ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо перетинання державного кордону України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 331 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) виключити.

     2. У частинi третiй статтi 112 Кримiнально-процесуального кодексу України цифри "331" виключити.

     3. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтю 2041 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 2041. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України

     Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без вiдповiдних документiв або за документами, що мiстять недостовiрнi вiдомостi про особу, чи без дозволу вiдповiдних органiв влади -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправнi роботи на строк до одного мiсяця з вiдрахуванням двадцяти вiдсоткiв заробiтку, або адмiнiстративний арешт на строк до п'ятнадцяти дiб.

     Тi самi дiї, вчиненi групою осiб або особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправнi роботи на строк до двох мiсяцiв з вiдрахуванням двадцяти вiдсоткiв заробiтку, або адмiнiстративний арешт на строк до п'ятнадцяти дiб.

     Чиннiсть цiєї статтi не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документiв громадян України, якi стали жертвами злочинiв, пов'язаних з торгiвлею людьми, а також на випадки прибуття в Україну iноземцiв чи осiб без громадянства з метою отримання притулку або набуття статусу бiженця, якщо вони в установлений законом термiн звернулися до вiдповiдних органiв державної влади щодо надання їм притулку чи статусу бiженця";

     2) пункт 2 частини другої статтi 262 пiсля слiв "у разi незаконного перетинання" доповнити словами "або спроби незаконного перетинання";

     3) друге речення частини четвертої статтi 263 пiсля слiв "якi незаконно перетнули" доповнити словами "або зробили спробу незаконно перетнути".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
18 травня 2004 року
N 1723-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.