ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1) такi змiни:

     1. Пункт 8.1 статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8.1. Для заохочення безаварiйної експлуатацiї транспортних засобiв, при укладаннi договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi бiльше нiж на пiвроку, страховики мають право застосовувати коефiцiєнт страхових тарифiв залежно вiд наявностi чи вiдсутностi страхових випадкiв з вини осiб, вiдповiдальнiсть яких застрахована, в перiод дiї попереднiх договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi (бонус-малус), який розраховується кожним iз страховикiв з урахуванням положень пункту 7.1 статтi 7 цього Закону.

Клас на початок строку страхування Коефiцiєнт Клас по закiнченню строку страхування з урахуванням наявностi страхових випадкiв з вини страхувальника
0
страхових виплат
1
страхова виплата
2
страховi виплати
3
страховi виплати
М 2.45 0 М М М
0 2.3 1 М М М
1 1.55 2 М М М
2 1.4 3 1 М М
3 1 4 1 М М
4 0.95 5 2 М М
5 0.9 6 3 1 М
6 0.85 7 4 1 М
7 0.8 8 4 1 М
8 0.75 9 5 2 М
9 0.7 10 5 2 1
10 0.65 11 6 2 1
11 0.6 12 6 2 1
12 0.55 13 6 2 1
13 0.5 13 7 2 1".

     2. Статтю 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Особливостi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi окремих категорiй громадян України

     13.1. Учасники бойових дiй та iнвалiди вiйни, що визначенi законом, iнвалiди I групи, якi особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортним засобом, належним iнвалiду I групи, у його присутностi, звiльняються вiд обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi на територiї України. Вiдшкодування збиткiв вiд дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначенi особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.

     13.2. За умови страхування не бiльше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 2500 куб. см включно розмiри страхових платежiв за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв - учасникiв вiйни, що визначенi законом, iнвалiдiв II групи, осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, вiднесених до I та II категорiй, пенсiонерiв - громадян України, якi особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 вiдсоткiв розмiру базового платежу з урахуванням коригуючих коефiцiєнтiв, наведених у цьому Законi".

     3. Пункт 14.4 статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "14.4. Забороняється укладання договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi в мiсцях проведення реєстрацiї (перереєстрацiї) транспортних засобiв та оформлення дозвiльних документiв, у мiсцях контролю наявностi страхових полiсiв, крiм пунктiв пропуску через державний кордон України.

     Укладання договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi у пунктах пропуску через державний кордон України здiйснюється у порядку, визначеному Уповноваженим органом".

     4. Статтю 15 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Особливостi укладання договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi встановлюються у порядку, визначеному Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".

     5. Статтю 17 доповнити пунктом 17.5 такого змiсту:

     "17.5. При укладеннi договору обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi страховик зобов'язаний надати страхувальнику спецiальний знак державного зразка, який затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".

     6. У статтi 29 слова "Уповноваженим органом" замiнити словом "законодавством".

     7. Абзац перший статтi 32 пiсля слова "страховик" доповнити словами "або МТСБУ".

     8. Пункт 33.2 статтi 33 пiсля слова "страховиком" доповнити словами "аварiйний комiсар або".

     9. У статтi 34:

     1) пункт 34.1 викласти в такiй редакцiї:

     "34.1. Страховик термiново, але не пiзнiше трьох робочих днiв (враховуючи день отримання письмового повiдомлення про страховий випадок), зобов'язаний направити аварiйного комiсара або експерта на мiсце настання страхового випадку та/або до мiсцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розмiру збиткiв";

     2) пункт 34.2 пiсля слова "строк" доповнити словами "аварiйний комiсар або", а пiсля слова "обрати" доповнити словами "аварiйного комiсара або".

     10. Пункт 35.4 статтi 35 виключити.

     11. Статтю 40 доповнити пунктом 40.3 такого змiсту:

     "40.3. МТСБУ має право залучати аварiйних комiсарiв у порядку, встановленому Уповноваженим органом, для визначення причин настання страхового випадку та розмiру збиткiв у випадках, визначених у статтi 41 цього Закону, та необхiдностi перевiрки дiй страховика вiдповiдно до пункту 36.3 статтi 36 цього Закону".

     12. У статтi 41:

     1) у пунктi 41.1:

     пiдпункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивiльно-правову вiдповiдальнiсть, крiм шкоди, заподiяної транспортному засобу, який не вiдповiдає вимогам пункту 1.7 статтi 1 цього Закону, та майну, яке знаходилося в такому транспортному засобi";

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Регламентнi виплати, зазначенi у пiдпунктах "а"-"д" цього пункту, розподiляються в порядку, встановленому президiєю МТСБУ";

     2) доповнити пунктами 41.3 i 41.4 такого змiсту:

     "41.3. МТСБУ не вiдшкодовує шкоду потерпiлим, якщо вони можуть задовольнити вимоги на пiдставi договорiв iнших видiв страхування. В таких випадках МТСБУ вiдшкодовується частина шкоди, яка не компенсована за договорами iнших видiв страхування.

     41.4. МТСБУ за рахунок коштiв фонду захисту потерпiлих здiйснює оплату послуг аварiйних комiсарiв, залучених вiдповiдно до пункту 40.3 статтi 40 цього Закону".

     13. Доповнити статтею 43-1 такого змiсту:

     "Стаття 431. Фонд попереджувальних заходiв МТСБУ

     431.1. З метою проведення попереджувальних заходiв, спрямованих на пiдвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кiлькостi страхових випадкiв за обов'язковим страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi, створюється фонд попереджувальних заходiв МТСБУ.

     431.2. Джерелами формування фонду попереджувальних заходiв МТСБУ є:

     431.2.1 вiдрахування страховикiв з премiй обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi у розмiрi, визначеному президiєю МТСБУ, але не бiльше нiж 1 вiдсоток включно вiд отриманих премiй за внутрiшнiми договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     431.2.2 добровiльнi внески та пожертвування;

     431.3. Порядок, умови формування та використання коштiв фонду попереджувальних заходiв МТСБУ встановлюються положенням про цей фонд, що затверджується президiєю МТСБУ та погоджується з Координацiйною радою МТСБУ.

     Кошти фонду попереджувальних заходiв МТСБУ є коштами МТСБУ, використання цих коштiв здiйснюється дирекцiєю МТСБУ. Про використання коштiв цього фонду дирекцiя МТСБУ звiтує щорiчно перед Координацiйною радою МТСБУ та президiєю МТСБУ".

     14. Пункт 46.1 статтi 46 доповнити абзацом тринадцятим такого змiсту:

     "и) погодження положення про фонд попереджувальних заходiв МТСБУ".

     15. Пiдпункти "г" i "ґ" пункту 47.4 статтi 47 викласти в такiй редакцiї:

     "г) затвердження, за погодженням з Координацiйною радою МТСБУ, положення про порядок i умови формування централiзованих страхових резервних фондiв, положення про порядок розмiщення коштiв централiзованих страхових резервних фондiв та положення про фонд попереджувальних заходiв МТСБУ;

     ґ) погодження зразкiв страхових полiсiв та спецiального знака з Уповноваженим органом; погодження положення про централiзовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, яке затверджується Уповноваженим органом".

     16. Статтю 51 доповнити пунктом 51.10 такого змiсту:

     "51.10. Порушення строкiв сплати внескiв та здiйснення вiдрахувань до фондiв МТСБУ, створених вiдповiдно до цього Закону, або здiйснення таких внескiв та вiдрахувань не в повному обсязi протягом двох мiсяцiв позбавляє страховика членства в МТСБУ".

     17. У роздiлi VII "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8. При розрахунку страхового платежу добуток коригуючих коефiцiєнтiв II, III, IV типiв не може бути меншим за половину коригуючого коефiцiєнта I типу та перевищувати трикратний його розмiр";

     2) доповнити пунктом 111 такого змiсту:

     "111. У разi одночасного укладання одним страхувальником п'яти i бiльше внутрiшнiх договорiв страхування строком на один рiк страховий платiж зменшується таким чином:

     вiд 5 до 10 транспортних засобiв - на 5 вiдсоткiв;

     вiд 10 до 20 транспортних засобiв - на 10 вiдсоткiв;

     вiд 20 транспортних засобiв i бiльше - на 15 вiдсоткiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом та забезпечити прийняття уповноваженим органом виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг у тримiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
22 вересня 2005 року
N 2902-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.