злочиннiстю та державної безпеки.

     Державнi цiльовi програми можуть бути спрямованi на розв'язання iнших проблем, у тому числi регiонального розвитку, що мають державне значення.

     Стаття 4. Державнi цiльовi програми в системi планування та прогнозування економiчного i соцiального розвитку України

     Заходи, завдання та показники державних цiльових програм:

     включаються до вiдповiдних роздiлiв Державної програми економiчного i соцiального розвитку України на вiдповiдний рiк;

     враховуються пiд час складення проекту Державного бюджету України на вiдповiдний рiк шляхом визначення головними розпорядниками бюджетних коштiв обсягiв видаткiв на їх реалiзацiю у складi бюджетних програм та включення центральним органом виконавчої влади з питань фiнансiв вiдповiдних бюджетних запитiв до пропозицiй проекту Державного бюджету України.

     Заходи, завдання та показники державних цiльових програм, спрямованих на розвиток окремих адмiнiстративно-територiальних одиниць, включаються до програм економiчного i соцiального розвитку Автономної Республiки Крим, областей, районiв, мiст на вiдповiдний рiк.

     Перелiк державних цiльових програм, якi планується виконати у вiдповiдному роцi з використанням коштiв Державного бюджету України, подається на розгляд Верховної Ради України у складi проекту Державної програми економiчного i соцiального розвитку України та разом iз проектом закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

Роздiл II
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦIЛЬОВИХ ПРОГРАМ

     Стаття 5. Основнi стадiї розроблення та виконання державної цiльової програми

     Основними стадiями розроблення та виконання державної цiльової програми є:

     iнiцiювання розроблення державної цiльової програми, розроблення та громадське обговорення концепцiї програми;

     схвалення концепцiї програми та прийняття рiшення щодо розроблення проекту програми, визначення державного замовника та строкiв її розроблення;

     розроблення проекту програми - визначення заходiв i завдань, що пропонуються для включення до неї, а також обсягiв i джерел фiнансування;

     державна експертиза проекту програми;

     погодження та затвердження програми;

     проведення конкурсного вiдбору виконавцiв заходiв i завдань програми;

     органiзацiя виконання заходiв i завдань програми, здiйснення контролю за їх виконанням;

     пiдготовка та оцiнка щорiчних звiтiв про результати виконання програми, а в разi потреби - промiжних звiтiв;

     пiдготовка та опублiкування в офiцiйних друкованих виданнях заключного звiту про результати виконання програми.

     Порядок розроблення та виконання державних цiльових програм затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 6. Iнiцiювання розроблення державної цiльової програми та громадське обговорення концепцiї програми

     Кабiнет Мiнiстрiв України, центральнi органи виконавчої влади, Нацiональний банк України, Нацiональна академiя наук України, Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi ради, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї можуть iнiцiювати розроблення державної цiльової програми, розробляти та проводити громадське обговорення концепцiї програми.

     Концепцiя державної цiльової програми розробляється з метою обґрунтування необхiдностi розроблення державної цiльової програми та визначення оптимального варiанта розв'язання проблеми.

     Проект концепцiї державної цiльової програми повинен мiстити:

     визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма;

     аналiз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхiдностi її розв'язання шляхом розроблення i виконання програми;

     визначення мети програми;

     визначення, порiвняльний аналiз можливих варiантiв розв'язання проблеми та обґрунтування оптимального варiанта;

     визначення на основi оптимального варiанта шляхiв i засобiв розв'язання проблеми, строкiв виконання програми;

     оцiнку очiкуваних результатiв виконання програми, зокрема економiчних, соцiальних, екологiчних, та визначення її ефективностi;

     оцiнку фiнансових, матерiально-технiчних, трудових ресурсiв, необхiдних для виконання програми.

     Проект концепцiї державної цiльової програми публiкується в офiцiйних засобах масової iнформацiї для громадського обговорення.

     Iнiцiатор розроблення державної цiльової програми подає Кабiнету Мiнiстрiв України погоджений iз центральними органами виконавчої влади з питань економiки та європейської iнтеграцiї, з питань фiнансiв i з питань працi та соцiальної полiтики, а в разi необхiдностi також з iншими мiнiстерствами, центральними та мiсцевими органами виконавчої влади проект концепцiї програми.

     У разi виникнення потреби в розробленнi та виконаннi державної цiльової програми з метою лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй концепцiя програми може не розроблятися.

     Стаття 7. Схвалення концепцiї державної цiльової програми та прийняття рiшення щодо розроблення проекту програми

     Кабiнет Мiнiстрiв України розглядає концепцiю державної цiльової програми та у разi її схвалення приймає рiшення щодо розроблення проекту програми, визначає державних замовникiв та строки її розроблення.

     Стаття 8. Державний замовник державної цiльової програми

     Державним замовником державної цiльової програми можуть бути центральнi органи виконавчої влади, Нацiональна академiя наук України, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї.

     Державний замовник здiйснює загальне керiвництво i контроль за розробленням державної цiльової програми та виконання її заходiв i завдань.

     Державний замовник:

     призначає керiвника державної цiльової програми, основними завданнями якого є оперативне управлiння та контроль за розробленням i виконанням програми;

     подає пропозицiї щодо внесення змiн до державної цiльової програми, а також припинення її виконання;

     готує щорiчний звiт про результати виконання державної цiльової програми та подає його на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України з метою визначення ефективностi виконання програми. Строки подання державним замовником промiжних звiтiв визначаються нормативно-правовим актом, яким затверджено програму;

     готує заключний звiт про результати виконання програми та подає його на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Стаття 9. Розроблення проекту державної цiльової програми

     Проект державної цiльової програми розробляється на основi схваленої концепцiї державним замовником або визначеним ним вiдповiдно до законодавства розробником.

     Проект державної цiльової програми повинен мiстити:

     паспорт програми - стислий виклад основних даних (назва, рiшення про розроблення, вiдомостi про державного замовника та вiдповiдальних виконавцiв програми, строк виконання, обсяги та джерела фiнансування);

     визначення мети програми;

     обґрунтування шляхiв i засобiв розв'язання проблеми, а також необхiдностi фiнансування за рахунок коштiв Державного бюджету України;

     перелiк заходiв i завдань з визначенням виконавцiв, строкiв виконання (в цiлому i поетапно), обсягiв та джерел фiнансування (з розбивкою за роками);

     розрахунок очiкуваних результатiв (економiчних, соцiальних, екологiчних тощо) виконання програми та її ефективностi;

     розрахунок обсягiв та визначення джерел фiнансування програми, у тому числi за рахунок коштiв Державного бюджету України (з розбивкою за роками).

     Проект державної цiльової програми пiдлягає обов'язковiй державнiй експертизi, що проводиться вiдповiдно до закону.

     Стаття 10. Затвердження державної цiльової програми

     Загальнодержавнi програми економiчного, науково-технiчного, соцiального, нацiонально-культурного розвитку, охорони довкiлля за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України затверджуються законом.

     Iншi державнi цiльовi програми за поданням державних замовникiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 11. Виконання державної цiльової програми

     Державна цiльова програма виконується шляхом здiйснення її заходiв i завдань органами державної влади, а також виконавцями, передбаченими цiєю програмою.

     Державний замовник самостiйно здiйснює заходи i завдання, передбаченi державною цiльовою програмою, або за необхiдностi укладає договiр (контракт) в порядку, встановленому законодавством.

     Виконавцями державної цiльової програми можуть бути пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форм власностi, що визначаються державним замовником для виконання заходiв i завдань програми на конкурсних засадах.

     Стаття 12. Внесення змiн до державної цiльової програми

     Змiни до державної цiльової програми вносяться в разi потреби та можуть передбачати:

     включення до затвердженої програми додаткових заходiв i завдань;

     уточнення показникiв, обсягiв i джерел фiнансування, перелiку виконавцiв, строкiв виконання програми та окремих заходiв i завдань;

     виключення iз затвердженої програми окремих заходiв i завдань, щодо яких визнано недоцiльним подальше продовження робiт.

     Рiшення про внесення змiн до державної цiльової програми приймається органом державної влади, який її затвердив.

     Стаття 13. Контроль за виконанням державної цiльової програми

     Контроль за виконанням державної цiльової програми здiйснюється з метою:

     забезпечення виконання заходiв та завдань програми в установленi строки;

     досягнення передбачених цiльових показникiв програми;

     забезпечення використання фiнансових, матерiально-технiчних та iнших ресурсiв за призначенням.

     Контроль за виконанням державної цiльової програми здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України шляхом розгляду промiжних, щорiчних, заключного звiтiв про результати виконання державної цiльової програми та узагальненого висновку про кiнцевi результати виконання програми.

     Безпосереднiй контроль за виконанням заходiв i завдань програми, ефективним та цiльовим використанням коштiв її виконавцями здiйснюють державнi замовники.

     Контроль за цiльовим та ефективним використанням бюджетних коштiв здiйснюють спецiально уповноваженi органи державної влади вiдповiдно до закону.

     Стаття 14. Припинення виконання державної цiльової програми

     Виконання державної цiльової програми припиняється пiсля закiнчення встановленого строку. Державний замовник складає заключний звiт про результати виконання програми та подає його Кабiнету Мiнiстрiв України разом з узагальненим висновком про кiнцевi результати виконання програми не пiзнiше нiж у тримiсячний строк пiсля закiнчення встановленого строку виконання програми.

     Виконання державної цiльової програми припиняється достроково в разi:

     оголошення надзвичайної ситуацiї загальнодержавного значення, що унеможливлює виконання програми;

     припинення фiнансування заходiв i завдань програми - за спiльним поданням державного замовника, центральних органiв виконавчої влади з питань економiки та європейської iнтеграцiї, з питань фiнансiв;

     втрати актуальностi головної мети програми - за спiльним поданням державного замовника, центральних органiв виконавчої влади з питань економiки та європейської iнтеграцiї, з питань фiнансiв, з питань працi та соцiальної полiтики, з питань освiти i науки (щодо наукових та науково-технiчних програм).

     Рiшення про дострокове припинення виконання загальнодержавних програм приймається Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Рiшення про дострокове припинення виконання iнших державних цiльових програм приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 15. Джерела фiнансування державної цiльової програми

     Розроблення та виконання державної цiльової програми здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України, а також iнших джерел, передбачених законом.

     Видiлення бюджетних коштiв на виконання заходiв i завдань державної цiльової програми проводиться в порядку, встановленому законом.

Роздiл III
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРI РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦIЛЬОВИХ ПРОГРАМ

     Стаття 16. Повноваження Верховної Ради України щодо затвердження, внесення змiн та дострокового припинення державних цiльових програм

     Верховна Рада України вiдповiдно до Конституцiї України:

     за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України затверджує загальнодержавнi програми;

     приймає рiшення щодо внесення змiн до затверджених нею загальнодержавних програм;

     у разi необхiдностi приймає рiшення про дострокове припинення виконання загальнодержавних програм або про продовження строку їх виконання.

     Стаття 17. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi розроблення та виконання державних цiльових програм

     Кабiнет Мiнiстрiв України:

     розробляє i здiйснює загальнодержавнi програми в порядку, встановленому законом;

     схвалює концепцiї державних цiльових програм, приймає рiшення щодо розроблення проектiв програм та строкiв їх розроблення;

     визначає державних замовникiв державних цiльових програм;

     за поданням державних замовникiв затверджує державнi цiльовi програми (за винятком загальнодержавних програм);

     приймає рiшення щодо внесення змiн до затверджених ним державних цiльових програм;

     у разi необхiдностi приймає рiшення про дострокове припинення виконання державних цiльових програм, якi ним затвердженi, або про продовження строку виконання цих програм;

     у межах своєї компетенцiї здiйснює контроль за виконанням державних цiльових програм.

     Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань економiки та європейської iнтеграцiї у сферi розроблення та виконання державних цiльових програм

     Центральний орган виконавчої влади з питань економiки та європейської iнтеграцiї:

     здiйснює методичне забезпечення робiт з розроблення та виконання державних цiльових програм з питань своєї компетенцiї;

     розглядає та погоджує проекти концепцiй державних цiльових програм i проекти державних цiльових програм;

     здiйснює разом з державними замовниками за участю центральних органiв виконавчої влади з питань фiнансiв, з питань освiти i науки (щодо наукових та науково-технiчних програм) аналiз проектiв програм з метою збалансування необхiдних для їх виконання ресурсiв;

     включає за поданням державних замовникiв заходи, завдання i показники затверджених державних цiльових програм до вiдповiдних роздiлiв проекту Державної програми економiчного i соцiального розвитку України на вiдповiдний рiк та формує у складi цього проекту перелiк державних цiльових програм з визначенням усiх джерел їх фiнансування;

     розглядає та погоджує пропозицiї державних замовникiв щодо внесення змiн до програм;

     здiйснює щороку разом з державними замовниками, центральними органами виконавчої влади з питань фiнансiв, з питань працi та соцiальної полiтики, з питань освiти i науки (щодо наукових та науково-технiчних програм) аналiз стану виконання державних цiльових програм та вносить Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо подальшого виконання програм або його припинення;

     на пiдставi отриманого заключного звiту готує разом iз центральними органами виконавчої влади з питань фiнансiв, з питань працi та соцiальної полiтики, з питань освiти i науки (щодо наукових та науково-технiчних програм) та надсилає державному замовнику узагальнений висновок про кiнцевi результати виконання програми;

     веде облiк державних цiльових програм i надає вiдповiдну iнформацiю центральному органу виконавчої влади з питань фiнансiв та державним замовникам.

     Стаття 19. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань фiнансiв у сферi розроблення та виконання державних цiльових програм

     Центральний орган виконавчої влади з питань фiнансiв:

     бере участь у проведеннi аналiзу проектiв державних цiльових програм з метою збалансування необхiдних для їх виконання фiнансових ресурсiв, розглядає та погоджує проекти концепцiй державних цiльових програм i проекти державних цiльових програм;

     розглядає пропозицiї державних замовникiв щодо видiлення бюджетних коштiв для розроблення та виконання державних цiльових програм;

     приймає рiшення про включення вiдповiдних бюджетних запитiв до пропозицiй проекту Державного бюджету України на вiдповiдний рiк;

     формує та подає Кабiнету Мiнiстрiв України разом з проектом закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк перелiк державних цiльових програм iз зазначенням обсягiв фiнансування кожної з них за рахунок бюджетних коштiв;

     розглядає та погоджує пропозицiї державних замовникiв щодо внесення змiн до програм;

     бере участь у щорiчному проведеннi аналiзу стану виконання державних цiльових програм у частинi використання бюджетних коштiв та у пiдготовцi пропозицiй Кабiнету Мiнiстрiв України щодо подальшого виконання державних цiльових програм або його припинення;

     бере участь у пiдготовцi узагальненого висновку про кiнцевi результати виконання державних цiльових програм у частинi оцiнки використання бюджетних коштiв.

     Стаття 20. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань працi та соцiальної полiтики у сферi розроблення та виконання державних цiльових програм

     Центральний орган виконавчої влади з питань працi та соцiальної полiтики:

     бере участь у проведеннi аналiзу проектiв державних цiльових програм з метою визначення соцiальних наслiдкiв виконання програм, у тому числi їх впливу на соцiальний захист населення та використання трудових ресурсiв, розглядає i погоджує проекти концепцiй та проекти програм;

     розглядає i погоджує пропозицiї державних замовникiв щодо внесення змiн до державних цiльових програм;

     бере участь у щорiчному проведеннi аналiзу стану виконання державних цiльових програм у частинi використання трудових ресурсiв, визначення соцiальних наслiдкiв виконання програм та у пiдготовцi пропозицiй Кабiнету Мiнiстрiв України щодо подальшого виконання програм або його припинення;

     бере участь у пiдготовцi узагальненого висновку про кiнцевi результати виконання державних цiльових програм у частинi оцiнки соцiальних наслiдкiв виконання програми.

     Стаття 21. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань освiти i науки у сферi розроблення та виконання державних цiльових програм

     Центральний орган виконавчої влади з питань освiти i науки:

     здiйснює методичне забезпечення робiт з розроблення та виконання державних цiльових програм з питань своєї компетенцiї;

     забезпечує проведення державної наукової та науково-технiчної експертизи проектiв наукових та науково-технiчних програм з метою встановлення їх вiдповiдностi прiоритетним напрямам розвитку науки i технiки;

     вносить пропозицiї щодо включення найважливiших завдань i показникiв наукових та науково-технiчних програм до вiдповiдних роздiлiв проекту Державної програми економiчного i соцiального розвитку України на вiдповiдний рiк;

     розглядає та погоджує пропозицiї державних замовникiв щодо внесення змiн до наукових та науково-технiчних програм;

     бере участь у щорiчному проведеннi аналiзу стану виконання наукових та науково-технiчних програм та у пiдготовцi пропозицiй Кабiнету Мiнiстрiв України щодо подальшого виконання програм або його припинення;

     бере участь у пiдготовцi узагальненого висновку про кiнцевi результати виконання наукових i науково-технiчних програм.

Роздiл IV
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     затвердити порядок розроблення та виконання державних цiльових програм;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
18 березня 2004 року
N 1621-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.