УГОДА

мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"

     Уряд України та Уряд Росiйської Федерацiї, якi далi iменуються Сторонами, з метою розвитку Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiйськово-технiчне спiвробiтництво вiд 26 травня 1993 року домовились про таке:

Стаття 1

     Сторони зберiгають спiвробiтництво, яке склалося в галузi експлуатацiї лiтакiв розроблених акцiонерним товариством вiдкритого типу "ОКБ СУХОГО", спiльного використання полiгону злiтно-посадкових систем "НИТКА" аеродрому Саки, який далi iменується полiгоном, пiдтримання його у технiчнiй справностi для проведення випробувань об'єктiв авiацiйної та морської технiки, навчання льотного складу Збройних Сил Росiйської Федерацiї.

Стаття 2

     Українська Сторона дозволяє Росiйськiй Сторонi використовувати полiгон у складi злiтно-посадкової смуги з трамплiном i комплексом засобiв та механiзмiв, що забезпечують трамплiнний злiт та аерофiнiшерну посадку лiтакiв, аеродром з його повiтряним простором, комплексами та системами забезпечення польотiв, стоянки та сховища лiтакiв, а також необхiднi будiвлi та примiщення, якi складають iнфраструктуру полiгону, надає послуги щодо пiдготовки льотного складу, проведення випробувань об'єктiв авiацiйної та морської технiки, забезпечення експлуатацiї полiгону.

     Перелiк вiйськових об'єктiв полiгону, якi надаються Росiйськiй Сторонi Українською Стороною, зазначено у Додатку N 1 цiєї Угоди.

     Кордонами земельних дiлянок полiгону вважається лiнiя, яка з'єднує геодезичнi знаки та опорнi точки на мiсцевостi, координати яких надаються у Додатку N 2 цiєї Угоди.

     Кордони повiтряного простору полiгону з перелiком координатiв приведенi у Додатку N 3 цiєї Угоди.

Стаття 3

     Для освоєння лiтакiв корабельної авiацiї та проведення випробувань об'єктiв авiацiйної i морської технiки Росiйська Сторона вiдряджає щорiчно у мiсто Саки (Україна) росiйських фахiвцiв з необхiдною авiацiйною i морською технiкою, майном та витратними матерiалами згiдно з Додатком N 4 цiєї Угоди у кiлькостi та на термiн, узгоджених Сторонами.

Стаття 4

     Росiйська Сторона постачає Українськiй Сторонi запаснi частини, агрегати, комплектуючi вироби до лiтакiв типу "СУ" Мiнiстерства оборони України, а також деталi та оснащення, якi необхiднi для виконання доробок цих лiтакiв згiдно з бюлетенями, надає послуги в галузi експлуатацiї зазначених лiтакiв на узгоджену мiж мiнiстерствами оборони Сторiн суму, еквiвалентну витратам Української Сторони за надання полiгону для використання Росiйською Стороною, пiдтримання його у справному станi та поданi послуги, якi зазначенi у статтi 2 цiєї Угоди.

Стаття 5

     Надання Сторонами взаємних послуг вiйськового призначення та поставки Українськiй Сторонi продукцiї авiацiйної номенклатури, передбачених статтями 2, 4 цiєї Угоди, здiйснюється згiдно з Угодою мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї "Про порядок взаємних поставок озброєння та вiйськової технiки, комплектуючих виробiв i запасних частин, органiзацiї ремонту та надання послуг вiйськового призначення" вiд 8 лютого 1995 року.

Стаття 6

     Право власностi на рухоме та нерухоме майно, придбане для забезпечення потреб полiгону пiсля пiдписання цiєї Угоди, належить Сторонi, яка здiйснила фiнансування його створення, придбання та поставки, при цьому Українська Сторона забезпечує його збереження. Сторони узгоджують порядок та умови подальшого використання зазначеного майна пiсля закiнчення термiну дiї цiєї Угоди.

Стаття 7

     Українська Сторона не буде без попередньої письмової згоди Росiйської Сторони продавати чи передавати третiй сторонi продукцiю вiйськового призначення, яка належить Росiйськiй Сторонi i буде постачатись на полiгон у рамках цiєї Угоди, а також з усiх видiв робiт, якi будуть проводитися в iнтересах Росiйської Федерацiї.

     Заходи щодо таємностi характеристик вiйськової технiки, яка належить Росiйськiй Федерацiї та проходить випробування на полiгонi, проводяться за узгодженням Сторiн згiдно з положеннями про протидiю iноземним технiчним розвiдкам, а також мiжурядової Угоди про взаємне забезпечення збереження мiждержавних таємниць вiд 22 сiчня 1993 року.

     Перебування громадян третiх країн на територiї полiгону у термiн проведення на ньому робiт в iнтересах Росiйської Федерацiї узгоджується Мiнiстерством оборони України та Мiнiстерством оборони Росiйської Федерацiї встановленим порядком згiдно з нацiональним законодавством Сторiн.

Стаття 8

     Перемiщення через митнi кордони мiж Україною та Росiйською Федерацiєю озброєння, вiйськової технiки, технiчного i технологiчного обладнання, паливо-мастильних матерiалiв та iнших матерiальних засобiв, якi забезпечують функцiонування полiгону, навчання льотного складу i проведення випробувань авiацiйної та морської технiки, а також прибуття та вiдбуття з полiгону посадових осiб, фахiвцiв промисловостi та вiйськовослужбовцiв, залучених до робiт на полiгонi, здiйснюється пiд митним контролем без вилучення мита, акцизiв та iнших податкiв.

     Митний догляд на полiгонi транспортних засобiв, вантажiв та осiб, якi прибувають на територiю полiгону та вибувають з його територiї, здiйснюється у присутностi росiйських фахiвцiв.

Стаття 9

     Органiзацiями, якi вiдповiдають за виконання положень цiєї Угоди, є:

     з Української Сторони - Мiнiстерство оборони України;

     з Росiйської Сторони - Мiнiстерство оборони Росiйської Федерацiї та Мiнiстерство оборонної промисловостi Росiйської Федерацiї.

     Використання полiгону в iнтересах Росiйської Федерацiї згiдно з цiєю Угодою здiйснюється за контрактом (договором) мiж Мiнiстерством оборони України та Мiнiстерством оборонної промисловостi Росiйської Федерацiї, який щорiчно у четвертому кварталi пiдлягає коригуванню щодо номенклатури, обсягу та термiнiв робiт, що виконуються на полiгонi в iнтересах Мiнiстерства оборони Росiйської Федерацiї.

Стаття 10

     Росiйська Сторона при використаннi полiгону в рамках цiєї Угоди забезпечує:

     екологiчну та iншу безпеку робiт у межах полiгону, безперешкодну видачу представникам Державного санiтарного та екологiчного нагляду України iнформацiї про характер робiт, якi проводяться;

     збереження, пiдтримання в належному станi, а також використання лише за призначенням, виходячи iз мети Угоди, що укладається, вiйськових об'єктiв, якi вказанi у Додатку N 1 до цiєї Угоди, а також iншого рухомого та нерухомого майна, яке надається Українською Стороною;

     своєчасну лiквiдацiю аварiй та вiдшкодування, нанесеного Українi збитку, якщо такi будуть мати мiсце.

Стаття 11

     Протирiччя, якi пов'язанi з дiєю чи тлумаченням цiєї Угоди, будуть вирiшуватись Сторонами шляхом переговорiв.

Стаття 12

     Ця Угода набуває чинностi з дня обмiну повiдомленнями про виконання Сторонами необхiдних внутрiшньодержавних процедур, буде дiяти протягом п'яти рокiв i її дiя автоматично продовжується на наступнi п'ять рокiв, якщо жодна iз Сторiн за шiсть мiсяцiв до закiнчення цього термiну письмово не повiдомить iншу Сторону про своє бажання припинити її дiю.

     Ця Угода тимчасово застосовується з дня її пiдписання.

     Вчинено у м. Києвi 7 лютого 1997 року у двох примiрниках, кожний українською та росiйською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

ЗА УРЯД УКРАЇНИ ЗА УРЯД РОСIЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦIЇ
С. Кузьмук I. Родiонов

 

Додаток N 1
до Угоди мiж Урядом Росiйської Федерацiї та Урядом України про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"

Перелiк вiйськових об'єктiв полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"

NN
п. п.
Найменування об'єкту Дата введення Шифр єдиних норм амортизованих вiдрахувань
1. Штаб частини 1937 10002
2. Майстернi 1979 10002
3. Побутовка (пiдсобне примiщення) 1979 10002
4. Прирельсовий склад 1980 10002
5. Караульне примiщення з залiзобетонною огорожею (на 10 постiв) 1981 10002
6. Караульне примiщення 1980 10002
7. Будова з дизельною електростанцiєю 1988 10002
8. Димова труба з каналами 1984 20325
9. Утримуючий пристрiй 1984 20335
10. Морський водозабiр (вiдстiйник з огорожею, канал для скидання, трубопровiд з двома нитками, будови) 1988 20138
30109
10002
11. Насосна зворотнього водозабезпечення 1988 10002
12. Флотацiйна станцiя
5 резервуарiв (з них 4 по 100 метрiв; 1 - 10 метрiв)
1986 20235
13. Камера переключення 1985 10002
14. Злiтно-посадковнй блок 1986 10001
15. Резервуар (1000 метрiв) 1986 10001
16. Резервуар (500 метрiв) 1986 20236
17. Блок БС - 2 - 2 1982 10001
18. Трамплiн 1984 10001
19. Казарма 1953 10003

 

Додаток N 2
до Угоди мiж Урядом Росiйської Федерацiї та Урядом України про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"

Кордони земельних дiлянок полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"

Найменування знаку, точки Координати
Азимут (градусiв) Вiдстань (метрiв)
  Геодезичнi знаки    
1. Больвер морського водозабору 213°
пiвденний захiд
1220
2. Дизельна ел. станцiя 277°
пiвнiчний захiд
250
3. Технiчна позицiя 11°
пiвнiчний схiд
1100
4. Трамплiн 43°
пiвнiчний схiд
2300
5. Злiтно-посадкова смуга 58°
пiвнiчний схiд
3375
  Опорна точка    
6. Центр палуби злiтно-посадкового блоку 45° 4' 58''  
33° 35' 5''  

 

Додаток N 3
до Угоди мiж Урядом Росiйської Федерацiї та Урядом України про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"

Кордони повiтряного простору полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"

Найменування зони, маршруту, висота польоту (метрiв) Координати контрольних точок зон (маршрутiв) - широтадовгота (градусiв, хвилин)
Точка N 1 Точка N 2 Точка N 3 Точка N 4 Точка N 5
1. Зона 41 45 - 15 45 - 20 45 - 10 45 - 07  
2100 - 0100 33 - 00 33 - 15 33 - 20 33 - 10  
2. Зона 50 44 - 59 45 - 03 44 - 50 44 - 50 44 - 47
50 - 3000 32 - 41 32 - 58 33 - 03 32 - 56 32 - 43
3. Зона 61 45 - 08 45 - 10 45 - 03 45 - 02 45 - 02
50 - 1500 33 - 03 33 - 36 33 - 45 33 - 40 33 - 34
4. Маршрут 1 45 - 03 45 - 08 44 - 50 44 - 28 44 - 50
50 - 3600 33 - 15 32 - 50 32 - 15 32 - 15 33 - 05
5. Маршрут 2 45 - 03 45 - 08 45 - 06 44 - 05 44 - 50
50 - 3600 33 - 15 32 - 50 32 - 35 32 - 38 33 - 05

 

Додаток N 4
до Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"

ПЕРЕЛIК
авiацiйної технiки майна i витратних матерiалiв, якi використовуються для проведення випробувань авiацiйної технiки та пiдготовки льотного складу корабельної авiацiї Збройних сил Росiйської Федерацiї

Найменування Одиниця вимiру Кiлькiсть
Авiацiйна технiка та майно    
Лiтаки з одиночним комплектом запасних частин, iнструменту та засобiв наземного обслуговування - всього штук 23
в тому числi:    
- для навчання    
  Су-27К i його модифiкацiї - " - 14
  Су-25УТГ - " - 4
- для випробувань    
  Су-27К i його модифiкацiї - " - 5
Груповi комплекти для лiтакiв типу Су-27К    
1 : 5 комплектiв 5
1 : 10 - " - 3
1 : 30 - " - 1
Груповi комплекти для лiтакiв Су-25УТГ    
1 : 5 - " - 1
1 : 10 - " - 1
Витратнi матерiали:    
авiацiйне паливо ТС-1 (Т-2) тон 8200
дизельне паливо лiтнє - " - 230
мазут Ф-12 або Ф-5 - " - 460
бензин Б-93 - " - 460
бензин "Нiфраз" - " - 0,2
технiчнi масла - всього - " - 3,738
в тому числi:    
  АМГ-10 - " - 0,8
  МС-20 - " - 0,5
  М-63-10В - " - 0,138
  IПМ-10 - " - 0,5
  ВНII НП-50-1-4Ф - " - 0,3
  ВНII НП-254 - " - 0,05
  ВНII НП-261 - " - 0,05
  ВНII НП-266Н - " - 0,01
  ЦIАТIМ-201 - " - 0,03
  Свинцоль - " - 0,01
  Антифрiз-65 - " - 0,2
Спирт етиловий ректифiкований технiчний (ГОСТ 1300-87) - " - 1
Охолоджуюча рiдина ОНЖ-65 - " - 0,6
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.