МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

ЗГОДЕН
Директор Департаменту
В. В. Бутрименко
12 серпня 2005 року
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Мiнiстра
М. М. Шупеня
12 серпня 2005 року

ВИСНОВОК N 12/44
про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта

    Державна митна служба України

(найменування мiнiстерства, iншого органу виконавчої влади, якi видали нормативно-правовий акт)

    Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах, затверджений наказом вiд 31.05.96 N 237

(заголовок нормативно-правового акта, вид, дата та номер розпорядчого документа, яким вiн затверджений)
12.06.96 за N 292/1317
(дата реєстрацiї й номер за державним реєстром)

     Пiдстави для розгляду питання щодо скасування рiшення про державну реєстрацiю:

     Недотримання органом, що видав нормативно-правовий акт, вимоги пункту 16 Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.92 N 731 (iз змiнами), згiдно з яким у разi внесення змiн, доповнень або визнання таким, що втратив чиннiсть, акта законодавства, вiдповiдно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов'язаний у мiсячний строк унести до нього вiдповiднi змiни, доповнення або визнати його таким, що втратив чиннiсть.

     Висновок:

     Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах, затверджений наказом Державної митної служби України вiд 31.05.96 N 237, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317, виданий на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 03.04.96 N 391 "Про заходи щодо створення єдиної бази статистичних даних та статистичної звiтностi про зовнiшньоторговельнi операцiї".

     Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 26.10.2000 N 1611 вищезазначену постанову Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України визнано такою, що втратила чиннiсть.

     За наслiдками аналiзу нормативно-правових актiв Державної митної служби України, зареєстрованих у Мiн'юстi України з 01.01.93, проведеного на виконання окремого доручення Прем'єр-мiнiстра України вiд 28.02.2005 N 8406/0/1-05, Мiнiстерством юстицiї України було направлено Державнiй митнiй службi України лист вiд 05.03.2005 N 24-9-1673 з перелiком актiв, якi пiдлягають перегляду та за його результатами приведенню у вiдповiднiсть до чинного законодавства. До цього перелiку ввiйшов також i наказ Держмитслужби України вiд 31.05.96 N 237 "Про затвердження Порядку проведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317.

     Оскiльки вiдповiдного реагування з боку Державної митної служби України не було, а вищезазначений нормативно-правовий акт фактично продовжує застосовуватися, Мiнiстерство юстицiї України, керуючись пунктом 17 Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.92 N 731 (iз змiнами), листом вiд 29.07.2005 N 24-7/1222 запропонувало Держмитслужбi України у 5-денний строк визнати наказ вiд 31.05.96 N 237 "Про затвердження Порядку проведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317, таким, що втратив чиннiсть, та вiдповiдний розпорядчий документ подати на державну реєстрацiю в установленому законодавством порядку, проте ця пропозицiя Держмитслужбою України не врахована.

     Вiдповiдно до пункту 17 Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1992 року N 731 (iз змiнами), рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта може бути скасовано у зв'язку з виявленням порушень або недотриманням вимоги пункту 16 цього Положення органом, що видав нормативно-правовий акт.

     Ураховуючи викладене, Мiн'юст України неодноразово пропонував Держмитслужбi України виконати законодавство про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, однак за станом на 11.08.2005 вiдповiдного нормативно-правового акта на державну реєстрацiю не подано.

     На пiдставi викладеного та вiдповiдно до пiдпункту "г" пункту 17 Положення про державну реєстрацiю нормативних актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.92 N 731 (iз змiнами), та пiдпункту 4.4 пункту 4 Порядку скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Мiн'юсту України вiд 31.07.2000 N 32/5, зареєстрованого 31.07.2000 за N 458/4679 (iз змiнами), рiшення про державну реєстрацiю Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 31.05.96 N 237, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317, скасувати.

     Виключено з Державного реєстру нормативно-правових актiв 12.09.2005.

Провiдний спецiалiст Департаменту державної реєстрацiї нормативних актiв С. М. Карпусь
Заступник директора Департаменту О. В. Радiоненко
Редактор Н. М. Кравченко
Дата складання висновку: 11.08.2005 р.
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.