ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 25 червня 2004 року N 472


Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо перевiрки правильностi визначення країни походження товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю

     Вiдповiдно до Правил визначення країни походження товарiв, затверджених Рiшенням Ради глав урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 30.11.2000, та з метою вдосконалення порядку перевiрки митними органами правильностi оформлення сертифiкатiв про походження товару форми СТ-1 наказую:

     1. Затвердити Методичнi рекомендацiї щодо перевiрки правильностi визначення країни походження товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю (додаються).

     2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Войцещука А. Д.

В. о. Голова Служби М. М. Iванюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 25 червня 2004 р. N 472

МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
щодо перевiрки правильностi визначення країни походження товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю

1. Загальнi положення

     1.1. Цi Методичнi рекомендацiї використовуються при визначеннi країни походження товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю, укладених Україною з такими країнами СНД: Республiка Азербайджан, Республiка Бiлорусь, Республiка Грузiя, Республiка Вiрменiя, Республiка Казахстан, Киргизька Республiка, Республiка Молдова, Росiйська Федерацiя, Республiка Таджикистан, Туркменiстан, Республiка Узбекистан (далi - країни СНД).

     1.2. Дiя цих Методичних рекомендацiй поширюється на сертифiкати про походження товару форми СТ-1, застосування яких передбачено Правилами визначення країни походження товарiв, затвердженими Рiшенням Ради глав урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 30.11.2000 (далi - Правила).

2. Сертифiкат про походження товару форми СТ-1

     2.1. Сертифiкат про походження товару форми СТ-1 (далi - сертифiкат) є документом, який подається митним органам для пiдтвердження походження товару в конкретнiй країнi СНД вiдповiдно до вимог, передбачених Правилами.

     2.2. Сертифiкат оформлюється, засвiдчується i видається уповноваженим органом країни СНД (далi - уповноважений орган) з дотриманням вимог Правил i згiдно з iнструкцiєю щодо оформлення i видачi сертифiкатiв, яка розробляється i затверджується уповноваженим органом.

     Уповноважений орган - орган, який вповноважений вiдповiдно до нацiонального законодавства засвiдчувати й видавати сертифiкати.

     Перелiк уповноважених органiв, а також зразки вiдбиткiв їх печаток та зразки пiдписiв осiб, уповноважених засвiдчувати сертифiкати, доводяться до митних органiв Держмитслужбою України.

     2.3. Сертифiкат оформлюється на спецiальному захищеному вiд пiдробок бланку формату А4 (210 х 297 мм), виготовленому типографським способом.

     Форма бланка сертифiката є єдиною для країн СНД.

     2.4. Iнформацiя про застосований спосiб захисту бланка сертифiката доводиться до митних органiв Держмитслужбою України.

     2.5. Сертифiкат оформлено на росiйськiй мовi в друкованому виглядi в 3-х примiрниках. Перший примiрник, який має захисну сiтку, є оригiналом, а два iншi - копiями.

     2.6. Оригiнал сертифiката подається разом з вантажною митною декларацiєю й iншими документами, необхiдними для здiйснення митного оформлення.

     2.7. Наявнiсть пiдчищень у сертифiкатi неприпустима. Виправлення в сертифiкат вносяться шляхом закреслення помилкової iнформацiї i надрукування уточнених вiдомостей, що засвiдчуються пiдписом i печаткою уповноваженого органу.

3. Вимоги до заповнення граф сертифiката

     3.1. Заповнення граф сертифiката повинно вiдповiдати таким вимогам:

     Графа 1 "Вiдправник/експортер (найменування i поштова адреса)"

     Вiдправник зазначається вiдповiдно до даних договору (доповнень до договору). Допускається запис вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю пiдприємства.

     У разi, якщо вiдправник i експортер є рiзними юридичними особами, повинно бути зазначено, що вiдправник (найменування i поштова адреса) дiє "за дорученням" експортера (найменування i поштова адреса).

     Графа 2 "Одержувач/iмпортер (найменування i поштова адреса)"

     Одержувач товару зазначається вiдповiдно до даних договору (доповнень до договору).

     У разi, якщо одержувач i iмпортер є рiзними юридичними особами, повинно бути зазначено, що одержувач (найменування i поштова адреса) дiє "за дорученням" iмпортера (найменування i поштова адреса).

     Графа 3 "Засоби транспорту i маршрут проходження (наскiльки це вiдомо)"

     Графа 4

     Зазначається номер сертифiката (реєстрацiйний i/чи номер бланка), його форма, країна, що видала сертифiкат, i країна, для якої цей сертифiкат призначений.

     Графа 5 "Для службових вiдмiток"

     Вносяться службовi примiтки державних контролюючих органiв країн експорту, транзиту та/або одержання товару, а також при необхiдностi такi записи: "Дублiкат", "Виданий замiсть сертифiката", "Виданий згодом", "Кумуляцiя СНД".

     Графа 6 "Номер"

     Зазначається порядковий номер товару.

     Графа 7 "Кiлькiсть мiсць i вид упаковки"

     Зазначається вид упаковки залежно вiд типу товару.

     Графа 8 "Опис товару"

     Зазначається комерцiйне найменування товару й iншi вiдомостi, що дозволяють зробити однозначну iдентифiкацiю товару щодо заявленого для цiлей митного оформлення. У разi недостатностi мiсця на лицьовому боцi для заповнення графи допускається застосування додаткового аркуша (аркушiв) про походження товару, що заповнюється у встановленому порядку (засвiдчений пiдписом, печаткою i має той самий реєстрацiйний номер, що i бланк сертифiката). Заповнення сертифiката на зворотному боцi не допускається.

     Графа 9 "Вага брутто/нетто (кг)"

     Наводяться ваговi або кiлькiснi характеристики товару. Розбiжнiсть мiж фактичною кiлькiстю товару i зазначеною у сертифiкатi не повинна перевищувати 5 %.

     Графа 10 "Номер i дата рахунка-фактури"

     Зазначаються вiдомостi з рахунка-фактури чи рахунка-проформи, чи iншого документа, що вiдображає фiнансово-кiлькiснi параметри товару (при здiйсненнi довгострокових договорiв, коли вантаж йде залiзничним транспортом вiд того самого вiдправника вантажу тому самому одержувачу вантажу, заповнення графи необов'язкове).

     Графа 11 "Посвiдчення"

     Заповнюється уповноваженим органом i мiстить його найменування, адресу, печатку i дату засвiдчення вiдомостей, зазначених у сертифiкатi, а також пiдпис, прiзвище й iнiцiали особи, уповноваженої засвiдчувати сертифiкат.

     Графа 12 "Декларацiя заявника"

     Зазначається країна, у якiй товар був цiлком вироблений або пiддався достатнiй переробцi, дата декларування вiдомостей про країну походження товару, а також проставляються печатка заявника i пiдпис, прiзвище та iнiцiали вповноваженої особи заявника.

4. Перевiрка iнформацiї, зазначеної в графах сертифiката

     4.1. У разi втрати чи пошкодження декларантом сертифiката може видаватися офiцiйно засвiдчений його дублiкат. При цьому в графi 11 зазначається дата його видачi, а в графi 5 робиться запис "Дублiкат" та зазначаються номер i дата видачi оригiналу загубленого (пошкодженого) сертифiката. Дублiкат сертифiката набирає чинностi з дати видачi оригiналу. Сумарний строк дiї оригiналу й дублiката не може перевищувати 12 мiсяцiв.

     4.2. Сертифiкат може бути виданий пiсля вiдвантаження товару на пiдставi письмової обґрунтованої заяви замовника. При цьому замовник разом з пакетом передбачених документiв надає уповноваженому органу пiдтвердження фактичного вiдвантаження товару (експортна декларацiя з вiдмiткою митницi). У цьому випадку в графi 5 сертифiката повинно бути зазначено: "Виданий згодом".

     4.3. При анулюваннi з будь-яких причин ранiше виданого сертифiката (наприклад, коли один сертифiкат замiнюється на декiлька сертифiкатiв у зв'язку з рiзними отримувачами) у графу 5 вноситься запис "Виданий замiсть сертифiката" iз зазначенням номера i дати анульованого сертифiката. Сертифiкату, виданому замiсть iншого сертифiката, присвоюється новий реєстрацiйний номер.

     4.4. При застосуваннi кумулятивного принципу в графу 5 вноситься запис "Кумуляцiя СНД" iз зазначенням номерiв сертифiкатiв форми СТ-1 i країн, в яких вони видавались.

     4.5. При реекспортi товарiв у рамках країн СНД можлива видача замiнних сертифiкатiв за наявностi сертифiката країни походження товару. При цьому в графу 5 сертифiката вноситься запис "Сертифiкат виданий на пiдставi сертифiката країни походження" iз зазначенням номера i дати сертифiката країни походження.

     4.6. При реекспортi товарiв у рамках країн СНД, виготовлених на їхнiх територiях i завезених на їх митнi територiї до введення в дiю Правил визначення країни походження товарiв, затверджених Рiшенням Ради глав урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 24.09.93, можлива видача сертифiката з позначкою в графi 5 "Товар виготовлений у ______________ (країна) у ____ роцi".

     4.7. При перевiрцi сертифiката митний орган може використовувати iнформацiю уповноваженого органу, додатково надану для пiдтвердження достовiрностi вiдомостей, внесених у сертифiкат, а саме:

     виконання критерiю походження, встановленого Правилами;

     засвiдчення сертифiката вповноваженою особою, пiдпис якої на сертифiкатi викликав сумнiв;

     засвiдчення сертифiката печаткою уповноваженого органу, вiдтиск якої на сертифiкатi викликав сумнiв;

     визнання технiчної помилки, допущеної при оформленнi сертифiката.

     Iнформацiя уповноваженого органу (в тому числi акти експертизи або iншi документи (або їх копiї), на пiдставi яких визначено походження товару) має бути засвiдчена його печаткою i може бути надiслана митному органу листом або факсом.

     4.8. Товар не вважається таким, що походить з цiєї країни, доки не будуть представленi документи i/чи вiдомостi, що пiдтверджують його походження.

     Товари, походження яких не встановлене, чи походження яких встановлене, але при цьому щодо них не може бути застосований режим вiльної торгiвлi через вiдсутнiсть необхiдних для цих цiлей документiв, пропускаються в країну ввезення вiдповiдно до вимог тарифного i нетарифного регулювання країни iмпортера.

     4.9. Сертифiкат оформлюється, як правило, на кожну окрему поставку товару, що здiйснюється одним чи декiлькома транспортними засобами тому самому одержувачу вантажу вiд того самого вiдправника вантажу.

     4.10. Строк дiї сертифiката складає 12 мiсяцiв з дня його видачi.

     4.11. Копiя сертифiката, а також визначена вповноваженим органом документацiя, яка пов'язана з сертифiкатом i пiдтверджує походження товару, уповноваженим органом зберiгаються протягом трьох рокiв.

5. Визначення країни походження товарiв

     5.1. Країною походження товару вважається держава-учасниця Угоди, де товар був повнiстю вироблений чи пiдданiй достатнiй обробцi/переробцi.

     5.2. Товарами, повнiстю виробленими в данiй країнi, вважаються:

     а) кориснi копалини, видобутi з надр країни, у її територiальному морi чи на днi цього моря;

     б) продукцiя рослинного походження, вирощена чи зiбрана в данiй країнi;

     в) живi тварини, що народилися i вирощенi в данiй країнi;

     г) продукцiя, отримана в данiй країнi вiд вирощених у нiй тварин;

     ґ) продукцiя, отримана в результатi мисливського i рибальського промислу в данiй країнi;

     д) продукцiя морського рибальського промислу та iнша продукцiя морського промислу, отримана судном даної країни або орендованим (зафрахтованим) нею;

     е) продукцiя, отримана на борту судна-переробника даної країни виключно з продукцiї, зазначеної в пiдпунктi "д";

     є) продукцiя, отримана з морського дна чи з морських надр за межами територiального моря даної країни, за умови, що дана країна має виключнi права на розробку цього морського дна чи цих морських надр;

     ж) вiдходи i брухт (вторинна сировина), отриманi в результатi виробничих чи iнших операцiй з переробки, а також вироби, що були у використаннi, зiбранi в данiй країни i придатнi тiльки для переробки на сировину;

     з) продукцiя високих технологiй, отримана у вiдкритому космосi на космiчних суднах, що належать данiй країнi чи орендованi (зафрахтованi) нею;

     и) товари, виготовленi в данiй країнi виключно з продукцiї, зазначеної в пiдпунктах "а" - "з" цього пункту.

     5.3. Для цiлей визначення країни походження товару, виготовленого в державi-учасницi Угоди, застосовується кумулятивний принцип, що визначає походження того чи iншого товару при його послiдовнiй обробцi/переробцi.

     Якщо у виробництвi кiнцевого товару в однiй з держав - учасниць Угоди використовується сировина чи матерiали, що походять з iнших держав - учасниць Угоди, пiдтвердженi сертифiкатом про походження товару форми СТ-1 i якi пiддаються поетапнiй подальшiй обробцi в iнших державах - учасницях Угоди, то країною походження такого товару вважається країна, де вiн востаннє був пiдданий обробцi/переробцi.

     5.4. У разi вiдсутностi сертифiката про походження сировини або матерiалiв форми СТ-1 визначення країни походження кiнцевого товару здiйснюється на пiдставi критерiю достатньої обробки/переробки товару.

     5.5. У випадку участi у виробництвi товару третiх країн, крiм країн - учасниць Угоди, визначення країни походження кiнцевого товару здiйснюється вiдповiдно до критерiю достатньої обробки/переробки товару.

     5.6. Критерiй достатньої обробки/переробки може виражатися:

     а) змiною товарної позицiї за ТНЗЕД на рiвнi хоча б одного з перших знакiв, яка вiдбулася в результатi обробки/переробки;

     б) виконанням необхiдних умов, виробничих i технологiчних операцiй, достатнiх для того, щоб товар уважався таким, що походить з тiєї країни, де цi операцiї мали мiсце;

     в) правилом адвалерної частки, коли вартiсть використаних матерiалiв чи додана вартiсть досягає фiксованої процентної частки в цiнi кiнцевої продукцiї.

     5.7. Основним критерiєм достатньої обробки/переробки товару є змiна товарної позицiї за ТНЗЕД на рiвнi хоча б одного з перших 4-х знакiв.

     Вiн застосовується стосовно всiх товарiв, за винятком товарiв, включених до Перелiку умов, виробничих i технологiчних операцiй, при виконаннi яких товар вважається таким, що походить з тiєї країни, у якiй вони мали мiсце (додаток 1 до Правил) (далi - Перелiк).

     5.8. Умови й операцiї, зазначенi в Перелiку, повиннi здiйснюватися тiльки стосовно використаних для виготовлення товару матерiалiв, що не походять з територiї держав - учасниць Угоди про створення зони вiльної торгiвлi. Обмеження, визначенi в Перелiку умовами й операцiями, так само поширюються тiльки на використанi для виготовлення товару матерiали iноземного походження.

     5.9. У разi, якщо товар, виготовлений з матерiалiв iноземного походження, набуває статусу походження з держави - учасницi Угоди, де здiйснюється його переробка внаслiдок змiни товарної позицiї чи внаслiдок особливої умови, що стосується його, або операцiї вiдповiдно до Перелiку, i потiм використовується як матерiал для виробництва iншого товару, то умови й операцiї, застосованi щодо товару, при виготовленнi якого вiн використовується, до нього не застосовується.

     5.10. Якщо стосовно того чи iншого товару досягається виконання критерiю достатньої обробки/переробки в результатi проведення операцiй навiть за рахунок перерахованих у пунктi 5.12 цих Методичних рекомендацiй, то цей товар не буде вважатися таким, що походить з тiєї країни, де цi операцiї мали мiсце.

     5.11. У Перелiк, як одна з його умов, може бути включене правило адвалерної частки як самостiйно, так i в поєднаннi з iншими критерiями достатньої обробки/переробки товару.

     У випадку, якщо застосовується правило адвалерної частки, вартiснi показники розраховуються:

     для iмпортованих матерiалiв - за митною вартiстю цих матерiалiв при їх увезеннi в країну, в якiй здiйснюється виробництво кiнцевої продукцiї, чи, при невiдомому походженнi iмпортованих матерiалiв, за документально пiдтвердженою цiною їхнього першого продажу на територiї країни;

     для кiнцевої продукцiї - за цiною на умовах "франко-завод" ("франко-склад") продавця.

     5.12. Такими, що не вiдповiдають критерiю достатньої обробки/переробки товару, вважаються:

     операцiї iз забезпечення цiлостi товару пiд час збереження чи транспортування;

     операцiї щодо пiдготовки товарiв до продажу та транспортування (роздрiбнення партiї, формування вiдправлень, сортування, перепакування);

     простi складальнi операцiї;

     змiшування товарiв (компонентiв) без надання одержанiй продукцiї характеристик, що iстотно вiдрiзняють її вiд вихiдних складових;

     забiй тварин;

     комбiнацiя двох чи бiльшої кiлькостi зазначених вище операцiй.

6. Визначення країни походження товарiв у розiбраному чи незiбраному виглядi, що поставляються кiлькома партiями

     6.1. При визначеннi країни походження товари в розiбраному чи незiбраному виглядi (що поставляються декiлькома партiями, якщо через виробничi чи транспортнi умови неможливе їхнє вiдвантаження однiєю партiєю, а також якщо партiя товару розбита на кiлька партiй в результатi помилки чи невiрної адресацiї) можуть розглядатися за бажанням декларанта як єдиний товар.

     6.2. Умовою застосування цього правила є:

     попереднє повiдомлення митного органу про роздрiбнення партiї розiбраного чи незiбраного товару на кiлька партiй iз зазначенням причин такого роздрiбнення, докладної специфiкацiї кожної партiї iз зазначенням кодiв товарiв за ТНЗЕД, вартостi i країни походження товарiв, що входять до кожної партiї, а також повiдомлення про розбивку товару на кiлька партiй у результатi помилки чи невiрної адресацiї - при документальному пiдтвердженi помилковостi розбивки товару;

     поставка всiх партiй товарiв з однiєї країни одним експортером;

     ввезення всiх партiй товарiв через один i той же митний орган (митний пост);

     поставка всiх партiй товарiв у строк, що не перевищує шести мiсяцiв вiд дати прийняття митної декларацiї.

Начальник Управлiння митно-тарифного регулювання В. I. Демченко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.