ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м.Харкiв

29 вересня 1997 року N 322


Про введення в дiю "Iнструкцiї про порядок анулювання облiкової картки
у разi її втрати суб'єктом ЗЕД"

У вiдповiдностi до наказу ДМКУ N 237 вiд 31.05.96 року "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в митних органах", з метою вдосконалення системи облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та запобiганню порушень митного законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дiю з 01.10.97 року "Iнструкцiю про порядок анулювання облiкової картки у разi її втрати суб'єктом ЗЕД".

2. Начальникам митних постiв та оперативних вiддiлiв, начальнику загального вiддiлу, начальнику органiзацiйно-оперативного вiддiлу органiзувати вивчення вимог "Iнструкцiї" та дотримання її положень особовим складом пiдпорядкованих пiдроздiлiв.

3. Начальнику загального вiддiлу Полiщук Л.Є. довести дiйсний наказ до зазначених структурних пiдроздiлiв митницi.

4. Вiдповiдальнiсть за виконання вимог даного наказу та iнструкцiї покласти на начальникiв митних пiдроздiлiв.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Схiдної регiональної митницi Даниленко О.Г., та начальника вiддiлу ОМК Лада В.Б.

 

Начальник Схiдної РМ П.В.Пашко

Узгоджено:

Даниленко О.Г.
Лад В.Б.
Полiщук Л.Є.
Сушко В.Т.


Затверджено
наказом Схiдної регiональної митницi
N 322 , вiд "29" вересня 1997 року

 

 

I Н С Т Р У К Ц I Я

про порядок анулювання облiкової картки у разi її втрати суб'єктом ЗЕД.

1. Дiйсна iнструкцiя розроблена на виконання вимог "Порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в митних органах", затвердженого наказом ДМКУ N 237/96 , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 року за N 292/1317.

2. У випадках, коли суб'єктом ЗЕД втрачається оригiнал облiкової картки, до пiдроздiлу Схiдної регiональної митницi, в якому вiн стоїть на облiку надається лист з вiдповiдним поясненням та проханням про анулювання облiкової картки.

3. Лист подається по формi наведенiй в додатку N 1 до цiєї iнструкцiї i пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї у загальному вiддiлi митницi.

4. При анулюваннi облiкової картки, начальником пiдроздiлу, де зареєстрований суб'єкт ЗЕД, в оперативному порядку готується iнформацiйне повiдомлення (додаток N 2) про втрату облiкової картки.

5. Повiдомлення розсилається в одноденний термiн з моменту подачi суб'єктом ЗЕД листа про втрату облiкової картки у всi митнi пiдроздiли, що проводять митне оформлення вантажiв суб'єктiв ЗЕД, а також пiдроздiли по боротьбi з контрабандою та порушенням митних правил.

6. Пiсля анулювання втраченої картки оформлюється нова облiкова картка, при цьому її реєстрацiйний номер не змiнюється.

7. Про анулювання втраченої облiкової картки , в графi "Примiтки" "Журналу облiку суб'єктiв ЗЕД", здiйснюється вiдповiдний запис з зазначенням дати.

8. У разi представлення втраченої облiкової картки при митному оформленнi, начальники оперативних пiдроздiлiв негайно повiдомляють про це органiзацiйно-оперативний вiддiл Схiдної регiональної митницi, при цьому сама картка вилучається, а вантаж та документи на нього затримуються до з'ясування обставин.

 

Узгоджено:

Даниленко О.Г.
Лад В.Б.
Сушко В.Т.
Московець А.С.


Додаток N 1

 

(кутовий штамп пiдприємства,
або фiрмовий бланк)

Вих. N _____ вiд __________

СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
----------------------------------------------------

310003, м. Харкiв, вул Короленко, 16-а

 

Прошу анулювати облiкову картку нашого пiдприємства N ______________ (номер облiкової картки)

зареєстрованою у

(вказати назву пiдроздiлу митицi; дату реєстрацiї; номер особистої номерної печатки iнспектора, що здiйснював реєстрацiю)

в зв'язку з її втратою

(вказати дату i обставини втрати та вiдповiднi пояснення)

 

КЕРIВНИК ПIДПРИЄМСТВА __________________

(пiдпис, П.I.Б.)

 

М.П.


 

Додаток N 2
до наказу начальника Схiдної РМ
N322 вiд 27.09.97 року

(Додаток N 2 в редакцiї згiдно з НСРМ вiд 13.04.2001 р. N 175.)

Т Е Р М I Н О В О !

НАЧАЛЬНИКАМ : ВIАР та МС, ВВ-1 - 7, ВПВ-1, ВПВ-2, ПВ
ВКДВ, ВТВ, ВОМК, ВМД та П, Вiддiлення БК та ПМП
СХIДНОЇ РЕГIОНАЛЬНОЇ МИТНИЦI

 

Iнформую Вас, що в зв'язку з втратою вважати недiйсною:

облiкову картку ____________ N ________________, зареєстровану у

(назва пiдприємства) (номер облiкової картки)

(назва пiдроздiлу митницi; дата реєстрацiї; номер особистої номерної печатки iнспектора, що здiйснював реєстрацiю)

У разi представлення вищезазначеної картки при митному оформленнi негайно повiдомляти про це оперативний вiддiл вiддiлення БК та ПМП Схiдної регiональної митницi, при цьому саму картку вилучати, а вантаж та документи на нього затримувати до з'ясування обставин.

 

ЗАСТ. НАЧАЛЬНИКА СХIДНОЇ РЕГIОНАЛЬНОЇ МИТНИЦI ______________

(пiдпис, П.I.Б.)

 

 

Вик:

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.