ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м.Харкiв

28 липня 1997 р. N 202


Про введення в дiю "Iнструкцiї про порядок внесення змiн до облiкової картки суб'єкта ЗЕД."

На виконання вимог "порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в митних органах", затвердженого наказом ДМК України вiд 31.05.96 р. N237 та з метою впорядкування роботи структурних пiдроздiлiв Схiдної РМ щодо внесення змiн до облiкової картки суб'єкта ЗЕД,

НAКАЗУЮ:

1. Затвердити та внести в дiю з 01.08.97 року "Iнструкцiю про порядок внесення змiн до облiкової картки суб'єкта ЗЕД".

2. Начальникам вантажних вiддiлiв та митних постiв, начальнику загального вiддiлу органiзувати вивчення вимог "Iнструкцiї" та дотримання її положень особовим складом пiдпорядкованих пiдроздi лiв.

3. Начальнику Загального вiддiлу Полiщук Л.Є. довести дiйсний наказ до зазначених структурних пiдроздiлiв митницi.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. начальника Схiдної регiональної митницi О.Г.Даниленко

 

Затверджено
наказом по СРМ
вiд 28 липня 1997р. N 202

Iнструкцiя про порядок внесення змiн до облiкової картки суб'єкта ЗЕД

1. Дiйсна iнструкцiя розроблена на виконання вимог "Порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в митних органах", затвердженого наказом ДМК України вiд 31.05.96 р. N237.

2. У випадках, коли в даних, чи документах, що згiдно вимог наказу ДМК України вiд 31.05.96 р. N237 надаються суб'єктами ЗЕД до митних органiв для постановки на облiк, вiдбулися змiни, суб'єкт ЗЕД повинен в тижневий термiн надати до пiдроздiлу Схiдної регiональ ної митницi в якому вiн стоїть на облiку, лист з проханням внести змiни в облiкову картку.

3. Лист подається по формi наведенiй в додатку N1 до цiєї iнструкцiї i пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї у загальному вiддiлi митницi.

У разi додання до листа наказу по пiдприємству про призначення працiвникiв вiдповiдальних за роботу з митницею, в ньому повиннi бути зазначенi:

  • прiзвища, iм'я по батьковi цих осiб;
  • зразки їх пiдписiв;
  • їх паспортнi данi;
  • зразок печатки, яка буде використовуватись при оформленнi доку ментiв в митних органах*.

В наказi обов'язково має бути вказано особу, на яку покладено контроль за роботою працiвникiв пiдприємства, вiдповiдальних за роботу з митницею.

4. Рiшення про внесення змiн до облiкової картки приймається началь ником пiдроздiлу де зареєстрований суб'єкт ЗЕД або особою, що його замiщує.

5. Змiни вносяться методом анулювання попередньої облiкової картки i складанням нової. Номер облiкової картки при цьому не змiнюється. Змiни вносяться i до загальної iнформацiйної бази даних. Попередня iнформацiя при цьому зберiгається.

6. При анулюваннi попередньої облiкової картки i оформленнi нової, iнспектор вантажного вiддiлу (поста) Схiдної регiональної митницi, вiдповiдальний за облiк, виконує дiї викладенi в п.2.3. Порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в митних органах, затвердженого нака зом ДМК України вiд 31.05.96 р. N237.

7. При оформленнi нової облiкової картки суб'єкт ЗЕД повинен здати другий примiрник попередньої облiкової картки до пiдроздiлу митни цi де вiн стоїть на облiку.

8. Обидва примiрника анульованої облiкової картки, лист про внесення змiн i додатки до нього, зберiгаються в справi суб'єкта ЗЕД разом з iншими документами, що використовувались пiд час постановки на облiк.

9. Про внесення змiн до облiкової картки, в графi "Примiтки" "Журналу облiку суб'єктiв ЗЕД", здiйснюється вiдповiдний запис iз зазначен ням дати, та пiдстав (N листа) змiн.

Примiтки:

* Печатка повинна вiдповiдати вимогам, що пред'являються до такого виду печаток.

Узгоджено:


 

Додаток N1
до Iнструкцiї про порядок
внесення змiн до облiкової
картки суб'єкта ЗЕД

 

 

(кутовий штамп пiдприємства, або фiрмовий бланк)

Вих.N_______вiд____________

Схiдна регiональна митниця
__________________________
310003, м.Харкiв,
вул. Короленка, 16-А

 

Прошу внести змiни до облiкової картки нашого пiдприємства N_____ в зв'язку з


Додаток: (до листа додаються необхiднi документи на пiдставi яких вiдбулись змiни в даних занесених до облiкової картки)

 

Керiвник пiдприємства (пiдпис, П.I.Б.)

М.П.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.