Документ скасований: Наказ Мінфіну № 631 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2006 N 16


Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 30.09.2004 N 714

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
30 сiчня 2006 р. за N 77/11951


     Вiдповiдно до статтi 71 Митного кодексу України та з метою захисту економiчних iнтересiв України, посилення контролю за перемiщенням енергоносiїв та iнших товарiв через митний кордон України наказую:

     1. Унести такi змiни до наказу Держмитслужби України вiд 30.09.2004 N 714 "Про затвердження Перелiку товарiв, митний контроль та митне оформлення яких здiйснюються пiдроздiлами Центральної енергетичної митницi", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.2004 за N 1315/9914:

     1.1. У текстi наказу слова "Центральна енергетична митниця" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Енергетична регiональна митниця" у вiдповiдному вiдмiнку.

     1.2. В абзацi другому пункту 2 слова "Центральної енергетичної митницi у визначених для них зонах дiяльностi" замiнити словами "Енергетичної регiональної митницi або за її погодженням iншими митними органами".

     1.3. Абзац третiй пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "продукцiї, яка перемiщується через митний кордон України в складi партiї товарiв, до якої входять товари, визначенi в Перелiку, за умови, що вартiсть такої продукцiї менша, нiж вартiсть решти товарiв, здiйснюється Енергетичною регiональною митницею за погодженням з митним органом, розташованим за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi".

     1.4. В абзацi п'ятому пункту 2 слова "вiддiлом митного контролю та митного оформлення енергоносiїв у мiстi Одесi Центральної енергетичної митницi" замiнити словами "пiдроздiлом Енергетичної регiональної митницi в мiстi Одесi".

     1.5. Пункт 2 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "продуктiв переробки нафти сирої, якi не належать до товарiв, визначених у Перелiку, та вироблених нафтопереробними заводами, що розташованi в зонi дiяльностi пiдроздiлу Енергетичної регiональної митницi, здiйснюються цим пiдроздiлом".

     1.6. Доповнити Перелiк товарiв, митний контроль та митне оформлення яких здiйснюються пiдроздiлами Центральної енергетичної митницi, затверджений наказом Держмитслужби України вiд 30.09.2004 N 714, такими позицiями:

Найменування товару Код товару
згiдно з
УКТЗЕД
Пiроконденсат гiдростабiлiзований 2707509000
Поглинаючi стрижнi системи управлiння i захисту - ПС СУЗ, стрижнi вигоряючого поглинача - СВП 8401409000
Вагон-контейнер, спецiально призначений для транспортування радiоактивних речовин 8609009000
Контейнери з протирадiацiйним свинцевим захистом для транспортування радiоактивних речовин 8609001000
Вагони, спецiально передбаченi для транспортування вантажiв з високою радiоактивнiстю 8606911000
Вагони пасажирськi залiзничнi - вагони супроводження ТК-ВС (для забезпечення перевезень технiчного персоналу, що супроводжує ядерне паливо) 8605000000
Чохли для транспортування вiдпрацьованого ядерного палива 7309009000

     2. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В.П.) i Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 20 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби України Федорова О.О.

Голова Держмитслужби України О.Б.Єгоров
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.