ЄДИНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ

Вступ

     1. Товарна класифiкацiйна схема Єдиного митного тарифу України (товарна номенклатура) базується на Гармонiзованiй системi опису та кодування товарiв.

     Усi предмети, що пiдлягають митному контролю, систематизовано у 21 роздiлi, 97 главах, 1241 товарнiй позицiї i 5019 товарних пiдпозицiях, найменування i цифровi коди яких унiфiковано з Гармонiзованою системою.

     У чотиризначний цифровий код товарної номенклатури закладено основнi вiдомостi про товар та його мiсце в товарнiй номенклатурi. Першi два знаки означають товарну групу, другi два - вiдповiдно товарну позицiю. Чотиризначний цифровий код унiфiковано з Гармонiзованою системою. У разi застосування бiльш детальної товарної класифiкацiї за межi чотиризначного цифрового коду використовуються п'ятий, шостий i подальшi знаки цифрового коду.

     2. Митнi органи при визначеннi вiдповiдностi предмету, який перетинає митний кордон, тарифнiй позицiї, керуються такими положеннями:

     а) визначальним елементом класифiкацiї є належнiсть предмета до конкретної товарної позицiї Тарифу (найменування роздiлiв i глав мають допомагати у користуваннi Тарифом);

     б) предмети, що пред'явленi до митного контролю в розiбраному чи незiбраному виглядi, класифiкуються за тiєю товарною позицiєю, до якої належить предмет у зiбраному виглядi;

     в) якщо предмет може бути вiднесений до двох або бiльше товарних позицiй одночасно, перевага вiддається товарнiй позицiї, що мiстить в собi бiльш детальний опис предмета. Це положення повинно з астосовуватися в усiх випадках процедури товарної класифiкацiї з метою обкладання митом;

     г) предмети, якi мiстять в собi сумiш рiзних компонентiв або набори, що призначенi для продажу, якi укомплектовано рiзними предметами, класифiкуються за предметом або матерiалом, що визначає товарну характеристику набору.

     3. Єдиний митний тариф України за розмiром ставок ввiзного мита має три колонки ставок:

     преференцiйнi ставки, включаючи звiльнення вiд сплати мита, застосовуються до товарiв та iнших предметiв, що походять з країн, якi входять разом з Україною до митних союзiв або утворюють разом з нею спецiальнi митнi зони, i при встановленнi будь-якого спецiального митного преференцiйного режиму згiдно з мiжнародними договорами з участю України. Преференцiйнi ставки застосовуються до товарiв та iнших предметiв, що походять з країн, що розвиваються (додаток N 1), за винятком товарiв, якi належать до товарних груп 25 - 97;

     пiльговi ставки застосовуються до товарiв та iнших предметiв, що походять з країн або економiчних союзiв, якi користуються в Українi режимом найбiльшого сприяння (додаток N 2), а також до товарiв та iнших предметiв, що походять з країн, що розвиваються (в межах товарних груп 25 - 97);

     повнi (загальнi) ставки застосовуються до решти товарiв та iнших предметiв.

     4. Країною походження товарiв вважається країна, де товари були повнiстю виробленi або пiдданi достатнiй переробцi або обробцi.

     Товарами, повнiстю виробленими в данiй країнi, вважаються такi:

     а) кориснi копалини, видобутi в межах її територiї або економiчної зони;

     б) рослинна продукцiя, вирощена на її грунтi;

     в) живi тварини, вирощенi в нiй;

     г) продукцiя, одержана в нiй вiд живих тварин;

     д) вироблена в нiй продукцiя мисливського, рибальського i морського промислу;

     е) продукцiя морського промислу, добута або вироблена у Свiтовому океанi суднами даної країни, а також суднами, орендованими (зафрахтованими) нею;

     є) вторинна сировина i вiдходи, якi є результатом виробничих та iнших операцiй, здiйснюваних у данiй країнi;

     ж) товари, виробленi в данiй країнi виключно з продукцiї, зазначеної в пунктах а) - є) цiєї статтi.

     5. Переробка або обробка товарiв у данiй країнi вважається достатньою, якщо:

     декларованi товари класифiкуються в тарифнiй позицiї iншiй, нiж матерiали або вироби, що походять з третiх країн i були використанi для їх виготовлення;

     у вартостi декларованих товарiв частка добавленої вартостi становить не менше, нiж 50 вiдсоткiв.

     Не можуть визнаватися як достатня переробка товарiв такi технологiчнi операцiї:

     схороннiсть товарiв пiд час їх зберiгання чи транспортування;

     пiдготовка товарiв до продажу i транспортування (подрiбнення партiї, формування вiдправлень, сортування та переупакування);

     простi складальнi операцiї;

     змiшування товарiв (компонентiв) без надання одержанiй продукцiї характеристик, що iстотно вiдрiзняють її вiд вихiдних складових.

     Визначення країни походження у разi ввезення товарiв з країн, що розвиваються, якi користуються преференцiями, вiдбувається на основi Угоди Про унiфiкованi правила, якi визначають походження товарiв з країн, що розвиваються, при наданнi тарифних преференцiй у рамках Загальної системи преференцiй 1980 року.

СТАВКИ МИТА ЄДИНОГО МИТНОГО ТАРИФУ УКРАЇНИ
(ПО РОЗДIЛАМ ТА ТОВАРНИМ ГРУПАМ)

  Роздiл      Товарна
     позицiя
        Ставка мита (у вiдсотках)
префе ренцiйна  пiльгова     повна
                                    Роздiл 1
                Живi тварини i продукцiя тваринництва
  група 01
  група 02
  група 03
  група 04
  група 05
    0101-0106
    0201-0210
    0301-0307
    0401-0410
    0501-0511
      -
      -
      -
      -
      -
        5
        5
        5
        5
        5
     10
     10
     10
     10
     10
                                    Роздiл 2
                      Продукти рослинного походження
  група 06
  група 07
  група 08
  група 09
  група 10
  група 11
  група 12


  група 13
  група 14
    0601-0604
    0701-0714
    0801-0814
    0901-0910
    1001-1008
    1101-1109
    1201-1202
    1203-1210
    1211-1214
    1301-1302
    1401-1404
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      15
      10
      10
        5
      10
      10
        5
        2
        5
        5
      10
     20
     15
     15
     10
     20
     20
     10
      5
     10
     10
     20
                                    Роздiл 3
        Жири i масла тваринного або рослинного походження, продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; вiск тваринного або рослинного походження
  група 15     1501-1522       -       10      20
                                    Роздiл 4
        Продукцiя харчової промисловостi; алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет; тютюн та його замiнники
  група 16


  група 17
  група 18
  група 19
  група 20
  група 21
  група 22  група 23
  група 24
    1601-1603
      1604
      1605
    1701-1704
    1801-1806
    1901-1905
    2001-2009
    2101-2106
    2201-2202
    2203-2206
    2207-2208
      2209
    2301-2309
    2401-2403
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
     10
     30
      -
      -
     30
      10
      20
      10
      10
        5
      10
      10
      10
        5
      10
      30
      10
        5
      30
     20
     30
     20
     20
     10
     20
     20
     20
     10
     20
     50
     20
     10
     50
                                    Роздiл 5
                             Мiнеральнi продукти
  група 25
  група 26
  група 27
    2501-2530
    2601-2621
      2701
    2702-2716
      -
      -
      -
      -
        2
        2
        5
        2
      5
      5
     10
      5
                                    Роздiл 6
                Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
  група 28
  група 29
  група 30
  група 31
  група 32
  група 33
  група 34

  група 35
  група 36
  група 37
  група 38
    2801-2851
    2901-2935
    2936-2937
    2938-2940
      2941
      2942
    3001-3006
    3101-3105
    3201-3215
    3301-3307
    3401-3406
      3407
      3501
    3601-3606
    3701-3707
    3801-3823
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
        5
      10
        -
      10
        -
      10
        -
        5
        5
      10
      10
        -
        5
      10
      10
        5
     10
     15
      -
     15
      -
     15
      -
     10
     10
     20
     20
      -
     10
     20
     20
     10
                                    Роздiл 7
         Пластмаси i вироби з них; каучук i гумовi вироби
  група 39
  група 40
    3901-3926
    4001-4010
      4011
    4012-4017
      -
      -
      -
      -
        5
        5
      20
        5
     10
     10
     30
     10
                                    Роздiл 8
    Шкiряна сировина, хутро, хутрова сировина i вироби з них; шорно-сидiльнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки i подiбнi їм товари; вироби iз кишок (за винятком кетгуту з натурального шовку)
  група 41
  група 42
  група 43
    4101-4111
    4201-4206
    4301-4304
      -
      -
      -
        5
      10
      20
     10
     20
     30
                                    Роздiл 9
     Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; пробка i вироби з неї; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; корзиннi та iншi плетенi вироби
  група 44
  група 45
  група 46
    4401-4421
    4501-4504
    4601-4602
      -
      -
      -
        2
        5
        5
      5
     10
     10
                                    Роздiл 10
     Паперова маса з деревини або iнших волокнистих рослинних матерiалiв; паперовi i картоннi вiдходи та макулатура; папiр, картон i вироби з них
  група 47
  група 48
  група 49
    4701-4707
    4801-4823
    4901-4902
    4903-4911
      -
      -
      -
      -
        2
        5
      10
        5
      5
     10
     20
     10
                                    Роздiл 11
                      Текстиль i текстильнi вироби
  група 50
  група 51

  група 52


  група 53

  група 54
  група 55
  група 56
  група 57
  група 58
  група 59
  група 60
  група 61


  група 62


  група 63
    5001-5007
    5101-5110
    5111-5113
    5201-5206
      5207
    5208-5212
    5301-5308
    5309-5311
    5401-5408
    5501-5516
    5601-5609
    5701-5705
    5801-5811
    5901-5911
    6001-6002
    6101-6110
      6111
    6112-6117
    6201-6208
      6209
    6210-6217
    6301-6308
      6309
      6310
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
        2
        2
        5
        5
        2
        5
        2
        5
        5
        5
        5
      20
      10
      10
      10
      15
        -
      15
      15
        -
      15
      15
      20
        2
      5
      5
     10
     10
      5
     10
      5
     10
     10
     10
     10
     30
     20
     20
     20
     20
      -
     20
     20
      -
     20
     20
     30
      5
                                    Роздiл 12
     Взуття,головнi убори,парасольки,сонцезахиснi парасольки, тростини складнi, хлисти, батоги та їх частини,оброблене пiр'я та вироби з нього; штучнi квiти, вироби з людського волосся
  група 64
  група 65
  група 66
  група 67
    6401-6406
    6501-6507
    6601-6603
    6701-6704
      -
      -
      -
      -
      15
      10
      10
      10
     20
     20
     20
     20
                                    Роздiл 13
     Вироби з каменю, гiпсу, цементу,азбесту,слюди, i подiбних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло i вироби з нього
  група 68
  група 69
  група 70
    6801-6815
    6901-6914
    7001-7012
      7013
    7014-7020
      -
      -
      -
      -
      -
        5
        5
        5
      10
        5
     10
     10
     10
     20
     10
                             Роздiл 14
     Перли природнi чи культивованi, дорогоцiнне чи напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, оплакованi  дорогоцiнними металами, вироби з них; бiжутерiя; монети
  група 71     7101-7112
    7113-7116
    7117-7118
      -
      -
      -
        5
      20
        5
     10
     30
     10
                                    Роздiл 15
                 Недорогоцiннi метали та вироби з них
  група 72
  група 73


  група 74

  група 75
  група 76

  група 77
  група 78
  група 79
  група 80
  група 81

  група 82
  група 83
    7201-7229
    7301-7302
    7303-7306
    7307-7326
    7401-7416
    7417-7419
    7501-7508
    7601-7614
    7615-7616
 резервная гр.
    7801-7806
    7901-7907
    8001-8007
    8101-8106
    8107-8113
    8201-8215
    8301-8311
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -

      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
        5
        5
      10
        5
        2
        5
        2
        2
        5

        2
        2
        2
        2
        5
        5
        5
     10
     10
     20
     10
      5
     10
      5
      5
     10

      5
      5
      5
      5
     10
     10
     10
                             Роздiл 16
     Машини, устаткування i механiзми; електротехнiчне устаткування, їх частини; звукозаписуюча i звуковiдтворююча  апаратура;апаратура для запису i вiдтворення телевiзiйних  зображень i звукiв; їх частини i приналежностi
  група 84


  група 85
    8401-8468
    8469-8473
    8474-8485
    8501-8515
    8516-8531
    8532-8543
      8544
    8545-8548
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
        5
      10
        5
        5
      10
        5
        2
        5
     10
     20
     10
     10
     20
     10
      5
     10
                                    Роздiл 17
        Засоби наземного, повiтряного i водного транспорту, їх частини i приналежностi
  група 86
  група 87


  група 88
  група 89
    8601-8609
      8701
    8702-8703
    8704-8712
      8713
      8714
      8715
      8716
    8801-8805
    8901-8908
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
        5
      10
      20
      10
        -
      10
        -
      10
      10
        5
     10
     20
     30
     20
      -
     20
      -
     20
     20
     10
                                    Роздiл 18
  Прилади i апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, вимiрювальнi, контрольнi, презизiйнi, медичнi та хiрургiчнi; годинники, музичнi iнструменти, їх частини i приналежностi
  група 90  група 91
  група 92
    9001-9003
    9004-9017
    9018-9022
    9023-9033
    9101-9114
    9201-9209
      -
      -
      -
      -
      -
      -
        5
      10
        -
        5
        5
        5
     10
     20
      -
     10
     10
     10
                                    Роздiл 19
          Зброя i боєприпаси, їх частини i приналежностi
  група 93     9301-9302
    9303-9304
    9305-9307
      -
      -
      -
        5
      10
        5
     10
     20
     10
                                    Роздiл 20
                          Рiзнi промисловi товари
  група 94


  група 95


  група 96
      9401
      9402
    9403-9406
    9501-9503
    9504-9505
    9506-9508
    9601-9602
    9603-9610
    9611-9618
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      10
        -
      10
        2
      20
      10
      10
        5
      10
     20
      -
     20
      5
     30
     20
     20
     10
     20
                                    Роздiл 21
     Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат
  група 97     9701-9706       -         -       -
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.