ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кодексу адмiнiстративного судочинства України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) такi змiни:

     1. Частину третю статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Кожен має право на участь у розглядi своєї справи в адмiнiстративному судi будь-якої iнстанцiї в порядку, передбаченому цим Кодексом".

     2. У статтi 213:

     1) пункт 2 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2) iм'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає касацiйну скаргу, та осiб, якi беруть участь у справi, а також їх номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такi є";

     2) у частинi четвертiй слова "якщо цього не було зроблено в судi першої чи апеляцiйної iнстанцiї" виключити;

     3) частину п'яту доповнити словами "та копiї оскаржуваних рiшень судiв першої та апеляцiйної iнстанцiй".

     3. Частину другу статтi 214 замiнити чотирма новими частинами такого змiсту:

     "2. Отримавши касацiйну скаргу, оформлену вiдповiдно до вимог статтi 213 цього Кодексу, суддя-доповiдач у п'ятиденний строк вирiшує питання про вiдкриття касацiйного провадження, про що постановляє вiдповiдну ухвалу, витребовує справу.

     3. Суддя-доповiдач повертає касацiйну скаргу, подану пiсля закiнчення строку касацiйного оскарження, особi, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку.

     4. Суддя-доповiдач вiдмовляє у вiдкриттi касацiйного провадження у справi, якщо:

     1) справа не пiдлягає касацiйному розгляду у порядку адмiнiстративного судочинства;

     2) справа не переглядалася в апеляцiйному порядку;

     3) є ухвала про закриття касацiйного провадження у зв'язку з вiдмовою цiєї особи вiд касацiйної скарги на це саме судове рiшення;

     4) є ухвала про вiдхилення касацiйної скарги цiєї особи або про вiдмову у вiдкриттi касацiйного провадження за касацiйною скаргою на це саме судове рiшення.

     5. Копiя ухвали про повернення касацiйної скарги або про вiдмову у вiдкриттi касацiйного провадження разом з доданими до скарги матерiалами направляються особi, яка подавала касацiйну скаргу, а касацiйна скарга залишається у судi касацiйної iнстанцiї".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною шостою.

     4. Пункт 4 частини першої статтi 215 пiсля слiв "питання про можливiсть" доповнити словами "попереднього розгляду справи або".

     5. Доповнити статтею 2201 такого змiсту:

     "Стаття 2201. Попереднiй розгляд справи

     1. Попереднiй розгляд справи має бути проведений протягом п'яти днiв пiсля складення доповiдi суддею-доповiдачем без повiдомлення осiб, якi беруть участь у справi.

     2. У попередньому судовому засiданнi суддя-доповiдач доповiдає колегiї суддiв про обставини, необхiднi для ухвалення судового рiшення судом касацiйної iнстанцiї.

     3. Суд касацiйної iнстанцiї вiдхиляє касацiйну скаргу i залишає рiшення без змiн, якщо вiдсутнi пiдстави для скасування судового рiшення.

     4. Суд касацiйної iнстанцiї скасовує судове рiшення за наявностi пiдстав, якi тягнуть за собою обов'язкове скасування судового рiшення.

     5. Суд касацiйної iнстанцiї призначає справу до розгляду у судовому засiданнi за вiдсутностi пiдстав, встановлених частиною третьою або четвертою цiєї статтi. Справа призначається до розгляду у судовому засiданнi, якщо хоч один суддя iз складу суду дiйшов такого висновку. Про призначення справи до розгляду у судовому засiданнi постановляється ухвала, яка пiдписується всiм складом суду".

     II. Цей Закон набирає чинностi через 30 днiв пiсля його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
16 березня 2006 року
N 3550-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.