Документ скасований: Постанова КМУ № 736 від 19.10.2016

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 17 листопада 2004 р. N 1547


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 р. N 1893

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 р. N 1893 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 48, ст. 1764; 2001 р., N 49, ст. 2190; 2002 р., N 11, ст. 515) змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 листопада 2004 р. N 1547

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 р. N 1893

     1. У постановi:

     в абзацi другому пункту 1 слова "Головним архiвним управлiнням при Кабiнетi Мiнiстрiв України" замiнити словами "Службою безпеки та Державним комiтетом архiвiв";

     доповнити постанову пунктом 4 такого змiсту:

     "4. Служба безпеки здiйснює контроль за обiгом документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави".

     2. В Iнструкцiї, затвердженiй зазначеною постановою:

     1) у текстi Iнструкцiї слово "Головархiв" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держкомархiв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у пунктi 1:

     абзац другий замiнити абзацами такого змiсту:

     "Перелiки вiдомостей, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави, i яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування" (далi - гриф "Для службового користування"), розробляються експертними комiсiями згiдно з орiєнтовними критерiями вiднесення iнформацiї до конфiденцiйної (додаток 13) i затверджуються мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими держадмiнiстрацiями, в яких утворюються або у володiннi, користуваннi чи розпорядженнi яких перебувають цi вiдомостi.

     Експертнi комiсiї утворюються мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими держадмiнiстрацiями. До їх складу включаються представники режимно-секретного та iнших структурних пiдроздiлiв з числа найбiльш квалiфiкованих фахiвцiв. У разi потреби для участi в роботi експертної комiсiї можуть залучатися фахiвцi заiнтересованих пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками) з метою розгляду питань, що належать до їх компетенцiї. Рiшення комiсiї оформляється протоколом, який затверджується мiнiстерством, iншим центральним органом виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласною, Київською та Севастопольською мiською держадмiнiстрацiєю. На пiдставi рiшення експертної комiсiї iнформацiя включається до перелiку вiдомостей, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     3) абзац другий пункту 4 викласти в такiй редакцiї:

     "керiвники мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй, якi вiдповiдно до пункту 1 цiєї Iнструкцiї затвердили перелiки вiдомостей, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави, мають право зняти гриф "Для службового користування" з вiдповiдних документiв";

     4) пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Запобiгання розголошенню вiдомостей, що мiстяться в документах з грифом "Для службового користування", та випадкам втрат таких документiв покладається на режимно-секретнi пiдроздiли органiзацiй";

     5) пункт 18 доповнити пiсля абзацу другого новим абзацом такого змiсту:

     "Оброблення, зберiгання, а також друкування документiв з грифом "Для службового користування" та конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави, з використанням автоматизованих систем (далi - АС) дозволяється тiльки за наявностi виданого в установленому порядку Департаментом спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ атестата вiдповiдностi комплексної системи захисту iнформацiї в цiй АС вимогам щодо захисту iнформацiї".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     6) в абзацi другому пункту 28 слова "якi надали зазначеним документам гриф "Для службового користування" замiнити словами i цифрою "яким надано право вiдповiдно до пункту 1 цiєї Iнструкцiї затверджувати перелiки вiдомостей, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави";

     7) абзац перший пункту 62 доповнити словами "а також письмово повiдомляються органи СБУ iз зазначенням обставин втрати документiв чи розголошення вiдомостей та вжитих заходiв";

     8) у пунктi 63 слова "дисциплiнарну та цивiльно-правову" виключити;

     9) доповнити Iнструкцiю додатком 13 такого змiсту:

"Додаток 13
до Iнструкцiї

ОРIЄНТОВНI КРИТЕРIЇ
вiднесення iнформацiї до конфiденцiйної

     Iнформацiя, що включається до перелiкiв вiдомостей, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави, повинна вiдповiдати таким вимогам:

     1) створюватися за кошти державного бюджету або перебувати у володiннi, користуваннi чи розпорядженнi органiзацiї;

     2) використовуватися з метою забезпечення нацiональних iнтересiв держави;

     3) не належати до державної таємницi;

     4) унаслiдок розголошення такої iнформацiї можливе:

     - порушення конституцiйних прав i свобод людини та громадянина;

     - настання негативних наслiдкiв у внутрiшньополiтичнiй, зовнiшньополiтичнiй, економiчнiй, вiйськовiй, соцiальнiй, гуманiтарнiй, науково-технологiчнiй, екологiчнiй, iнформацiйнiй сферах та у сферах державної безпеки i безпеки державного кордону;

     - створення перешкод у роботi державних органiв".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.