ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м.Харкiв

14 червня 1999 року N 365


Про акредитацiю в митницi пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору

З метою пiдвищення якостi оформлення ВМД, а також на пiдставi Положення про дiяльнiсть пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, затвердженого наказом ДМСУ вiд 22 липня 1997 року N 340 (п.2.3.),

НАКАЗУЮ:

1. Встановити, що пiдприємства, що здiйснюють декларування на пiдставi договору в зонi дiяльностi Схiдної регiональної митницi, пiдлягають акредитацiї в митних органах у вiдповiдностi до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах, затвердженого наказом ДМКУ вiд 31 травня 1996 року N 237. В облiковiй картцi, в роздiлi "Прiзвище, iм'я, по батьковi осiб, уповноважених на роботу з митницею, тел., пiдпис", пiсля зазначення необхiдних вiдомостей вказується номер та дата видачi квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування.
2. Наступного робочого дня пiсля оформлення облiкової картки оперативний пiдроздiл, в якому здiйснено акредитацiю пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору, представляє до вiддiлу ОМК Схiдної РМ копiю оформленої облiкової картки.
3. У встановленому порядку вiддiл ОМК забезпечує виготовлення 13 копiй облiкової картки. На зворотi кожної копiї вчиняється напис: "Пiдприємство "_________" - свiдоцтво про визнання пiдприємства декларантом вiд __/__/__р. N _____. Перереєстровано наказом ДМСУ вiд __/__/__р. N _____. КОПIЯ ДIЙСНА ДЛЯ __________________*". (* - на кожнiй копiї облiкової картки вказується назва одного з оперативних пiдроздiлiв митницi - ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3, ВВ-4, ВВ-5, ВВ-6, ВВ-7, ВПВ, ПВ, м/п "Харкiв-Аеропорт", м/п "Лозова", м/п "Балаклея", ВОМК). Напис засвiдчується вiдповiдальним спiвробiтником вiддiлу ОМК - простановкою штампу "КОНТРОЛЬ" iз зазначенням дати i ПIБ спiвробiтника та його пiдпису. Пiсля цього вiддiл ОМК забезпечує розсилку копiй облiкових карток пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, до оперативних пiдроздiлiв митницi. Термiн виконання дiй, перелiчених в цьому пунктi наказу - 3 робочих днi.
4. В оперативних пiдроздiлах копiї облiкових карток зберiгаються в тецi: "Пiдприємства, що здiйснюють декларування на пiдставi договору" в алфавiтному порядку. У вiддiлi ОМК - в окремiй тецi по кожному з таких пiдприємств разом iз статутними документами пiдприємства.
5. Начальникам оперативних пiдроздiлiв в термiн до 01 липня 1999 року забезпечити акредитацiю пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору.
6. Начальнику ВОМК СРМ Ладу В.Б. в тижневий термiн з моменту пiдписання наказу довести до оперативних пiдроздiлiв список пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, Державну акредитацiю яких здiйснено в зонi дiяльностi вiдповiдного пiдроздiлу митницi.
7. Начальникам оперативних пiдроздiлiв СРМ, головному iнспектору по зв'язкам з громадськiстю Гордєєвiй В.П. довести вимоги наказу до пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, суб'єктiв ЗЕД та всiх зацiкавлених осiб.
8. Наказ набуває чинностi з моменту пiдписання.
9. Вiдповiдальнiсть за своєчасне та якiсне виконання п. 1, 2, 4, 5 наказу в частинi, що стосується митних органiв, покласти на начальникiв пiдроздiлiв СРМ, якi проводять акредитацiю суб'єктiв ЗЕД.
10. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника ВОМК Лада В.Б.

Начальник Схiдної РМ П.В.Пашко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.