ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.10.99 N 09/1-3206-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо митного оформлення сiльськогосподарської продукцiї

     До вiдома та використання в оперативнiй роботi повiдомляємо наступне.

     1. Митне оформлення сiльськогосподарської продукцiї, яка отримана громадянами-резидентами в якостi натуроплати за виконану роботу в країнах СНД з якими Україна уклала вiдповiднi угоди про вiльну торгiвлю, необхiдно проводити без справляння ввiзного мита та податку на додану вартiсть. Зазначену сiльськогосподарську продукцiю необхiдно пропускати через митний кордон України, а її митне оформлення проводити в митницi, в зонi дiяльностi якої проживає її власник.

     Пiдставою для проведення митного оформлення сiльськогосподарської продукцiї, отриманої громадянами-резидентами в якостi натуроплати є:

  • договiр-пiдряд на виконання робiт за кордоном, у якому повинно бути зазначено умови оплати працi громадянина;

  • сертифiкат вiдповiдностi або свiдоцтво про визнання в Українi iноземного сертифiката, виданого в державнiй системi сертифiкацiї органом, уповноваженим Державним комiтетом України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї;

  • товаросупровiднi документи;

  • ввiзна пасажирська митна декларацiя.

     Лист Держмитслужби вiд 14.10.98 N 09/1-2430-ЕП на адресу Донбаської регiональної та Карпатської регiональної митниць вважати таким, що втратив чиннiсть.

     2. Пропуск та митне оформлення плодоовочевої продукцiї, вирощеної громадянами-резидентами, що проживають в прикордонних районах, земельних дiлянках за межами митної територiї України здiйснюється безпосередньо в пунктах пропуску без справляння ввiзного мита та податку на додану вартiсть.

     Пiдставою для пропуску та проведення митного оформлення вказаної продукцiї є:

  • довiдка мiсцевих органiв влади про те, що зазначена продукцiя вирощена на дiлянках, якi перебувають у користуваннi цих громадян;

  • паспорт громадянина-резидента або iнший документ, пiдтверджуючий проживання його в прикордонному районi України.

В.о. Голови Служби О.Б. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.