МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м.Київ

13.04.99 р. N 15


     З метою удосконалення дiяльностi Державної екологiчної iнспекцiї щодо здiйснення екологiчного контролю транспортних засобiв i вантажiв пiд час їх митного оформлення та впорядкування виготовлення, використання i зберiгання печаток та штампiв, що при цьому застосовуються:

     1. Затвердити зразки печаток (додаток 1) i штампiв (додаток 2), що застосовуються пiд час здiйснення екологiчного контролю транспортних засобiв i вантажiв та "Порядок застосування печаток та штампiв пiд час здiйснення екологiчного контролю транспортних засобiв i вантажiв у зонi дiяльностi регiональних мiгтииць" (додаток 3).

     2. Головнiй державнiй екологiчнiй iнспекцiї, Республiканському комiтету по охоронi навколишнього середовища та природних ресурсiв Автономної Республiки Крим, державним управлiнням екологiчної безпеки в областях, мiстах Києвi та Севастополi, державним "iнспекцiям охорони Чорного та Азовського морiв до 01.07.99р.:

  • привести всi наявнi печатки i штампи, якi застосовуються пiд час здiйснення екологiчного контролю, у вiдповiднiсть до зразкiв затверджених цим наказом;

  • вiдповiдним наказом по структурних пiдроздiлах закрiпити осiб вiдповiдальних за виготовлення, використання i зберiгання печаток та штампiв, що застосовуються пiд час здiйснення екологiчного контролю транспортних засобiв та вантажiв.

     3. Наказ Головного державного iнспектора України з охорони навколишнього природного середовиша вiд 05.06.98 р. N 52-В вважати таким, що втратив чиннiсть.

     4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Заступник Мiнiстра, Головний державний iнспектор України з охорони навколишнього природного середовища А.Яцик

 

ПОРЯДОК
застосування печаток та штампiв
пiд час здiйснення екологiчного контролю
транспортних засобiв i вантажiв в зонi
дiяльностi регiональних митниць

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.95р. N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України" та статтею 18 Митного Кодексу України, з метою впорядкування дiяльностi по застосуванню державними iнспекторами з охорони навколишнього природного середовища вiдповiдних регiональних i терiторiальних органiв Державної екологiчної iнспекцiї (далi держекоiнспекторами) печаток та штампiв i є обов'язковим для виконання та застосування пiд час здiйснення екологiчного контролю таранспортних засобiв i вантажiв.

     2. Оформлення печаток та штампiв.

     2.1.В печатках зразка "Пост екологiчного контролю в пунктi пропуску..." вказується офiцiйна назва пункту пропуску на державному кордонi України. Розмiр печатки - 40 мм по дiаметру.

     2.2. Штампи про здiйснення екологiчного контролю зразкiв "ВВIЗ/ВИВIЗ ДОЗВОЛЕНО", "ВВIЗ/ВИВIЗ ЗАБОРОНЕНО", "ПIДЛЯГАЄ ЕКОЛОГIЧНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА МIСЦЕМ НАДХОДЖЕННЯ" виготовляються на основi датера (розмiщеного на мiсцi цифр "00.00.00"). По краях таких штампiв замiсть цифр "000" ставиться iндивiдуальний номер держекоiнспектора, який закрiплюється за ним наказом вiдповiдного регiонального чи територiального пiдроздiлу Мiнекобезпеки України. Внизу вказується назва цього органу i офiцiйна назва пункту пропуску, на державному кордонi України. Розмiри штампiв - 25х56 мм.

     2.3. Штампи "ЕКОЛОГIЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ" i "СПЛАЧЕНО" виготовляються на основi датера (розмiщеного на мiсцi цифр "00.00.00"). Внизу вказується назва вiдповiдного регiонального чи територiального органу Мiнекобезпеки України i офiцiйна назва пункту пропуску на державному кордонi України. Розмiри штампу - 25х50 мм.

3. Застосування печаток та штампiв.

     3.1. Печатка зразка "Пост екологiчного контролю в пунктi пропуску..." застосовується начальником поста екологiчного контролю на державному кордонi України при необхiдностi надання, в межах його компетенцiї, офiцiйної вiдповiдi з питань здiйснення екологiчного контролю, оформленнi актiв затримок та повернення вантажiв i транспортних засобiв, довiдок тощо.

     При оформленнi прибуткових касових документiв (пiд час справляння зборiв готiвкою) печатка ставиться на лiнiї розрiзу ордеру i квитанцiї до нього.

     3.2. Штампи зразкiв "ВВIЗ/ВИВIЗ ДОЗВОЛЕНО", "ВВIЗ/ВИВIЗ ЗАБОРОНЕНО" проставляються в товарно-транспортних або iнших перевiзних документах пiсля проведення екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон та пiд час митного оформлення експортних i iмпортних вантажiв. Так, штампи з написом зразка:

  • "Мiнекобезпеки України Головдержекоiнспекцiя" застосовується держекоiнспекторами Головдержекоiнспекцiї пiд час здiйснення екологiчного контролю ядерного палива, в тому числi вiдпрацьованого, при транспортуваннi його територiєю України, а також iнших вантажiв пiд час їх митного оформлення в зонi дiяльностi регiональних митниць та пiсля проведення лабораторно-аналiтичного аналiзу;

  • "Держуправлiння екобезпеки в Закарпатський областi" застосовуєься держекоiнспекторами територiальних пiдроздiлiв Мiнекобезпеки Украiни пiд час здiйснення екологiчного контролю iмпортних вантажiв за мiсцем надходження або формування експортних партiй;

  • "пункт пропуску "Ягодин" ДЕРЖУПРАВЛIННЯ ЕКОБЕЗПЕКИ У Волинськiй ОБЛАСТI" застосовується держекоiнспекторами територiальних пiдроздiлiв Мiнекобезпеки України пiд час здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України.

     3.3. Штамп зразка "ПIДЛЯГАЄ ЕКОЛОГIЧНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА МIСЦЕМ НАДХОДЖЕННЯ" застосовується держекоiнспекторами територiальних пiдроздiлiв Мiнекобезпеки Украiни в пунктах пропуску через державшiй кордон України в разi необхiдностi у бiльш детальному контролi вантажiв що iмпортуються за мiсцем їх надходження, при умовi вiдсуiносгi мотивованих причин для затримки або повернення i проставляється в товарно-транспортних накладних або iнших перевiзних документах.

     Пiсля застосування вказаного штампу начальник поста (вiддiлу), або особа, яка його замiщує, направляє усне чи письмове донесення (складене у довiльнiй формi) пiдроздiлу Мiнекобезпеки Украiни, на територiї якого знаходиться одержувач пiдконтрольного вантажу.

     3.4. Штамп зразка "ЕКОЛОГIЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ" застосовується у випадках, коли:

  • вантажний транспортний засiб перетинає державний кордон без вантажу;

  • вантаж, подальше транспортувння якого вiд пункту пропуску через державний кордон буде здiйснюватись з вiдмiткою "ПIДЛЯГАЄ ЕКОЛОГIЧНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА МIСЦЕМ НАДХОДЖЕННЯ";

  • пiд час здiйснення екологiчного контролю легкового автотранспорту i ставиться в документi, що засвiдчує проведення на державному кордонi екологiчного контролю транспортного засобу.

     3.5. Штамп зразка "СПЛАЧЕНО" застосовується ддя оформлення прибуткових касових документiв пiд час справляння зборiв готiвкою i ставиться на квитанцiї до прибуткового касового ордера. Цей штамп ставиться також на документi, шо засвiдчує проведення на державному кордонi екологiчного контролю вантажу i транспортного засобу.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.