ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального та Кримiнально-процесуального кодексiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кримiнального та Кримiнально-процесуального кодексiв України такi змiни:

     1. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001р., N 25-26, ст. 131):

     1) статтю 361 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 361. Несанкцiоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерiв), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку

     1. Несанкцiоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерiв), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, пiдробки, блокування iнформацiї, спотворення процесу обробки iнформацiї або до порушення встановленого порядку її маршрутизацiї, -

     карається штрафом вiд шестисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв або без такого та з конфiскацiєю програмних та технiчних засобiв, за допомогою яких було вчинено несанкцiоноване втручання, якi є власнiстю винної особи.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони заподiяли значну шкоду, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю програмних та технiчних засобiв, за допомогою яких було вчинено несанкцiоноване втручання, якi є власнiстю винної особи.

     Примiтка. Значною шкодою у статтях 361 - 3631, якщо вона полягає у заподiяннi матерiальних збиткiв, вважається така шкода, яка в сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     2) доповнити статтями 3611 i 3612 такого змiсту:

     "Стаття 3611. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкiдливих програмних чи технiчних засобiв, а також їх розповсюдження або збут

     1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або збут шкiдливих програмних чи технiчних засобiв, призначених для несанкцiонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерiв), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, -

     караються штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з конфiскацiєю програмних чи технiчних засобiв, призначених для несанкцiонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерiв), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, якi є власнiстю винної особи.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони заподiяли значну шкоду, -

     караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв з конфiскацiєю програмних чи технiчних засобiв, призначених для несанкцiонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерiв), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, якi є власнiстю винної особи.

     Стаття 3612. Несанкцiонованi збут або розповсюдження iнформацiї з обмеженим доступом, яка зберiгається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носiях такої iнформацiї

     1. Несанкцiонованi збут або розповсюдження iнформацiї з обмеженим доступом, яка зберiгається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носiях такої iнформацiї, створеної та захищеної вiдповiдно до чинного законодавства, -

     караються штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до двох рокiв з конфiскацiєю програмних або технiчних засобiв, за допомогою яких було здiйснено несанкцiонованi збут або розповсюдження iнформацiї з обмеженим доступом, якi є власнiстю винної особи.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони заподiяли значну шкоду, -

     караються позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв з конфiскацiєю програмних або технiчних засобiв, за допомогою яких було здiйснено несанкцiонованi збут або розповсюдження iнформацiї з обмеженим доступом, якi є власнiстю винної особи";

     3) статтi 362 i 363 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 362. Несанкцiонованi дiї з iнформацiєю, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберiгається на носiях такої iнформацiї, вчиненi особою, яка має право доступу до неї

     1. Несанкцiонованi змiна, знищення або блокування iнформацiї, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах або зберiгається на носiях такої iнформацiї, вчиненi особою, яка має право доступу до неї, -

     караються штрафом вiд шестисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв з конфiскацiєю програмних або технiчних засобiв, за допомогою яких було вчинено несанкцiонованi змiна, знищення або блокування iнформацiї, якi є власнiстю винної особи.

     2. Несанкцiонованi перехоплення або копiювання iнформацiї, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберiгається на носiях такої iнформацiї, якщо це призвело до її витоку, вчиненi особою, яка має право доступу до такої iнформацiї, -

     караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на той самий строк та з конфiскацiєю програмних чи технiчних засобiв, за допомогою яких було здiйснено несанкцiонованi перехоплення або копiювання iнформацiї, якi є власнiстю винної особи.

     3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони заподiяли значну шкоду, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю програмних або технiчних засобiв, за допомогою яких було здiйснено несанкцiонованi дiї з iнформацiєю, якi є власнiстю винної особи.

     Стаття 363. Порушення правил експлуатацiї електронно-обчислювальних машин (комп'ютерiв), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту iнформацiї, яка в них оброблюється

     Порушення правил експлуатацiї електронно-обчислювальних машин (комп'ютерiв), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту iнформацiї, яка в них оброблюється, якщо це заподiяло значну шкоду, вчиненi особою, яка вiдповiдає за їх експлуатацiю, -

     караються штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на той самий строк";

     4) доповнити статтею 3631 такого змiсту:

     "Стаття 3631. Перешкоджання роботi електронно-обчислювальних машин (комп'ютерiв), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повiдомлень електрозв'язку

     1. Умисне масове розповсюдження повiдомлень електрозв'язку, здiйснене без попередньої згоди адресатiв, що призвело до порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних машин (комп'ютерiв), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, -

     карається штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, якщо вони заподiяли значну шкоду, -

     караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю програмних або технiчних засобiв, за допомогою яких було здiйснено масове розповсюдження повiдомлень електрозв'язку, якi є власнiстю винної особи".

     2. Частини другу i третю статтi 112 Кримiнально-процесуального кодексу України пiсля цифр "361" доповнити цифрами "3611, 3612", а пiсля цифр "363" - цифрами "3631".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
23 грудня 2004 року
N 2289-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.