МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

09.06.99 N 3.21-19/25
На N 11/4-271

 

Державна митна служба України


     На Вашi запитання щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.09.98 N1427 "Про затвердження Порядку реалiзацiї за межi України компонентiв донорської кровi i препаратiв, виготовлених з донорської кровi та її компонентiв, а також вивезення з України донорської кровi та її компонентiв" повiдомляємо наступне:

     I. Форму лiцензiї передбачено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03 липня 1998 року N 1020 "Про порядок лiцензування пiдприємницької дiяльностi".

     2. Дозвiл на взяття, переробку i зберiгання донорської кровi та її компонентiв, реалiзацiю їх i виготовлених з них препаратiв спецiалiзованим закладам служби кровi, якi знаходяться на бюджетному фiнансування i не є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi передбачений дiючим законодавством та наказами МОЗ i не потребує наявностi лiцензiї.

     Суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, незалежно вiд їх органiзацiйно-правової форми та форми власностi переробка i зберiгання донорської кровi та її компонентiв, реалiзацiя виготовлених з них препаратiв дозволяється лише при наявностi лiцензiї МОЗ України на такий вид дiяльностi. Постановою вiд 03.07.98 N 1020 не передбачено отримання суб'єктами пiдприємницької дiяльностi лiцензiї iншого зразку, або окремої лiцензiї для реалiзацiї за кордон препаратiв виготовлених з донорської кровi та її компонентiв, тому лiцензiя, яку має суб'єкт пiдприємницької дiяльностi дає йому право здiйснювати реалiзацiю як в державi, так i за її межами.

     Але обов'язковою умовою при реалiзацiї виготовлених з кровi та її компонентiв препаратiв за кордон є наявнiсть спецiального дозволу Кабiнету Мiнiстрiв України.

     3. Немає рiзницi мiж поняттями "компоненти донорської кровi" в п. З та п.5 Порядку.

     4. До спецiалiзованих установ i закладiв переливання кровi вiдносяться Київський НДI гематологiї та переливання кровi. Львiвський НДI патологiї кровi та трансфузiйної медицини, обласнi, мiськi, районнi станцiї переливання кровi або Центри кровi, вiдомчi станцiї переливання кровi або Центри кровi, якi зареєстрованi як юридичнi особи. Перелiк Їх може змiнюватись в залежностi вiд вiдкриття чи закриття закладу за мiсцем розташування.

Начальник управлiння органiзацiї спецiалiзованої медичної допомоги А.Ю. Кнерцер
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.