ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЕНЕРГЕТИЧНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

вiд 08.09.2005 р. N 22/1-143-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


В доповнення до листа вiд 05.09.2005 N 22/1-61-ЕП

     В зв'язку з численними запитами митниць щодо вимог здiйснення акредитацiї (переакредитацiї) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Енергетичнiй регiональнiй митницi надсилаємо зразки облiкової картки суб'єкта ЗЕД, який перебуває на облiку в ЕРМ, листа-узгодження про подвiйний облiк та перелiк документiв, необхiдних для постановки на облiк.

     Зазначену iнформацiю просимо довести до вiдома суб'єктiв, якi здiйснюють зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть з енергоносiями.

     Додаток: на 4 аркушах.

Т. в. о. начальника митницi В. Г. Вечер

 

Додаток
Договiр оренди примiщення дiйсний до "___" ____________ ____ р.
Договiр продовжено до "___" ____________ ____ р. Iнспектор  
М. П.

ОБЛIКОВА КАРТКА N
суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, який перебуває на облiку в
Енергетичнiй регiональнiй митницi

Подвiйний облiк. Суб'єкт перебуває на облiку у... (назва митницi)...
Картка облiку N (номер картки першого облiку)...
Iдентифiкацiйний номер суб'єкта ЗЕД:  
Повна назва пiдприємства (органiзацiйно-правова форма, найменування)
 
 
Юридична адреса пiдприємства (згiдно свiдоцтва про реєстрацiю)  
 
Фактична (поштова) адреса пiдприємства  
Наявнiсть iноземних iнвестицiй (%)  
Коди: ЄДРПОУ   КОАТУУ   КФВ  
Державна реєстрацiя (N, дата, орган реєстрацiї)  
 
Iндивiдуальний податковий номер   свiдоцтво N   вiд  
Податкова iнспекцiя: Назва  
Адреса (поштовий iндекс)   код ЄДРПОУ   тел.  
П. I. Б. керiвника пiдприємства  
Паспортнi данi: серiя   N   виданий   дата  
Реєстрацiя   пiдпис  
П. I. Б. головного бухгалтера  
Паспортнi данi: серiя   N   виданий   дата  
Реєстрацiя   пiдпис  
Телефон (код мiста):   Телефакс (код мiста)  
Гривневий рахунок:  
Валютний рахунок (коди валют):  
Назва банку  
Код ЄДРПОУ банку   МФО  
Адреса банку: (поштовий iндекс)  
Свiдоцтво про визнання пiдприємства декларантом: N   вiд  
Лiцензiя на право дiяльностi митного перевiзника: N   вiд  
Лiцензiя на право вiдкриття митного лiцензiйного складу: N   вiд  
Дозвiл на право використання складу тимчасового зберiгання N   вiд  
Особи, уповноваженi для роботи з митницею:
П. I. Б.   тел.  
Паспортнi данi: серiя   N   виданий   дата  
Реєстрацiя   пiдпис  

    При змiнi даних, зазначених на картцi, зобов'язуюсь у тижневий строк повiдомити про це Енергетичну регiональну митницю. Попереджений, що в разi нездiйснення переоблiку у встановлений термiн,

облiк пiдприємства в ЕРМ буде анульовано.  
(Пiдпис керiвника пiдприємства)
Облiкова картка дiйсна до "___" ____________ ____ р.
М. П.   М. П.  
(Пiдпис керiвника пiдприємства) (пiдпис iнспектора)

 

Начальнику (назва) митницi
П. I. Б.
Начальнику Енергетичної регiональної митницi
П. I. Б.

ЛИСТ-УЗГОДЖЕННЯ
ПРО ПОДВIЙНИЙ ОБЛIК

Пiдприємство: (назва)  
Юридична адреса:  
Поштова адреса:  
Код ЄДРПОУ:  
Розрахунковий рахунок: (номер рахунка, назва банку)  
Перебуває на облiку в (назва митницi)  
Номер облiкової картки: (митницi первинного облiку)  
Просимо Вашого дозволу на проведення подвiйного облiку в Енергетичнiй регiональнiй митницi.
Керiвник пiдприємства   П. I. Б.
(М. П. Пiдпис)
Митниця (назва митницi) не заперечує проти подвiйного облiку пiдприємства (назва) в Енергетичнiй регiональнiй митницi.
Начальник вантажного вiддiлу   П. I. Б.
(Пiдпис)
Начальник митницi (назва)   П. I. Б.
(Пiдпис)
М. П. митницi
Реєстрацiйний N ____________________ загального вiддiлу митницi

 

Перелiк документiв, що подаються суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi до Енергетичної регiональної митницi для облiку

     1. Облiкова картка Енергетичної регiональної митницi (надається у трьох оригiнальних примiрниках).

     2. Установчi документи: рiшення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi (якщо власникiв або уповноважених ними органiв два i бiльше, такими рiшеннями є установчий договiр), статут пiдприємства, якщо вiдповiдно до законодавства це необхiдно для створюваної органiзацiйно-правової форми суб'єкта пiдприємницької дiяльностi (копiї завiренi нотарiально).

     3. Свiдоцтво про державну реєстрацiю в районних, мiських держадмiнiстрацiях (копiя, завiрена нотарiально).

     4. Довiдка органiв статистики про занесення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (копiя, завiрена пiдприємством).

     5. Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або свiдоцтво про право сплати єдиного податку (копiя, завiрена печаткою пiдприємства).

     6. Довiдки уповноваженого банку про наявнiсть розрахункового та валютного рахункiв (оригiнал).

     7. Наказ (виписка iз рiшення зборiв в залежностi вiд органiзацiйно-правової форми суб'єкта ЗЕД) по пiдприємству про призначення директора та головного бухгалтера (копiї, завiренi печаткою пiдприємства).

     8. Наказ по пiдприємству про призначення працiвникiв, вiдповiдальних за роботу з митницею. Вказати їх прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi, зразки пiдписiв (копiя завiрена печаткою пiдприємства).

     9. Лист з зразком печаток пiдприємства, якi будуть використовуватися в митних органах (оригiнал).

     10. Копiї паспортiв: директора, головного бухгалтера та представникiв пiдприємства, уповноважених на роботу з митницею зi всiма вклеєними фотокартками при досягненнi вiдповiдного вiку (копiї, завiренi печаткою пiдприємства).

     11. Документи, якi пiдтверджують власнiсть чи оренду примiщення фактичної адреси пiдприємства (копiя, завiрена печаткою пiдприємства).

     12. Облiкова картка суб'єкта ЗЕД з iншої митницi у випадку подвiйної акредитацiї (копiя, завiрена печаткою пiдприємства).

     13. Лист узгодження на проведення подвiйної акредитацiї, крiм Києва та Київської областi (оригiнал з печаткою iншої митницi).

     14. Лист вiд пiдприємства про наявнiсть (вiдсутнiсть) iноземних iнвестицiй (оригiнал). Iнформацiйне повiдомлення про внесення iноземної iнвестицiї в Україну в разi внесення в статутний фонд пiдприємства iноземних iнвестицiй (копiя, завiрена печаткою пiдприємства).

     15. Дозвiл на право працевлаштування в Українi особи - нерезидента України (копiя, завiрена печаткою пiдприємства)

     16. Лiцензiя на право здiйснення брокерської дiяльностi (копiя, завiрена печаткою пiдприємства).

     17. Дискета з електронною копiєю облiкової картки суб'єкта ЗЕД.

     18. Папка для документiв - "швидкозшивач".

     Примiтка.

     Копiї документiв в позицiях Перелiку: 1 - 16 надаються до митницi разом з оригiналами.

     Увага!

     Здiйснення облiку та переоблiку проводиться тiльки пiсля проходження спiвбесiди особи, яка надає до митницi документи, у службi боротьби з контрабандою.

     Звертаємо увагу на необхiднiсть присутностi керiвника пiдприємства на бесiдi в службi боротьби з контрабандою для пiдприємств, зареєстрованих в м. Києвi та Київськiй областi.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.