ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ


Н А К А З
м.Харкiв

01 жовтня 2001 року N 427

Щодо затвердження технологiчної схеми проходження простих векселiв

     В зв'язку зi змiнами нормативної бази ДМСУ i СРМ, з метою актуалiзацiї та оптимiзацiї бази наказiв та технологiчних схем по СРМ з окремих питань митного оформлення та справляння платежiв,

НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити технологiчну схему проходження простих векселiв, якi видаються :

 • при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України (податковi векселi),

 • у сплату митних платежiв при ввезеннi iноземних iнвестицiй,

 • при ввезеннi давальницької сировини

 • у сплату податкiв з продукцiї, що поставляється за виробничою кооперацiєю.

     2. Встановити, що затверджена Зведена технологiчна схема є обов'язковою для виконання всiма оперативними пiдроздiлами митницi, якi здiйснюють митне оформлення вантажiв суб'єктiв ЗЕД з застосуванням простих векселiв.

     3. Вважати такими, що втратили чиннiсть, накази СРМ вiд 28.08.98р.N560, вiд 16.03.98р. N175, вiд 11.03.98р. N161, вiд 02.08.99р. N479, вiд 17.08.99р. N508, вiд 15.02.99р. N86 зi змiнами та доповненнями.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника митницi в частинi їх повноважень.

 

Начальник Схiдної РМ О.О.Тютюнник

 

 

Погоджено: Розсилка:
Т.в.о.заст.нач.Левада В.П. ВВ-1
Т.в.о.заст.нач.Остапчук В.В. ВВ-2
Заст.нач. Пруднiков М.I.ВВ-3
ЮВ Осадча В.В. ВВ-4
ВВБтаК Попов В.В. ВВ-5
Нач. ВОМК Мартинов М.А. ВВ-6
Т.в.о.нач. ЗВ Єльнiкова О.П.ВВ-7
ВПВ-1
ВПВ-2
ПВ
ВМДiП
ЮВ
ВОМК
Виконавець: нач. ВМДiП
Дуплiй О.Ф.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом по Схiднiй
регiональнiй митницi
N 427 вiд 01.10.2001 р.ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
ПРОХОДЖЕННЯ ПРОСТИХ ВЕКСЕЛIВ, ЯКI ВИДАЮТЬСЯ У ВИПАДКАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДIЮЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, НА СУМУ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ ПРИ ВВЕЗЕННI ТОВАРIВ НА МИТНУ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ.

     Загальнi положення.

     Ця технологiчна схема розроблена вiдповiдно до Закону України вiд 03.04.97 р. N168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть", Постанови КМУ вiд 01.10.97 р. N1104 "Про затвердження Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України" зi змiнами та доповненнями та наказу ДМСУ вiд 09.06.99 N346 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок контролю митними органами за справлянням пiд час митного оформлення товарiв, увезених (пересланих) на митну територiю України, та перерахуванням до бюджету податку на додану вартiсть", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 01.07.99 р. за N427/3720", Закону України "Про режим iноземного iнвестування" вiд 19.03.96 р. N 93/96-ВР, Постанови Верховної Ради України "Про введення в дiю Закону України "Про режим iноземного iнвестування" вiд 19.03.96 р. N94/96, Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Порядку видачi, облiку i погашення векселiв, виданих пiд час ввезення майна як внеску iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, а також за договорами (контрактами) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, та сплати ввiзного мита у разi вiдчуження цього майна" вiд 07.08.96 р. N937, Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрацiї iноземних iнвестицiй" вiд 07.08.96 N926, Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрацiї договорiв (контрактiв) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть за участю iноземного iнвестора" вiд 30.01.97 р. N112, Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видiв товарiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi" вiд 02.04.98 р. N419 та наказу ДМСУ "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв" N267 вiд 04.05.98 р. iз змiнами та доповненнями, до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiд 15.09.95р. N 327/95-ВР та Наказу Мiнiстерства Фiнансiв "Про затвердження Положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення сплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiд 13.02.96 р. N 26, Постанови КМУ "про затвердження Порядку оформлення векселями сплати податкiв з продукцiї, що поставляється за виробничою кооперацiєю, та їх погашення" вiд 24.11.97 р. N1303.

    

1.ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ВЕКСЕЛЯ, ЯКИЙ ВИДАЄТЬСЯ НА СУМУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ ПРИ ВВЕЗЕННI (ПЕРЕСИЛАННI) ТОВАРIВ НА МИТНУ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ

     1.1. Iнспектор оперативного пiдроздiлу митницi при митному оформленнi вантажу разом з пакетом документiв приймає вiд платника податку три примiрника податкового векселя, оформленого вiдповiдно до положень Закону України "Про податок на додану вартiсть" вiд 03.04.97 N168/97-ВР та Постанови КМУ вiд 01.10.97 р. N1104 з змiнами та доповненнями.

     1.2. Iнспектор ВМД i П пiд час митного оформлення ВМД перевiряє:

 • пiдстави для проведення митного оформлення з використанням векселя;

 • правильнiсть заповнення векселя;

 • правильнiсть нарахування суми ПДВ ;

 • термiн, на який надається вексель;

 • наявнiсть банкiвського забезпечення або довiдки про статус iмпортера; Пiсля перевiрки iнспектор на зворотному боцi всiх трьох примiрникiв податкового векселя проставляє особистий штамп "СПЛАЧЕНО" .

     1.3. Iнспектор митницi, який здiйснював випуск товару у вiльний обiг, проставляє на зворотному боцi всiх трьох примiрникiв векселя особисту печатку та N ВМД. При цьому дата видачi векселя, дата вiдмiтки ВМДiП в ВМД про сплату ПДВ та дата випуску товару у вiльний обiг повиннi спiвпадати.

     1.4. Перший та другий примiрники податкового векселя разом з оформленою ВМД по реєстру (додаток 1) оперативним пiдроздiлом митницi передаються до ВМД i П у порядку, обумовленому технологiчною схемою Якщо вексель авальований на пiдставi довiреностей, до ВМД i П з кожною ВМД передаються вiдповiдно завiренi копiї довiреностей.

     Iнспектор ВМД i П веде облiк перших примiрникiв податкових векселiв у вiдповiдному журналi (додаток 2).

     Другий примiрник податкового векселя та копiя довiдки про статус iмпортера залишаються у ВМД i П та зберiгаються разом з вiдповiдною ВМД.

     Третiй примiрник податкового векселя повертається платнику податку для власного облiку.

     1.5. Перший примiрник податкового векселя протягом трьох днiв з моменту завершення оформлення ВМД надсилається (передається) вiддiлом митних доходiв та платежiв до державної податкової iнспекцiї за мiсцем реєстрацiї платника податку по реєстру (додаток 3).

     1.6.Дата реєстру, яким векселi направленi до ДПI, зазначається у журналi облiку простих векселiв у ВМДiП.

    

2. ПРОХОДЖЕННЯ ВЕКСЕЛIВ, ВИДАНИХ В СПЛАТУ ВВIЗНОГО МИТА ПРИ ВВЕЗЕННI МАЙНА ЯК ВНЕСКУ IНОЗЕМНОГО IНВЕСТОРА В СТАТУНИЙ ФОНД ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ ТА ЗА ДОГОВОРАМИ (КОНТРАКТАМИ) ПРО СПIЛЬНУ IНВЕСТИЦIЙНУ ДIЯЛЬНIСТЬ

     Взяття векселя на облiк.

     2.1. В день митного оформлення iнвестицiї у митному вiдношеннi вiдповiдно заповнений простий вексель i двi його копiї, завiренi пiдписами керiвника, головного бухгалтера та печаткою пiдприємства (з проставленням надпису "Копiя вiрна") надходять до ВМДiП. До векселя додаються:

 • розрахунок вексельної суми (суми мита),

 • копiї:

 • статутних документiв, якi завiренi у вiдповiдних оперативних пiдроздiлах по мiсцю акредитацiї суб'єкта ЗЕД або договорiв (контрактiв) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть iз вiдмiтками банку, про вiдкриття окремого розрахункового рахунку для спiльної iнвестицiйної дiяльностi без створення юридичної особи, та Мiнiстерства економiки України, про державну реєстрацiю контракту, якi завiренi у вантажному вiддiлi 7.

     Завiрення копiй зазначених документiв в оперативних пiдроздiлах здiйснюється пiсля їх звiрки з оригiналами, якi зареєстрованi у пiдроздiлi, з проставленням пiдпису та особистої печатки iнспектора.

     2.2. Взяття векселя та його копiй на облiк провадиться у наступному порядку:

     2.2.1. Iнспектор ВМД i П, який вiдповiдає за облiк векселiв, розглядає наданi документи та перевiряє правильнiсть заповнення оригiналу векселя та його копiй. Вексель реєструється у вiдповiдному журналi (Додаток 4). На зворотному боцi векселя (оригiналу та копiй) проставляє штамп "Взято на облiк", в якому зазначається дата взяття на облiк та порядковий реєстрацiйний номер iз лiтерою "К" або "Ф".

     2.2.2. Вексель та його копiї пiдписує начальник ВМД i П.

     2.2.3. Вексель та його копiї подаються начальнику митницi (заступнику начальника митницi) для проставлення пiдпису у штампi "Взято на облiк".

     2.2.4. Вексель та його копiї передаються до загального вiддiлу для проставлення гербової печатки.

     2.3. Пiсля взяття на облiк вексель та його копiї у той же день повертаються суб'єкту ЗЕД для здiйснення митного оформлення iнвестицiї в оперативному пiдроздiлi митницi, вiдповiдно з вимогами п.5 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Порядку видачi, облiку i погашення векселiв, виданих пiд час ввезення майна як внеску iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, а також за договорами (контрактами) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, та сплати ввiзного мита у разi вiдчуження цього майна" вiд 07.08.96 р. N937.

     2.4. Iнспектор ВМДiП в оперативному пiдроздiлi (ВВ-7) перевiряє пiдстави для застосування векселя, правильнiсть його оформлення та нарахування мита.

     2.5.Iнспектор вантажного вiддiлу, який вiдповiдає за митне оформлення, перевiряє правильнiсть оформлення документiв на iноземну iнвестицiю, вiдповiднiсть їх вимогам Закону України "Про режим iноземного iнвестування" та проставляє на зворотному боцi оригiналу та копiй векселя особисту печатку i пiдпис, пiсля чого копiї векселя повертаються суб'єкту ЗЕД.

     2.6. Пiсля здiйснення митного оформлення оригiнал векселя разом з третiм примiрником ВМД передається до ВМД i П по окремому реєстру (Додаток 5), у порядку, передбаченому технологiчною схемою митного оформлення, затвердженою вiдповiдними наказами по СРМ.

     Погашення або анулювання векселя.

     2.7. Пiсля зарахування iнвестицiї на баланс пiдприємства (про що свiдчить вiдмiтка Державної податкової адмiнiстрацiї) та державної реєстрацiї iнвестицiї, яка здiйснюється Мiнекономiки, у встановлений строк (до 30 календарних днiв iз дня оформлення ВМД), до ВМДiП надаються копiї векселя та iнформацiйне повiдомлення Мiнекономiки про державну реєстрацiю iнвестицiї (оригiнал та копiя) з вiдповiдними вiдмiтками Державної податкової адмiнiстрацiї .

     2.8. Погашення векселя здiйснюється в наступному порядку:

     Iнспектор ВМД i П, який вiдповiдає за облiк векселiв, перевiряє:

     2.8.1. Вiдповiднiсть iнформацiйного повiдомлення про державну реєстрацiю, заявленим у ВМД та вексельним даним.

     2.8.2. Наявнiсть на копiях векселя та Iнформацiйному повiдомленнi про державну реєстрацiю iнвестицiї вiдмiтки ДПА про зарахування iнвестицiї на баланс пiдприємства.

     2.8.3. Вiдповiднiсть суми зареєстрованої iнвестицiї та суми, заявленої у ВМД.

     2.8.4. На лицьовому боцi векселя та його копiй проставляється штамп "Погашено" iз датою погашення;

     2.8.5. Вексель i його копiї пiдписуються начальником ВМД i П;

     2.8.6. Вексель та його копiї подаються начальнику митницi (заступнику начальника митницi) для проставлення пiдпису у штампi "Погашено";

     2.8.7. Вексель та його копiї передаються до загального вiддiлу для проставлення гербової печатки.

     2.8.8. Iнспектор ВМД i П, який вiдповiдає за облiк векселiв, робить вiдповiдну вiдмiтку про погашення векселя в журналi реєстрацiї векселiв.

     2.9. Пiсля погашення векселя розподiл його екземплярiв провадиться згiдно вимог дiючого законодавства.

     2.10.Якщо митне оформлення з застосуванням даного векселя в день взяття його на облiк не провадилось, вексель може бути анульований в наступному порядку:

     2.10.1. Iнспектор ВМД i П, пiсля надання суб'єктом ЗЕД векселя та двох його копiй, та отримання службової записки начальника ВВ-7, яка пiдтверджує, що митне оформлення з застосуванням векселя не провадилось, на лицьовому боцi векселя та його копiй проставляє штамп "Погашено" iз датою погашення та з доданням напису "Без митного оформлення";

     2.10.2. У штампi проставляється пiдпис начальника ВМД i П;

     2.10.3. Вексель та його копiї подаються начальнику митницi (заступнику начальника митницi) для проставлення пiдпису у штампi "Погашено";

     2.10.4. Вексель та його копiї передаються до загального вiддiлу для проставлення гербової печатки;

     2.10.5. Iнспектор ВМД i П, що вiдповiдає за облiк векселiв, робить вiдповiдну вiдмiтку про анулювання у векселi та в журналi реєстрацiї векселiв;

     2.11. Пiсля погашення векселя розподiл його екземплярiв провадиться згiдно вимог дiючого законодавства.

     2.12. Якщо вексель не погашено протягом 30 календарних днiв iз дня оформлення ВМД, векселедавець зобов'язаний внести плату за векселем протягом п'яти календарних днiв пiсля строку погашення. У текстi платiжного доручення додатково до встановленого зазначається: "За векселем вiд "___"____200_ р. N____ у сплату ввiзного мита".

     2.13. Копiя векселя, що належить суб'єкту ЗЕД (векселедавцю), та копiя платiжного доручення з вiдмiткою банку про оплату сум, зазначених у векселi подаються до ВМДiП для погашення. Погашення векселя вiдбувається пiсля зарахування коштiв по наданому платiжному дорученню на депозитний рахунок митної установи у зазначеному вище порядку.

     2.14. Плата за векселем провадиться у валютi України за її офiцiйним курсом, визначеним НБУ, що дiє на день внесення плати за векселем.

     2.15. Якщо протягом п'яти календарних днiв пiсля настання термiну внесення плати за векселем суб'єкт ЗЕД не звернувся до митницi iз заявою про погашення векселя, векселедержатель дiє у вiдповiдностi з вимогами п.п.13 та 14 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України N937 вiд 07.08.96 р. "Про затвердження порядку видачi, облiку i погашення векселiв, виданих пiд час ввезення в україну майна як внеску iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, а також за договорами (контрактами) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, та сплати ввiзного мита у разi вiдчуження цього майна".

     2.16. При оформленнi ПД на ввезення в Україну вантажiв як внеску майна до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями порядок взяття на облiк векселя такий, як при оформленнi у вiльний обiг (п. 2.1. - 2.5. цiєї Схеми).

     2.17. Погашення векселя, виданого в сплату мита при оформленнi ПД на ввезення в Україну вантажiв як внеску майна до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, провадиться пiсля доставки вантажу в порядку, зазначеному в п.п. 2.7.4. - 2.7.8. п.2.7. цiєї Схеми.

3. ПРОХОДЖЕННЯ ВЕКСЕЛЯ, ВИДАНОГО В СПЛАТУ ВВIЗНОГО (ВИВIЗНОГО) МИТА, ПДВ ТА АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ПРИ ЗДIЙСНЕННI ОПЕРАЦIЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ
У ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНИХ ВIДНОСИНАХ

     Взяття на облiк

     3.1. Суб'єкт ЗЕД надає до Державної податкової адмiнiстрацiї три примiрника векселя з метою взяття на облiк. Перший примiрник векселя залишається у ДПА, другий та третiй примiрники, авiзованi ДПА, повертаються суб'єкту ЗЕД. Другий примiрник векселя використовується для пред'явлення митним органам, третiй - для власного облiку.

     3.2.При митному оформленнi давальницької сировини до оперативного пiдроздiлу надаються авiзованi другий та третiй примiрники векселя.

     3.3. Контроль за правильнiстю нарахування платежiв по векселю провадить iнспектор вiддiлу митних платежiв, працюючий на II етапi в оперативному пiдроздiлi.

     3.4. Iнспектор митницi, що оформив декларацiю, на зворотному боцi другого та третього примiрникiв векселя проставляє номер ВМД, пiдпис, особисту печатку.

     3.5. Разом з оформленою ВМД другий примiрник векселя з оперативного пiдроздiлу митницi по реєстру передається до ВМД i П (додаток 6).

     3.6. Iнспектор ВМД i П веде облiк наданих примiрникiв векселiв у вiдповiдному журналi (додаток 7).

     Погашення векселя та зняття з облiку

     3.7. Iнспектор ВМД i П, який вiдповiдає за облiк векселiв, видає суб'єкту ЗЕД другий примiрник векселя для митного оформлення готової продукцiї та погашення в ДПА пiд письмове зобов'язання (додаток 8) про повернення погашеного другого примiрника векселя до закiнчення встановлених термiнiв.

     При цьому у ВМД i П залишається ксерокопiя цього примiрника векселя, завiрена пiдписами керiвника пiдприємства, головного бухгалтера та печаткою пiдприємства з проставленням напису "Копiя вiрна".

     3.8. При митному оформленнi готової продукцiї вiд суб'єкта ЗЕД надходить другий примiрник векселя до оперативного пiдроздiлу митницi.

     3.9. Iнспектор митницi, що оформив декларацiю, на зворотному боцi другого примiрника векселя проставляє номер ВМД, пiдпис, особисту печатку.

     3.10. Другий примiрник векселя повертається суб'єкту ЗЕД для погашення у ДПА.

     3.11. Пiсля погашення другий примiрник векселя з вiдмiткою ДПА повертається суб'єктом ЗЕД безпосередньо до ВМД i П.

     3.12. Iнспектор ВМД i П, який вiдповiдає за облiк векселiв, робить вiдповiдну вiдмiтку у журналi реєстрацiї векселiв про його погашення. У випадку вiдсутностi, у передбачений законодавством термiн, iнформацiї стосовно погашення векселя, вживає заходи по її одержанню.

     Другий примiрник векселя залишається у справах ВМД i П i зберiгається разом з вiдповiдною ВМД.

4. ПРОХОДЖЕННЯ ВЕКСЕЛЯ, ВИДАНОГО В СПЛАТУ
ПОДАТКIВ З ПРОДУКЦIЇ, ЩО ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ ЗА ВИРОБНИЧОЮ
КООПЕРАЦIЄЮ, ТА ЇХ ПОГАШЕННЯ

     Взяття на облiк

     4.1. Суб'єкт ЗЕД надає до Державної податкової адмiнiстрацiї три примiрника векселя з метою взяття на облiк. Перший примiрник векселя залишається у ДПА, другий та третiй примiрники, авiзованi ДПА, повертаються суб'єкту ЗЕД. Другий примiрник векселя використовується для пред'явлення митним органам, третiй - для власного облiку.

     4.2. При митному оформленнi продукцiї, що поставляється за виробничою кооперацiєю, до оперативного пiдроздiлу надаються авiзованi другий та третiй примiрники векселя.

     4.3. Контроль за правильнiстю нарахування платежiв на векселi провадить iнспектор вiддiлу митних платежiв, працюючий на II етапi в оперативному пiдроздiлi.

     4.4. Iнспектор митницi, що оформив декларацiю, на зворотному боцi другого та третього примiрникiв векселя проставляє номер ВМД, пiдпис, особисту печатку.

     4.5. Разом з оформленою ВМД другий примiрник векселя з оперативного пiдроздiлу митницi по реєстру передається до ВМД i П (додаток 9).

     4.6. Iнспектор ВМД i П, який вiдповiдає за облiк векселiв, заносить до журналу (згiдно додатку 10).

     Погашення векселя та зняття з облiку

     4.7. Iнспектор ВМД i П, який вiдповiдає за облiком векселiв видає суб'єкту ЗЕД другий примiрник векселя для погашення в ДПА пiд письмове зобов'язання (додаток 8) про повернення погашеного другого примiрника векселя до закiнчення встановлених термiнiв.

     При цьому у ВМД i П залишається ксерокопiя цього примiрника векселя, завiрена пiдписами керiвника пiдприємства, головного бухгалтера та печаткою пiдприємства з проставленням напису "Копiя вiрна".

     4.8. Пiсля погашення векселя векселедержателем другий примiрник векселя повертається суб'єктом ЗЕД безпосередньо до ВМД i П.

     4.9. Iнспектор ВМД i П, який вiдповiдає за облiк векселiв, робить вiдповiдну вiдмiтку у журналi реєстрацiї векселiв про його погашення.

     Другий примiрник векселя залишається у справах ВМД i П i зберiгається разом з вiдповiдною ВМД.

 

Начальник ВМД i П О.Ф.Дуплiй

 

 

Додаток 8
до наказу СРМ
N 427 вiд 01.10.2001Схiдна регiональна митниця

Вих. N______вiд______

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
(назва суб'єкта пiдприємництва, його адреса, код ЄДРПОУ)

     просить видати другий примiрник векселя, складеного "____"_______200_р. до ВМД N__________ та взятого на

(назва ДПА)

облiк__________________________ за N__________ на суму______________ для його погашення в ДПА.

     Зобов'язуюсь повернути погашений другий примiрник векселя в строк до ___________

 

 

Керiвник пiдприємства(пiдпис) ПIБ

 

Мiсце печатки

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.