ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА

РIШЕННЯ

вiд 13 сiчня 1999 року N 17-6/1


Про необхiднiсть усунення порушень вимог Указу Президента України вiд 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток пiдприємницької дiяльностi" Державною митною службою України

     На виконання Указу Президента України вiд 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток пiдприємницької дiяльностi", здiйснюючи аналiз нормативно-правових актiв центральних органiв виконавчої влади, з метою усунення надмiрного та необгрунтованого державного втручання у пiдприємницьку дiяльнiсть Державний комiтет України з питань розвитку пiдприємництва встановив:

     "Тимчасова технологiчна схема передачi пiдприємству на вiдповiдальне зберiгання вантажу, який знаходиться пiд митним контролем та доставлений в Запорiзьку митницю", затверджена наказом начальника Запорiзької митницi вiд 25.06.98 (далi - Наказ), є штучною перешкодою при здiйсненнi пiдприємцями iмпортних операцiй, а також суперечить Указу Президента України "Про усунення обмежень, якi стримують розвиток пiдприємницької дiяльностi" вiд 03.02.98 N 79/98.

     Введення в дiю Наказу значно ускладнило процедуру митного оформлення вантажiв, отриманих пiдприємством вiд здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, та призвело до виникнення перешкод при пред'явленнi вантажiв на митницю для проходження митного контролю. Так, заборона на вивантаження товару на склади пiдприємства у випадку невiдповiдностi складських примiщень пiдприємства вимогам Додатка N 2 Наказу ("Процедура вiдповiдального зберiгання") спричинила пiдвищення витрат пiдприємства через простої транспортних засобiв та збiльшення термiнiв проходження митного оформлення вантажiв.

     Крiм того, вимоги до органiзацiї та експлуатацiї складських, примiщень, визначенi в Додатку N 2 Наказу, практично вiдповiдають вимогам до органiзацiї та експлуатацiї митних лiцензiйних складiв, що змушує пiдприємцiв нести необгрунтованi витрати на вдосконалення iснуючих складських примiщень вiдповiдно до "Процедури вiдповiдального зберiгання". Це при тому, що вiдповiдно до Митного кодексу України митниця має достатньо прав i можливостей для здiйснення митного контролю на складах пiдприємств в повному обсязi.

     В Iнформацiйному повiдомленнi до Наказу зазначається: "Надання пiдприємству права на зберiгання митних вантажiв вiдповiдно до Iндивiдуальної процедури вiдповiдального зберiгання є винятковим. Можливiсть надання такого права буде розглядатися митницею лише стосовно великих пiдприємств".

     Заборона на розмiщення на територiї складу пiдприємства вантажiв, якi не знаходяться пiд митним контролем, змушує пiдприємства звертатися до митних лiцензiйних складiв, що призводить до додаткових витрат. Якщо митниця дозволяє зберiгати на складi вантажi, якi не знаходяться пiд митним контролем, накладення пломб робить неможливим доступ до таких вантажiв без виклику працiвника митницi з оформленням наряду-замовлення i оплатою 20 дол. США за годину перебування працiвника митницi на складi (неповна година оформлюється як повна). Аналогiчнi збори стягуються митницею i пiсля митного оформлення вантажiв, оскiльки пiдприємству необхiдно пiсля митного оформлення вивезти зi складу оформлений вантаж.

     Можна навести такий приклад. Згiдно з зовнiшньоекономiчним контрактом пiдприємство повинно отримати плитку керамiчну. Пiдприємство має складськi примiщення, але вони не вiдповiдають п. 1.1 додатка N 2 Наказу, а саме: вiдсутнi протипожежна та постiйно дiюча охоронна сигналiзацiї. Оскiльки пiдприємство не є великим, то вiдповiдно до Iнформацiйного повiдомлення, до нього не може бути застосована Iндивiдуальна процедура вiдповiдального зберiгання, передбачена Наказом, i пiдприємство змушене розмiстити вантаж на митному лiцензiйному складi до митного оформлення. В зв'язку з тим, що керамiчна плитка повинна пройти сертифiкацiю, термiн знаходження вантажу на складi становитиме один мiсяць. За кожний метр квадратний митний лiцензiйний склад встановив оплату у розмiрi 0,35 дол. США за добу. Вантаж розмiщується на 32 пiддонах розмiрами 1,2 х 1,5 м, що становить 1,8 м кв. Таким чином, за зберiгання вантажу за весь час проходження сертифiкацiї пiдприємство змушене виплатити складу суму, еквiвалентну 604,8 дол. США. До цих витрат додається оплата за митне оформлення вантажної митної декларацiї при розмiщеннi на склад в розмiрi 20 дол. США i 100 дол. США за оформлення декларацiї при випуску зi складу. В сумi загальнi витрати лише на одну iмпортну операцiю становлять 724,8 дол. США.

     Якби пiдприємство зберiгало вантаж на власному складi, виконуючи норми законодавства України, зокрема Митного кодексу, цих витрат можна було б уникнути, але даний Наказ робить таке неможливим. Це не вiдповiдає Указу Президента України вiд 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток пiдприємницької дiяльностi", яким передбаченi заходи, спрямованi на спрощення процедури митного оформлення вантажiв при здiйсненнi експортно-iмпортних операцiй, максимальне скорочення витрат суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаних з виконанням нормативно-правових актiв, створення рiвних умов захисту суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi всiх форм власностi.

     У зв'язку з виявленням положень, якi стримують розвиток пiдприємницької дiяльностi, Державний комiтет України з питань розвитку пiдприємництва ВИРIШИВ:

     Запропонувати Держмитслужбi України скасувати "Тимчасову технологiчну схему передачi пiдприємству на вiдповiдальне зберiгання вантажу, який знаходиться пiд митним контролем та доставлений в Запорiзьку митницю", затверджену наказом начальника Запорiзької митницi вiд 25.06.98 р., як таку, що стримує розвиток пiдприємницької дiяльностi.

     Рiшення Державного комiтету з питань розвитку пiдприємництва щодо усунення обмежень, якi стримують розвиток пiдприємницької дiяльностi, є обов'язковим для виконання.

Голова О. Кужель
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.