ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про карантин рослин"

     Верховна Рада України постановляє:

     Внести змiни до Закону України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 34, ст. 352; 1997 р., N 35, ст. 220; 1999 р., N 34, ст. 274; 2003 р., N 28, ст. 212), виклавши його у такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про карантин рослин

     Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi та фiнансово-економiчнi основи карантину рослин, повноваження органiв державної влади, їх посадових осiб, права i обов'язки юридичних та фiзичних осiб, спрямованi на запобiгання занесенню та поширенню вiдсутнiх на територiї України регульованих шкiдливих органiзмiв, i становить частину законодавства України щодо захисту життя та здоров'я рослин.

РОЗДIЛ I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються у такому значеннi:

     аналiз ризикiв - процес оцiнки бiологiчних, екологiчних та економiчних даних з метою визначення необхiдностi здiйснення i контролю за регульованими шкiдливими органiзмами та необхiдних фiтосанiтарних заходiв;

     антагонiст - органiзм (звичайно патоген), який не завдає значної шкоди рослинi i може використовуватися для здiйснення бiологiчного контролю;

     бiологiчний контроль - це спосiб контролю за регульованими шкiдливими органiзмами з використанням бiологiчних контрольних органiзмiв чи їх природних ворогiв, антагонiстiв, конкурентiв, що самовiдтворюються;

     бiологiчний контрольний органiзм - природний ворог, антагонiст, конкурент або iнша мiкроскопiчна бiотична одиниця, що вiдтворюється сама та використовується для боротьби iз регульованими шкiдливими органiзмами;

     вантаж - певна кiлькiсть об'єктiв регулювання, якi транспортуються з однiєї країни до iншої або в межах України i на якi поширюється єдиний мiжнародний фiтосанiтарний або карантинний сертифiкат (вантаж може складатися з однiєї або бiльше партiй);

     визначення фiтосанiтарної небезпеки - процес визначення кiлькостi регульованих шкiдливих органiзмiв, якi можуть бути потенцiйно занесенi на територiю України шляхом ввезення об'єктiв регулювання;

     державний нагляд - дiяльнiсть державних органiв у сферi карантину рослин, що здiйснюється перiодично, з метою забезпечення дотримання особами фiтосанiтарних заходiв у процесi виробництва, зберiгання, транспортування, реалiзацiї, в тому числi експорту, iмпорту об'єктiв регулювання, встановлених законодавством;

     додаткова декларацiя - заява, що супроводжує мiжнародний фiтосанiтарний сертифiкат на вимогу країни-iмпортера, в якiй зазначається додаткова iнформацiя щодо фiтосанiтарного стану об'єктiв регулювання;

     економiчний порiг шкодочинностi - рiвень витрат на здiйснення фiтосанiтарних заходiв;

     заiнтересованi партнери - члени мiжнародних органiзацiй, суб'єкти договорiв, стороною яких є Україна, що регулюють здiйснення фiтосанiтарних заходiв;

     занесення - проникнення регульованого шкiдливого органiзму, яке призводить до його укорiнення;

     зараження - присутнiсть в об'єктi регулювання живого регульованого шкiдливого органiзму, який становить загрозу для рослин;

     зона - офiцiйно визначена країна, територiя країни або територiя декiлькох країн;

     зона, вiльна вiд регульованого шкiдливого органiзму - зона, в якiй науково пiдтверджена вiдсутнiсть регульованого шкiдливого органiзму i ця умова офiцiйно пiдтримується протягом визначеного перiоду;

     зона з незначною кiлькiстю регульованих шкiдливих органiзмiв - зона, яка визначена Державною службою з карантину рослин України, у якiй регульований шкiдливий органiзм наявний у кiлькостi, що перевищує економiчний порiг шкодочинностi, i пiдлягає нагляду, контролю та/або знищенню;

     iнспектування - вiзуальна перевiрка об'єктiв регулювання для визначення наявностi регульованих шкiдливих органiзмiв та/або вiдповiдностi фiтосанiтарним правилам;

     карантин - утримання об'єктiв регулювання у визначених мiсцях для проведення їх монiторингу або подальшого iнспектування, фiтосанiтарної експертизи та/або обробки;

     карантинний дозвiл (на iмпорт або транзит) - офiцiйний документ, що дозволяє iмпорт або транзит об'єктiв регулювання вiдповiдно до визначених фiтосанiтарних заходiв;

     карантинна зона - територiя, на якiй запроваджено карантинний режим у зв'язку з виявленням карантинного органiзму;

     карантинний нагляд - нагляд за iмпортованим вантажем пiсля завершення митного оформлення та/або вивезеним з карантинної зони до мiсця призначення;

     карантинний органiзм - вид шкiдливого органiзму, який у разi занесення або обмеженого поширення на територiї України може завдати значної шкоди рослинам i рослинним продуктам;

     карантин рослин - система заходiв, спрямованих на запобiгання занесенню та/або поширенню регульованих шкiдливих органiзмiв або забезпечення контролю за ними (локалiзацiї);

     карантинний режим - особливий правовий режим, що передбачає систему фiтосанiтарних заходiв, якi здiйснюються у карантиннiй зонi з метою локалiзацiї та лiквiдацiї карантинних органiзмiв;

     карантинний сертифiкат - документ, який видається органами Державної служби з карантину рослин України та засвiдчує фiтосанiтарний стан об'єктiв регулювання, що вивозяться та/або ввозяться у карантинну зону, транспортуються територiєю України;

     лiквiдацiя - знищення регульованих шкiдливих органiзмiв вiдповiдно до вимог фiтосанiтарних заходiв;

     локалiзацiя - здiйснення фiтосанiтарних заходiв з метою запобiгання поширенню регульованого шкiдливого органiзму;

     монiторинг - офiцiйний триваючий процес для перевiрки фiтосанiтарного стану або статусу шкiдливих органiзмiв;

     нагляд - процес збору та реєстрацiї державними органами у сферi карантину рослин даних про наявнiсть або вiдсутнiсть регульованого шкiдливого органiзму у визначенiй зонi за допомогою спостереження, монiторингу та iнших процедур;

     надзвичайнi обставини - обставини, за яких пiдтверджена або пiдозрюється присутнiсть карантинного органiзму в країнi походження або транзиту, що може спричинити невиправну шкоду здоров'ю чутливих до цього органiзму рослин по всiй територiї України чи в частинi України у разi iмпорту чутливих до цього органiзму об'єктiв регулювання, якi можуть переносити карантинний органiзм;

     належний рiвень фiтосанiтарного захисту - рiвень захисту, визначений для здiйснення фiтосанiтарних заходiв;

     насiння - насiннєвий матерiал, не призначений для споживання та переробки;

     об'єкт - мiсце вирощування, виробництва, зберiгання та переробки рослин та рослинних продуктiв;

     об'єкти регулювання - будь-яка рослина, продукт рослинного походження, мiсце зберiгання, упаковка, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-якi iншi органiзми, об'єкти або матерiали, здатнi переносити чи поширювати регульованi шкiдливi органiзми;

     особа - юридична та/або фiзична особа;

     обробка - офiцiйно затверджена процедура, спрямована на знищення, позбавлення здатностi до росту, розвитку чи майбутньому розмноженню регульованих шкiдливих органiзмiв;

     обстеження - збiр та реєстрацiя даних огляду, монiторингу та iнших процедур, пов'язаних з визначенням наявностi або вiдсутностi регульованого шкiдливого органiзму в данiй зонi (ареалi);

     оцiнка фiтосанiтарних ризикiв - оцiнка вiрогiдностi, бiологiчних, екологiчних та/або економiчних наслiдкiв занесення чи поширення регульованих шкiдливих органiзмiв;

     повiдомлення про ризик - обмiн iнформацiєю про ризик появи, поширення регульованого шкiдливого органiзму;

     повторна фiтосанiтарна (арбiтражна) експертиза - фiтосанiтарна експертиза, яка проводиться на вимогу особи, що оскаржує результати попередньої фiтосанiтарної експертизи;

     процедура перевiрки - будь-якi дiї з визначення фiтосанiтарного стану об'єктiв регулювання;

     пункт карантину рослин - спецiально облаштоване мiсце, в якому визначається фiтосанiтарний стан об'єкта регулювання;

     регульована зона - зона, де здiйснюються фiтосанiтарнi заходи з метою запобiгання занесенню та/або поширенню карантинних органiзмiв пiд час ввезення або вивезення об'єкта регулювання;

     регульований некарантинний шкiдливий органiзм - некарантинний шкiдливий органiзм, наявнiсть якого в насiннєвому та садивному матерiалi справляє економiчно неприйнятний вплив на очiкуване використання цих рослин i внаслiдок чого пiдлягає регулюванню;

     регульований шкiдливий органiзм - карантинний органiзм або регульований некарантинний шкiдливий органiзм;

     ризик - можливiсть наявностi та вiрогiдний масштаб наслiдкiв несприятливої подiї протягом визначеного перiоду;

     рослини - рослини та їх частини, у тому числi насiння частини живих рослин, фрукти, овочi, бульби, бульбоцибулини, цибулини, кореневища, зрiзанi квiти, гiлля з пагонами i листям, зрiзанi дерева, культури рослинних тканин, крiм тих, до яких застосовується метод заморожування або термообробки;

     список А1 - перелiк карантинних органiзмiв, вiдсутнiх у державах - членах Європейської та Середземноморської органiзацiї захисту рослин (ЄОЗР);

     список А2 - перелiк карантинних органiзмiв, наявних щонайменше в однiй державi - членi ЄОЗР, але не поширених, що офiцiйно контролюється (локалiзується);

     спостереження - процес збирання та обробки даних щодо наявностi або вiдсутностi регульованого шкiдливого органiзму;

     статус шкiдливого органiзму (в зонi) - визнання державними органами у сферi карантину рослин присутностi або вiдсутностi на даний час шкiдливого органiзму в зонi, включаючи за необхiдностi данi про його географiчне поширення, на пiдставi експертної думки, що базується на поточних та минулих повiдомленнях про шкiдливий органiзм та iншiй iнформацiї;

     управлiння ризиками - процес визначення заходiв, якi здiйснюються з метою зменшення рiвня ризику;

     фiтосанiтарна експертиза - перевiрка та аналiз об'єктiв регулювання в лабораторних умовах на предмет наявностi або вiдсутностi регульованих шкiдливих органiзмiв;

     фiтосанiтарний сертифiкат - сертифiкат, що засвiдчує фiтосанiтарний стан об'єктiв регулювання;

     фiтосанiтарний стан - наявнiсть або вiдсутнiсть регульованих шкiдливих органiзмiв в об'єктах регулювання;

     фiтосанiтарнi заходи - будь-якi заходи, включаючи усi вiдповiднi закони, нормативно-правовi акти, фiтосанiтарнi правила, вимоги та процедури, що є обов'язковими для виконання органами державної влади та особами;

     фiтосанiтарнi правила - встановленi нормативно-правовими актами правила iз запобiгання занесенню та/або поширенню карантинних органiзмiв та обмеження економiчного впливу регульованих некарантинних шкiдливих органiзмiв, включаючи процедури фiтосанiтарної сертифiкацiї;

     фiтосанiтарна процедура - порядок, встановлений центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики у сферi карантину рослин, та спосiб застосування фiтосанiтарних правил, включаючи проведення огляду, обстеження, аналiзу, iнспектування та здiйснення контролю за знезараженням об'єктiв регулювання;

     фумiгацiя (знезараження) - обробка хiмiчною речовиною в газоподiбному станi, що повнiстю або головним чином охоплює товар;

     шкiдливий органiзм - будь-який вид, штам або бiотип рослин, тварин, патогенний агент, шкiдливий для рослин чи продуктiв рослинного походження, у тому числi комахи, клiщi, грибки, бактерiї, вiруси, нематоди та бур'яни.

     Стаття 2. Законодавство про карантин рослин

     Законодавство про карантин рослин базується на Конституцiї України i складається з цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, що прийнятi вiдповiдно до них.

Роздiл II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ У СФЕРI КАРАНТИНУ РОСЛИН

     Стаття 3. Органи, що здiйснюють державне управлiння у сферi карантину рослин

     Державне управлiння у сферi карантину рослин здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики, органами Державної служби з карантину рослин України.

     Стаття 4. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi карантину рослин

     До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi карантину рослин належать:

     забезпечення здiйснення державної полiтики у сферi карантину рослин;

     розроблення i здiйснення вiдповiдних загальнодержавних програм;

     спрямування та координацiя дiяльностi органiв Державної служби з карантину рослин України;

     укладення мiжнародних договорiв вiд iменi Уряду України, включаючи договори про визнання еквiвалентностi певних фiтосанiтарних заходiв;

     запровадження та скасування карантинного режиму в порядку, встановленому цим Законом;

     встановлення для органiв Державної служби з карантину рослин України перелiку платних послуг та їх розмiру;

     затвердження перелiку об'єктiв регулювання, порядку видачi карантинного дозволу, карантинного сертифiката, фiтосанiтарного сертифiката, фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт та строку їх дiї;

     здiйснення iнших повноважень у сферi карантину рослин вiдповiдно до Конституцiї та законiв України.

     Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики у сферi карантину рослин

     До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики належать:

     видання наказiв з управлiння у сферi карантину рослин;

     здiйснення державної полiтики у сферi карантину рослин;

     призначення i звiльнення з посади керiвника та заступникiв керiвника Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України;

     затвердження перелiку регульованих шкiдливих органiзмiв;

     затвердження органiзацiйної структури i штатної чисельностi Державної служби з карантину рослин України;

     здiйснення iнших повноважень у сферi карантину рослин вiдповiдно до закону.

     Стаття 6. Завдання та система Державної служби з карантину рослин України

     Завданнями Державної служби з карантину рослин України є:

     охорона територiї України вiд занесення регульованих шкiдливих органiзмiв;

     виявлення, локалiзацiя i лiквiдацiя регульованих шкiдливих органiзмiв;

     запобiгання проникненню регульованих шкiдливих органiзмiв у зони, вiльнi вiд таких регульованих шкiдливих органiзмiв на територiї України;

     здiйснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму i проведенням заходiв з карантину рослин при вирощуваннi, заготiвлi, вивезеннi, ввезеннi, транспортуваннi, зберiганнi, переробцi, реалiзацiї та використаннi об'єктiв регулювання;

     реєстрацiя осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання.

     Державна служба з карантину рослин України включає:

     Головну державну iнспекцiю з карантину рослин України, що знаходиться у сферi управлiння центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики i пiдпорядковується йому;

     Центральну науково-дослiдну карантинну лабораторiю, яка знаходиться у вiданнi Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України;

     державнi iнспекцiї з карантину рослин Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя, пункти карантину рослин у районах, морських, рiчкових портах (на пристанях), на вiдповiдних залiзничних станцiях, в аеропортах (на аеродромах), на пiдприємствах поштового зв'язку, шосейних шляхах, автовокзалах, автостанцiях, пунктах пропуску на державному кордонi України, зональнi та обласнi карантиннi лабораторiї.

     У разi необхiдностi пункти карантину рослин можуть створюватись i на iнших об'єктах, дiяльнiсть яких пов'язана iз заготiвлею, вивезенням, ввезенням, транспортуванням, реалiзацiєю i використанням об'єктiв регулювання.

     Стаття 7. Повноваження Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України

     До повноважень Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України належать:

     визначення вiдповiдно до закону порядку ввезення, вивезення та використання рослин i рослинних продуктiв, у тому числi за погодженням з карантинними службами iнших держав вiдповiдно до мiжнародних договорiв України;

     вивчення видового складу, бiологiї та екологiї регульованих шкiдливих органiзмiв, розробка прогнозу їх поширення з метою запобiгання занесенню та/або поширенню;

     розробка проектiв нормативно-правових актiв у сферi карантину рослин;

     ведення баз даних та iнформування громадськостi та заiнтересованих партнерiв про виявлення, наявнiсть, поширення, локалiзацiю та за необхiдностi лiквiдацiю регульованих шкiдливих органiзмiв;

     проведення iнспектування та фiтосанiтарної експертизи об'єктiв регулювання;

     здiйснення державного контролю за виконанням фiтосанiтарних заходiв;

     видача вiдповiдно до закону карантинних дозволiв;

     здiйснення координацiї монiторингу, виявлення та iдентифiкацiї регульованих шкiдливих органiзмiв в Українi;

     пiдготовка перелiку регульованих шкiдливих органiзмiв;

     пiдготовка перелiку об'єктiв регулювання;

     здiйснення контролю за використанням бiологiчних контрольних органiзмiв;

     внесення подання до Кабiнету Мiнiстрiв України про запровадження або скасування карантинного режиму;

     проведення науково-дослiдних робiт у сферi карантину рослин;

     контроль за проведенням фумiгацiї (знезараження) особами об'єктiв регулювання, якi перемiщуються через державний кордон України та/або кордони карантинних зон;

     призначення i звiльнення з посад керiвникiв державних iнспекцiй з карантину рослин (їх заступникiв) Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя;

     представництво України у мiжнародних органiзацiях вiдповiдно до встановленого законом порядку;

     проведення спецiальних дослiджень спiльно з нацiональними органiзацiями з карантину та захисту рослин iнших країн щодо оцiнки вiдповiдностi (невiдповiдностi) об'єктiв регулювання фiтосанiтарним правилам;

     надання повiдомлень заiнтересованим партнерам про фiтосанiтарнi заборони чи обмеження;

     встановлення спецiально визначеного вiдсотка вантажiв, якi пiдлягають вибiрковому фiтосанiтарному прикордонному контролю;

     ведення загальнодержавного реєстру осiб, дiяльнiсть яких вiдповiдно до статтi 27 цього Закону пiдлягає реєстрацiї;

     надання вiдповiдей на запити стосовно фiтосанiтарних заходiв.

     Проведення фумiгацiї (знезараження) об'єктiв регулювання, якi перемiщуються через державний кордон України та карантиннi зони, пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до закону.

     Державна служба з карантину рослин України для виконання своїх повноважень взаємодiє iз центральними органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та мiсцевими державними адмiнiстрацiями.

     Стаття 8. Повноваження державних iнспекцiй з карантину рослин Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя

     До повноважень державних iнспекцiй з карантину рослин Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя належать:

     видача фiтосанiтарних та карантинних сертифiкатiв на рослини, продукти рослинного походження та iншi об'єкти регулювання;

     iнспектування та проведення фiтосанiтарної експертизи рослин, продуктiв рослинного походження та iнших об'єктiв регулювання, що перемiщуються територiєю України, через державний кордон України та карантиннi зони (у тому числi тих, що надходять у багажi, поштових вiдправленнях i ручнiй поклажi пасажирiв);

     реєстрацiя осiб, дiяльнiсть яких вiдповiдно до статтi 27 цього Закону пiдлягає реєстрацiї;

     органiзацiя та контроль за проведенням обробки i фумiгацiї (знезараження) рослин, продуктiв рослинного походження та iнших об'єктiв регулювання, якi перемiщуються через державний кордон України та карантиннi зони;

     здiйснення державного контролю за проведенням фiтосанiтарних заходiв, що застосовуються до карантинних органiзмiв вiдповiдно до закону та мiжнародних договорiв України;

     органiзацiя i проведення систематичних обстежень земель сiльськогосподарського призначення i земель лiсового фонду, пунктiв карантину рослин та прилеглої до них територiї, мiсць обiгу рослин, продуктiв рослинного походження та iнших об'єктiв регулювання;

     здiйснення державного контролю за дiяльнiстю розсадникiв, державних сортодiльниць, оранжерей i теплиць, дiяльнiсть яких пов'язана з обiгом рослин, насiння i садивного матерiалу;

     здiйснення державного контролю за виробництвом та обiгом рослин, продуктiв рослинного походження та iнших об'єктiв регулювання;

     вжиття вiдповiдно до законодавства термiнових заходiв для локалiзацiї та лiквiдацiї карантинних органiзмiв, запобiгання їх поширенню;

     здiйснення термiнових заходiв для локалiзацiї та/або лiквiдацiї карантинних органiзмiв;

     поширення iнформацiї у сферi карантину рослин серед осiб;

     поширення iнформацiї та за необхiдностi запровадження навчання виробникiв рослин, продуктiв рослинного походження та iнших об'єктiв регулювання стосовно iдентифiкацiї вiдповiдних карантинних органiзмiв;

     внесення подань до вiдповiдних державних адмiнiстрацiй про запровадження та скасування карантинного режиму.

     Стаття 9. Посадовi особи, якi здiйснюють державний контроль з карантину рослин

     Органiзацiя та здiйснення державного контролю покладаються на Головного державного iнспектора з карантину рослин України, головних державних iнспекторiв з карантину рослин Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя, їх заступникiв i державних iнспекторiв з карантину рослин.

     Головним державним iнспектором з карантину рослин України є керiвник Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України, який призначається i звiльняється з посади центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     Керiвник Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України має заступникiв, у тому числi одного першого, якi призначаються i звiльняються з посади за поданням керiвника Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     Керiвники державних iнспекцiй з карантину рослин (їх заступники) Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя призначаються i звiльняються з посади керiвником Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України. Керiвники державних iнспекцiй з карантину рослин Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя є головними державними iнспекторами з карантину рослин вiдповiдно Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя.

     Державними iнспекторами з карантину рослин є спецiалiсти Державної служби з карантину рослин України.

     На посадових осiб, яким надано повноваження державних iнспекторiв з карантину рослин, поширюється дiя Закону України "Про державну службу".

     Посадовим особам, яким надано повноваження державних iнспекторiв з карантину рослин, стаж державної служби зараховується з дня набрання чинностi Законом України "Про карантин рослин".

     Завiдувачi Центральною науково-дослiдною, зональними, обласними та мiськими карантинними лабораторiями, пунктами карантину рослин у районах, у морських, рiчкових портах (на пристанях), на вiдповiдних залiзничних станцiях, в аеропортах (на аеродромах), на пiдприємствах поштового зв'язку, автомобiльних шляхах сполучення, автовокзалах, автостанцiях, ринках, пунктах пропуску на державному кордонi України, митницях призначаються i звiльняються з посади керiвником Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України.

     Державнi iнспектори з карантину рослин забезпечуються форменим одягом за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Зразки форменого одягу та знаки розрiзнення, строки їх носiння та порядок забезпечення встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 10. Права та обов'язки посадових осiб, якi здiйснюють державний контроль та нагляд

     Головний державний iнспектор з карантину рослин України, Головний державний iнспектор з карантину рослин Автономної Республiки Крим, головнi державнi iнспектори з карантину рослин областей, мiст Києва i Севастополя очолюють вiдповiдну iнспекцiю з карантину рослин, здiйснюють державний контроль за додержанням законодавства у сферi карантину рослин.

     Державнi iнспектори з карантину рослин у межах своїх повноважень мають право:

     проводити фiтосанiтарнi процедури до об'єктiв регулювання;

     затримувати об'єкти регулювання для iнспектування та фiтосанiтарної експертизи, якщо вони перемiщуються без вiдповiдних фiтосанiтарних документiв або не вiдповiдають фiтосанiтарним вимогам;

     здiйснювати державний контроль та нагляд, iнспектування та монiторинг вiдповiдної територiї, об'єктiв регулювання;

     отримувати iнформацiю, необхiдну для здiйснення повноважень вiдповiдно до закону;

     проводити вiдбiр зразкiв з партiї рослин i рослинних продуктiв для проведення фiтосанiтарної експертизи вiдповiдно до закону;

     видавати в межах своїх повноважень розпорядження, що пiдлягають обов'язковому виконанню, на здiйснення фiтосанiтарних заходiв;

     надавати висновки органам страхування щодо завданих збиткiв внаслiдок лiквiдацiї карантинних органiзмiв;

     накладати у порядку, встановленому законом, адмiнiстративнi стягнення на осiб, винних у порушеннi законодавства про карантин рослин;

     безперешкодного доступу до потужностей (об'єктiв) виробництва та обiгу об'єктiв регулювання рослин за наявностi пiдстав для проведення перевiрок, визначених цим та iншими законами України, та за умови надання особам офiцiйного направлення на перевiрку, в якому зазначаються дата його видачi, назва органу Державної служби з карантину рослин України, мета, вид перевiрки, пiдстави, дата початку та дата закiнчення перевiрки, посади, звання та прiзвища посадових осiб органу Державної служби з карантину рослин України, якi проводитимуть перевiрку. Направлення на перевiрку є дiйсним за умови наявностi пiдпису керiвника органу Державної служби з карантину рослин України, скрiпленого печаткою органу Державної служби з карантину рослин України. Ненадання цих документiв або їх надання з порушенням вимог, встановлених у цiй статтi, є пiдставою для недопущення посадових осiб органу Державної служби з карантину рослин України до проведення перевiрки. Проведення перевiрок органами Державної служби з карантину рослин України не повинно порушувати встановленого режиму роботи осiб.

     Головний державний iнспектор з карантину рослин України, Головний державний iнспектор з карантину рослин Автономної Республiки Крим, головнi державнi iнспектори з карантину рослин областей, мiст Києва i Севастополя та державнi iнспектори з карантину рослин зобов'язанi:

     у разi виявлення карантинних органiзмiв протягом доби внести вiдповiднi подання про запровадження карантинного режиму;

     дiяти на пiдставi, у межах повноважень та у спосiб, що передбаченi законом, i додержуватися вимог нормативно-правових актiв у сферi карантину рослин;

     забезпечувати конфiденцiйнiсть будь-якої iнформацiї, яка становить комерцiйну таємницю, за винятком випадкiв, передбачених законом;

     надавати документи, якi засвiдчують їх повноваження;

     надавати власникам об'єктiв регулювання, якi пiдлягають державному контролю, акти про результати нагляду, iнспектування та монiторингу.

     За порушення вимог цього Закону та iнших нормативно-правових актiв державнi iнспектори з карантину рослин несуть передбачену законом вiдповiдальнiсть.

     Стаття 11. Гарантiї дiяльностi посадових осiб, якi здiйснюють державний контроль та нагляд

     Головний державний iнспектор з карантину рослин України, Головний державний iнспектор з карантину рослин Автономної Республiки Крим, головнi державнi iнспектори з карантину рослин областей, мiст Києва i Севастополя, державнi iнспектори з карантину рослин у своїй дiяльностi незалежнi i керуються Конституцiєю України, цим Законом, iншими нормативно-правовими актами.

     Рiшення державного iнспектора з карантину рослин щодо заборони вирощування, вивезення, ввезення, транспортування (у тому числi експорту, iмпорту, транзиту), зберiгання, реалiзацiї чи використання об'єктiв регулювання, прийнятi в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання.

     Образа посадової особи, що здiйснює державний контроль з карантину рослин, а також опiр, погрози, насильство та iншi дiї, що перешкоджають виконанню покладених на неї обов'язкiв та повноважень, тягнуть за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 12. Права та обов'язки осiб щодо карантину рослин

     Особи, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом, переробкою, зберiганням, транспортуванням i торгiвлею рослинами та рослинними продуктами, мають право одержувати вiд органiв Державної служби з карантину рослин України iнформацiю про фiтосанiтарний стан на вiдповiднiй територiї.

     Особам, яким завдано шкоду внаслiдок запровадження карантинного режиму або у зв'язку з проведенням робiт щодо лiквiдацiї карантинних органiзмiв, збитки вiдшкодовуються вiдповiдно до закону.

     Особи, майно яких використовувалося з метою запобiгання поширенню i лiквiдацiї карантинних органiзмiв, мають право на вiдшкодування завданих їм збиткiв вiдповiдно до закону та у порядку i розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Особи, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом, переробкою, зберiганням, транспортуванням, торгiвлею рослинами i рослинними продуктами, зобов'язанi:

     виконувати фiтосанiтарнi правила та здiйснювати фiтосанiтарнi заходи;

     виконувати розпорядження органiв Державної служби з карантину рослин України щодо проведення вiдповiдних карантинних заходiв;

     зареєструватися у вiдповiднiй iнспекцiї з карантину рослин, якщо це вимагається згiдно iз статтею 27 цього Закону;

     подавати на вимогу спецiалiстiв Державної служби з карантину рослин України вiдомостi про об'єкти регулювання;

     здiйснювати систематичний монiторинг земельних угiдь, якi належать їм на правах власностi або користування, а також потужностей (об'єктiв), на яких здiйснюється виробництво та/або обiг рослин, продуктiв рослинного походження з метою виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв;

     надавати iнспекторам з карантину рослин безперешкодно доступ до об'єктiв регулювання на будь-якiй стадiї виробництва, переробки чи обiгу для проведення iнспектування, перевiрки документацiї та вiдбору зразкiв вiд об'єктiв регулювання для визнання їх фiтосанiтарного стану в порядку, передбаченому цим Законом;

     сприяти проведенню карантинних заходiв у карантинних та прилеглих до них зонах у разi виявлення карантинних органiзмiв;

     зберiгати усi фiтосанiтарнi сертифiкати, карантиннi сертифiкати та карантиннi дозволи протягом одного року починаючи з дати видачi.

     Правила фiтосанiтарного контролю є обов'язковими для виконання органами державної влади та особами.

     Особи та органи державної влади зобов'язанi сприяти державним iнспекторам з карантину рослин у виконаннi ними своїх повноважень.

     Стаття 13. Фiтосанiтарна експертиза

     Фiтосанiтарна експертиза об'єктiв регулювання проводиться з метою виявлення та/або iдентифiкацiї регульованих шкiдливих органiзмiв. Фiтосанiтарну експертизу проводять карантиннi лабораторiї Державної служби з карантину рослин України, акредитованi згiдно iз законом та уповноваженi Головною державною iнспекцiєю з карантину рослин України проводити необхiдний аналiз вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, iнструкцiй та рекомендацiй.

     Центральна науково-дослiдна карантинна лабораторiя органiзовує проведення науково-дослiдних робiт у сферi карантину рослин, аналiзу ризику, надає карантинним лабораторiям, зазначеним у частинi першiй цiєї статтi, методичну допомогу з питань карантинної лабораторної дiагностики.

     Центральна науково-дослiдна карантинна лабораторiя проводить повторну фiтосанiтарну (арбiтражну) експертизу на запит особи. Результати повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи вважаються остаточними.

     Порядок проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

Роздiл III
РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ФIТОСАНIТАРНИХ ЗАХОДIВ

     Стаття 14. Цiлi фiтосанiтарних заходiв

     Органи, що здiйснюють державне управлiння у сферi карантину рослин, вживають необхiднi фiтосанiтарнi заходи з метою досягнення таких цiлей:

     захист життя та здоров'я рослин на територiї України вiд ризикiв внаслiдок занесення та/або поширення регульованих шкiдливих органiзмiв в Українi або зменшення цих ризикiв;

     запобiгання або обмеження будь-якої шкоди внаслiдок занесення та/або поширення регульованих шкiдливих органiзмiв.

     Стаття 15. Належний рiвень фiтосанiтарного захисту

     Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики визначає належний рiвень фiтосанiтарного захисту.

     Належний рiвень фiтосанiтарного захисту визначається на пiдставi:

     пiдтвердженої наявностi регульованих шкiдливих органiзмiв в Українi;

     прогнозованої оцiнки економiчних витрат для сiльськогосподарського та/або лiсового виробництва, пов'язаних з занесенням або подальшим поширенням регульованих шкiдливих органiзмiв в Українi;

     визначення рiвня ризику, прийнятного для сусiднiх країн та заiнтересованих партнерiв;

     мiжнародних стандартiв, iнструкцiй та рекомендацiй;

     мiнiмiзацiї негативного впливу фiтосанiтарних заходiв на мiжнародну та внутрiшню торгiвлю.

     Стаття 16. Розробка, перегляд, внесення змiн та прийняття фiтосанiтарних заходiв

     Фiтосанiтарнi заходи розробляються та/або переглядаються Головною державною iнспекцiєю з карантину рослин України i приймаються вiдповiдними органами державної влади згiдно з їх повноваженнями.

     Розробка та перегляд фiтосанiтарних заходiв проводиться на пiдставi:

     наукових принципiв, вiдповiдних процесiв та методiв виробництва;

     вiдповiдностi методам iнспектування, вiдбору зразкiв та проведення фiтосанiтарної експертизи;

     рiвня поширеностi регульованих шкiдливих органiзмiв, наявностi зон, у яких вiдсутнi регульованi шкiдливi органiзми, або зон з незначною їх кiлькiстю;

     екологiчних умов та умов навколишнього природного середовища;

     методiв обробки;

     мiжнародних стандартiв у сферi карантину та захисту рослин;

     результатiв аналiзу ризику, проведеного за методикою, розробленою мiжнародними органiзацiями;

     iнформацiї, отриманої вiд мiжнародних органiзацiй, що використовується заiнтересованими партнерами.

     Пiд час розроблення та здiйснення фiтосанiтарних заходiв щодо iмпортованих об'єктiв регулювання необхiдно враховувати статус регульованих шкiдливих органiзмiв в Українi порiвнюючи iз статусом регульованих шкiдливих органiзмiв у країнi походження.

     Забороняється довiльна або необгрунтована дискримiнацiя заiнтересованих партнерiв, що iмпортують до України об'єкти регулювання з країн, у яких статус регульованого шкiдливого органiзму такий, як в Українi.

     Фiтосанiтарнi заходи, якi здiйснюються в iншiй країнi, вважаються еквiвалентними тим, що застосовуються в Українi, якщо така країна об'єктивно доведе, що цi заходи вiдповiдають рiвню захисту рослин або перевищують його порiвняно з тими, що здiйснюються в Українi.

     Фiтосанiтарнi заходи, включаючи фiтосанiтарнi правила, пiдлягають перегляду та оновленню в мiру надходження нової науково обґрунтованої iнформацiї або важливих (iстотних) коментарiв вiд заiнтересованих партнерiв.

     Фiтосанiтарнi заходи переглядаються не пiзнiше нiж протягом шести мiсяцiв пiсля їх прийняття або останнього перегляду.

     Усi фiтосанiтарнi заходи, прийнятi за надзвичайних обставин, переглядаються та оновлюються не пiзнiше 6 мiсяцiв вiд дати їх прийняття або останнього перегляду, з метою забезпечення того, щоб такi заходи досягали, але не перевищували належний рiвень фiтосанiтарного захисту.

     Проведення огляду, обстеження, аналiзу, знезараження та iнспектування (оформлення фiтосанiтарного та карантинного сертифiкатiв) об'єктiв регулювання здiйснюється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 17. Проведення аналiзу ризику та управлiння ризиком

     Результати аналiзу ризику об'єктiв регулювання оформляються письмово i повиннi мiстити таку iнформацiю:

     мета проведення аналiзу;

     факти виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв та шляхи їх проникнення (носiї, тип передачi), укорiнення та поширення;

     джерела iнформацiї;

     висновки щодо оцiнки фiтосанiтарного ризику, включаючи вiрогiднiсть заподiяння шкоди рослинам та наслiдки, що можуть бути цим викликанi;

     варiанти управлiння ризиком та причини, за якими вiдхиляються альтернативнi варiанти.

     Результати аналiзу ризику в письмовiй та електроннiй формi повиннi бути доступнi для всiх заiнтересованих осiб - як українських, так i iноземних.

     Проведення аналiзу ризику здiйснюється Головною державною iнспекцiєю з карантину рослин України.

     Управлiння ризиком полягає у зменшеннi ризику для життя та здоров'я рослин вiдповiдно до належного рiвня фiтосанiтарного захисту, який встановлений в Українi.

     При розглядi альтернативних варiантiв зменшення ризику занесення карантинних органiзмiв визначенi фiтосанiтарнi заходи не повиннi обмежувати торгiвлю бiльше, нiж необхiдно для досягнення належного рiвня фiтосанiтарного захисту, враховуючи технiчну та економiчну доцiльнiсть запропонованих альтернативних заходiв.

     Стаття 18. Визначення ефективностi iноземної нацiональної органiзацiї захисту рослин

     Визначення ефективностi iноземної нацiональної органiзацiї захисту рослин ґрунтується на об'єктивних критерiях, встановлених Секретарiатом Мiжнародної конвенцiї з захисту рослин.

     При визначеннi ефективностi iноземної нацiональної органiзацiї захисту рослин також враховується перiодичнiсть визнання недiйсними фiтосанiтарних сертифiкатiв, якi засвiдчують вiдсутнiсть регульованих шкiдливих органiзмiв у вантажi з об'єктами регулювання, що iмпортується i якi були виданi уповноваженою посадовою особою iноземної нацiональної органiзацiї захисту рослин на вантаж з об'єктами регулювання, що iмпортується, але були визнанi недiйсними в результатi фiтосанiтарної експертизи зразкiв цього вантажу.

     Усi розглянутi фактори та вiдповiднi висновки, зробленi пiд час оцiнки ефективностi iноземної нацiональної органiзацiї захисту рослин, документуються та надаються iноземнiй нацiональнiй органiзацiї захисту рослин за її запитом. У разi якщо iноземна країна звертається iз запитом про проведення консультацiй та надання коментарiв щодо оцiнки її ефективностi, розпочинаються консультацiї, а результати та пояснення аналiзуються на предмет наявностi пiдстав перегляду оцiнки ефективностi iноземної нацiональної органiзацiї захисту рослин.

     Стаття 19. Повiдомлення про здiйснення фiтосанiтарних заходiв

     Для повiдомлення про здiйснення фiтосанiтарних заходiв Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України:

     у триденний строк пiсля завершення розроблення фiтосанiтарних заходiв розмiщує у перiодичних виданнях вiдповiдне повiдомлення;

     iнформує про фiтосанiтарнi заходи Центр обробки запитiв країн - членiв Свiтової органiзацiї торгiвлi i Свiтової органiзацiї торгiвлi (далi - Центр обробки запитiв), який доводить їх до країн - членiв цiєї органiзацiї з метою зменшення впливу на експортнi можливостi заiнтересованих партнерiв.

     Повiдомлення публiкується не пiзнiше нiж за 60 днiв до здiйснення фiтосанiтарного заходу. Повiдомлення складається за формою та вимогами вiдповiдних мiжнародних органiзацiй або мiжнародних договорiв. У повiдомленнi зазначаються об'єкти регулювання, яких стосується та/або на якi вплине фiтосанiтарний захiд, з коротким змiстом та обґрунтуванням щодо здiйсненого заходу.

     На письмовий запит осiб чи заiнтересованих партнерiв Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України надає iнформацiю щодо фiтосанiтарних заходiв iз зазначенням у разi потреби положень, що iстотно вiдрiзняються вiд мiжнародних стандартiв.

     Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України розглядає письмовi коментарi щодо надзвичайного фiтосанiтарного заходу, отриманi вiд заiнтересованих партнерiв та осiб, i за їх письмовим запитом обговорює такi коментарi i враховує їх та результати обговорень при розглядi питання про внесення змiн до надзвичайного фiтосанiтарного заходу.

     У разi виникнення надзвичайних обставин та, як наслiдок, здiйснення фiтосанiтарного заходу повiдомлення публiкується в офiцiйних друкованих виданнях органiв державної влади.

     Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України визначає вплив надзвичайного фiтосанiтарного заходу на експортнi можливостi заiнтересованих партнерiв.

     Стаття 20. Документацiя фiтосанiтарних заходiв

     Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України протягом 10 календарних днiв вiдповiдає на всi питання та запити, пов'язанi з фiтосанiтарними заходами, якi отриманi вiд Центру обробки запитiв i включають:

     ухваленi або запропонованi фiтосанiтарнi заходи; процедури контролю, iнспектування та ухвалення;

     процедури оцiнки фiтосанiтарного ризику, фактори, що беруться до уваги, та методи визначення належного рiвня фiтосанiтарного захисту;

     членство та участь України у вiдповiдних мiжнародних органiзацiях або вiдповiдних мiжнародних договорах стосовно фiтосанiтарних заходiв та тексти таких договорiв.

     Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює розмiр плати, що стягується, за надання iнформацiї заiнтересованим партнерам та особам.

     Стаття 21. Опублiкування та здiйснення фiтосанiтарних заходiв

     Фiтосанiтарнi заходи в триденний термiн пiсля їх прийняття публiкуються в офiцiйних друкованих виданнях вiдповiдних органiв державної влади.

     Фiтосанiтарнi заходи здiйснюються не ранiше нiж через б мiсяцiв пiсля опублiкування, за винятком надзвичайних фiтосанiтарних заходiв.

     Стаття 22. Принципи застосування фiтосанiтарних заходiв

     Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України пiд час здiйснення фiтосанiтарних заходiв враховує:

     обсяги, необхiднi для досягнення мети, зазначеної у статтi 15 цього Закону;

     недопущення прихованого обмеження для мiжнародної торгiвлi;

     уникнення довiльного їх встановлення або дискримiнацiї мiжнародної торгiвлi.

     Стаття 23. Договори щодо еквiвалентностi фiтосанiтарних заходiв

     Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України на вимогу заiнтересованих партнерiв проводить консультацiї про визнання еквiвалентностi фiтосанiтарних заходiв з метою подальшого укладення договорiв про таку еквiвалентнiсть вiдповiдно до закону.

     Стаття 24. Принципи процедур перевiрки, iнспектування та ухвалення

     Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України забезпечує проведення перевiрки, iнспектування та ухвалення фiтосанiтарних заходiв на пiдставi:

     вiдповiдностi вимогам мiжнародних стандартiв у сферi карантину та захисту рослин;

     контролю за їх виконанням;

     вiдбору зразкiв вiд об'єктiв регулювання;

     звернення особи про проведення перевiрки, iнспектування та ухвалення;

     повiдомлення особи про очiкуваний час завершення цих процедур;

     попередньо отриманих результатiв про фiтосанiтарний стан;

     науково обґрунтованої iнформацiї, необхiдної для проведення перевiрки, iнспектування та ухвалення;

     захисту комерцiйних iнтересiв заявника;

     оплати за проведення процедури перевiрки, iнспектування та ухвалення.

Роздiл IV
ВИЯВЛЕННЯ, МОНIТОРИНГ ТА БОРОТЬБА IЗ РЕГУЛЬОВАНИМИ ШКIДЛИВИМИ ОРГАНIЗМАМИ

     Стаття 25. Встановлення перелiку регульованих шкiдливих органiзмiв

     Державна служба з карантину рослин України готує перелiк регульованих шкiдливих органiзмiв, який включає:

     карантиннi органiзми, вiдсутнi в Українi (список 1);

     карантиннi органiзми, обмежено поширенi в Українi (список 2);

     регульованi некарантиннi шкiдливi органiзми.

     Перелiк регульованих шкiдливих органiзмiв встановлюється на основi перелiкiв шкiдливих органiзмiв, якi занесенi до спискiв А1 та А2 Європейської та Середземноморської органiзацiї захисту рослин та/або спискiв iнших вiдповiдних мiжнародних органiзацiй, якщо на основi оцiнки фiтосанiтарного ризику встановлено високий рiвень загрози занесення або поширення таких шкiдливих органiзмiв для рослин на територiї України.

     Рiвень присутностi регульованих некарантинних шкiдливих органiзмiв, який становить зараження, визначається для кожного виду насiннєвого та садивного матерiалу.

     Перелiк регульованих шкiдливих органiзмiв затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики та публiкується в офiцiйних друкованих виданнях органiв державної влади.

     Перелiк регульованих шкiдливих органiзмiв поновлюється за необхiдностi вiдповiдно до статусу шкiдливих органiзмiв в Українi та змiн у перелiках А-1 та А-2 Європейської та Середземноморської органiзацiї захисту рослин та затверджується у термiн, що не перевищує 30 днiв, i публiкується в офiцiйних друкованих виданнях органiв державної влади, а також в мережi Iнтернет.

     Стаття 26. Встановлення перелiку об'єктiв регулювання

     Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики затверджує перелiк об'єктiв регулювання.

     Перелiк об'єктiв регулювання складається вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, iнструкцiй та рекомендацiй.

     У перелiку об'єктiв регулювання визначаються об'єкти регулювання з конкретних країн або зон країн походження, якi забороненi для iмпорту внаслiдок статусу регульованих шкiдливих органiзмiв на територiї, з якої походять такi об'єкти регулювання.

     Змiни до перелiку об'єктiв регулювання вносяться вiдповiдно до змiни статусу регульованих шкiдливих органiзмiв iноземної держави, нової наукової iнформацiї та мiжнародних стандартiв.

     Стаття 27. Реєстрацiя осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання

     Реєстрацiї у вiдповiдних державних iнспекцiях з карантину рослин Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя пiдлягають особи, якi:

     здiйснюють господарську дiяльнiсть з обiгу об'єктiв регулювання у карантиннiй та регульованiй зонах;

     виробляють насiннєвий та садивний матерiал;

     здiйснюють бiологiчний контроль з використанням бiологiчних контрольних органiзмiв;

     здiйснюють господарську дiяльнiсть з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу;

     здiйснюють зберiгання та переробку зерна.

     Реєстрацiя осiб проводиться на пiдставi результатiв перевiрки об'єктiв регулювання державним iнспектором з карантину рослин.

     Особам, зареєстрованим в органах Державної служби з карантину рослин України, надається реєстрацiйний номер.

     Плата за реєстрацiю не стягується.

     Порядок реєстрацiї осiб визначається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     Стаття 28. Система раннього попередження про карантиннi органiзми

     Особи проводять iнспектування рослин, що ростуть на землях сiльськогосподарського призначення, у розсадниках, садах, лiсах, вiдкритому ґрунтi, теплицях та в iнших мiсцях, включаючи мiсця для зберiгання, переробки i транспортнi засоби для перемiщення об'єктiв регулювання.

     У разi виявлення пiдозри зараження об'єктiв регулювання регульованими шкiдливими органiзмами особа повинна протягом доби повiдомити державного iнспектора з карантину рослин.

     Державний iнспектор з карантину рослин здiйснює фiтосанiтарнi процедури з метою перевiрки пiдозри наявностi регульованого шкiдливого органiзму. У разi пiдтвердження такої пiдозри державний iнспектор з карантину рослин визначає фiтосанiтарнi заходи, спрямованi на запобiгання поширення, локалiзацiї та/або лiквiдацiї регульованих шкiдливих органiзмiв, якi повиннi здiйснюватися особами.

     Стаття 29. Контроль за перемiщенням об'єктiв регулювання

     Об'єкти регулювання перемiщуються територiєю України за наявностi карантинного сертифiката у випадках:

     вивезення та /або ввезення об'єктiв регулювання у карантинну зону;

     транспортування iмпортованих об'єктiв регулювання, якi зберiгалися, перепаковувалися, роздiлялися на частини, змiшувалися з iншими вантажами.

     Карантинний сертифiкат видається державним iнспектором з карантину рослин не ранiше, нiж за 14 дiб до дати перемiщення об'єктiв регулювання територiєю України на пiдставi проведених фiтосанiтарних процедур.

     Державний iнспектор з карантину рослин зобов'язаний прийняти рiшення про видачу або вiдмову у видачi карантинного сертифiката протягом 5 дiб.

     Рiшення про вiдмову у видачi карантинного сертифiката надається особi у письмовiй формi.

     Пiдставами для прийняття рiшення про вiдмову у видачi карантинного сертифiката є:

     невiдповiднiсть об'єктiв регулювання вимогам фiтосанiтарних заходiв;

     виявлення зараження об'єктiв регулювання регульованими шкiдливими органiзмами;

     вiдсутнiсть реєстрацiї особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;

     невiдповiднiсть наявних об'єктiв регулювання, заявлених особою для перемiщення територiєю України;

     невиконання розпоряджень державного iнспектора з карантину рослин щодо застосування фiтосанiтарних заходiв;

     вiдсутнiсть оплати за видачу карантинного сертифiката.

     Пiдставами для анулювання карантинного сертифiката є:

     порушення особою вимог фiтосанiтарних заходiв, якi визначенi у карантинному сертифiкатi;

     повiдомлення особи про втрату карантинного сертифiката;

     пошкодження карантинного сертифiката, що не дає можливостi визначити фiтосанiтарний стан об'єктiв регулювання;

     пiдробка карантинного сертифiката.

     Порядок оформлення карантинних сертифiкатiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Плата за видачу карантинного сертифiката справляється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Особа, яка у встановленому порядку надала державному iнспектору з карантину рослин усi необхiднi документи та провела оплату i не отримала у визначенi термiни рiшення про видачу або вiдмову у видачi карантинного сертифiката, має право здiйснити задеклароване перемiщення об'єктiв регулювання.

     Об'єкти регулювання, що надходять у зону, в якiй вiдсутнi регульованi шкiдливi органiзми, пiдлягають iнспектуванню з метою встановлення:

     вiдсутностi зараження регульованими шкiдливими органiзмами; вiдповiдностi їх фiтосанiтарним правилам.

     Об'єкти регулювання можуть перемiщуватися в межах зони, вiльної вiд регульованих шкiдливих органiзмiв, без наявностi карантинного сертифiката.

     Рiшення про вiдмову у видачi карантинного сертифiката може бути оскаржено до Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України або до суду.

     Заява про оскарження рiшення про вiдмову у видачi карантинного сертифiката подається до Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України у строк, що не перевищує 10 днiв пiсля одержання вiдповiдного рiшення. Заява розглядається в 10-денний строк.

     Про результати розгляду заявник повiдомляється у письмовiй формi.

     Стаття 30. Iнспектування об'єктiв регулювання

     Об'єкти регулювання пiдлягають iнспектуванню з метою перевiрки їх фiтосанiтарного стану вiдповiдно до порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     Митне оформлення об'єктiв регулювання здiйснюється лише пiсля проведення iнспектування.

     У разi якщо пiд час iнспектування виявляється загроза поширення регульованих шкiдливих органiзмiв, державний iнспектор з карантину рослин видає розпорядження про здiйснення особою вiдповiдних фiтосанiтарних процедур.

     Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України визначає методи iнспектування, вiдбору зразкiв та проведення фiтосанiтарної експертизи.

     Стаття 31. Мiсця виробництва або виробничi дiлянки, вiльнi вiд регульованих шкiдливих органiзмiв

     Мiсце виробництва або виробничi дiлянки, вiльнi вiд регульованих шкiдливих органiзмiв, є виробництво або дiлянки, де на пiдставi iнспектування офiцiйно встановлена вiдсутнiсть регульованих шкiдливих органiзмiв i за необхiдностi їх вiдсутнiсть офiцiйно пiдтримується протягом визначеного перiоду.

     Мiсця виробництва або виробничi дiлянки, вiльнi вiд регульованих шкiдливих органiзмiв, встановлюються на вимогу особи, що займається виробництвом об'єктiв регулювання.

     Вiдповiдна державна iнспекцiя з карантину рослин та особа, що займається виробництвом об'єктiв регулювання, виконують процедури для встановлення та/або пiдтримання статусу мiсця виробництва або виробничої дiлянки, вiльних вiд регульованих шкiдливих органiзмiв.

     Порядок офiцiйного встановлення та/або пiдтримання статусу мiсця виробництва або виробничої дiлянки, вiльних вiд регульованих шкiдливих органiзмiв, позбавлення такого статусу, його поновлення та iншi умови офiцiйного встановлення мiсця виробництва або виробничої дiлянки визначається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює розмiр платежiв за надання послуг, зазначених у цiй статтi, згiдно з чинним законодавством.

     Стаття 32. Бiологiчний контроль за шкiдливими органiзмами

     Бiологiчнi контрольнi органiзми, що можуть бути використанi з метою бiологiчного контролю за регульованими шкiдливими органiзмами, а також вимоги до об'єктiв та обладнання, що використовуються особами, якi здiйснюють бiологiчний контроль, визначаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     Використання бiологiчних контрольних органiзмiв може вважатися фiтосанiтарними заходами з локалiзацiї та лiквiдацiї карантинних органiзмiв, що здiйснюється пiд контролем Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України.

     Державна служба з карантину рослин України веде облiк iмпорту та використання бiологiчних контрольних органiзмiв.

     Стаття 33. Порядок запровадження та скасування карантинного режиму в Українi

     У разi виявлення карантинних органiзмiв на територiї України карантинний режим запроваджується: у межах декiлькох областей Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Головного державного iнспектора з карантину рослин України; на територiї Автономної Республiки Крим, областей, декiлькох районiв, району, населеного пункту чи територiї окремого господарства - вiдповiдно Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевою державною адмiнiстрацiєю за поданням вiдповiдно головних державних iнспекторiв з карантину рослин чи державних iнспекторiв з карантину рослин.

     Карантинний режим запроваджується протягом доби з моменту виявлення карантинного органiзму.

     Орган, що приймає рiшення про запровадження або скасування карантинного режиму, протягом доби повiдомляє осiб, що розташованi, перебувають або проживають у регульованiй зонi.

     У рiшеннi про запровадження карантинного режиму обов'язково зазначається таке:

     обставини, що спричинили запровадження карантинного режиму, включаючи iдентифiкацiю конкретного карантинного органiзму;

     межi карантинної та регульованої зон, у яких запроваджується карантинний режим;

     час, з якого запроваджується карантинний режим;

     фiтосанiтарнi заходи, що здiйснюються в карантиннiй зонi, та органи, що їх здiйснюють.

     Стаття 34. Фiтосанiтарнi заходи, що застосовуються у карантиннiй i регульованiй зонi

     На пiдставi та в порядку, встановлених законом, у карантинних i регульованих зонах здiйснюються такi спецiальнi заходи:

     iнспектування та фiтосанiтарна експертиза об'єктiв регулювання;

     здiйснення контролю за проведенням локалiзацiї та лiквiдацiї карантинних органiзмiв особами;

     заборона вивезення з карантинних та регульованих зон заражених карантинними органiзмами об'єктiв регулювання;

     фумiгацiя (знезараження) об'єктiв регулювання;

     технiчна переробка об'єктiв регулювання, заражених карантинними органiзмами.

     Рослини, продукти рослинного походження та iншi об'єкти регулювання, зараженi карантинними органiзмами, якi неможливо знезаразити або направити на технiчну переробку, пiдлягають знищенню в порядку, встановленому законом.

     Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, власники (уповноваженi ними органи) морських i рiчкових портiв (пристаней), залiзничних станцiй, аеропортiв (аеродромiв), пiдприємств поштового зв'язку, автовокзалiв (автостанцiй), посадовi особи митниць та пунктiв пропуску на державному кордонi України, на автомобiльних шляхах сполучення повиннi сприяти державним iнспекторам з карантину рослин у здiйсненнi карантинних заходiв.

     Вiдшкодування збиткiв, що заподiянi внаслiдок неправомiрних дiй органiв та посадових осiб, якi забезпечують виконання карантинних заходiв, здiйснюється вiдповiдно до закону.

Роздiл V
МIЖНАРОДНА ТОРГIВЛЯ

     Стаття 35. Заборона або обмеження iмпорту

     Забороняється iмпорт об'єктiв регулювання, що: зараженi карантинними шкiдливими органiзмами;

     можуть спричинити занесення карантинних органiзмiв на територiю України;

     можуть збiльшити популяцiю мiсцевих регульованих шкiдливих органiзмiв до рiвня, який не вiдповiдає рiвню фiтосанiтарного захисту.

     Iмпорт бiологiчних контрольних органiзмiв для проведення наукових дослiджень або бiологiчного контролю здiйснюється за наявностi карантинного дозволу.

     Iмпорт шкiдливих органiзмiв, якi завозяться для науково-дослiдних та iнших специфiчних цiлей, дозволяється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     Стаття 36. Вимоги до iмпортних i транзитних вантажiв

     Iмпортнi i транзитнi вантажi з об'єктами регулювання повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     бути вiльними вiд карантинних органiзмiв;

     супроводжуватися оригiналами фiтосанiтарних сертифiкатiв; супроводжуватися карантинними дозволами;

     не походити з об'єкта або зони виробництва чи перемiщуватися через зону, на яку поширюється карантинний режим, що пiдтверджується iноземною нацiональною органiзацiєю захисту рослин країни - експортера або транзиту.

     У разi якщо iмпортний або транзитний вантаж з об'єктами регулювання був доставлений або зберiгався, перепаковувався чи роздiлявся в iншiй країнi, крiм оригiналу фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт вiн супроводжується оригiналом мiжнародного фiтосанiтарного сертифiката з країни походження або його завiреної копiї.

     Якщо iмпортний або транзитний вантаж з об'єктами регулювання був iмпортований у кiлька країн та у зв'язку з цим було видано кiлька фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт, такi вантажi, крiм оригiналу або завiреної копiї фiтосанiтарного сертифiката, виданого в країнi походження, повиннi супроводжуватися оригiналом фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт.

     Якщо на вiдмiну вiд країни призначення країна реекспорту не вимагає фiтосанiтарного сертифiката країни походження на вiдповiдний вантаж, то вiн супроводжується оригiналом фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт.

     Стаття 37. Карантинний дозвiл на iмпорт або транзит

     Iмпортнi та транзитнi вантажi з об'єктами регулювання ввозяться на територiю України за наявностi карантинного дозволу.

     Карантинний дозвiл видається Головною державною iнспекцiєю з карантину рослин України.

     Порядок оформлення карантинного дозволу i встановлення розмiру плати за видачу карантинного дозволу визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Карантинний дозвiл на транзит не вимагається на об'єкти регулювання, якi перемiщуються транзитом територiєю України у герметичних, iзотермiчних, iзольованих транспортних засобах, за умови, що опломбування, здiйснене митним органом країни-експортера, є непошкодженим. Дане положення не застосовується до реекспортних вантажiв.

     При оформленнi карантинного дозволу враховується: передбачене використання об'єктiв регулювання;

     географiчнi та iншi характеристики України, країни походження, країни реекспорту i транзиту, якi впливають на здатнiсть регульованих шкiдливих органiзмiв виживати, укорiнюватися та поширюватися;

     iснування в країнi походження зон, вiльних вiд карантинних органiзмiв, або зон з незначною їх наявнiстю, iмпорт або транзит з яких не викликає ризику занесення карантинного органiзму;

     ефективнiсть iноземної нацiональної органiзацiї захисту рослин у країнi походження або реекспорту вiдносно України, яка визначена вiдповiдно до статтi 18 цього Закону;

     ефективнiсть фiтосанiтарних заходiв, що здiйснюються у країнi походження чи реекспорту, та вимоги до походження об'єктiв регулювання з виробничих дiлянок, вiльних вiд карантинних органiзмiв, результати проведення фiтосанiтарної експертизи в країнi походження чи реекспорту;

     ефективнiсть та ризик, пов'язанi з карантинним наглядом з метою монiторингу вантажу.

     Карантиннi дозволи на iмпорт i транзит визначають фiтосанiтарнi заходи, що мають бути здiйсненi до вiдправлення вантажу iмпортером та пiсля його ввезення.

     Карантинний дозвiл на iмпорт бiологiчних контрольних органiзмiв видається на пiдставi iнструкцiй та рекомендацiй вiдповiдних мiжнародних органiзацiй.

     Особа, яка у встановленому порядку надала Головнiй державнiй iнспекцiї з карантину рослин України всi необхiднi документи та провела оплату i не отримала у визначенi термiни рiшення про видачу або вiдмову у видачi карантинного дозволу, має право здiйснити задеклароване перемiщення об'єктiв регулювання.

     Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України зобов'язана прийняти рiшення про видачу або вiдмову у видачi карантинного дозволу протягом 5 дiб.

     Рiшення про вiдмову у видачi карантинного дозволу надається особi у письмовiй формi.

     Пiдставами для прийняття рiшення про вiдмову у видачi карантинного дозволу є:

     надходження об'єктiв регулювання з територiй країн, де поширенi карантиннi органiзми;

     надходження об'єктiв регулювання з територiй країн, де поширенi карантиннi органiзми, якi обмежено поширенi на територiї України, в зони, вiльнi вiд таких карантинних органiзмiв на територiї України;

     недотримання фiтосанiтарних заходiв при здiйсненнi особою обiгу об'єктiв регулювання;

     вiдсутнiсть у особи умов для розмiщення насiннєвого та садивного матерiалу на процедуру перевiрки;

     заборона вивезення країною походження об'єктiв регулювання, офiцiйно повiдомлена Головнiй державнiй iнспекцiї з карантину рослин України або передбачена мiжнародним договором;

     вiдсутнiсть реєстрацiї особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;

     невиконання розпоряджень державного iнспектора з карантину рослин щодо застосування фiтосанiтарних заходiв;

     вiдсутнiсть оплати за видачу карантинного дозволу. Пiдставами для анулювання карантинного дозволу є:

     невiдповiднiсть наявних об'єктiв регулювання, заявлених особою для перемiщення територiєю України;

     порушення особою вимог фiтосанiтарних заходiв, якi визначенi у карантинному дозволi;

     пiдробка карантинного дозволу;

     повiдомлення особи про втрату карантинного дозволу;

     пошкодження карантинного дозволу, що не дає можливостi визначити змiст документа.

     Рiшення про вiдмову у видачi карантинного дозволу може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики або до суду.

     Заява про оскарження рiшення про вiдмову у видачi карантинного дозволу подається до центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики у строк, що не перевищує 10 днiв пiсля одержання вiдповiдного рiшення. Заява розглядається в 10-денний строк.

     Про результати розгляду заявник повiдомляється у письмовiй формi.

     Стаття 38. Пункти карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордонi України

     Фiтосанiтарний контроль iмпортних i транзитних вантажiв з об'єктами регулювання здiйснюється державними iнспекторами з карантину рослин у визначених пунктах карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордонi України (далi - прикордоннi пункти карантину рослин).

     Прикордонний пункт карантину рослин облаштовується у пунктi пропуску на державному кордонi України i обладнується за рахунок коштiв Державного бюджету України:

     засобами та примiщеннями для проведення iнспектування транспортних засобiв i об'єктiв регулювання, вiдбору зразкiв, проведення фiтосанiтарної експертизи та фумiгацiї (знезараження);

     засобами зв'язку, включаючи Iнтернет.

     Прикордоннi пункти карантину рослин повиннi мати спецiально вiдведеннi та обладнанi вiдповiдно до закону мiсця для знищення об'єктiв регулювання, заражених регульованими шкiдливими органiзмами.

     Об'єкти регулювання, що надходять у пункти пропуску на державному кордонi України, на яких вiдсутнi прикордоннi пункти карантину рослин, перенаправляються до найближчого прикордонного пункту карантину рослин.

     Стаття 39. Стандартний фiтосанiтарний контроль

     Усi iмпортнi або транзитнi вантажi з об'єктами регулювання пiдлягають стандартному фiтосанiтарному прикордонному контролю, який здiйснюється шляхом iнспектування, з метою встановлення, що:

     карантинний дозвiл, який супроводжує об'єкт регулювання, є дiйсним, якщо такий вимагається згiдно з дiючими фiтосанiтарними заходами;

     об'єкт регулювання супроводжується фiтосанiтарним сертифiкатом, якщо такий вимагається згiдно з дiючими фiтосанiтарними заходами;

     об'єкти регулювання вiдповiдають документам, якi його супроводжують;

     вiдсутнi карантиннi органiзми та ознаки пошкодження вантажу.

     Ввезення в Україну або транзит через її територiю вантажу дозволяється за таких умов:

     супроводження дiйсним карантинним дозволом;

     наявнiсть повного та дiйсного фiтосанiтарного сертифiката;

     вiдсутнiсть карантинних органiзмiв та ознак зараження ними;

     наявнiсть непошкодженого опломбування транзитного вантажу, здiйсненого митним органом країни-експортера;

     попереднi вантажi з аналогiчними об'єктами регулювання з країни походження та /або конкретного об'єкта походження супроводжувалися повними та дiйсними фiтосанiтарними сертифiкатами;

     вантаж вiдповiдає вимогам карантинного дозволу та фiтосанiтарних заходiв.

     Якщо вантаж з об'єктами регулювання, який повинен супроводжуватися карантинним дозволом та/або фiтосанiтарним сертифiкатом, прибуває на прикордонний пункт карантину рослин без таких документiв, вiн пiдлягає затриманню державним iнспектором з карантину рослин та здiйсненню процедур, передбачених статтею 41 цього Закону.

     У випадках, якщо державний iнспектор з карантину рослин встановлює, що фiтосанiтарний сертифiкат, яким супроводжується об'єкт регулювання, є неповним чи пiдробленим або iншим чином сфальсифiкованим, або якщо вiн робить висновок, що об'єкти регулювання у даному вантажi не вiдповiдають зазначеним у фiтосанiтарному сертифiкатi, то вантаж затримується на вiдповiдному прикордонному пунктi карантину рослин, про що повiдомляється Головний державний iнспектор з карантину рослин України або призначений ним представник.

     Головний державний iнспектор з карантину рослин України або призначений ним представник протягом доби зв'язується з iноземною нацiональною органiзацiєю захисту рослин країни походження чи реекспорту для консультацiй i спiльно визначає дiї, якi повиннi бути вжитi по вiдношенню до даного вантажу.

     У разi якщо у вантажi вiзуально виявлений карантинний органiзм, державний iнспектор з карантину рослин протягом доби повiдомляє про це власника вантажу та Головну державну iнспекцiю з карантину рослин України i здiйснює процедури, передбаченi статтею 41 цього Закону.

     Стандартний фiтосанiтарний прикордонний контроль може здiйснюватися вiдповiдно до порядку, визначеного Головною державною iнспекцiєю з карантину рослин України, у спецiально призначеному мiсцi на територiї України за умови, що такий вантаж залишається пiд митним контролем.

     Вантажi з об'єктами регулювання можуть iнспектуватися державним iнспектором з карантину рослин або уповноваженими Державною службою з карантину рослин України особами в мiсцях завантаження в країнi походження чи реекспорту на вимогу та за рахунок iмпортера. У таких випадках фiтосанiтарний контроль проводиться за мiсцем призначення вантажу.

     Стаття 40. Вибiрковий фiтосанiтарний контроль

     Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України на основi даних щодо виявлення карантинних органiзмiв у вантажах з об'єктами регулювання будь-якого походження, що iмпортуються, а також на основi iнших факторiв, що можуть впливати на життя та здоров'я рослин, встановлює спецiально визначений вiдсоток вантажiв, якi пiдлягають обов'язковому розширеному фiтосанiтарному контролю.

     Обов'язковий розширений фiтосанiтарний прикордонний контроль на кордонi застосовується вiдповiдно до порядку про вибiрковий фiтосанiтарний контроль, що затверджується Головною державною iнспекцiєю з карантину рослин України до початку нового календарного року на наступний рiк.

     Порядком про вибiрковий фiтосанiтарний контроль встановлюються спецiально визначенi вiдсотки вантажiв з об'єктами регулювання за категорiями:

     живi рослини будь-якого походження;

     продукти рослинного походження;

     iншi об'єкти регулювання будь-якого походження.

     Стаття 41. Розширений фiтосанiтарний контроль вантажiв з об'єктами регулювання, що iмпортуються

     Пiдставами для проведення розширеного фiтосанiтарного контролю вантажiв з об'єктами регулювання, що iмпортуються, на прикордонному пунктi карантину рослин є:

     вiдсутнiсть карантинного дозволу та/або фiтосанiтарного сертифiката, якщо вантаж з об'єктами регулювання повинен супроводжуватися такими документами;

     пiдроблений або iншим чином сфальсифiкований фiтосанiтарний сертифiкат, яким супроводжується об'єкт регулювання;

     невiдповiднiсть об'єктiв регулювання у вантажi фiтосанiтарному сертифiкату;

     вiзуально виявлене зараження вантажу регульованими шкiдливими органiзмами або наявнi ознаки зараження ними;

     наявнi ознаки пошкодження вантажу та/або транспортного засобу, у якому знаходиться вантаж.

     Рiшення про затримання вантажу для здiйснення розширеного фiтосанiтарного контролю приймає державний iнспектор з карантину рослин за наявностi однiєї з перелiчених пiдстав.

     При цьому державний iнспектор з карантину рослин повiдомляє власника вантажу про причину його затримання i проводить вiдбiр зразкiв вантажу згiдно з процедурою для проведення фiтосанiтарної експертизи.

     Вантажi, якi пiдлягають розширеному фiтосанiтарному контролю, iзолюються на час проведення фiтосанiтарної експертизи на прикордонному пунктi карантину рослин.

     У разi якщо за результатами фiтосанiтарної експертизи буде пiдтверджено зараження карантинним органiзмом, про це повiдомляється власник вантажу.

     У разi якщо фiтосанiтарна експертиза не пiдтвердить зараження карантинним органiзмом, вантаж пiдлягає проходженню подальших митних процедур та на нього видається карантинний сертифiкат.

     Iмпортер протягом 48 годин пiсля одержання повiдомлення про його зараження карантинним органiзмом має право звернутися з вимогою про проведення повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи. Якщо результати повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи вiдрiзняються вiд результатiв первинної фiтосанiтарної експертизи, застосовуються результати повторної фiтосанiтарної (арбiтражної) експертизи.

     Стаття 42. Поводження з вантажами, яким було вiдмовлено у ввезеннi

     Пiсля пiдтвердження зараження карантинним органiзмом iмпортних i транзитних вантажiв з об'єктами регулювання Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України зв'язується з iноземною нацiональною органiзацiєю захисту рослин країни походження чи реекспорту з метою визначення фiтосанiтарних заходiв щодо цього вантажу.

     До вантажiв, заражених карантинними органiзмами, застосовуються всi можливi фiтосанiтарнi процедури, проведення яких дозволить ввезення об'єктiв регулювання, за погодженням та за рахунок власника.

     Якщо до вантажу неможливо застосувати фiтосанiтарнi процедури, проведення яких дозволить ввезення об'єктiв регулювання, Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України повiдомляє про повернення вантажу iноземну нацiональну органiзацiю захисту рослин країни походження чи реекспорту та власника вантажу.

     Якщо природа карантинного органiзму, яким заражено об'єкт регулювання, не дозволяє вiдкласти здiйснення необхiдних фiтосанiтарних процедур та призведе до неналежного рiвня фiтосанiтарного захисту (тобто iснує високий ризик занесення карантинного органiзму в Україну), вантаж може бути знищено у безпечний спосiб без будь-яких консультацiй з iноземною нацiональною органiзацiєю захисту рослин країни походження або реекспорту чи з власником вантажу.

     Про проведенi фiтосанiтарнi процедури Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України протягом доби повiдомляє власника вантажу, iноземну нацiональну органiзацiю захисту рослин країни походження або реекспорту та у разi потреби країну транзиту.

     Стаття 43. Виявлення вогнища карантинних органiзмiв у країнi походження, реекспорту або транзиту

     При пiдтвердженнi виявлення вогнища та поширення карантинного органiзму на конкретнiй територiї або виробничiй дiлянцi країни походження чи транзиту не дозволяється iмпорт з них або транзит через них вантажу з об'єктами регулювання, якi можуть спричинити занесення та поширення цього карантинного органiзму, незважаючи на наявнiсть карантинного дозволу.

     Виявлення вогнища карантинних органiзмiв та їх поширення повинно бути пiдтверджено вiдповiдними мiжнародними органiзацiями або iноземною нацiональною органiзацiєю захисту рослин країни походження, реекспорту чи транзиту.

     При надходженнi таких вантажiв державний iнспектор з карантину рослин зупиняє цей вантаж на кордонi i повiдомляє Головну державну iнспекцiю з карантину рослин України для вжиття заходiв, передбачених статтею 41 цього Закону.

     У разi ризику занесення карантинного органiзму в Україну або передачi через експортнi чи транзитнi вантажi України або через вантажi, якi перемiщуються територiєю сусiдньої країни внаслiдок неконтрольованого поширення такого карантинного органiзму на сусiднiй територiї, Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України встановлює:

     контроль за наявнiстю карантинних органiзмiв на прикордонних територiях, якщо iснує така загроза для об'єктiв регулювання, якi є чутливими до конкретного карантинного органiзму або можуть його переносити;

     заборону або обмеження iмпорту, експорту або транзиту об'єктiв регулювання у зв'язку з ризиком зараження вантажу внаслiдок перемiщення його через таку територiю.

     Стаття 44. Карантинний нагляд за рослинами, що iмпортуються

     З метою монiторингу та перевiрки фiтосанiтарного стану iмпортних об'єктiв регулювання вони пiдлягають карантинному нагляду, якщо це передбачено у карантинному дозволi.

     Тривалiсть карантинного нагляду та методи монiторингу i перевiрки фiтосанiтарного стану рослин визначаються вiдповiдно до iснуючих фiтосанiтарних правил, якi затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     Мiсце проведення карантинного нагляду визначається Головною державною iнспекцiєю з карантину рослин України та контролюється державними iнспекторами з карантину рослин.

     Стаття 45. Фiтосанiтарнi процедури вантажiв у митницях призначення

     До вантажiв з об'єктами регулювання в митницях призначення або митних складах застосовуються фiтосанiтарнi процедури, передбаченi статтями 39 - 41, 44 цього Закону.

     Державний iнспектор з карантину рослин здiйснює карантинний нагляд для забезпечення вiдповiдностi фiтосанiтарних заходiв пiд час зберiгання, пакування, розпакування, перепакування, переробки та обробки об'єктiв регулювання у митницях призначення та митних складах.

     При експортi таких вантажiв видається фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт.

     Стаття 46. Фiтосанiтарний контроль вантажiв з об'єктами регулювання, що експортуються

     Об'єкти регулювання, що експортуються або реекспортуються, супроводжуються оригiналом фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт та/або iншою документацiєю за запитом країни призначення.

     Фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт видається державним iнспектором з карантину рослин не ранiше, нiж за 14 дiб до дати перемiщення об'єктiв регулювання на пiдставi проведених фiтосанiтарних процедур.

     Державний iнспектор з карантину рослин зобов'язаний прийняти рiшення про видачу або вiдмову у видачi фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт протягом 5 дiб.

     Рiшення про вiдмову у видачi фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт надається особi у письмовiй формi.

     Пiдставами для прийняття рiшення про вiдмову у видачi фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт є:

     невiдповiднiсть об'єктiв регулювання вимогам фiтосанiтарних заходiв;

     виявлення зараження об'єктiв регулювання регульованими шкiдливими органiзмами з урахуванням вимог країни iмпортера;

     вiдсутнiсть реєстрацiї особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;

     невiдповiднiсть наявних об'єктiв регулювання заявленим особою для перемiщення;

     невиконання розпоряджень державного iнспектора з карантину рослин щодо застосування фiтосанiтарних заходiв;

     вiдсутнiсть оплати за видачу фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт.

     Пiдставами для анулювання фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт є:

     повiдомлення особи про втрату фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт;

     змiна способу транспортування або транспортного засобу;

     пiдробка фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт;

     пошкодження фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, що не дає можливостi визначити фiтосанiтарний стан об'єктiв регулювання.

     Порядок оформлення фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Плата за видачу фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт справляється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Рiшення про вiдмову у видачi фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт може бути оскаржено до Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України або до суду.

     Заява про оскарження рiшення про вiдмову у видачi фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт подається до Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України у строк, що не перевищує 10 днiв пiсля одержання вiдповiдного рiшення. Заява розглядається в 10-денний строк.

     Про результати розгляду заявник повiдомляється у письмовiй формi.

     Особа, яка у встановленому порядку надала державному iнспектору з карантину рослин всi необхiднi документи та здiйснила оплату i не отримала у визначенi термiни рiшення про видачу або

     вiдмову у видачi фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, має право здiйснити задеклароване перемiщення об'єктiв регулювання.

     Фiтосанiтарний сертифiкат або фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт повинен мати серiйний номер та вiдповiдати типовим сертифiкатам мiжнародних органiзацiй i в разi потреби мiстити додаткову декларацiю, визначену країною призначення.

Роздiл VI
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КАРАНТИН РОСЛИН

     Стаття 47. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про карантин рослин

     Особи, виннi в порушеннi законодавства про карантин рослин, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi карантину рослин несуть особи, виннi у:

     поширеннi карантинних органiзмiв; порушеннi вимог фiтосанiтарних заходiв;

     невиконаннi розпорядження державного iнспектора з карантину рослин щодо проведення вiдповiдних карантинних заходiв;

     непроведеннi реєстрацiї вiдповiдно до статтi 27 цього Закону;

     неповiдомленнi державного iнспектора з карантину рослин про виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв;

     завезеннi на територiю України, вивезеннi з карантинних зон об'єктiв регулювання, якi не пройшли фiтосанiтарного контролю, та їх реалiзацiї;

     невиконаннi законних вимог посадових осiб, якi здiйснюють державний контроль за додержанням законодавства про карантин рослин.

     Законами України може бути встановлено вiдповiдальнiсть i за iншi правопорушення у сферi карантину рослин.

Роздiл VII
НАУКОВЕ ТА ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРI КАРАНТИНУ РОСЛИН

     Стаття 48. Наукове забезпечення Державної служби з карантину рослин України

     Державна служба з карантину рослин України органiзовує вiдповiдно до закону та здiйснює наукове забезпечення у сферi карантину рослин, у тому числi через науковi установи, пiдприємства та органiзацiї.

     Стаття 49. Фiнансування фiтосанiтарних заходiв

     Фiнансування фiтосанiтарних заходiв здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України, коштiв осiб та iнших не заборонених законами України джерел.

     Вичерпний перелiк платних послуг Державної служби з карантину рослин України визначається виключно цим законом та включає в себе проведення огляду, обстеження, аналiз, знезараження, iнспектування, обробку, органiзацiю та здiйснення контролю за роботами з фумiгацiї (знезараження) об'єктiв регулювання.

     Розмiри платних послуг, якi затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України, мають дорiвнювати фактичним витратам на їх надання.

     Стаття 50. Фiнансування i матерiально-технiчне забезпечення органiв Державної служби з карантину рослин України

     Фiнансування i матерiально-технiчне забезпечення органiв Державної служби з карантину рослин України здiйснюється за рахунок коштiв загального та спецiального фондiв Державного бюджету України.

     Джерелами фiнансування Державної служби з карантину рослин України за рахунок спецiального фонду Державного бюджету України можуть бути кошти, що надходять вiд надання платних послуг, визначених у статтi 49 цього Закону.

Роздiл VIII
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI КАРАНТИНУ РОСЛИН

     Стаття 51. Мiжнароднi договори

     Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 52. Участь у мiжнародних органiзацiях

     Головний державний iнспектор з карантину рослин України в установленому порядку представляє Україну у вiдповiдних мiжнародних органiзацiях та їх спецiалiзованих органах з метою захисту iнтересiв України, спiвробiтництва для розв'язання спiльних проблем та забезпечення ефективного обмiну iнформацiєю, методиками i технологiями, якi гармонiзують фiтосанiтарнi заходи та забезпечують захист рослин i розвиток мiжнародної торгiвлi.

Роздiл IX
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону".

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
19 сiчня 2006 року
N 3369-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.