ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.10.05 N 11/4-15/12574-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     У Державнiй митнiй службi України розглянуто звернення Криворiзької митницi вiд 05.09.05 N 45-10/6390 щодо нарахування митного збору за перебування пiд митним контролем товарiв, ввезених в режимi переробки на митнiй територiї України, у випадку закiнчення термiну дiї дозволу на переробку таких товарiв.

     Iнформуємо, що вiдповiдно до статтi 43 Митного кодексу України вiд 11.07.02 N 92-IV товари i транспортнi засоби перебувають пiд митним контролем з моменту його початку i до закiнчення згiдно з заявленим митним режимом.

     У разi ввезення на митну територiю України товарiв i транспортних засобiв митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України.

     Особливостi обчислення строку перебування пiд митним контролем товарiв, в залежностi вiд виду транспорту, яким вони перемiщуються, визначенi пунктом 7.1 Порядку справляння митних зборiв, якi нараховуються за вантажною митною декларацiєю, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 23.06.98 N 363, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.07.98 за N 443/2883.

     Товари i транспортнi засоби, що перемiщуються через митний кордон України, перебувають пiд митним контролем до моменту здiйснення у повному обсязi їх митного оформлення, за винятком митних режимiв, якi передбачають перебування пiд митним контролем протягом усього часу дiї митного режиму.

     Згiдно зi статтею 229 Митного кодексу Україна переробка на митнiй територiї України - митний режим, вiдповiдно до якого ввезенi на митну територiю України товари, що походять з iнших країн, пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi без застосування до них заходiв нетарифного регулювання, за умови вивезення за межi митної територiї України продуктiв переробки вiдповiдно до митного режиму експорту.

     Статтею 232 Кодексу передбачено, що строк переробки товарiв на митнiй територiї України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарiв, що ввозяться для переробки.

     Строк переробки товарiв на митнiй територiї України встановлюється митним органом пiд час надання дозволу пiдприємству-резиденту виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продукцiєю їх переробки, але, як правило, не може бути бiльшим нiж 90 днiв.

     Виходячи з технологiчних особливостей переробки Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням вiдповiдного мiнiстерства або iншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати iншi строки переробки товарiв, нiж тi, що зазначенi у частинi другiй цiєї статтi.

     У разi вiдсутностi вiдповiдних рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України щодо продовження строку переробки товарiв на митнiй територiї України, загальний строк переробки товарiв не перевищує 90 днiв вiд дня завершення їх митного оформлення вiдповiдно до режиму переробки на митнiй територiї України.

     При цьому, згiдно з пунктом 7.4 Порядку справляння митних зборiв, якi нараховуються за вантажною митною декларацiєю, митнi збори за перебування пiд митним контролем не справляються за весь перiод перебування пiд митним контролем у випадку, зокрема, переробки товарiв на митнiй територiї України.

     Разом з тим, пiсля завершення термiну дiї дозволу на переробку товарiв такi товари продовжують перебувати пiд митним контролем до моменту здiйснення митного оформлення у повному обсязi. При цьому, митний збiр пiдлягає нарахуванню на загальних пiдставах з дати завершення термiну дiї дозволу на переробку товарiв (графа 48 ВМД оформленої вiдповiдно до режиму переробки на митнiй територiї України).

Заступник Голови Служби О.П. Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.