ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 2000 р., N 50, ст. 436; 2001 р., N 36, ст. 188):

     1) у першому реченнi статтi 118 слово "мiсяцiв" замiнити словом "рокiв";

     2) у частинi першiй статтi 120 слова "стягувач звернувся" замiнити словами "стягувач або державний виконавець звернувся".

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

     1) у статтi 164:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "карається громадськими роботами на строк вiд вiсiмдесяти до ста двадцяти годин або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волi на строк до двох рокiв";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "карається громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк вiд двох до трьох рокiв";

     2) у статтi 165:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "карається громадськими роботами на строк вiд вiсiмдесяти до ста двадцяти годин або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волi на строк до двох рокiв";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "карається громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк вiд двох до трьох рокiв";

     3) абзац перший частини першої статтi 384 пiсля слiв "досудового слiдства" доповнити словами "здiйснення виконавчого провадження";

     4) абзац перший частини першої статтi 385 пiсля слiв "досудового слiдства" доповнити словами "здiйснення виконавчого провадження";

     5) статтю 388 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 388. Незаконнi дiї щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи пiдлягає конфiскацiї

     1. Розтрата, вiдчуження, приховування, пiдмiна, пошкодження, знищення майна або iншi незаконнi дiї з майном, на яке накладено арешт або яке описано, чи порушення обмеження права користуватися таким майном, здiйснене особою, якiй це майно ввiрено, а також здiйснення представником банкiвської або iншої фiнансової установи банкiвських операцiй з коштами (вкладами), на якi накладено арешт, -

     караються штрафом вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

     2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi щодо майна, яке пiдлягає конфiскацiї за рiшенням суду, що набрало законної сили, -

     караються штрафом вiд трьохсот до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
3 березня 2005 року
N 2456-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.