КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 22 серпня 1997 р. N 917


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДIЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЗАСТОСУВАННЯМ ПIЛЬГ ЩОДО ОБКЛАДАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ ПРОДУКЦIЇ (РОБIТ, ПОСЛУГ), ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ЗА КОНТРАКТОМ N 1346/38

     На виконання статтi 4 Закону України "Про надання пiльг щодо обкладання податком на додану вартiсть продукцiї (робiт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок здiйснення контролю за застосуванням пiльг щодо обкладання податком на додану вартiсть продукцiї (робiт, послуг), що виробляється за контрактом N 1340/38 (додається), i ввести його в дiю з дня опублiкування цiєї постанови. 

Прем'єр-мiнiстр України  В.Пустовойтенко

"Урядовий кур'єр" вiд 9 вересня 1997 р. N 166

 

Затверджено
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 серпня 1997 р. N 917

ПОРЯДОК
ЗДIЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЗАСТОСУВАННЯМ ПIЛЬГ ЩОДО ОБКЛАДАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ ПРОДУКЦIЇ (РОБIТ, ПОСЛУГ), ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ЗА КОНТРАКТОМ N 1346/38

     1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до Закону України "Про надання пiльг щодо обкладання податком на додану вартiсть проекцiї (робiт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38" з урахуванням внесених до нього змiн (далi - Закон).

     2. Контроль за застосуванням передбачених Законом пiльг щодо обкладання податком на додану вартiсть продукцiї (робiт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38, (далi - контракт), здiйснюється державними податковими адмiнiстрацiями.

     3. Перелiк пiдприємств, якi беруть участь у виготовленнi продукцiї (виконаннi робiт, наданнi послуг) за контрактом та на якi поширюється дiя статтi 1 Закону (далi - пiдприємства), визначається розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 червня 1997 р. N 336, а до набрання ним чинностi - постановою Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 31 грудня 1996 р. N 1584-57 "Про затвердження спецiального режиму розрахункiв для забезпечення виконання контракту N 1340/38".

     4. Платiжнi документи на оплату товарiв (робiт, послуг), що використовуються для виготовлення кiнцевої продукцiї за контрактом, а також кiнцевої продукцiї, що реалiзується для виконання контракту, без запису "Без ПДВ у рахунок виконання контракту N 1346/38" є недiйсними.

     5. Держмитслужба:

     у разi ввезення (iмпортування) на митну територiю України товарiв (робiт, послуг), що використовуються для виготовлення продукцiї за контрактом, перевiряє зазначення у вантажних митних декларацiях пiд час їх оформлення мети ввезення i коду звiльнення вiд сплати податку на додану вартiсть вiдповiдно до Класифiкатора звiльнення вiд сплати податку на додану вартiсть;

     надає iнформацiю Державнiй податковiй адмiнiстрацiї про ввезенi (iмпортованi) товари (роботи, послуги) за номенклатурою i обсягами, визначеними вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 червня 1997 р. N 336 в розрiзi платникiв (окремо за кожною вантажною митною декларацiєю) та iз зазначенням митної вартостi умовно нарахованих сум податку на додану вартiсть, не пiзнiше нiж 15 числа мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому здiйснено митне оформлення товарiв (робiт, послуг).

     6. Державнi податковi адмiнiстрацiї пiд час документальних перевiрок контролюють дотримання пiдприємствами таких особливостей застосування Закону:

     податок на додану вартiсть, сплачений за придбанi до 7 травня 1997 р. матерiально-технiчнi ресурси, виконанi роботи, наданi послуги, придбанi i введенi в експлуатацiю основнi виробничi фонди i взятi на облiк нематерiальнi активи, в частинi, використанiй для виготовлення товарiв (робiт, послуг), що використовуються для виготовлення продукцiї за контрактом, на розрахунки з бюджетом не вiдноситься i включається до собiвартостi товарiв (робiт, послуг), що реалiзуються для виконання контракту, та до собiвартостi кiнцевої продукцiї, зазначеної в контрактi;

     суми податку на додану вартiсть, сплаченi пiдприємствами, що внесенi до перелiку, передбаченого пунктом 3 цього Порядку, за придбанi пiсля 7 травня 1997 р. матерiально-технiчнi ресурси, наданi послуги, виконанi роботи, придбанi i введенi в експлуатацiю основнi виробничi фонди та взятi на облiк нематерiальнi активи, в частинi, використанiй для виготовлення товарiв (робiт, послуг), що реалiзуються для виконання контракту, пiдлягають вiдшкодуванню з бюджету або зараховуються в рахунок наступних платежiв.

     7. Пiдприємства у разi реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), що використовуються для виготовлення продукцiї за контрактом, складають окремо пiсля реалiзацiї зазначених товарiв (робiт, послуг) декларацiї щодо податку на додану вартiсть з реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) вiдповiдно до додатку N 1 до Iнструкцiї про порядок обчислення i сплати податку на добавлену вартiсть, затвердженої наказом Головної державної податкової iнспекцiї вiд 10 лютого 1993 р. N 3 (в редакцiї наказу Головної державної податкової iнспекцiї вiд 7 травня 1996 р. N 40).

     У декларацiї щодо податку на додану вартiсть з реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), що використовуються для виконання контракту, заповнюється рядок 4 та робиться запис: "Без ПДВ вiдповiдно до Закону України вiд 17.01.97 N 6. Згiдно з перелiком, затвердженим розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 N 336". Суми податку на додану вартiсть, зазначенi у абзацi другому пункту 6 цього Порядку, в рядок 1 декларацiї не включаються.

     8. У разi використання товарiв (робiт, послуг), включаючи iмпортованi, що придбанi для виготовлення продукцiї за контрактом, а також кiнцевої продукцiї не за призначенням покупець таких товарiв (продукцiї) нараховує i сплачує податок на додану вартiсть виходячи з повної вартостi реалiзацiї таких товарiв (продукцiї) у порядку i термiни, визначенi законодавством.

     9. Пiдприємства, зазначенi в пунктi 3 цього Порядку, щомiсяця в термiни, встановленi для звiтностi щодо податку на додану вартiсть, подають до державних податкових адмiнiстрацiй, в яких вони зареєстрованi як платники податку, звiти про поставку товарiв (робiт, послуг) за номенклатурою та обсягами, необхiдними для виготовлення продукцiї за контрактом, а також кiнцевої продукцiї, що реалiзується для виконання контракту. Форму i вказiвки iз заповнення зазначених звiтiв наведено в додатках N 1 та 2 до цього Порядку.

 

Додаток N 1
до Порядку здiйснення контролю за застосуванням пiльг щодо обкладання  податком на додану вартiсть продукцiї  (робiт, послуг), що виробляється  за контрактом N 1346/38

 

Подається щомiсяця державнiй податковiй адмiнiстрацiї

в ________________________________________________
         (мiсто, район)
                 ************************
Iдентифiкацiйний код платника  ************************
 
 
Одержано           __________________________________
                 (повне найменування платника)
"__"____________ 199_ рiк   __________________________________
                (прiзвище вiдповiдальної особи)
_____________________________ __________________________________
(пiдпис вiдповiдальної особи)       (адреса)
 
 
                ЗВIТ
       за ____________________________ 199__ р.
               (мiсяць)
    про виготовлення та поставку товарiв (робiт, послуг),
     включаючи iмпортованi, що використовуються для
     виготовлення продукцiї за контрактом N 1346/38
 
 
*************************************************************************************
* N * Перелiк *Номенклатура*Загальний обсяг* Фактично *Обсяг поставки *Залишок для*
*п/п*одержувачiв* поставок *  поставок,  * виконано *звiтного мiсяця* виконання *
*  *товарiв за *      * затверджений *  на  *        *      *
*  *контрактом *      * Кабiнетом  * ________ *        *      *
*  *N 1346/38 *      * Мiнiстрiв  * (дата) *        *      *
*  *      *      *  України   *     *        *      *
*************************************************************************************
* 1 *   2   *   3   *   4    *  5   *   6    *   7   *
*************************************************************************************
 
 
          Роздiл 1. Вiтчизнянi поставки
 
 
          Роздiл 2. Iмпортнi поставки
 
 
   Керiвник пiдприємства
                _______________  _______________
                  (пiдпис)    (розшифрування)
 

Вказiвки
iз заповнення звiту про виготовлення та поставку товарiв (робiт, послуг), включаючи iмпортованi, що використовуються для виготовлення продукцiї за контрактом N 1346/38

У графах звiту зазначаються:

2 - пiдприємства, якi виготовляють продукцiю, визначену контрактом N 1346/38;

З - види товарiв (робiт, послуг) окремо вiтчизняного та iноземного виробництва (з iмпортних поставок зазначаються номери вантажних митних декларацiй) вiдповiдно до номенклатури i обсягiв, визначених розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 червня 1997 р. N 336, окремо за кожним одержувачем товарiв:

4 - обсяг поставок окремо за кожною позицiєю (рядком) графи 3 вiдповiдно до обсягiв, затверджених розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 червня 1997 р. N 336;

5 - обсяг поставок окремо за кожною позицiєю (рядком) граф 3 i 4, здiйснених у попереднiх перiодах на 1 число звiтного мiсяця;

6 - обсяг поставок окремо за кожною позицiєю (рядком) граф 3 i 4, здiйснених протягом звiтного мiсяця;

7 - обсяг поставок, що повиннi бути здiйсненi в наступних звiтних перiодах, окремо за кожною позицiєю (рядком) граф 3 i 4. Показник графи 7 обчислюється як рiзниця даних графи 4 та суми граф 5 i 6 (графа 7= графа 4 - (графа 5 + графа 6).

У разi коли номенклатура та обсяги поставок затверджуються розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України в натуральних одиницях вимiру (штук, метрiв, кiлограмiв тощо) i в грошовому виразi (гривень), всi позицiї звiту заповнюються через дрiб (наприклад, 5 шт./250 грн.)

Додаток N 2
до Порядку здiйснення контролю за
застосуванням пiльг щодо обкладання  податком на додану вартiсть продукцiї (робiт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38

 

Подається щомiсяця державнiй податковiй адмiнiстрацiї

в ________________________________________________
         (мiсто, район)
                 ************************
Iдентифiкацiйний код платника  ************************
 
 
Одержано           __________________________________
                 (повне найменування платника)
"__"____________ 199_ рiк   __________________________________
                (прiзвище вiдповiдальної особи)
_____________________________ __________________________________
(пiдпис вiдповiдальної особи)       (адреса)
 
 
                ЗВIТ
       за ____________________________ 199__ р.
               (мiсяць)
        про виготовлення та поставку кiнцевої
         продукцiї, що реалiзується для
          виконання контракту N 1346/38
 
 
*************************************************************************************
* N * Перелiк *Номенклатура*Загальний обсяг* Фактично *Обсяг поставки *Залишок для*
*п/п*одержувачiв* поставок *  поставок,  * виконано *звiтного мiсяця* виконання *
*  *товарiв за *      * затверджений *     *        *      *
*  *контрактом *      * Кабiнетом  * ________ *        *      *
*  *N 1346/38 *      * Мiнiстрiв  * (дата) *        *      *
*  *      *      *  України   *     *        *      *
*************************************************************************************
* 1 *   2   *   3   *   4    *  5   *   6    *   7   *
*************************************************************************************
 
   Керiвник пiдприємства
                _______________  _______________
                  (пiдпис)    (розшифрування)
 

Вказiвки
iз заповнення звiту про виготовлення та поставку
кiнцевої продукцiї, що реалiзується для
виконання контракту N 1346/38

У графах звiту зазначаються:

2 - пiдприємства, що одержують продукцiю за контрактом N 1346/38 i визначенi вiдповiдно до пункту 3 цього Порядку;

пiдприємства, яким реалiзована готова продукцiя поза контрактом. При цьому графи 4, 5, 6 i 7 не заповнюються i такi поставки пiдлягають обкладанню податком на додану вартiсть;

3 - перелiк готової продукцiї за контрактом N 1346/38;

4 - обсяг поставки продукцiї окремо за кожною позицiєю графи 3;

5 - обсяг продукцiї окремо за кожною позицiєю графи 3, поставленої за контрактом пiдприємствам-експортерам, що одержують кiнцеву продукцiю, в попереднiх перiодах на 1 число звiтного мiсяця;

6 - обсяг поставки готової продукцiї окремо за кожною позицiєю графи 3, поставленої за контрактом пiдприємствам-експортерам, що одержують кiнцеву продукцiю протягом звiтного мiсяця;

7 - обсяг готової продукцiї окремо за кожною позицiєю графи 3, що повинна бути поставлена за контрактом пiдприємствам-експортерам, якi одержують кiнцеву продукцiю для виконання контракту N 1346/38.

У разi коли номенклатура та обсяги поставок затверджуються розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України в натуральних одиницях вимiру (штук, метрiв, кiлограмiв тощо) i в грошовому виразi (гривень), всi позицiї звiту заповнюються через дрiб (наприклад, 5 шт./250 грн.).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.