УГОДА

мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу

Офiцiйний переклад

     Уряд України та Уряд Японiї,

     бажаючи надалi змiцнювати дружнi вiдносини, якi iснують мiж двома країнами, шляхом розвитку технiчного спiвробiтництва й грантової допомоги, та

     беручи до уваги взаємнi вигоди вiд сприяння економiчному й соцiальному розвитку та дiяльностi у сферi культури своїх країн,

     домовилися про таке:

ЧАСТИНА I

Стаття I

     Обидва Уряди докладають зусиль для розвитку технiчного спiвробiтництва мiж двома країнами.

Стаття II

     Окремi домовленостi, якi регулюють конкретнi проекти технiчного спiвробiтництва, що виконуються в межах цiєї Угоди, укладаються мiж компетентними органами двох Урядiв. Компетентним органом Уряду Японiї є Мiнiстерство закордонних справ Японiї, а компетентним органом Уряду України - Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України.

Стаття III

     Японське Агентство мiжнародного спiвробiтництва (далi - "ЛСА"), вiдповiдно до чинного законодавства Японiї, а також домовленостей, вказаних у статтi II, здiйснюватиме за власний рахунок такi форми технiчного спiвробiтництва:

     (a) здiйснення технiчного навчання українських громадян;

     (b) вiдряджання до України експертiв (далi - "Експерти");

     (c) вiдряджання до України японських волонтерiв, якi мають широкий дiапазон технiчних навичок та значний досвiд (далi - "Старшi волонтери");

     (d) вiдряджання до України японських мiсiй (далi - "Мiсiї") для проведення базових дослiджень розвитку;

     (e) надання Уряду України обладнання, механiзмiв i матерiалiв; та

     (f) надання Уряду України iнших форм технiчного спiвробiтництва, щодо яких за взаємною згодою мiж двома Урядами може бути прийнято рiшення.

Стаття IV

     Уряд України гарантує, що методики та знання, отриманi громадянами України, а також обладнання, механiзми та матерiали, наданi в результатi японського технiчного спiвробiтництва, як викладено в статтi III, сприяють економiчному й соцiальному розвитку України, та не використовуються у вiйськових цiлях.

Стаття V

     У випадку, коли ЛСА вiдряджає Експертiв, Старших волонтерiв та Мiсiї, Уряд України:

     1. (1) (a) звiльняє Експертiв, Старших волонтерiв та членiв Мiсiй вiд податкiв, у тому числi вiд податку на прибуток та iнших обов'язкових платежiв, якi накладаються на або у зв'язку iз заробiтними платами та будь-якими грошовими утриманнями, що переказуються їм iз-за кордону у зв'язку з виконанням їхнiх обов'язкiв у межах цiєї Угоди;

     (b) звiльняє Експертiв, Старших волонтерiв, членiв Мiсiй та членiв їхнiх сiмей вiд консульських зборiв, податкiв, у тому числi вiд мит та iнших обов'язкових платежiв, стосовно ввезення:

     (i) особистого майна, предметiв домашнього вжитку та споживчих товарiв, що ввозяться для особистого користування; та

     (ii) одного транспортного засобу з розрахунку на Експерта, на сiм'ю Експерта, на Старшого волонтера та на сiм'ю Старшого волонтера, якi призначенi для перебування в Українi;

     (c) звiльняє Експертiв, Старших волонтерiв, членiв їхнiх сiмей, якi не ввозять нiяких транспортних засобiв в Україну, вiд податкiв, у тому числi вiд податку на додану вартiсть та iнших обов'язкових платежiв, стосовно придбання в Українi одного транспортного засобу з розрахунку на Експерта, на сiм'ю Експерта, на Старшого волонтера та на сiм'ю Старшого волонтера.

     (2) сприяє органiзацiї, яка приймає Експертiв, Старших волонтерiв i Мiсiї:

     (a) у наданнi за її власний рахунок вiдповiдного офiсного примiщення та iнших зручностей, у тому числi телефонного та факсимiльного зв'язку, якi необхiднi для виконання Експертами, Старшими волонтерами та Мiсiями їхнiх обов'язкiв, а також у покриттi витрат на їхню експлуатацiю та обслуговування;

     (b) у наданнi за її власний рахунок мiсцевого персоналу (у тому числi, у разi необхiдностi, вiдповiдних перекладачiв), а також українських партнерiв для Експертiв, Старших волонтерiв та Мiсiй, необхiдних для виконання ними їхнiх обов'язкiв;

     (c) у покриттi витрат Експертiв i Старших волонтерiв на:

     (i) щоденне перевезення до та з мiсця їхньої роботи;
     (ii) їхнi офiцiйнi вiдрядження в межах України; та
     (iii) їхню офiцiйну кореспонденцiю;

     (d) у створеннi сприятливих умов для придбання вiдповiдного житла для Експертiв, Старших волонтерiв i членiв їхнiх сiмей; та

     (e) у створеннi сприятливих умов для отримання медичної допомоги та послуг для Експертiв, Старших волонтерiв, членiв Мiсiй та членiв їхнiх сiмей.

     (3) (a) у наданнi дозволу Експертам, Старшим волонтерам, членам Мiсiй та членам їхнiх сiмей в'їжджати, виїжджати та тимчасово перебувати в Українi на перiод їхнього призначення в Українi, у створеннi їм сприятливих умов щодо процедур реєстрацiї iноземцiв та у звiльненнi їх вiд сплати консульських зборiв;

     (b) у видачi Експертам, Старшим волонтерам та членам Мiсiй iдентифiкацiйних карток для забезпечення спiвробiтництва усiх урядових органiзацiй, необхiдного для виконання їхнiх обов'язкiв; та

     (c) здiйснює iншi заходи, якi необхiднi для виконання Експертами, Старшими волонтерами та Мiсiями їхнiх обов'язкiв.

     2. Особисте майно, предмети домашнього вжитку, споживчi товари та транспортнi засоби, зазначенi в пунктi 1 цiєї статтi, обкладаються податками, у тому числi митом, якщо вони потiм продаються або передаються в Українi фiзичним або юридичним особам, якi не мають права на звiльнення вiд таких податкiв або не мають подiбних привiлеїв.

     3. Уряд України надає Експертам, Старшим волонтерам, членам Мiсiй та членам їхнiх сiмей привiлеї, звiльнення та пiльги, якi є не менш сприятливими нiж тi, що надаються експертам, старшим волонтерам, членам мiсiй та членам їхнiх сiмей з будь-якої третьої країни чи будь-якої мiжнародної органiзацiї, що виконує подiбну мiсiю в Українi.

Стаття VI

     Експерти, Старшi волонтери, члени Мiсiй звiльняються вiд будь-яких претензiй, якщо такi виникають, якi є результатом виконання ними їхнiх обов'язкiв у межах конкретних проектiв технiчного спiвробiтництва, або якi виникають в процесi виконання цих обов'язкiв чи якимось чином пов'язанi з ним, крiм випадкiв, коли пiсля обговорення мiж двома Урядами, буде встановлено, що такi претензiї виникли через злочинну недбалiсть або навмиснi неправомiрнi дiї Експертiв, Старших волонтерiв або членiв Мiсiй.

Стаття VII

     1. (1) У випадку, коли ЛСА надає Уряду України обладнання, механiзми та матерiали, якi ввозяться в Україну, Уряд України звiльняє таке обладнання, механiзми та матерiали вiд податкiв, у тому числi вiд мит та iнших обов'язкових платежiв. Обладнання, механiзми та матерiали, зазначенi вище, стають власнiстю Уряду України пiсля їхньої доставки на умовах CIF в порт вивантаження та передачi компетентним органам Уряду України.

     (2) У випадку, коли ЛСА надає Уряду України обладнання, механiзми та матерiали, якi придбаються в Українi, Уряд України звiльняє таке обладнання, механiзми та матерiали вiд податкiв, у тому числi вiд податку на додану вартiсть та iнших обов'язкових платежiв.

     (3) Обладнання, механiзми та матерiали, зазначенi в пiдпунктах (1) i (2), використовуються для цiлей, визначених у домовленостях, зазначених у статтi II цiєї Угоди, якщо компетентнi органи двох Урядiв не домовляться про iнше.

     (4) Витрати на транспортування в межах територiї України обладнання, механiзмiв та матерiалiв, згаданих у пiдпунктах (1) i (2), а також витрати на їхню замiну, обслуговування та ремонт бере на себе Уряд України.

     2. (1) Обладнання, механiзми та матерiали, якi пiдготовленi ЛСА та якi є необхiдними для виконання Експертами, Старшими волонтерами та членами Мiсiй їхнiх обов'язкiв, залишаються власнiстю ЛСА, якщо компетентнi органи двох Урядiв не домовляться про iнше.

     (2) Уряд України звiльняє Експертiв, Старших волонтерiв i членiв Мiсiй вiд податкiв, у тому числi вiд мит та iнших обов'язкових платежiв, стосовно ввезення обладнання, механiзмiв та матерiалiв, згаданих у пiдпунктi (1).

     (3) Уряд України звiльняє Експертiв, Старших волонтерiв i членiв Мiсiй вiд податкiв, у тому числi вiд податку на додану вартiсть та iнших обов'язкових платежiв, стосовно придбання обладнання, механiзмiв та матерiалiв, згаданих у пiдпунктi (1), на територiї України.

Стаття VIII

     Уряд України пiдтримує тiснi стосунки з Експертами, Старшими волонтерами та членами Мiсiй через уповноваженi ним органiзацiї.

Стаття IX

     1. Уряд України дозволяє ЛСА вiдкрити та утримувати закордонне представництво ЛСА в Українi (далi - "Представництво"), а також визнає представника та його/її персонал, вiдряджений з Японiї (далi - "Представник" i "Персонал" вiдповiдно), якi виконують обов'язки, що будуть визначенi для них ЛСА, стосовно проектiв технiчного спiвробiтництва в Українi в межах цiєї Угоди.

     2. Уряд України:

     (1) (a) звiльняє Представника, Персонал i членiв їхнiх сiмей вiд податкiв, у тому числi вiд податку на прибуток та iнших обов'язкових платежiв, якi накладаються на або у зв'язку iз заробiтними платами та будь-якими грошовими утриманнями, що переказуються їм iз-за кордону, у зв'язку виконанням їхнiх обов'язкiв у межах цiєї Угоди;

     (b) звiльняє Представника, Персонал i членiв їхнiх сiмей вiд податкiв, у тому числi вiд мит та iнших обов'язкових платежiв, стосовно ввезення:

     (i) особистого майна, товарiв домашнього вжитку та споживчих товарiв, якi ввозяться для особистого використання; та

     (ii) одного транспортного засобу з розрахунку на Представника, на Персонал, на сiм'ю Представника та на сiм'ї Персоналу, якi призначенi для перебування в Українi;

     (c) звiльняє Представника, Персонал i членiв їхнiх сiмей, якi не ввозять нiяких транспортних засобiв в Україну, вiд податкiв, у тому числi вiд податку на додану вартiсть та iнших обов'язкових платежiв, стосовно придбання в Українi одного транспортного засобу з розрахунку на Представника, на Персонал, на сiм'ю Представника та на сiм'ї Персоналу;

     (d) дозволяє Представнику, Персоналу та їхнiм сiм'ям в'їжджати, виїжджати та тимчасово перебувати в Українi на перiод їхнього призначення в Українi, створює сприятливi умови щодо процедур реєстрацiї iноземцiв, та звiльняє їх вiд сплати консульських зборiв;

     (e) видає Представнику та Персоналу iдентифiкацiйнi картки; та

     (f) здiйснює iншi заходи, якi необхiднi для виконання Представником i Персоналом їхнiх обов'язкiв.

     (2) (a) звiльняє Представництво вiд податкiв, у тому числi вiд мит та iнших обов'язкових платежiв, стосовно ввезення обладнання, механiзмiв, транспортних засобiв i матерiалiв, необхiдних для дiяльностi Представництва;

     (b) звiльняє Представництво вiд податкiв, у тому числi вiд податку на додану вартiсть та iнших обов'язкових платежiв, стосовно придбання в Українi обладнання, механiзмiв, транспортних засобiв та матерiалiв, необхiдних для дiяльностi Представництва; та

     (c) звiльняє Представництво вiд податкiв, у тому числi вiд податку на прибуток та iнших обов'язкових платежiв, що накладаються на або у зв'язку з витратами Представництва, якi вiдшкодовуються iз-за кордону.

     3. Особисте майно, товари домашнього вжитку, споживчi товари та транспортнi засоби, згаданi в пунктi 2 цiєї статтi обкладаються податками, у тому числi митом, якщо вони згодом продаються або передаються в Українi фiзичним або юридичним особам, якi не мають права на звiльнення вiд таких податкiв або не мають подiбних привiлеїв.

     4. Уряд України надає Представнику, Персоналу та членам їхнiх сiмей, а також Представництву привiлеї, звiльнення та пiльги, якi є не менш сприятливими нiж тi, що надаються представникам, персоналу та членам їхнiх сiмей, а також представництвам будь-якої третьої країни чи будь-якої мiжнародної органiзацiї, що виконує подiбну мiсiю в Українi.

Стаття X

     Уряд України вживає необхiдних заходiв для забезпечення безпеки Експертiв, Старших волонтерiв, членiв Мiсiй, Представника, Персоналу, та членiв їхнiх сiмей, якi перебувають в Українi.

Стаття XI

     1. Положення Частини I також застосовуються, пiсля набуття чинностi цiєю Угодою, до конкретних проектiв технiчного спiвробiтництва, якi розпочалися до набуття чинностi цiєю Угодою, а також до Експертiв, Старших волонтерiв, членiв Мiсiй, Представника i Персоналу та членiв їхнiх сiмей, якi перебувають в Українi, а також до обладнання, механiзмiв та матерiалiв, якi стосуються згаданих проектiв.

     2. Припинення дiї цiєї Угоди не матиме впливу нi на дiючi конкретнi проекти технiчного спiвробiтництва до дати завершення цих проектiв, якщо не прийнято iншого рiшення за взаємною згодою мiж двома Урядами, нi на привiлеї, звiльнення та пiльги, що надаються Експертам, Старшим волонтерам, членам Мiсiй, Представнику, Персоналу та членам їхнiх сiмей, якi перебувають в Українi для виконанням ними їхнiх обов'язкiв у зв'язку зi згаданими проектами.

ЧАСТИНА II

Стаття XII

     Обидва Уряди докладають зусиль для розвитку грантової допомоги мiж двома країнами.

     Уряд Японiї надаватиме грантову допомогу Уряду України для придбання товарiв та/або послуг, якi необхiднi для виконання проектiв грантової допомоги вiдповiдно до чинного законодавства Японiї, а також домовленостей, зазначених у статтi XIII.

Стаття XIII

     Окремi домовленостi, якi регулюють конкретнi проекти грантової допомоги, що виконуються в межах цiєї Угоди, оформлюються мiж двома Урядами у формi обмiну нотами.

Стаття XIV

     1. У випадку, коли Уряд Японiї надає грант Уряду України, Уряд України звiльняє громадян Японiї вiд податкiв, у тому числi вiд мит та iнших обов'язкових платежiв, якi можуть накладатися в Українi у зв'язку з постачанням товарiв та/або послуг в межах гранта. (Термiн "Громадяни Японiї" означає фiзичних осiб Японiї або юридичних осiб Японiї, що контролюються фiзичними особами Японiї).

     2. Товари та/або послуги, що надаються Урядом Японiї Уряду України в межах гранта звiльняються Урядом України вiд будь-яких податкiв, у тому числi вiд мит та iнших обов'язкових платежiв.

Стаття XV

     Припинення дiї цiєї Угоди не матиме впливу нi на дiючi конкретнi проекти грантової допомоги до дати завершення цих проектiв, якщо не прийнято iншого рiшення за взаємною згодою мiж двома Урядами, нi на звiльнення, якi мають вiдношення до цих проектiв.

ЧАСТИНА III

Стаття XVI

     Уряд Японiї та Уряд України проводять консультацiї один з одним стосовно будь-яких питань, якi можуть виникнути в результатi або у зв'язку з цiєю Угодою.

Стаття XVII

     1. Ця Угода набуває чинностi з дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Уряду України про завершення внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття чинностi цiєю Угодою.

     2. Ця Угода є чинною протягом одного року й щороку автоматично продовжується на однорiчний перiод, якщо тiльки один з Урядiв не надiшле iншому Уряду, принаймнi за шiсть мiсяцiв до закiнчення визначеного щорiчного термiну, попереднє письмове повiдомлення про свiй намiр припинити дiю Угоди.

     НА ПОСВIДЧЕННЯ ЧОГО нижчепiдписанi, належним чином на те уповноваженi, пiдписали цю Угоду.

     ВЧИНЕНО в м. Токiо 10 червня 2004 року у двох примiрниках англiйською мовою.

За Уряд України За Уряд Японiї
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.