Документ скасований: Кодекс ВР № 4495-VI від 13.03.2012

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288):

     1) доповнити частину другу статтi 252 пунктом 8 такого змiсту:

     "8) товари, що у порядку, передбаченому законодавством України, ввозяться (пересилаються) на митну територiю України працiвниками дипломатичної служби закордонних дипломатичних установ України, якi перебували за кордоном у довготермiновому вiдрядженнi й повертаються в Україну пiсля завершення цього вiдрядження";

     2) статтi 297 та 299 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 297. Декларування товарiв представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй в Українi

     Товари, призначенi для офiцiйного (службового) користування представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй, пiдлягають декларуванню митним органам та пропускаються в Україну в режимi iмпорту";

     "Стаття 299. Декларування товарiв, що належать посадовим особам представництв iноземних держав та представництв iноземних фiрм в Українi

     Товари, призначенi для особистого користування осiб, якi мають митнi пiльги, декларуються митним органам за мiсцем акредитацiї чи перебування цих осiб та пропускаються в Україну в режимi iмпорту".

     2. Частину першу статтi 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 2) доповнити пунктом 13 такого змiсту:

     "13) транспортнi засоби в кiлькостi однiєї одиницi за кожною товарною позицiєю згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що ввозяться (пересилаються) працiвниками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, в такому порядку:

     працiвник дипломатичної служби є власником цього транспортного засобу;

     вартiсть транспортного засобу не перевищує 50 вiдсоткiв вiд суми, що виплачується цiй особi у зв'язку з перебуванням у довготермiновому вiдрядженнi або проходженнi дипломатичної служби за кордоном та пiдтверджується документами в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     ввезення (пересилання) зазначених у цьому пунктi транспортних засобiв здiйснюється з додержанням положень частин третьої - п'ятої цiєї статтi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     подати Верховнiй Радi України пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають iз цього Закону;

     привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
1 липня 2004 року
N 1970-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.