ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м.Харкiв

31 грудня 1998 року N 4243

Начальникам вантажних вiддiлiв
та митних постiв Схiдної РМ

     Звертаю увагу на необхiднiсть бiльш ретельної перевiрки особовим складом СРМ зовнiшньоекономiчних контрактiв, якi укладенi суб'єктами ЗЕД з їх iноземними контрагентами, та вiдповiднiсть контрактiв вимогам Закону Української РСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та положення "Про форму зовнiшньоекономiчних договорiв(контрактiв)", затвердженого наказом МЗЕЗ i Т України вiд 05.10.95р N 75 , а саме - договiр повинен бути укладений у письмовiй формi, якщо iнше не передбачено законом або мiжнародним договором України, i пiдписаний двома особами. Однiєю з них обов'язково є особа, яка, вiдповiдно до установчих документiв, має право пiдписувати зовнiшньоекономiчнi договори згiдно з посадою. Друга особа може бути уповноважена довiренiстю, виданою за пiдписом керiвника суб'єкта ЗЕД одноособово чи в iншому порядку, передбаченому установчими документами, або особа, яку уповноважено пiдписувати договiр установчими документами безпосередньо.

     При цьому нагадую, що копiї всiх документiв, на пiдставi яких здiйснювалось декларування вантажу суб'єкта ЗЕД, повиннi зберiгатись разом з першим аркушем ВМД згiдно вимог п.16. "Положення про вантажну митну декларацiю", затвердженого ПКМУ вiд 09.06.97р. N 574 а при перевiрцi зовнiшньоекономiчних контрактiв керуватись Законом Української РСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", положенням "Про форму зовнiшньоекономiчних договорiв(контрактiв)", затвердженого наказом МЗЕЗ i Т України вiд 05.10.95р N 75 та рiшенням Конституцiйного суду України (додається) "Щодо офiцiйного тлумачення положень частини другої ст. 6 Закону Української РСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i ст. 154 Цивiльного кодексу Української РСР", а також iншими дiючими нормативно-правовими актами з цього питання.

     Додаток: на 2 арк.

Т.в.о. начальника Схiдної РМ Даниленко О.Г.
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.