Документ скасований: Наказ КРМ № 619 від 25.07.2001

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ


НАКАЗ

17 червня 1999 р. N 394

Щодо митного оформлення виробiв з ДСП i ДВП та скасування дiї наказу N 462

     На виконання розпорядження ДМСУ N 21/1-1620-ЕП та з метою виключення випадкiв необгрунтованих затримок у митному оформленнi окремих видiв товарiв

     НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Технологiчну схему класифiкацiї та кодування виробiв з ДСП та ДВП у 44 групi ТН ЗЕД по зонi дiяльностi КРМ (додається).

     2. Встановити, що вiднесення виробiв з ДСП та ДВП до 44 групи ТН ЗЕД здiйснюється вiддiлами тарифiв та вартостi КРМ та пiдпорядкованих митниць, одноразово в межах одного контракту або при змiнi ассортименту виробiв.

     3. Скасувати дiю наказу КРМ N 462 вiд 15.07.99 р. "Щодо митного оформлення плит ДВП та ДСП (група 44)".

     4. Начальнику загального вiддiлу забезпечити тиражування та розсилку наказу до оперативних пiдроздiлiв КРМ та пiдпорядкованих митниць.

     5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника КРМ Вечера В.Г.

Начальник Київської регiональної митницi

О. Симонов

ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
КЛАСИФIКАЦIЇ ТА КОДУВАННЯ ВИРОБIВ З ДСП ТА ДВП У 44 ГРУПI ТН ЗЕД ПО ЗОНI ДIЯЛЬНОСТI КРМ

     З метою забезпечення повноти справляння державних митних доходiв, виключення випадкiв необгрунтованих затримок у митному оформленнi та на виконання розпорядження Держмитслужби України вiд 01.06.99 р. N 21/1-1620-ЕП, ця технологiчна схема регламентує вiднесення виробiв з ДСП та ДВП до 44 групи ТН ЗЕД пiд час проведення митного оформлення iмпортних вантажiв при випуску товарiв у вiльний обiг.

     1. Вiднесення листiв, плит, панелей, профiлей та подiбних виробiв з ДСП та ДВП до групи 44 ТН ЗЕД, зокрема тих товарiв, щодо яких ТН ЗЕД не дає чiтких критерiїв кодування, здiйснюється за рiшенням вiддiлу тарифiв та вартостi регiональної митницi (митницi) (далi ВТВ).

     2. Проведення класифiкацiйної експертизи товарiв, якi зазначенi у п.1 здiйснюється ВТВ при митному оформленнi вантажу, який надiйшов в межах нового контракту або при змiнi асортименту виробiв в межах старого контракту. У випадку виникнення у посадової особи оперативного пiдроздiлу, яка здiйснює митне оформлення товару, обгрунтованих сумнiвiв щодо вiдповiдностi наявного вантажу класифiкацiйному рiшенню ВТВ, що було попередньо видано по цьому контракту, може бути застосована вибiркова перевiрка вказаних виробiв.

     3. Iнспектор оперативного пiдроздiлу складає акт митного огляду товару (додаток 1), здiйснює вiдбiр зразкiв товару (при необхiдностi), складає акт вiдбору зразкiв та накладає на зразки митне забезпечення.

     4. Iнспектор оперативного пiдроздiлу, який проводив попередню перевiрку документiв, що надаються до митного оформлення разом з ВМД та проставляв на ВМД штамп "Пiд митним контролем" робить запис на зворотнiй сторонi 1-го примiрника ВМД: "Направляється до ВТВ" i готує повний пакет ТСД для вiдправлення до ВТВ.

     5. Встановити, що для проведення класифiкацiйної експертизи товарiв, якi зазначенi в п.1 до ВТВ надаються : технiчнi паспорти та технiчнi описи товарiв з зазначенням розмiрiв виробiв, щiльностi ДВП, матерiалу обробки поверхонь, тощо; iлюстрованi каталоги виробника або продавця (при наявностi); прайс-листи та iнша додаткова iнформацiя.

     6. Керiвництво ТВВ вiзує запит до ВТВ та забезпечує вiдправлення пакета документiв та зразкiв товару пiд митним контролем до ВТВ.

     7. Iнспектор ВТВ перевiряє повноту наданого пакету документiв, акт митного огляду товару, акт вiдбору зразкiв, перевiряє митне забезпечення на зразках та реєструє запит у журналi внутрiшнiх рiшень ВТВ.

     8. Iнспектор ВТВ розглядав запит та надає Рiшення стосовно класифiкацiї та кодування товару 44 гр. ТН ЗЕД згiдно Основних Правил iнтерпритацiї ТН ЗЕД. При пiдготовцi висновкiв враховується наявна ступiнь обробки виробiв, комплектацiя поставки, можливiсть подальшої механiчної обробки (розрiзування, сверлiння та iншi подiбнi механiчнi операцiї).

     9. У разi виникнення обгрунтованих сумнiви щодо достовiрностi наданих документiв, або якщо наданi документи не дають повної характеристики товару 44 гр. ТН ЗЕД, або якщо до класифiкацiйної експертизи не були наданi зразки товару, iнспектор ВТВ проводить митний огляд вантажу у зонi митного контролю та складає власний акт митного огляду.

     10. Якщо код товару, який був заявлений суб'єктом ЗЕД у ВМД та код товару, встановлений висновком класифiкацiйної експертизи ВТВ не спiвпадають, iнспектор оперативного пiдроздiлу, який завершує митне оформлення товару надає до ВТВ iнформацiю про завершення митного оформлення та копiю оформленної ВМД. А у разi заведення справи про порушення митних правил - копiю протоколу та копiю постанови.

     11. У разi, коли через складнiсть питання, ВТВ регiональної митницi (митницi) не може бути знайдене рiшення щодо кодування виробiв з ДСП та ДВП, ВТВ готується запит до митного органу вищого рiвня.

     12. Особовий склад ВТВ узагальнює iнформацiю щодо висновкiв класифiкацiйної експертизи товарiв 44 гр.ТН ЗЕД та надає її на розгляд керiвництву КРМ та ДМСУ.

 

Додаток 1
до Технологiчної схеми

 

            АКТ МИТНОГО ОГЛЯДУ N ___

            ТОВАРУ 44 ГР. ТН ЗЕД

        ТВВ - ______      вiд ____.____.99 р.

1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI

1.1.ПIБ iнспектора митницi ___________________________________
1.2.СУБ'ЄКТ ЗЕД, який декларує товар _________________________
1.3.КОНТРАКТ N    вiд
1.4.ВМД N 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРУ, ЯКИЙ ДЕКЛАРУЄТЬСЯ У 44.ГР.

2.1. КОМПЛЕКТАЦIЯ (склад, асортимент) всiєї партiї вантажу.
2.2. ЗОВНIШНIЙ ВИГЛЯД товару одного найменування (плита, лист,
панель, профiль, планка, куточок, щит тощо).
2.3. МАТЕРIАЛ (РЕЧОВИНА) з якого вироблено товар одного найменування
(ДСП, ДВП, натуральна деревина).
2.4. РОЗМIРИ однiєї одиницi товару одного найменування (hхlхm) в мм
2.5.СТУПIНЬ ОБРОБКИ товару одного найменування:
2.5.1.Наявнiсть виступiв, пазiв, фланцiв, шипiв або технологiчних
отворiв та мiсце їх розсташування (при можливостi - креслення).
2.5.2. Матерiал покриття поверхонь (папiр, пластик, фарба, лак,
iнше).
2.5.3. Кiлькiсть оброблених (покритих) поверхонь (1, 2, 4, 6,
iнше).
2.5.4.Ступiнь (ламiнованi чи нi) та форма обробки бокових зрiзiв
(прямi, закругленi). Якщо боковi зрiзи обробленi неоднаково
-iнформацiю надавати по кожному зрiзу окремо.
2.6. ЩIЛЬНIСТЬ (рос. - плотность) (згiдно документiв та вiзуально
товару одного найменування.
2.7. ПРИЗНАЧЕННЯ або мета  використання всiєї партiї  вантажу
(будiвництво,   облицювання   стiн,    пiдлог,   потолкiв,
виробництво меблiв, продаж, iнше).
2.8. КОМЕРЦIЙНА НАЗВА товару одного найменування або всiєї партiї
вантажу.

3. ВИСНОВКИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОДУ ТН ЗЕД (при можливостi).
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.