ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

15.02.2005 р. N 25/4-41.16/1460-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики


Щодо контролю за правильнiстю заповнення граф ВМД

     Повiдомляємо, що пiд час розгляду листа Iвано-Франкiвської митницi вiд 24.12.2004 N 14/51-11843-ЕП стосовно внесення змiн до електронної копiї ВМД, в якiй  зазначена кiлькiсть товару у додатковiй одиницi вимiру 521 769 куб.м. замiсть 52,1769 куб.м., було проведено перевiрку щiльностi задекларованих плит деревностружкових (код товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД 4410).

     З метою унеможливлення викривлення даних митної статистики та недопущення подiбних помилок в подальшому, запроваджується контроль за заповненням окремих граф ВМД iз встановленням гранично допустимих  меж щiльностi плит деревностружкових (код товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД 4410) такими, що визначенi листами Держмитслужби вiд 30.05.2003 N 11/4-16-8354-ЕП та вiд 08.07.2003 N 11/5-16-10374-ЕП для деревини (коди товарних позицiй згiдно з УКТЗЕД 4403 та 4407): вiд 360 кг/куб.м. до 1 400 кг/куб.м..

     Начальникам митниць взяти пiд особистий контроль перевiрку правильностi заповнення граф ВМД та їх електронних копiй, оформлених при здiйсненнi експортно-iмпортних операцiй з плитами деревостружковими (код товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД 4410) з урахуванням наведених у цьому листi гранично допустимих меж щiльностi плит деревностружкових.

     Алгоритм здiйснення контролю наведено у додатку до цього листа.

     Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики забезпечити внесення вiдповiдних змiн до програмного забезпечення за допомогою якого здiйснюється автоматизований контроль за правильнiстю заповнення граф ВМД при введеннi електронних копiй ВМД до ЄАIС Держмитслужби з метою забезпечення здiйснення жорсткого контролю за наведеним алгоритмом та запровадити з 01.03.2005 автоматизований контроль за правильнiстю заповнення окремих граф ВМД при митному оформленнi експорту та iмпорту плит деревностружкових (код товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД 4410), для яких передбачено додаткову одиницю вимiру - кубiчний метр.

     Додаток: на 1 аркушi.

Заступник Голови Служби А.Войцещук

 

Алгоритм контролю за правильнiстю заповнення кiлькостi у додатковiй одиницi вимiру (графа 31 ВМД) при митному експортно-iмпортних операцiй з плитами деревостружковими (код товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД 4410), для яких передбачено додаткову одиницю вимiру кубiчний метр

     Перевiрка здiйснюється при митному оформленнi товарiв, якi належать до зазначеної вище товарної позицiї та на якi встановлено додаткову одиницю вимiру куб.м.

     Для перевiрки спочатку розраховується щiльнiсть за даними, наведеними у гр. 38 (вага нетто) та гр. 31 (кiлькiсть у додаткових одиницях вимiру).

rрозрах. = вага нетто, кг / кiлькiсть, куб.м

     Пiсля цього здiйснюється перевiрка вiдповiдностi розрахункової щiльностi гранично допустимим межам: вiд 360 кг/куб.м. до 1 400 кг/куб.м.

     У випадку невiдповiдностi електронна копiя ВМД до ЄАIС Держмитслужби не приймається.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.