ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 289 Кримiнального кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 289 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 289. Незаконне заволодiння транспортним засобом

     1. Незаконне заволодiння транспортним засобом -

     карається штрафом вiд однiєї тисячi до однiєї тисячi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або поєднанi з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчиненi з проникненням у примiщення чи iнше сховище, або якщо вони завдали значної матерiальної шкоди, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою або поєднанi з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони завдали великої матерiальної шкоди, -

     караються позбавленням волi на строк вiд семи до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

     4. Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi судом особа, яка вперше вчинила дiї, передбаченi цiєю статтею (за винятком випадкiв незаконного заволодiння транспортним засобом iз застосуванням насильства до потерпiлого чи погрозою застосування такого насильства), але добровiльно заявила про це правоохоронним органам, повернула транспортний засiб власнику i повнiстю вiдшкодувала завданi збитки.

     П р и м i т к а. 1. Пiд незаконним заволодiнням транспортним засобом у цiй статтi слiд розумiти вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким способом транспортного засобу у власника чи користувача всупереч їх волi.

     2. Вiдповiдно до частини другої цiєї статтi пiд повторнiстю слiд розумiти вчинення таких дiй особою, яка ранiше вчинила незаконне заволодiння транспортним засобом або злочин, передбачений статтями 185, 186, 187, 189-191, 262, 410 цього Кодексу.

     3. Вiдповiдно до частин другої i третьої цiєї статтi матерiальна шкода визнається значною у разi заподiяння реальних збиткiв на суму вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а великою - у разi заподiяння реальних збиткiв на суму понад двiстi п'ятдесят неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
22 вересня 2005 року
N 2903-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.