МIЖНАРОДНА КОНВЕНЦIЯ

про захист рослин

(Новий переглянутий текст, затверджений Конференцiєю ФАО на її 29-iй сесiї у листопадi 1997 року)

     Офiцiйний переклад.

ПРЕАМБУЛА

     Договiрнi сторони,

     - визнаючи необхiднiсть мiжнародного спiвробiтництва у сферi боротьби зi шкiдниками рослин i рослинних продуктiв та запобiгання їхньому мiжнародному поширенню й особливо їхньому введенню до складу рослинного чи тваринного свiту зон, що знаходяться в небезпецi;

     - визнаючи, що фiтосанiтарнi заходи повиннi бути технiчно обґрунтованi, прозорi i повиннi застосовуватися таким чином, щоб вони не були засобом довiльної або невиправданої дискримiнацiї чи прихованих обмежень, особливо в мiжнароднiй торгiвлi;

     - бажаючи забезпечити тiсну координацiю заходiв, спрямованих на досягнення цих цiлей;

     - бажаючи створити рамки для пiдготовки i застосування гармонiзованих фiтосанiтарних заходiв i розробки мiжнародних стандартiв для цих цiлей;

     - беручи до уваги прийнятi на мiжнародному рiвнi принципи, що регулюють охорону здоров'я рослин, людини i тварин, а також навколишнього середовища; та

     - беручи до уваги угоди, укладенi в результатi Уругвайського раунду багатостороннiх переговорiв з питань торгiвлi, у тому числi Угоду про застосування санiтарних та фiтосанiтарних заходiв;

     домовилися про таке:

СТАТТЯ I
Мета i зобов'язання

     1. З метою забезпечення спiльних i ефективних дiй, спрямованих на запобiгання введенню до складу рослинного чи тваринного свiту i поширенню шкiдникiв рослин i рослинних продуктiв та сприяння вживанню вiдповiдних заходiв для боротьби з ними, договiрнi сторони беруть на себе зобов'язання приймати законодавчi, технiчнi й адмiнiстративнi заходи, визначенi в цiй Конвенцiї й у додаткових угодах, укладених вiдповiдно до статтi XV.

     2. Кожна договiрна сторона вiзьме на себе вiдповiдальнiсть, без шкоди для зобов'язань, взятих вiдповiдно до iнших мiжнародних угод, за виконання в межах своєї територiї усiх вимог цiєї Конвенцiї.

     3. Розподiл вiдповiдальностi за виконання вимог цiєї Конвенцiї мiж органiзацiями - членами ФАО i їхнiми державами-членами, що є договiрними сторонами, здiйснюється згiдно з їхньою вiдповiдною компетенцiєю.

     4. Коли це є доцiльним, положення цiєї Конвенцiї можуть розглядатися договiрними сторонами як положення, що поширюються, крiм рослин i рослинних продуктiв, на склади, тару, транспортнi засоби, контейнери, грунт i на будь-який iнший органiзм, об'єкт або матерiал, що може слугувати мiсцем укриття шкiдникiв або сприяти їхньому поширенню, особливо у разi мiжнародного перевезення.

СТАТТЯ II
Вживання термiнiв

     1. Для цiлей цiєї Конвенцiї наведенi нижче термiни мають такi значення:

     "Аклiматизацiя" - збереження на передбачуване майбутнє шкiдника в зонi пiсля його введення;

     "Аналiз небезпечностi шкiдника" - процес оцiнки бiологiчних або iнших наукових i економiчних даних з метою визначення необхiдностi контролювання шкiдника i суворостi будь-яких фiтосанiтарних заходiв, яких слiд вжити проти нього;

     "Введення до складу рослинного чи тваринного свiту" - введення шкiдника, що завершується його аклiматизацiєю;

     "Гармонiзованi фiтосанiтарнi заходи" - фiтосанiтарнi заходи, впровадженi договiрними сторонами на основi мiжнародних стандартiв;

     "Зона низького рiвня поширеностi шкiдника" - зона, вся територiя країни, частина країни, кiлька країн або їхнi частини, як визначено компетентними органами, де певний шкiдник має низький рiвень поширеностi i де вживаються ефективнi заходи з нагляду, боротьби чи знищення;

     "Зона, що знаходиться в небезпецi" - зона, в якiй екологiчнi фактори сприяють аклiматизацiї шкiдника, присутнiсть якого в цiй зонi призведе до значної економiчної шкоди;

     "Карантинний шкiдник" - шкiдник, який має потенцiйне економiчне значення для зони, що знаходиться у зв'язку з цим у небезпецi, в якiй вiн поки вiдсутнiй або присутнiй, але не широко розповсюджений, i є об'єктом офiцiйної боротьби;

     "Комiсiя" - Комiсiя з фiтосанiтарних заходiв, заснована вiдповiдно до статтi XI;

     "Мiжнароднi стандарти" - мiжнароднi стандарти, встановленi вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 статтi X;

     "Регiональнi стандарти" - стандарти, встановленi регiональною органiзацiєю iз захисту рослин як керiвництво членам цiєї органiзацiї;

     "Регульований некарантинний шкiдник" - некарантинний шкiдник, присутнiсть якого на рослинах, що призначенi для посадки, здiйснює економiчно неприйнятний вплив на заплановане використання цих рослин i внаслiдок цього регулюється на територiї договiрної сторони, що iмпортує;

     "Регульований об'єкт" - будь-яка рослина, рослинний продукт, склад, упаковка, транспортний засiб, контейнер, грунт i будь-який iнший органiзм, об'єкт або матерiал, що може слугувати мiсцем укриття шкiдникiв або сприяти їхньому поширенню, i стосовно яких вважається необхiдним застосування фiтосанiтарних заходiв, особливо у разi мiжнародного перевезення;

     "Регульований шкiдник" - карантинний шкiдник або регульований некарантинний шкiдник;

     "Рослини" - живi рослини i частини рослин, у тому числi насiння i зародкова плазма;

     "Рослиннi продукти" - неперероблений матерiал рослинного походження (у тому числi зерно), а також перероблена продукцiя, що за своєю природою або за способом переробки може створювати небезпеку введення до складу рослинного чи тваринного свiту та поширення шкiдникiв;

     "Секретар" - Секретар Комiсiї, що призначається вiдповiдно до статтi XII;

     "Технiчно обгрунтованi" - обґрунтованi на основi висновкiв, отриманих за допомогою використання вiдповiдного аналiзу небезпечностi шкiдникiв, або, якщо це є застосовним, iншого порiвняного вивчення i оцiнки наявної наукової iнформацiї;

     "Фiтосанiтарний захiд" - будь-який закон, пiдзаконний нормативно-правовий акт або офiцiйна процедура, що спрямованi на запобiгання введенню до складу рослинного чи тваринного свiту i/або поширенню шкiдникiв;

     "Шкiдник" - будь-який вид, рiд чи бiотип рослин, тварин або патогенних агентiв, що здатнi завдавати шкоди рослинам або рослинним продуктам;

     2. Вважається, що визначення, якi сформульованi в цiй статтi, якщо вони обмежуються застосуванням цiєї Конвенцiї, не впливають на визначення, прийнятi вiдповiдно до внутрiшнього законодавства договiрних сторiн.

СТАТТЯ III
Вiдношення до iнших мiжнародних угод

     Нiщо в цiй Конвенцiї не впливає на права i зобов'язання договiрних сторiн за iншими вiдповiдними мiжнародними угодами.

СТАТТЯ IV
Загальнi положення стосовно органiзацiйних заходiв щодо нацiонального захисту рослин

     1. Кожна договiрна сторона, у силу своїх можливостей, забезпечує створення офiцiйної нацiональної органiзацiї iз захисту рослин з основними обов'язками, визначеними у цiй статтi.

     2. До обов'язкiв офiцiйної нацiональної органiзацiї iз захисту рослин належать:

     (a) видача сертифiкатiв на вантажi рослин, рослинних продуктiв й iнших регульованих об'єктiв стосовно фiтосанiтарних правил договiрної сторони, що iмпортує;

     (b) спостереження за рослинами у перiод вегетацiї, у тому числi як в оброблюваних зонах (зокрема полях, плантацiях, розсадниках, садах, теплицях i лабораторiях), так i в зонах дикоростучої флори, а також рослин i рослинних продуктiв, що зберiгаються або транспортуються, зокрема, з метою iнформування про зустрiчальнiсть, появу i поширення шкiдникiв, а також боротьби з цими шкiдниками, у тому числi з метою iнформування, про яке йдеться в пiдпунктi (a) пункту 1 статтi VIII;

     (c) огляд вантажiв рослин i рослинних продуктiв, що перевозяться мiжнародним сполученням, i у випадках, коли це є доцiльним, огляд iнших регульованих об'єктiв, зокрема, з метою запобiгання введенню до складу рослинного чи тваринного свiту i/або поширенню шкiдникiв;

     (d) дезiнсекцiя або дезiнфекцiя вантажiв рослин, рослинних продуктiв i iнших регульованих об'єктiв, що перевозяться мiжнародним сполученням для того, щоб вони вiдповiдали фiтосанiтарним вимогам;

     (e) захист зон, що знаходяться в небезпецi, позначення, збереження й спостереження за зонами без шкiдникiв i зонами з низькою поширенiстю шкiдникiв;

     (f) проведення аналiзу небезпечностi шкiдникiв;

     (g) забезпечення за допомогою вiдповiдних процедур того, щоб фiтосанiтарна безпечнiсть вантажiв пiсля сертифiкацiї щодо складу, замiни i повторного зараження пiдтримувалася до експорту; та

     (h) навчання i розвиток персоналу.

     3. Кожна договiрна сторона в силу своїх можливостей забезпечує таке:

     (а) поширення на територiї договiрної сторони iнформацiї про регульованi шкiдники та заходи для запобiгання їхньому введенню до складу рослинного чи тваринного свiту та боротьби з ними;

     (b) проведення наукових дослiджень у галузi захисту рослин;

     (c) видання фiтосанiтарних правил; та

     (d) здiйснення iнших функцiй, що можуть бути необхiднi для iмплементацiї цiєї Конвенцiї.

     4. Кожна договiрна сторона надає Секретаревi характеристику своєї офiцiйної нацiональної органiзацiї iз захисту рослин i повiдомляє йому про всi змiни в цiй органiзацiї. Договiрна сторона надає iншiй договiрнiй сторонi за її запитом характеристику своїх органiзацiйних заходiв щодо захисту рослин.

СТАТТЯ V
Фiтосанiтарна сертифiкацiя

     1. Кожна договiрна сторона вживає заходiв з проведення фiтосанiтарної сертифiкацiї з метою забезпечення того, щоб експортованi рослини, рослиннi продукти й iншi регульованi об'єкти та їхнi вантажi вiдповiдали запису, що посвiдчує, який здiйснюється згiдно з пiдпунктом (b) пункту 2 цiєї статтi.

     2. Кожна договiрна сторона вживає заходiв щодо видачi фiтосанiтарних сертифiкатiв вiдповiдно до таких положень:

     (a) огляд й iншi пов'язанi заходи, якi ведуть до видачi фiтосанiтарних сертифiкатiв, проводяться тiльки офiцiйною нацiональною органiзацiєю iз захисту рослин або пiд її керiвництвом. Фiтосанiтарнi сертифiкати видаються посадовими особами, технiчно квалiфiкованими й належним чином уповноваженими на те офiцiйною нацiональною органiзацiєю iз захисту рослин дiяти вiд її iменi й пiд її контролем, за умови, що цi особи володiють знаннями й iнформацiєю, якi дають можливiсть органам договiрних сторiн, що iмпортують, з упевненiстю приймати такi фiтосанiтарнi сертифiкати як документи, що заслуговують на довiру;

     (b) фiтосанiтарнi сертифiкати або їхнi електроннi еквiваленти у тих випадках, коли вони приймаються заiнтересованою договiрною стороною, що iмпортує, повиннi вiдповiдати зразку, що наведений в Додатку до цiєї Конвенцiї. Цi сертифiкати повиннi заповнюватися i видаватися з урахуванням вiдповiдних мiжнародних стандартiв;

     (c) незавiренi змiни або пiдчищення позбавляють сертифiката чинностi.

     3. Кожна договiрна сторона зобов'язується не вимагати, щоб вантажi рослин або рослинних продуктiв чи iнших регульованих об'єктiв, що iмпортуються на її територiю, супроводжувалися фiтосанiтарними сертифiкатами, що не вiдповiдають зразкам, якi наведенi у Додатку до цiєї Конвенцiї. Будь-якi вимоги щодо додаткових декларацiй повиннi бути технiчно обґрунтованi.

СТАТТЯ VI
Регульованi шкiдники

     1. Договiрнi сторони можуть вимагати вживання фiтосанiтарних заходiв щодо карантинних шкiдникiв i регульованих некарантинних шкiдникiв за умови, що цi заходи:

     (a) не суворiшi, нiж заходи, що застосовуються до таких самих шкiдникiв, якщо вони присутнi на територiї договiрної сторони, що iмпортує; та

     (b) обмежуються тими, що необхiднi для захисту здоров'я рослин i/або гарантування їхнього запланованого використання, i можуть бути технiчно обгрунтованi заiнтересованою договiрною стороною.

     2. Договiрнi сторони не вимагають вживання фiтосанiтарних заходiв щодо нерегульованих шкiдникiв.

СТАТТЯ VII
Вимоги стосовно iмпорту

     1. З метою запобiгання введенню до складу рослинного чи тваринного свiту i/або поширенню регульованих шкiдникiв на своїх територiях, договiрнi сторони мають суверенне право регулювати ввезення рослин, рослинних продуктiв й iнших регульованих об'єктiв вiдповiдно до застосовних мiжнародних угод i з цiєю метою можуть:

     (a) вимагати i приймати фiтосанiтарнi заходи щодо ввезення рослин, рослинних продуктiв й iнших регульованих об'єктiв, у тому числi, наприклад, огляд, заборону на iмпорт i обробку;

     (b) вiдмовляти у ввезеннi або затримувати, або вимагати здiйснення обробки, знищення або вилучення з територiї договiрної сторони рослин, рослинних продуктiв й iнших регульованих об'єктiв або їхнiх вантажiв, що не вiдповiдають фiтосанiтарним заходам, якi вимагаються або якi прийнятi вiдповiдно до пiдпункту (а);

     (c) забороняти або обмежувати перемiщення регульованих шкiдникiв на їхнi територiї;

     (d) заборонити чи обмежувати перемiщення на свої територiї агентiв бiологiчної боротьби й iнших органiзмiв, що мають фiтосанiтарне значення, про якi твердять, що вони є корисними.

     2. Для того, щоб звести до мiнiмуму втручання в мiжнародну торгiвлю, кожна договiрна сторона, користуючись своїм правом, передбаченим у пунктi 1 цiєї статтi, зобов'язується дiяти вiдповiдно до такого:

     (a) договiрнi сторони не вживають, вiдповiдно до їхнього фiтосанiтарного законодавства, будь-яких заходiв, що зазначенi в пунктi 1 цiєї статтi, крiм тих випадкiв, коли такi заходи необхiднi з фiтосанiтарної точки зору i технiчно обґрунтованi;

     (b) договiрнi сторони негайно пiсля їхнього прийняття публiкують i передають фiтосанiтарнi вимоги, обмеження i заборони будь-якiй договiрнiй сторонi або сторонам, на якi, на їхню думку, можуть мати безпосереднiй вплив такi заходи;

     (c) договiрнi сторони надають у вiдповiдь на запит будь-якiй договiрнiй сторонi обґрунтування фiтосанiтарних вимог, обмежень i заборон;

     (d) якщо договiрна сторона вимагає, щоб вантажi окремих рослин або рослинних продуктiв ввозилися тiльки через визначенi пункти ввезення, то такi пункти ввезення вибираються так, щоб не ускладнювати без необхiдностi мiжнародну торгiвлю. Ця договiрна сторона публiкує перелiк таких пунктiв ввезення i передає його Секретарю, будь-якiй регiональнiй органiзацiї iз захисту рослин, членом якої є ця договiрна сторона, всiм договiрним сторонам, на якi, на думку цiєї сторони, здiйснюватиметься безпосереднiй вплив, та iншим договiрним сторонам у вiдповiдь на запит. Такi обмеження щодо пунктiв ввезення не встановлюються, якщо не потрiбно, щоб вiдповiднi рослини, рослиннi продукти або iншi регульованi об'єкти супроводжувалися фiтосанiтарними сертифiкатами або пiддавалися огляду чи обробцi;

     (e) будь-який огляд або iншi фiтосанiтарнi процедури, якi вимагаються органiзацiєю iз захисту рослин договiрної сторони для вантажу рослин, рослинних продуктiв або iнших регульованих об'єктiв, що пропонуються для iмпорту, проводяться якомога скорiше з належним урахуванням їхнього швидкого псування;

     (f) договiрнi сторони, що iмпортують, якомога скорiше iнформують заiнтересовану договiрну сторону, що експортує, або, коли це є доцiльним, заiнтересовану договiрну сторону, що реекспортує, про серйознi випадки невiдповiдностi фiтосанiтарнiй сертифiкацiї. Договiрна сторона, що експортує, або, коли це є доцiльним, заiнтересована договiрна сторона, що реекспортує, повинна проводити розслiдування i повiдомляти у вiдповiдь на запит про результати свого розслiдування заiнтересовану договiрну сторону, що iмпортує;

     (g) договiрнi сторони вводять тiльки такi фiтосанiтарнi заходи, якi є технiчно обґрунтованими, якi є сумiсними з можливою небезпечнiстю шкiдникiв, якi є найменш обмежуючими доступними заходами та якi приведуть до мiнiмальних перешкод в мiжнародних перевезеннях людей, вантажiв i транспортних засобiв;

     (h) договiрнi сторони, у мiру змiни умов i появи нових фактiв, забезпечують негайне внесення змiн до фiтосанiтарних заходiв або скасування їх, якщо вони будуть визнанi непотрiбними;

     (i) договiрнi сторони в силу своїх можливостей створюють й оновлюють списки регульованих шкiдникiв, використовуючи науковi назви, i надають цi списки Секретарю, регiональним органiзацiям iз захисту рослин, членами яких вони є, й iншим договiрним сторонам у вiдповiдь на запит;

     (j) договiрнi сторони в силу своїх можливостей здiйснюють спостереження за шкiдниками, готують i зберiгають вiдповiдну iнформацiю про статус шкiдникiв з метою сприяння їхньому розподiлу по категорiях, а також для розробки вiдповiдних фiтосанiтарних заходiв. Ця iнформацiя надається договiрним сторонам у вiдповiдь на їхнiй запит.

     3. Договiрна сторона може застосовувати заходи, якi зазначенi в цiй статтi до шкiдникiв, що не можуть аклiматизуватися на її територiї, але, будучи завезеними, завдають економiчної шкоди. Заходи, що застосовуються проти таких шкiдникiв, повиннi бути технiчно обґрунтованi.

     4. Договiрнi сторони можуть застосовувати заходи, зазначенi в цiй статтi, до вантажiв, що перевозяться транзитом через їх територiї, тiльки в тому випадку, якщо такi заходи технiчно обґрунтованi i необхiднi для запобiгання введенню до складу рослинного чи тваринного свiту i/або поширенню шкiдникiв.

     5. Нiщо в цiй статтi не перешкоджає договiрним сторонам, що iмпортують, визначати спецiальнi положення, за умови дотримання вiдповiдних заходiв безпеки, стосовно ввезення рослин, рослинних продуктiв й iнших регульованих об'єктiв, а також шкiдникiв рослин для науково-дослiдних, освiтнiх або iнших визначених цiлей.

     6. Нiщо в цiй статтi не перешкоджає будь-якiй договiрнiй сторонi вживати вiдповiдних надзвичайних заходiв у випадку виявлення шкiдника, що становить потенцiйну небезпеку для її територiй або у випадку отримання повiдомлення про таке виявлення. Будь-який такий захiд оцiнюється якомога скорiше для того, щоб забезпечити обґрунтування необхiдностi продовження його застосування. Про вжитий захiд негайно iнформуються заiнтересованi договiрнi сторони, Секретар i будь-яка регiональна органiзацiя iз захисту рослин, членом якої є ця договiрна сторона.

СТАТТЯ VIII
Мiжнародне спiвробiтництво

     1. Договiрнi сторони спiвробiтничають одна з одною у максимально можливому ступенi щодо досягнення цiлей цiєї Конвенцiї i, зокрема:

     (a) спiвробiтничають в галузi обмiну iнформацiєю про шкiдникiв рослин, зокрема, iнформування про зустрiчальнiсть, появу або поширення шкiдникiв, що можуть становити безпосередню або потенцiйну небезпеку, вiдповiдно до таких процедур, що можуть бути встановленi Комiсiєю;

     (b) брати участь, наскiльки це є можливим, у будь-яких спецiальних кампанiях з боротьби зi шкiдниками, що можуть становити серйозну загрозу для рослинництва i потребують мiжнародних дiй у разi надзвичайних ситуацiй; та

     (c) спiвробiтничати, у мiру можливостi, у наданнi технiчної й бiологiчної iнформацiї, що необхiдна для аналiзу небезпечностi шкiдникiв.

     2. Кожна договiрна сторона призначає контактну особу для обмiну iнформацiєю, пов'язаною з iмплементацiєю цiєї Конвенцiї.

СТАТТЯ IX
Регiональнi органiзацiї iз захисту рослин

     1. Договiрнi сторони зобов'язуються спiвробiтничати одна з одною у створеннi регiональних органiзацiй iз захисту рослин у вiдповiдних зонах.

     2. Регiональнi органiзацiї iз захисту рослин функцiонують як координацiйнi органи у зонах своєї дiяльностi, беруть участь у рiзних заходах для досягнення цiлей цiєї Конвенцiї i, коли це є доцiльним, збирають i поширюють iнформацiю.

     3. Регiональнi органiзацiї iз захисту рослин спiвробiтничають iз Секретарем у досягненнi цiлей цiєї Конвенцiї i, коли це є доцiльним, спiвробiтничають iз Секретарем i Комiсiєю в розробцi мiжнародних стандартiв.

     4. Секретар скликає регулярнi технiчнi консультацiї представникiв регiональних органiзацiй iз захисту рослин для того, щоб:

     (a) сприяти розробцi i використанню вiдповiдних мiжнародних стандартiв для фiтосанiтарних заходiв; та

     (b) заохочувати мiжрегiональне спiвробiтництво у пiдтриманнi гармонiзованих фiтосанiтарних заходiв щодо боротьби зi шкiдниками i запобiгання їхньому поширенню i/або введенню до складу рослинного чи тваринного свiту.

СТАТТЯ X
Стандарти

     1. Договiрнi сторони погоджуються спiвробiтничати в розробцi мiжнародних стандартiв вiдповiдно до процедур, прийнятих Комiсiєю.

     2. Мiжнароднi стандарти приймаються Комiсiєю.

     3. Регiональнi стандарти повиннi вiдповiдати принципам цiєї Конвенцiї; цi стандарти можуть бути переданi Комiсiї для розгляду нею як потенцiйнi мiжнароднi стандарти для фiтосанiтарних заходiв, якщо вони можуть мати ширше застосування.

     4. Договiрнi сторони повиннi враховувати, залежно вiд обставин, мiжнароднi стандарти пiд час своєї дiяльностi, пов'язаної з цiєю Конвенцiєю.

СТАТТЯ XI
Комiсiя з фiтосанiтарних заходiв

     1. Договiрнi сторони згоднi створити Комiсiю з фiтосанiтарних заходiв у рамках Продовольчої та сiльськогосподарської органiзацiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй (ФАО).

     2. До функцiй Комiсiї належить сприяння повнiй iмплементацiї цiлей цiєї Конвенцiї i, зокрема:

     (a) вивчення стану захисту рослин у свiтi i необхiдностi вживання заходiв для боротьби з мiжнародним поширенням шкiдникiв i їхнiм введенням до складу рослинного чи тваринного свiту зон, що знаходяться в небезпецi;

     (b) встановлення i постiйний перегляд необхiдних органiзацiйних заходiв i процедур щодо розробки i прийняття мiжнародних стандартiв, а також прийняття мiжнародних стандартiв;

     (c) встановлення правил i процедур для вирiшення спорiв вiдповiдно до статтi XIII;

     (d) створення таких допомiжних органiв Комiсiї, що можуть бути необхiдними для належного виконання її функцiй;

     (e) прийняття керiвних принципiв щодо визнання регiональних органiзацiй iз захисту рослин;

     (f) налагодження спiвробiтництва з iншими вiдповiдними мiжнародними органiзацiями з питань, що охоплюються цiєю Конвенцiєю;

     (g) прийняття рекомендацiй, необхiдних для iмплементацiї цiєї Конвенцiї; та

     (e) виконання iнших функцiй, що можуть бути необхiдними для досягнення цiлей цiєї Конвенцiї.

     3. Членство в Комiсiї вiдкрите для всiх договiрних сторiн.

     4. Кожна договiрна сторона може бути представлена на засiданнях Комiсiї одним делегатом, якого може супроводжувати його заступник, а також експертами i консультантами. Заступники, експерти i консультанти можуть брати участь у дiяльностi Комiсiї, однак не мають права голосу, за винятком заступника, що належним чином уповноважений замiщати делегата.

     5. Договiрнi сторони докладають усiх зусиль для досягнення згоди з усiх питань шляхом консенсусу. Якщо усi зусилля досягти консенсусу вичерпанi i згода не досягнута, то рiшення, у крайньому випадку, приймається бiльшiстю у двi третини голосiв договiрних сторiн, що є присутнiми i беруть участь у голосуваннi.

     6. Органiзацiя - член ФАО, що є договiрною стороною, i держави-члени цiєї органiзацiї-члена, що також є договiрними сторонами, користуються своїми членськими правами i виконують свої членськi обов'язки mutatis mutandis вiдповiдно до Статуту i Загальних правил ФАО.

     7. Комiсiя може приймати i, якщо буде потрiбно, вносити змiни до свого власного регламенту, що вiдповiдатиме цiй Конвенцiї або Статуту ФАО.

     8. Голова Комiсiї скликає регулярнi засiдання Комiсiї один раз на рiк.

     9. Позачерговi засiдання Комiсiї можуть скликатися Головою Комiсiї на прохання принаймнi однiєї третини її членiв.

     10. Комiсiя обирає Голову i не бiльше двох вiце-голiв, кожний з яких перебуває на посадi протягом двох рокiв.

СТАТТЯ XII
Секретарiат

     1. Секретар Комiсiї призначається Генеральним директором ФАО.

     2. Секретаревi в роботi допомагає персонал секретарiату, склад якого визначається вiдповiдно до потреб.

     3. Секретар вiдповiдає за iмплементацiю полiтики i дiяльнiсть Комiсiї та виконання iнших обов'язкiв, що можуть закрiплюватися за Секретарем цiєю Конвенцiєю, i звiтує про це Комiсiї.

     4. Секретар поширює:

     (a) мiжнароднi стандарти всiм договiрним сторонам протягом шiстдесяти днiв iз дня їхнього прийняття;

     (b) усiм договiрним сторонам перелiки пунктiв ввезення вiдповiдно до пiдпункту (d) пункту 2 статтi VII, переданi договiрними сторонами;

     (c) списки регульованих шкiдникiв, ввезення яких заборонене або якi зазначенi в пiдпунктi (i) пункту 2 статтi VII, усiм договiрним сторонам i регiональним органiзацiям iз захисту рослин;

     (d) iнформацiю, отриману вiд договiрних сторiн щодо фiтосанiтарних вимог, обмежень i заборон, згаданих у пiдпунктi (b) пункту 2 статтi VII, i характеристику офiцiйних нацiональних органiзацiй iз захисту рослин, згаданих у пунктi 4 статтi IV.

     5. Секретар забезпечує переклад офiцiйними мовами ФАО документiв засiдань Комiсiї i мiжнародних стандартiв.

     6. Секретар здiйснює спiвробiтництво з регiональними органiзацiями iз захисту рослин у досягненнi цiлей цiєї Конвенцiї.

СТАТТЯ XIII
Вирiшення спорiв

     1. У випадку виникнення спорiв при тлумаченнi або застосуваннi цiєї Конвенцiї або в тому випадку, коли яка-небудь з договiрних сторiн вважає, що будь-яка дiя iншої договiрної сторони суперечить зобов'язанням останньої за статтями V i VII цiєї Конвенцiї, особливо щодо основи для заборони чи обмеження iмпортування рослин, рослинних продуктiв або iнших регульованих об'єктiв, що надходять з її територiї, заiнтересованi договiрнi сторони якомога скорiше проводять мiж собою консультацiї з метою вирiшення спору.

     2. Якщо спiр не може бути вирiшено способом, згаданим у пунктi 1, заiнтересована договiрна сторона або договiрнi сторони можуть звернутися до Генерального директора ФАО з проханням призначити комiтет експертiв для розгляду спiрного питання вiдповiдно до правил i процедур, що можуть встановлюватися Комiсiєю.

     3. До цього комiтету входять представники, призначенi кожною iз заiнтересованих договiрних сторiн. Комiтет розглядає спiрне питання, беручи до уваги всi документи й iншi види даних, наданi заiнтересованими договiрними сторонами. Комiтет готує звiт з технiчних аспектiв спору з метою пошуку способу його рiшення. Пiдготовка звiту i його затвердження здiйснюються вiдповiдно до правил i процедур, встановлених Комiсiєю. Звiт передається Генеральним директором заiнтересованим договiрним сторонам. Вiн також може надаватися у вiдповiдь на запит компетентному органовi мiжнародної органiзацiї, вiдповiдальному за вирiшення торговельних спорiв.

     4. Договiрнi сторони погоджуються, що рекомендацiї такого комiтету, хоч вони i не носять обов'язкового характеру, будуть основою при повторному розглядi заiнтересованими договiрними сторонами питання, що стало предметом розбiжностей.

     5. Заiнтересованi договiрнi сторони компенсують однаковою мiрою витрати експертiв.

     6. Положення цiєї статтi доповнюють, але не обмежують процедури вирiшення спорiв, передбаченi в iнших мiжнародних угодах з питань торгiвлi.

СТАТТЯ XIV
Замiна попереднiх угод

     Ця Конвенцiя припиняє дiю i замiняє у вiдносинах мiж договiрними сторонами Мiжнародну конвенцiю про заходи, яких слiд вживати проти фiлоксери вiд 3 листопада 1881 року, додаткову Конвенцiю, пiдписану в Бернi 15 квiтня 1889 року, i Мiжнародну конвенцiю про захист рослин, пiдписану у Римi 16 квiтня 1929 року.

СТАТТЯ XV
Територiальне застосування

     1. Будь-яка договiрна сторона може пiд час ратифiкацiї або приєднання чи будь-коли пiсля цього направити Генеральному директору ФАО заяву про те, що дiя цiєї Конвенцiї поширюється на всi територiї чи на будь-яку з них, за мiжнароднi вiдносини яких вона несе вiдповiдальнiсть, i ця Конвенцiя застосовується до всiх територiй, зазначених у заявi, починаючи з тридцятого дня пiсля одержання заяви Генеральним директором.

     2. Будь-яка договiрна сторона, що направила Генеральному директоровi ФАО заяву вiдповiдно до пункту 1 цiєї статтi, може будь-коли направити додаткову заяву, що змiнює сферу дiї будь-якої попередньої заяви або припиняє застосування положень цiєї Конвенцiї стосовно будь-якої територiї. Така змiна або припинення набуває чинностi, починаючи з тридцятого дня пiсля одержання заяви Генеральним директором.

     3. Генеральний директор ФАО iнформує всi договiрнi сторони про будь-яку заяву, отриману вiдповiдно до цiєї статтi.

СТАТТЯ XVI
Додатковi угоди

     1. Договiрнi сторони можуть укладати додатковi угоди з метою вирiшення окремих проблем iз захисту рослин, що вимагають особливої уваги або дiї. Такi угоди можуть застосовуватися до конкретних регiонiв, конкретних шкiдникiв, конкретних рослин i рослинних продуктiв, конкретних способiв мiжнародних перевезень рослин i рослинних продуктiв або iншим способом доповнювати положення цiєї Конвенцiї.

     2. Будь-якi такi додатковi угоди набувають чинностi для кожної заiнтересованої договiрної сторони пiсля прийняття згiдно з положеннями вiдповiдних додаткових угод.

     3. Додатковi угоди сприяють цiлям цiєї Конвенцiї i вiдповiдають принципам i положенням цiєї Конвенцiї, а також принципам прозоростi, недопущення дискримiнацiї i уникнення прихованих обмежень, особливо в мiжнароднiй торгiвлi.

СТАТТЯ XVII
Ратифiкацiя i приєднання

     1. Ця Конвенцiя вiдкрита для пiдписання всiма державами до 1 травня 1952 року i пiдлягає ратифiкацiї в найкоротший термiн. Ратифiкацiйнi грамоти здаються на зберiгання Генеральному директоровi ФАО, який повiдомляє про дату здачi на зберiгання кожнiй державi, що пiдписала цю Конвенцiю.

     2. З моменту набуття цiєю Конвенцiєю чинностi вiдповiдно до статтi XXII, її буде вiдкрито для приєднання державами, що не пiдписали її, та органiзацiями - членами ФАО. Приєднання здiйснюється шляхом здачi на зберiгання документа про приєднання Генеральному директоровi ФАО, який повiдомляє про це всiм договiрним сторонам.

     3. Коли органiзацiя - член ФАО стає договiрною стороною цiєї Конвенцiї, ця органiзацiя-член вiдповiдно до положень пункту 7 статтi II Статуту ФАО повiдомляє, залежно вiд обставин, пiд час її приєднання про тi змiни або пояснення до її декларацiї про повноваження, поданої вiдповiдно до пункту 5 статтi II Статуту ФАО, що можуть бути необхiдними у свiтлi прийняття нею цiєї Конвенцiї. Будь-яка договiрна сторона цiєї Конвенцiї може будь-коли направити запит органiзацiї - членовi ФАО, що одночасно є договiрною стороною цiєї Конвенцiї, щодо надання iнформацiї про те, яка з держав у вiдносинах мiж органiзацiєю-членом i її державами-членами несе вiдповiдальнiсть за iмплементацiю рiшення з будь-якого окремого питання, що охоплюється цiєю Конвенцiєю. Ця органiзацiя-член надає цю iнформацiю протягом розумного строку.

СТАТТЯ XVIII
Сторони, що не є договiрними

     Договiрнi сторони заохочують будь-яку державу або органiзацiю - член ФАО, якi не є сторонами цiєї Конвенцiї, до прийняття цiєї Конвенцiї, а також заохочують будь-яку сторону, що не є договiрною, до застосування фiтосанiтарних заходiв, якi є сумiсними з положеннями цiєї Конвенцiї i будь-якими мiжнародними стандартами, прийнятими в рамках цiєї Конвенцiї.

СТАТТЯ XIX
Мови

     1. Автентичними мовами цiєї Конвенцiї є всi офiцiйнi мови ФАО.

     2. Нiщо в цiй Конвенцiї не розглядається як таке, що вимагає вiд договiрних сторiн надання i публiкування документiв або надання їхнiх копiй iншою(ими) мовою(ами), нiж мова(и) договiрної сторони, за винятком того, що перераховано в пунктi 3 нижче.

     3. Такi документи повиннi бути щонайменше однiєю з офiцiйних мов ФАО:

     (a) iнформацiя, надана вiдповiдно до пункту 4 статтi IV;

     (b) супровiднi листи з бiблiографiчними даними щодо документiв, переданих вiдповiдно до пiдпункту (b) пункту 2 статтi VII;

     (c) iнформацiя, надана вiдповiдно до пiдпунктiв (b), (d), (i) i (j) пункту 2 статтi VII;

     (d) листи з бiблiографiчними даними i короткий виклад вiдповiдних документiв щодо iнформацiї, наданої вiдповiдно до пiдпункту (a) пункту 1 статтi VIII;

     (e) запити щодо iнформацiї вiд контактних осiб, а також вiдповiдi на цi запити, за винятком будь-яких доданих до них документiв;

     (f) будь-який документ, наданий договiрними сторонами для засiдань Комiсiї.

СТАТТЯ XX
Технiчна допомога

     Договiрнi сторони погоджуються сприяти наданню технiчної допомоги договiрним сторонам, особливо тим, якi є договiрними сторонами, що розвиваються, в двосторонньому порядку або через вiдповiднi мiжнароднi органiзацiї, з метою сприяння iмплементацiї цiєї Конвенцiї.

СТАТТЯ XXI
Змiни

     1. Будь-яка пропозицiя договiрної сторони про внесення змiни до цiєї Конвенцiї передається Генеральному директоровi ФАО.

     2. Будь-яка запропонована змiна до цiєї Конвенцiї, отримана Генеральним директором ФАО вiд якої-небудь договiрної сторони передається на розгляд на черговому або позачерговому засiданнi Комiсiї для затвердження i, якщо змiна спричиняє важливi технiчнi змiни або накладає на договiрнi сторони додатковi зобов'язання, вона розглядається дорадчим комiтетом фахiвцiв, що скликається ФАО до засiдання Комiсiї.

     3. Повiдомлення про будь-яку запропоновану змiну до цiєї Конвенцiї, крiм змiн до Додаткiв, надсилається Генеральним директором ФАО договiрним сторонам не пiзнiше надiслання порядку денного засiдання Комiсiї, на якому розглядатиметься це питання.

     4. Будь-яка така запропонована змiна до цiєї Конвенцiї вимагає затвердження Комiсiї i набуває чинностi на тридцятий день пiсля прийняття її двома третинами договiрних сторiн. Для цiлей цiєї статтi, документ, зданий на зберiгання органiзацiєю - членом ФАО, не розглядається як додаток до тих, що зданi на зберiгання державами-членами цiєї органiзацiї.

     5. Змiни, що спричиняють виникнення нових зобов'язань для договiрних сторiн, проте, набувають чинностi стосовно кожної договiрної сторони тiльки пiсля прийняття їх нею i починаючи з тридцятого дня пiсля такого прийняття. Документи про прийняття змiн, що спричиняють виникнення нових зобов'язань, здаються на зберiгання Генеральному директору ФАО, який iнформує всi договiрнi сторони про одержання документiв про прийняття i про набуття чинностi змiнами.

     6. Пропозицiї про внесення змiн до зразкiв фiтосанiтарних сертифiкатiв, наведених у Додатку до цiєї Конвенцiї, надсилаються Секретаревi i розглядаються Комiсiєю щодо затвердження. Затвердженi змiни до зразкiв фiтосанiтарних сертифiкатiв, наведених у Додатку до цiєї Конвенцiї, набувають чинностi через дев'яносто днiв пiсля одержання договiрними сторонами повiдомлення про них вiд Секретаря.

     7. Для цiлей цiєї Конвенцiї попереднiй варiант фiтосанiтарних сертифiкатiв також є юридично дiйсним протягом перiоду не бiльше дванадцяти мiсяцiв з дати набуття чинностi змiною до зразкiв фiтосанiтарних сертифiкатiв, наведених у Додатку до цiєї Конвенцiї.

СТАТТЯ XXII
Набуття чинностi

     Пiсля ратифiкацiї цiєї Конвенцiї трьома державами, що пiдписали її, вона набуває для них чинностi. Вона набуває чинностi для кожної держави або органiзацiї - члена ФАО, що ратифiкують її або приєднуються до неї згодом, з дня здачi на зберiгання їхньої ратифiкацiйної грамоти або документа про приєднання.

СТАТТЯ XXIII
Денонсацiя

     1. Будь-яка договiрна сторона може в будь-який час повiдомити про денонсацiю цiєї Конвенцiї шляхом направлення повiдомлення на адресу Генерального директора ФАО. Генеральний директор ФАО негайно повiдомляє про це всi договiрнi сторони.

     2. Денонсацiя набуває чинностi через рiк пiсля дати одержання повiдомлення Генеральним директором ФАО.

 

ДОДАТОК

Зразок фiтосанiтарного сертифiката

N _____

Органiзацiя iз захисту рослин  
Кому: Органiзацiї(ям) iз захисту рослин  

I. Опис вантажу

Найменування i адреса експортера  
Заявлене найменування i адреса вантажоодержувача  
Кiлькiсть i опис упаковок  
Вiдмiтнi знаки  
Мiсце походження  
Заявлений спосiб транспортування  
Заявлений пункт ввезення  
Найменування продукцiї i заявлена кiлькiсть  
Ботанiчна назва рослин  

Цим засвiдчується, що рослини, рослиннi продукти або iншi регульованi об'єкти, описанi вище, були оглянутi i/або перевiренi згiдно з вiдповiдними офiцiйними процедурами i вважаються вiльними вiд карантинних шкiдникiв, якi визначенi договiрною стороною, що iмпортує, i такими, що вiдповiдають дiючим фiтосанiтарним вимогам договiрної сторони, що iмпортує, у тому числi для регульованих некарантинних шкiдникiв.
Вони вважаються практично вiльними вiд iнших шкiдникiв*

____________
* Необов'язковий пункт

II. Додаткова декларацiя

 

III. Дезiнсекцiя та/або дезiнфекцiя

Дата   Обробка   Хiмiкат (дiюча речовина)  
Тривалiсть i температура  
Концентрацiя  
Додаткова iнформацiя  
(Печатка Органiзацiї)
Мiсце видачi  
Прiзвище уповноваженої посадової особи  
Дата    
(Пiдпис)

Нiякої фiнансової вiдповiдальностi щодо цього сертифiката не покладається на _____________________________ (найменування органiзацiї iз захисту рослин) або на кого-небудь з її посадових осiб чи представникiв*.

____________
* Необов'язковий пункт

Зразок реекспортного фiтосанiтарного сертифiката

N _____

Органiзацiя iз захисту рослин   (договiрної сторони реекспорту)
Кому: Органiзацiї(ям) iз захисту рослин   (договiрної сторони iмпорту)

I. Опис вантажу

Найменування i адреса експортера  
Заявлене найменування i адреса вантажоодержувача  
Кiлькiсть i опис упаковок  
Вiдмiтнi знаки  
Мiсце походження  
Заявлений спосiб транспортування  
Заявлений пункт ввезення  
Найменування продукцiї i заявлена кiлькiсть  
Ботанiчна назва рослин  

Цим засвiдчується, що рослини, рослиннi продукти або iншi регульованi об'єкти, описанi вище, ________ були iмпортованi в (договiрна сторона реекспорту) ____________ з _____________ (договiрна сторона походження) за фiтосанiтарним сертифiкатом N ___, *оригiнал ˜ засвiдчена копiя оригiналу ˜ якого додається до цього сертифiката; що вони упакованi ˜, переупакованi ˜ в оригiнальнi ˜ *новi ˜ контейнери, що на пiдставi дiйсного фiтосанiтарного сертифiката ˜ i додаткового огляду ˜ вони вважаються такими, що вiдповiдають дiючим фiтосанiтарним вимогам договiрної сторони, що iмпортує, i, що пiд час зберiгання в ___________ (договiрна сторона реекспорту) вантаж не пiддавався небезпецi зараження шкiдниками.

____________
* Поставте позначку у вiдповiдних квадратах ˜
* Необов'язковий пункт

II. Додаткова декларацiя

 

III. Дезiнсекцiя та/або дезiнфекцiя

Дата   Обробка   Хiмiкат (дiюча речовина)  
Тривалiсть i температура  
Концентрацiя  
Додаткова iнформацiя  
(Печатка Органiзацiї)
Мiсце видачi  
Прiзвище уповноваженої посадової особи  
Дата    
(Пiдпис)

Нiякої фiнансової вiдповiдальностi щодо цього сертифiката не покладається на ______________ (найменування органiзацiї iз захисту рослин) або на кого-небудь з її посадових осiб чи представникiв.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.