ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м.Харкiв

13 березня 1998 року N 167


Про впровадження тимчасової технологiчної схеми митного контролю за перемiщенням через митний кордон України давальницької сировини та виготовленої з неї готової продукцiї

     З метою вдосконалення процедури митного оформлення товарiв та iнших предметiв суб'єктiв ЗЕД, якi перемiщуються через митний кордон України по зовнiшньоекономiчним договорам (контрактам), на пiдставi яких здiйснюються операцiї з давальницькою сировиною та впорядкування митного контролю за здiйсненням цих операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах,

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити тимчасову технологiчну схему митного контролю за перемiщенням через митний кордон України давальницької сировини та виготовленої з неє готової продукцiї i ввести її в дiю в Схiднiй регiональнiй митницi з 23.03.1998р.
2. Встановити, що затверджена тимчасова технологiчна схема є обов'язковою для всiх пiдроздiлiв митницi, якi здiйснюють митне оформлення товарiв та iнших предметiв суб'єктiв ЗЕД.
3. Начальникам митних постiв та вантажних вiддiлiв посилити контроль за митним оформленням давальницької сировини та виготовленої з неї готової продукцiї. Органiзувати належну реєстрацiю та окремий облiк i зберiгання ВМД на вивезення (ввезення) давальницької сировини та ВМД на ввезення (вивезення) готової продукцiї, виготовленої з попередньо вивезеної (ввезеної) давальницької сировини.
4. Вiдповiдальнiсть за виконання наказу покласти на начальникiв митних постiв та вантажних вiддiлiв.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв Схiдної регiональної митницi Даниленка О.Г. та Спiвакова В.В. в частинi, що їх стосується.

Начальник Схiдної РМ П.В.Пашко

" ЗАТВЕРДЖЕНО "
наказом Схiдної РМ
N 167 вiд "13"березня 1998 р.

Технологiчна схема
митного контролю за перемiщенням через митний кордон
України давальницької сировини та виготовленої з неї готової продукцiї.

1. Загальнi положення.

1.1. Дана тимчасова технологiчна схема розроблена з метою забезпечення належного виконання вимог Закону України " Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", наказiв та нормативних документiв Держмитслужби України, а також для вдосконалення процедури митного оформлення товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України по зовнiшньоекономiчним договорам (контрактам), на пiдставi яких здiйснюються операцiї з давальницкою сировиною та впорядкування митного контролю за здiйсненням цих операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах.
1.2. Ця технологiчна схема розроблена вiдповiдно до Законiв України, нормативно-методичних документiв ДМС України, вимог Митного кодексу України та iнших нормативних актiв, що регулюють порядок здiйснення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах.
1.3. Митний контроль та оформлення операцiй з давальницькою сировиною мають право здiйснювати виключно спiвробiтники згiдно затверджених начальником митницi спискiв.
1.4. Порядок роботи з векселями визначено у вiдповiднiй технологiчнiй схемi, затвердженiй наказом начальника Схiдної РМ.

     Дiя цiєї технологiчної схеми поширюється на всiх суб'єктiв ЗЕД незалежно вiд їх форми власностi та органiзацiйної форми при здiйсненнi ними операцiй з давальницькою сировиною та виробленою з неї готовою продукцiєю.

2. Особливостi митного контролю при вивезеннi з України давальницької сировини.

2.1. При митному оформленнi експорту давальницької сировини iнспектор митного поста (вантажного вiддiлу) повинен детально проаналiзувати контракт на перероблення давальницької сировини в готову продукцiю. Контракт повинен, зокрема, мiстити такi обов'язковi положення:
- розрахунок виходу готової продукцiї в результатi перероблення давальницької сировини. При цьому давальницька сировина повин на становити не меньше визначеної законодавством України част ки загальної вартостi готової продукцiї;
- чiтке визначення варiанта розрахунку за виготовлення готової продукцiї (у грошовiй формi, шляхом видiлення частини даваль ницької сировини чи готової продукцiї або з використанням трьох форм одночасно);
- визначення кiлькостi та вартостi готової продукцiї, яка має повернутися на митну територiю України.
Лише за наявностi у контрактi (договорi) зазначеної iнформацiї допускається митне оформлення вивезення давальницької сировини з України.
2.2. Iспектор митного поста (вантажного вiддiлу) проводить реєстрацiю договору (контракту), на пiдставi якого здiйснюються операцiї з давальницькою сировиною, у журналi встановленої форми де заповнюються вiдповiднi графи (додаток 1). Цей журнал зберiгається на митному посту (вантажному вiддiлi), на якому було здiйснено митне оформлення давальницької сировини. Зовнiшньоекономiчний договор (контракт) зберiгається в тецi пiдприємства разом з облiковою карткою та iншими договорами (контрактами) укладеними пiдприємством.
2.3. На кожний зареєстрований зовнiшньоекономiчний договор (контракт) заповнюється картка облiку операцiй з давальницькою сировиною (додаток 2), яка має мiстити в собi вiдомостi по здiйсненню всiх експортно-iмпортних операцiй з давальницькою сировиною або готовою продукцiєю, виробленою з неї, та вартостi експортної або iмпортної частини контракту по операцiям з давальницькою сировиною.
2.4. Номер картки облiку операцiй з давальницькою сировиною спiвпадає з реєстрацiйним номером зовнiшньоекономiчного договору (контракту) в журналi реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), на пiдставi яких здiйснюються операцiї з давальницькою сировиною.
2.5. Для митного оформлення вивезення давальницької сировини вiдправник подає iнспектору митного поста (вантажного вiддiлу) ВМД на шести основних аркушах. При цьому шостий аркуш повинен бути копiєю четвертого аркуша ВМД. На зворотному боцi першого i четвертого аркушiв декларантом робиться запис "оформлено шостий аркуш ВМД", який засвiдчується печаткою декларанта.
2.6. Пiсля митного оформлення ВМД вiдправниковi видається четвертий та шостий (тобто копiя четвертого) аркушi ВМД, якi повиннi супроводжувати вантаж при перевезеннi його до митного кордону України. П'ятий аркуш ВМД (для декларанта) iнспектор митного поста (вантажного вiддiлу) залишає на контролi у митному посту (вантажному вiддiлi) в окремiй тецi.
2.7. Iнспектор митного поста (вантажного вiддiлу) видає п'ятий аркуш ВМД (для декларанта) вiдправниковi давальницької сировини за умови надходження факсограми (а у випадках вiдсутностi факсимiльного зв'язку - поштового примiрника ВМД) шостого аркуша ВМД. Факсограма та одержаний поштовий примiрник шостого аркуша ВМД реєструються в Загальному вiддiлi митницi згiдно з установленим порядком, передаються до митного поста (вантажного вiддiлу), який здiйснював митне оформлення вивезення давальницької сировини, та зшиваються безпосередньо з першим аркушем вiдповiдної ВМД.
2.8. Першi аркушi оформлених в митному вiдношеннi ВМД на вивезення давальницької сировини разом з документами, на пiдставi яких здiйснювалось митне оформлення, зберiгаються на митному посту (вантажному вiддiлi) в окремiй тецi i реєструються в окремому журналi реєстрацiї ВМД на здiйснення операцiй з давальницькою сировиною (додаток 3).
3. Особливостi митного контролю при митному оформленнi ввезення на митну територiю України готової продукцiї, виготовленої з попередньо вивезеної давальницької сировини.
3.1. При митному оформленнi ввезення готової продукцiї, виготовленої з попередньо вивезеної давальницької сировини, iнспектор митного поста (вантажного вiддiлу) заповнює вiдповiднi графи картки облiку операцiй з давальницькою сировиною (додаток 2) та журнала реєстрацiй ВМД на здiйснення операцiй з давальницькою сировиною (додаток 3).
3.2. Пiсля митного оформлення перший аркуш ВМД на ввезення готової продукцiї разом з документами, на пiдставi яких здiйснювалось митне оформлення, зшивається з вiдповiдним аркушем ВМД на вивезення давальницької сировини в однiй загальнiй справi.
3.3. По закiнченнi операцiї з давальницькою сировиною ВМД на вивезення давальницької сировини разом з документами, на пiдставi яких здiйснювалось митне оформлення, та ВМД на ввезення готової продукцiї разом з документами, на пiдставi яких здiйснювалось митне оформлення, знiмаються з контролю i зберiгаються окремо в однiй загальнiй справi на митному посту (вантажному вiддiлi).
3.4. По закiнченнi дiї договору (контракту), на пiдставi якого здiйснювались операцiї з давальницькою сировиною, iнспектор митного поста (вантажного вiддiлу) знiмає з контролю картку облiку операцiй з давальницькою сировиною та робить в гр.6 журналу реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), на пiдставi яких здiйснюються операцiї з давальницькою сировиною, вiдповiдну вiдмiтку.
3.5. Зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), на пiдставi яких здiйснюються операцiї з давальницькою сировиною та дiя яких не закiнчена або операцiя з давальницькою сировиною не виконана в повному обсязi, зберiгаються на митному посту (вантажному вiддiлi), в якому було здiйснено митне оформлення та контролюються шляхом заповнення картки облiку операцiй з давальницькою сировиною при здiйсненнi митного оформлення давальницької сировини або виготовленої з неї готової продукцiї.
4. Особливостi митного контролю при митному оформленнi вивезення з України готової продукцiї, виготовленої з попередньо ввезеної (чи закупленої на територiї України) давальницької сировини.
4.1. При митному оформленнi ВМД на ввезення давальницької сировини на митну територiю України iнспектор митного поста (вантажного вiддiлу) дiє анологiчно пункту 2.1. цiєї технологiчної схеми.
4.2. Порядок здiйснення митного контролю за вивезенням з України готової продукцiї анологiчний порядку здiйснення митного контролю за вивезенням з України давальницької сировини, визначеному цiєю технологiчною схемою.
4.3.Порядок реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) на здiйснення операцiй з давальницькою сировиною на територiї України та облiку ВМД на ввезення давальницької сировини та вивезення з України готової продукцiї анологiчний порядку реєстрацiї i облiку за вивезенням з України давальницької сировини та ввезенням готової продукцiї, визначеному цiєю технологiчною схемою.

Начальник вiддiлу ОМК СРМ В.Б. Лад


Додаток 1.

Журнал реєстрацiї договорiв (контрактiв),
на пiдставi яких здiйснюються операцiї з давальницькою сировиною

 N
п/п
     Номер та
 дата договору
Замовник Виконавець  Строк дiї
 договору
(контракту)
Примiтки
 1          2     3       4         5      6Додаток 2.

Картка облiку
операцiй з давальницькою сировиною
N ______ вiд "____"___________ 199__р.

по договору (контракту) N __________
вiд "___"__________199___р.

 Замовник:
___________________________________
(назва пiдприємства, код ЗУКПО,
___________________________________
    юридична адреса)
тел. ________ факс ________________

Р/р _______________________________

В/р _______________________________
    Виконавець:
 __________________________________________
 (назва пiдприємства, код ЗУКПО,
 __________________________________________
     юридична адреса)
 тел. ______________ факс _________________

 Р/р ______________________________________

 В/р ______________________________________
 Операцiя з давальницькою сировиною         Операцiя з готовою продукцiєю
 Номер
  ВМД
та дата
  Фактурна вартiсть
  давальницької сировини
  у валютi контракту
 Номер
  ВМД
та дата
Фактурна вартiсть
готової продукцiї
у валютi контракту
Залишок вартостi
 давальницької
сировини у валютi
    контракту
 _____
 _____
 _____
 _____
 _____
 __________________________
 __________________________
 __________________________
 __________________________
 __________________________
 _____
 _____
 _____
 _____
 _____
 ________________
 ________________
 ________________
 ________________
 ________________
 _______________
 _______________
 _______________
 _______________
 _______________


Сума розрахунку за виготовлення готової продукцiї__________________________________ у грошовiй формi, шляхом видiлення частини давальницької сировини чи готової продукцiї або з використанням трьох форм одночасно)


Додаток 3.

Журнал реєстрацiї ВМД на здiйснення операцiй з давальницькою сировиною

 N
п/п
Реєстрацiйний N
 ВМД(гр.7)дата
 представлення
Найменування та код
 товару по ТН ЗЕД
Вiдправник Одержувач Кiлькiсть
  мiсць
 1          2             3      4      5      6


  Вага(кг)
брутто/нетто
 Вид транспортного
  засобу та його
реєстрацiйний номер
    Номер
транспортних
 накладних
Фактурна
вартiсть
    Платежi
вказуються коди
платежiв та
нарахованi суми
по кожному виду
      7             8       9     10         11


    Номери
  платiжних
 доручень та
векселiв,дата
    Прикордонна
митниця.N документа
контролю доставлення
    Дата
завершення
  митного
оформлення
  П.I.Б.
iнспектора,
N особистої
  печатки
Примiтки
      12             13      14      15     16


Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.