ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину

Закон введено в дiю з дня опублiкування - 25 травня 1996 року
(згiдно з Постановою Верховної Ради України
вiд 7 травня 1996 року N 181/96-ВР)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 16 листопада 2006 року N 356-V
(Законом України вiд 16 листопада 2006 року N 356-V
цей Закон викладено у новiй редакцiї)

     З метою забезпечення захисту внутрiшнього споживчого ринку, iнтересiв вiтчизняного товаровиробника та подальшого полiпшення структури експорту Верховна Рада України постановляє:

     Установити такi ставки вивiзного (експортного) мита на живу худобу та шкiряну сировину:

Код товару згiдно з УКТЗЕД Назва товару Ставка мита, у вiдсотках митної вартостi
  Велика рогата худоба свiйських видiв жива, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин:  
0102 90 05 00 свiйськi види масою не бiльш як 80 кг 50
0102 90 21 00 свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг для забою 50
0102 90 29 00 свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг не для забою 50
0102 90 41 00 свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг для забою 50
0102 90 49 00 свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг не для забою 50
0102 90 51 00 нетелi (самки великоїрогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою 50
0102 90 59 00 нетелi (самки великоїрогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг не для забою 50
0102 90 61 00 корови масою понад 300 кг для забою 50
0102 90 69 00 корови масою понад 300 кг не для забою 50
0102 90 71 00 свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг для забою 50
0102 90 79 00 свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг не для забою 50
0102 90 90 00 несвiйськi види великої рогатої худоби живої 50
  Вiвцi живi:  
0104 10 10 00 вiвцi чистопороднi (чистокровнi) племiннi тварини 50
0104 10 30 00 ягнята (вiком до одного року) 50
0104 10 80 00 iншi живi вiвцi, крiмчистопородних (чистокровних) племiнних тварин та ягнят (вiком до одного року) 50
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, протравленi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок 30
4102 Необробленi шкури овець або шкури ягнят (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, зольнi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покровом або без вовняного покрову, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 в) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД 30
4103 90 00 00 Шкури та шкiри необробленi (шкiрсировина) (свiжа або солона, сушена, оброблена вапном, зольна, пiкельована чи консервована iншим способом, але не дублена, не вироблена пiд пергамент i не пiддана подальшiй обробцi), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 б) або 1 в) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД, крiм кiз або козенят та плазунiв. 30

     Починаючи з 1 сiчня року, що настає пiсля вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi:

     ставка вивiзного (експортного) мита на товари за кодами згiдно з УКТЗЕД 0102900500, 0102902100, 0102902900, 0102904100, 0102904900, 0102905100, 0102905900, 0102906100, 0102906900, 0102907100, 0102907900, 0102909000, 0104101000, 0104103000, 0104108000 щороку зменшується на 5 вiдсоткових пунктiв до значення 10 вiдсоткiв;

     ставка вивiзного (експортного) мита на товари за кодами згiдно з УКТЗЕД 4101, 4102, 4103 90 00 00 щороку зменшується на 1 вiдсотковий пункт до значення 20 вiдсоткiв.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ
7 травня 1996 року
N 180/96-ВР

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.