ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

06.10.1997 N 11/2-9461

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо митного оформлення операцiй з давальницькою сировиною

     На запити окремих митниць надаємо роз'яснення щодо виконання вимог Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.96 р. N 1429 "Про тимчасове обмеження вивезення давальницької сировини для вироблення окремих видiв готової продукцiї".

     Даною постановою встановлена заборона на ввезення на митну територiю України готової продукцiї згiдно iз вiдповiдним перелiком, виробленої iз давальницької сировини, вивезеної з України пiсля набрання постановою чинностi.

     Стаття 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (далi - Закон) мiстить наступнi вимоги та положення:  

     1. Готова продукцiя, вироблена з давальницької сировини українського замовника повинна повернутися на митну територiю України не пiзнiше як через 90 календарних днiв з моменту оформлення вивiзної вантажної митної декларацiї. Виходячи з технологiчних особливостей виробництва встановлювати iншi термiни виконання окремих видiв операцiй з давальницькою сировиною може лише Кабiнет МiнiстрiвУкраїни.

    
2. Пiдставою для митного оформлення ввезеної готової продукцiї є подання українським замовником митному органу копiї письмового зобов'язання або векселя та копiї вивiзної вантажної митної декларацiї.

     3. Пiдставою для погашеяня векселя (письмового зобов'язання) є подання українським замовником державнiй податковiй адмiнiстрацiї копiї ввiзної вантажної митної декларацiї на готову продукцiю.

     Iз аналiзу положень ст.5 Закону випливає, що митне оформлення ввезення готової продукцiї на митну територiю України передує процедурi погашення векселя (письмового зобов'язання) державною податковою адмiнiстрацiєю. Дозволи на вiдстрочку оплати векселiв або погашення письмових зобов'язань, якi надаються Мiнiстерством фiнансiв України або уповноваженими ним органами суб'єктам пiдприємницької дiяльностi не є дозволами на продовження термiну операцiй з давальницькою сировиною.

     З огляду на викладене, готова продукцiя, цо виготовлена iз давальницької сировини, вивезеної до набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.96 р. N 1429, та ввозиться на митну територiю України з порушенням 90-денного термiну без наявностi окремого рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про встановлення iншого термiну виконання операцii з давальницькою сировиною, не пiдлягає пропуску в якостi готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини.

     Митне оформлення такої продукцiї здiйснюється на загальних пiдставах в режимi звичайного iмпорту.

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров

 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.