Документ скасований: Наказ КРМ № 827 від 07.08.2006

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ДОРУЧЕННЯ

вiд 28.10.2005 р. N 159/1.1


     З метою вдосконалення порядку облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у Київськiй регiональнiй митницi

Начальникам оперативних вiддiлiв, начальнику вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики

     1. Облiк суб'єктiв ЗЕД у митницi поза мiсцем їх державної реєстрацiї, вiдповiдно до зон дiяльностi оперативних пiдроздiлiв митницi, здiйснюється:

     - при первиннiй акредитацiї - за рiшенням начальника митницi або його першого заступника;

     - при переходi з одного пiдроздiлу митницi до iншого - виключно за рiшенням начальника митницi або особи, що його замiщає.

     На листi-зверненнi, який подається керiвнику митницi суб'єктом ЗЕД, повиннi бути вiдмiтки-погодження начальникiв вiдповiдних пiдроздiлiв митницi.

     У разi виникнення необхiдностi внесення змiн в Облiкову картку у випадках її втрати, переходу з одного вантажного вiддiлу до iншого (за мiсцем державної реєстрацiї), переоблiк проводиться за спрощеною схемою (без надання нового пакета документiв). Переоблiк за спрощеною схемою проводиться за умови надання вiдомостей (документiв), в яких вiдбулися змiни. Дане питання погоджується з керiвником ВIР та МС та керiвництвом митницi або керiвниками пiдроздiлiв митницi, задiяних у чергуваннi та прийомi учасникiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, згiдно графiка прийому.

Строк - до 31.05.2006
 
Начальнику загального вiддiлу

     3. Довести це розпорядження до структурних пiдроздiлiв митницi.

Строк - до 31.10.2005
 
Начальникам оперативних вiддiлiв, начальнику вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики

     4. Довести це розпорядження до суб'єктiв ЗЕД.

Строк - постiйно.
 
Начальник митницi
А. В. Макаренко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.