ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 1 серпня 1997 р. N 11/3-7322

ЩОДО ВИМОГ ДО ЗАПОВНЕННЯ ГРАФИ 41 ВМД

     Останнiм часом почастiшали випадки недбалого ставлення з боку митних органiв до контролю за заповненням гр.41 "Додаткова одиниця вимiрювання" ВМД при проведеннi митного оформлення вантажiв. В графу вносяться одиницi вимiру, якi не вiдповiдають додатковим одиницям вимiру, зазначеним у товарнiй номенклатурi ЗЕД (II видання) введенiй в дiю у 1995 роцi, i не можуть бути використанi при митному оформленнi.

     Починаючи з 1 сiчня 1997 року данi вантажних митних декларацiй та база даних митної статистики зовнiшньої торгiвлi, що формується на їх основi, є єдиним офiцiйним джерелом для формування статистики зовнiшньоекономiчних зв'язкiв України i широко використовується бiльшiстю мiнiстерств та вiдомств, Урядом України, комiсiями Верховної Ради України та iншими державними та урядовими структурами при пiдготовцi законодавчих актiв та проведеннi аналiзу економiчної ситуацiї в країнi.

     Зазначенi помилки призводять до перекручення (викривлення) даних митної статистики, i не дають можливостi використовувати iнформацiю щодо експорту-iмпорту товарiв у кiлькiсному виразi.

     Враховуючи зазначене, начальникам митних органiв належить посилити контроль за порядком заповнення гр.41 ВМД, згiдно з яким у цiй графi проставляється код додаткової одиницi вимiру у вiдповiдностi з "Таблицею одиниць вимiрювання" наведенiй у ТН ЗЕД та який вiдповiдає данiй товарнiй позицiї. В разi застосування до товару тiльки основної одиницi вимiрювання (кг) та вiдсутностi додаткових одиниць вимiрювання графа 41 не заповнюється.

     Так як кiлькiсть товару та найменування одиницi вимiрювання заносяться до гр.31 "Вантажнi мiсця i опис товару", в правому нижньому кутку згаданої графи зазначається кiлькiсть товару визначена в додатковiй одиницi вимiрювання та коротке її найменування у вiдповiдностi з ТН ЗЕД.

     Для товарiв до яких вiдповiдно до ТН ЗЕД застосовується тiльки основна одиниця вимiрювання (кг) правий нижнiй кут не заповнюється.

Заступник Голови Служби

С.Яценко

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.