Документ скасований: Наказ СРМ № 427 від 01.10.2001

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м.Харкiв

16 березня 1998 року N 175


Про впровадження технологiчної схеми проходження векселя в сплату ввiзного (вивiзного) мита, податкiв та зборiв (крiм митних зборiв) при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

З метою упорядкування облiку векселiв, наданих у сплату ввiзного (вивiзного) мита, податкiв та зборiв (крiм митних зборiв) при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, -

 НАКАЗУЮ:

1.Затвердити технологiчну схему облiку векселiв, наданих в сплату ввiзного (вивiзного) мита, податкiв та зборiв (крiм митних зборiв) при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах (додається).

2.Встановити, що затверджена технологiчна схема є обов'язковою для всiх оперативних пiдроздiлiв митницi, якi здiйснюють митне оформлення вантажiв суб'єктiв ЗЕД.

3.Начальникам митних постiв та вантажних вiддiлiв посилити контроль за митним оформленням тих видiв давальницької сировини, якi не обкладаються митом, податками та зборами. Митне оформлення таких вантажiв провадити тiльки при наявностi в пакетi документiв письмового зобов'язання за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 13.02.96р. N 26 "Про затвердження Положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення сплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".

Другий примiрник авiзованого письмового зобов'язання надавати разом з вiдповiдною ВМД по реєстру (додаток 1) до ВМД i П.

4.Скасувати дiю наказу вiд 05.09.97 р. N 278.

5.Вiдповiдальнiсть за виконання наказу покласти на начальникiв митних постiв, вантажних вiддiлiв та начальника ВМД i П .

6.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Схiдної регiональної митницi Спiвакова В.В.

 

Начальник Схiдної РМ П.В.Пашко

 

УЗГОДЖЕНО:

1.Спiваков В.В.
2.Даниленко О.Г.
3.Дуплiй О.Ф.
3.Сушко В.Т.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом по Схiднiй
регiональнiй митницi
N 175 вiд 16.03.1998р.

 

 

ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
ПРОХОДЖЕННЯ ВЕКСЕЛЯ В СПЛАТУ ВВIЗНОГО (ВИВIЗНОГО) МИТА,
ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ (КРIМ МИТНИХ ЗБОРIВ) ПРИ
ЗДIЙСНЕННI ОПЕРАЦIЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ У ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНИХ ВIДНОСИНАХ

 

Ця технологiчна схема розроблена вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiд 15.09.95р. N 327/95-ВР та Наказу Мiнiстерства Фiнансiв "Про затвердження Положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення сплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiд 13.02.96 р. N 26 , Закону України вiд 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть".

 

1. ПОРЯДОК ВЗЯТТЯ НА ОБЛIК ВЕКСЕЛЯ.

1.1.Суб"єкт ЗЕД надає до Державної податкової адмiнiстрацiї три примiрника векселя з метою взяття на облiк. Перший примiрник векселя залишається у ДПА, другий та третiй примiрники, авiзованi ДПА, повертаються суб'єкту ЗЕД. Другий примiрник векселя використовується для пред'явлення митним органам, третiй - для власного облiку.

1.2.Суб"єкт ЗЕД при митному оформленнi давальницької сировини надає авiзованi другий та третiй примiрники векселя в оперативний пiдроздiл митницi.

1.3.Iнспектор оперативного пiдроздiлу митницi, що оформив декларацiю, на зворотному боцi другого та третього примiрникiв векселя проставляє номер ВМД, пiдпис, особисту печатку.

1.4.Разом з оформленою ВМД другий примiрник векселя з оперативного пiдроздiлу митницi по реєстру (додаток 1) передається до ВМД i П.

1.5.ВМД i П веде облiк наданих примiрникiв векселiв у вiдповiдному журналi (додаток 2) та зберiгає їх.

2. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ВЕКСЕЛЯ ТА ЗНЯТТЯ З ОБЛIКУ.

2.1.ВМД i П видає суб'єкту ЗЕД другий примiрник векселя для митного оформлення готової продукцiї та погашення в ДПА пiд письмове гарантiйне зобов'язання (додаток 3) про повернення погашеного другого примiрника векселя до закiнчення встановлених термiнiв.

При цьому у ВМД i П залишається ксерокопiя цього примiрника векселя, завiрена пiдписами керiвника пiдприємства, головного бухгалтера та печаткою пiдприємства з проставленням напису "Копiя вiрна".

2.2.Суб'єкт ЗЕД при митному оформленнi готової продукцiї надає другий примiрник векселя до оперативного пiдроздiлу митницi.

2.3.Iнспектор оперативного пiдроздiлу митницi, що оформив декларацiю, на зворотному боцi другого примiрника векселя проставляє номер ВМД, пiдпис, особисту печатку.

2.3.Другий примiрник векселя повертається суб'єкту ЗЕД для погашення у ДПА.

2.4.Другий примiрник векселя з вiдмiткою ДПА про погашення повертається суб'єктом ЗЕД до ВМД i П.

У журналi реєстрацiї векселiв проставляється вiдмiтка про його погашення.

Другий примiрник векселя залишається у справах ВМД i П i зберiгається разом з вiдповiдною ВМД.

 

НАЧАЛЬНИК ВМД i П

О.Ф. ДУПЛIЙ


Додаток N 1

 

Начальнику ВМД i П 

 

РЕЄСТР ВЕКСЕЛIВ (ПИСЬМОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ),
НАДАНИХ У СПЛАТУ ВВIЗНОГО (ВИВIЗНОГО) МИТА,
ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ ПРИ ВВЕЗЕННI (ВИВЕЗЕННI) ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ

N п/п

Дата, облiковий N векселя (письм.зоб.) в ДПА

Дата, N ВМД

Найменування суб'єкта ЗЕД.

Код ЄДРПОУ

Сума по векселю

1

2

3

4

5

 

Начальник митного поста (вiддiлу) __________________


Додаток 2.

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦIЇ ВЕКСЕЛIВ

N п/п

N ВМД

N векселя

Назва пiдприємства. Код ЄДРПОУ

Дата облiку в ДПА

Нарахованi платежi

Вiдмiтка про погашення чи сплату векселя

Мито

ПДВ

Акциз

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Додаток З

 

Схiдна регiональна митниця

Вих. N ____ вiд ________

 

ГАРАНТIЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

( назва суб'єкта пiдприємництва , його адреса, код ЄДРПОУ )

просить видати другий примiрник векселя, складеного "___"________ 199__ року до ВМД N _______ та взятого на облiк ___________________________ ( назва ДПА) за N _____ на суму _______ для його погашення в ДПА.

зобов'язуюсь повернути погашений другий примiрник векселя в строк до _______________ .

 

Керiвник пiдприємства(пiдпис) П.I.Б.

МП

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.